Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
w roku 2007
I. DZIAŁALNO¦Ć PODSTAWOWA

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów

1) Zakup zbiorów do gmachu głównego Biblioteki i 13 filii miejskich, w tym zbiorów specjalnych i książki mówionej za środki własne instytucji, dotację celową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki pozyskane ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów:
- systematyczna obserwacja rynku wydawniczego, współpraca z wydawcami, hurtowniami i dostawcami książek,
- kompletowanie zbiorów i uzupełnianie braków w seriach i wydawnictwach tomowych, wzbogacanie zbiorów cennymi publikacjami,
- przeglądanie internetowego rynku antykwarycznego i nawiązanie kontaktów z wybranymi antykwariatami, zakup starodruków związanych z regionem,
- prenumerata czasopism i innych wydawnictw.
2) Rzeczowe opracowanie zbiorów oraz przysposobienie ich do udostępniania:
- komputerowa inwentaryzacja zbiorów,
- wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych,
- kontynuacja wprowadzania do bazy komputerowej zbiorów bibliotecznych filii miejskich nr 4 i 9.
3) Aktualizacja księgozbiorów:
- bieżąca selekcja książek zbędnych i zniszczonych,
- gruntowna selekcja księgozbiorów filiach nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, Czytelni Muzycznej, Oddziale dla Dzieci.
4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:
- przekazywanie odpłatnie - w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie - książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
- prowadzenie antykwariatu internetowego, organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień),
- oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.
5) Przeprowadzenie skontrów księgozbioru: Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej, Filia nr 13, Filia nr 8, Filia nr 5, Filia nr 7, Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnia Główna.

2. Udostępnianie zbiorów

1) Obsługa biblioteczna około 30.000 czytelników, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu (ok. 500.000 wypożyczeń) i na miejscu (ok. 250.000 wypożyczeń), udzielanie informacji bibliotecznych i tekstowych.
2) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
3) Wprowadzanie dalszych zbiorów do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
 
3. Działalność informacyjno-bibliograficzna

1) Opracowywanie Bibliografii Ziemi Lubuskiej:
- bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz wydawnictw zwartych,
- przygotowanie do wydania na CD-ROM-ie Bibliografii Ziemi Lubuskiej za lata 2002 - 2003,
- wprowadzanie do bazy komputerowej Bibliografii Ziemi Lubuskiej opisów za 1991 rok i rok bieżący oraz uzupełnianie o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” i bibliografii specjalnych.
2) Współudział w gromadzeniu księgozbioru regionalnego i czasopism regionalnych, składanie dezyderatów w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, przyjmowanie nowości książkowych.
3) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
4) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych:
- współudział w gromadzeniu księgozbioru prawniczego,
- uzupełnianie bazy komputerowej LEX o opisy artykułów z czasopism prawnych.
5) Uzupełnianie kartotek: osobowej i zagadnieniowej na podstawie bibliografowanych czasopism ogólnopolskich i regionalnych.
6) Uzupełnianie kartotek regionalnych: charakterystyki środowiska, literackiej pisarzy lubuskich, stopniowa konwersja danych do bazy komputerowej.
7) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend.
8) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
9) Gromadzenie informacji do portalu „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”.
10)Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek osób dorosłych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 
4. Informatyzacja biblioteki
 
1) Modernizacja lokalnej sieci komputerowej LAN WiMBP:
- zakup oraz instalacja urządzeń aktywnych sieci:
a) switch CISCO Catalyst 3560 48 portów 10/100/1000T - 1 szt.,
b) switch CISCO Catalyst 3560 48 portów 10/100 - 3 szt.,
- zwiększenie liczby punktów logiczno - elektrycznych oraz poprawa struktury okablowania (wyeliminowanie dodatkowych urządzeń aktywnych, koncentracja całości okablowania w szafie krosowniczej) - 30 szt.,
- zakup oprogramowania przeznaczonego do monitorowania i zarządzania wykorzystaniem dostępu do Internetu z komputerów udostępnianych czytelnikom WiMBP.
2) Realizacja drugiego etapu projektu pt. „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”:
- wykupienie dostępu, testy i udostępnienie baz danych, a także integracja istniejących baz danych,
- zaprojektowanie, wdrożenie oraz rozpoczęcie edycji nowych baz danych.
3) Zakupy inwestycyjne:
- komputery PC wraz z oprogramowaniem (budynek główny WiMBP - 15 szt., filie miejskie - 6 szt.)
- sprzęt peryferyjny - serwery wydruku - 5 szt., drukarki laserowe - 10 szt., drukarki igłowe - 3 szt., czytniki kodów kreskowych - 8 szt., skanery A4 - 5 szt.
4) Zakup oraz wdrożenie systemu zabezpieczenia oraz archiwizacji zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych:
- streamer HP StorageWorks Ultrium 460 for ProLiant - 1 szt.,
- oprogramowanie Symantec Backup Exec for Windows Servers - 1 szt.
5) Zakup i wdrożenie oprogramowania Citrix Access Essentials:
- oprogramowanie Citrix Access Essentials - 50 lic.,
- serwer HP DL380R04 DC X2800-2x2M/800 - 1 szt.,
- oprogramowanie MS Windows 2003 Server Enterprise - 1 szt.
6) Digitalizacja materiałów bibliotecznych:
- rozbudowa stanowiska digitalizacji zbiorów bibliotecznych na potrzeby Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej – zakup komputera PC,
- digitalizacja i przesyłanie wybranych danych na serwer Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
7) Uruchomienie automatycznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów na Filii nr 5 przy ul. II Armii, Filii nr 11 przy ul. Ptasiej oraz Filii nr 4 przy ul. Podgórnej (po kapitalnym remoncie i przeniesieniu dziecięcej Filii nr 9 z ul. Waryńskiego).
8) Stworzenie oraz uruchomienie nowoczesnego systemu informacyjnego WiMBP zastępującego dotychczas funkcjonujący serwis internetowy Biblioteki.

5. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość

1) Zebranie sprawozdań oraz tabel z danymi statystycznymi z filii miejskich i agend udostępniania w gmachu głównym oraz z bibliotek terenowych za 2006 r., sprawdzenie, uporządkowanie wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych, przeliczeń, analiz i sprawozdań:
- przekazanie niezbędnych sprawozdań do WUS, do Biblioteki Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta,
- przygotowanie materiałów statystycznych do „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 1/2007 oraz opracowanie informatora statystycznego „Działalność bibliotek publicznych województwa lubuskiego w 2006 r.”.
2) Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji podziału środków z dotacji celowej MKiDN na zakup nowości dla poszczególnych powiatów południowej części województwa lubuskiego - I kwartał.
3) Opracowanie ankiety do badań czytelniczych „Poziom zainteresowania literaturą regionalną i popularnonaukową czytelników bibliotek południowej części województwa lubuskiego”.
4) Opracowanie i przesłanie wniosków na odznaczenia dla zasłużonych bibliotekarzy regionu.
5) Powołanie i koordynowanie działalności Dyskusyjnych Klubów Książkowych w bibliotekach terenowych.

6. Seminaria, konferencje, sesje naukowe

1) Zorganizowanie wojewódzkiej konferencji bibliotekarzy „Komunikacja interpersonalna w bibliotece” połączonej z jubileuszem 60-lecia WiMBP i inauguracją roku kulturalno-oświatowego - wrzesień 2007 r.; w programie m.in. „Biblioteka w procesach komunikacji wewnętrznej”, „Szkolenia pro-klienckie dla bibliotekarzy”, „Mobbing w środowisku pracy w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, „Sztuka asertywności”, „Psychologia stosunków interpersonalnych”.
2) Konferencja naukowa „Zielona Góra na przestrzeni dziejów: przemiany społecznokulturowe” - październik 2007 r.

7. Doskonalenie zawodowe

1) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek; w programie omówienie wyników w czytelnictwie za 2006 r., wygłoszenie referatów: „Bibliotekarze a stereotypy”, „¦cieżka awansu zawodowego”, „Literacka Nagroda NIKE” oraz spotkanie z użytkownikami PROLIBA - marzec 2007.
2) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych ph. „Rok Astrid Lindgren – wokół literatury”; w programie: przedstawienie związane z twórczością Astrid Lindgren, wykład na temat twórczości pisarki (prelegent z Warszawy), zajęcia warsztatowe:
„Książki Astrid Lindgren w pracy z młodym czytelnikiem”; spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa: „Dziecko w twórczości A. Lindgren”- marzec 2007.
3) Seminarium wyjazdowe do bibliotek w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Dębnie, przygotowane wspólnie z Zarządem Oddziału SBP- czerwiec 2007.
4) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii, obejmujące następujące zagadnienia: „Zmiany w klasyfikacji dziesiętnej (UKD)”, „Literatura niebeletrystyczna na rynku wydawniczym. Przegląd ofert księgarskich, ranking najpopularniejszych tytułów 2005 i 2006”, „Najnowsze tendencje w literaturze dziecięcej i młodzieżowej w ostatnim dziesięcioleciu” - kwiecień – listopad 2007 r.
5) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych:
- praca z tekstem literackim w bibliotece dla dzieci i młodzieży - październik grudzień 2007 r.,
- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych - od marca 2007 r.,
- warsztaty trzydniowe: „Multimedia w bibliotece” (video, dźwięk, fotografia cyfrowa), a także zagadnienia obsługi i wykorzystania pakietu Open Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych) - od kwietnia 2007 r.,
- wyszukiwanie informacji w bazach bibliograficznych i katalogach on-line - od kwietnia 2007 r.,
- zasady korzystania z bibliotek cyfrowych – jednodniowe warsztaty dla pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
6) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP – pierwsza środa miesiąca.
7) Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
8) Udział pracowników w ogólnopolskich konferencjach i kursach.

8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
 
1) Podejmowanie starań w powiatach o powierzenie zadań powiatowych istniejącym bibliotekom miejskim i miejsko-gminnym (Krosno Odrz., Żary, Nowa Sól, Zielona Góra, Wschowa, Żagań).
2) Dążenie do wyłączania bibliotek funkcjonujących w strukturach ośrodków kultury i szkołach.
3) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań statutowych poprzez wizytacje oraz przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom bibliotek,
4) Pomoc instrukcyjno – metodyczna bibliotekom terenowym, wyjazdy w teren o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
5) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych.
6) Pośredniczenie w organizacji spotkań z autorami goszczącymi w WiMBP:
- z Wandą Chotomską - styczeń,
- z Markiem Krajewskim - 15-16 marca,
- z Grzegorzem Kasdepke - październik,
- z Barbarą Rosiek i Martą Fox w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra.
7) Zorganizowanie akcji „Z książką na walizkach” z zakończeniem w Bytomiu Odrzańskim - 21 kwietnia.
8) Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:
- sporządzenie wykazu bibliotek, w których należy przeprowadzić skontra kontrolne księgozbiorów w 2007 r., wysłanie stosownych pism do urzędów i bibliotek,
- instruktaż w zakresie przeprowadzania skontrów,
- rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym oraz prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,
- przekazywanie bibliotekom terenowym ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach i czasopismach oraz możliwościach ich nabycia,
- udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia i opracowania zbiorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualizację zbiorów.
9) Uaktualnienie bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach i czytelnictwie.
10)Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny.

II. DZIAŁALNO¦Ć POLULARYZATORSKA I KULTURALNO - O¦WIATOWA

1. Działalność wystawiennicza:

1) Ekspozycje stałe:
- Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza,
- Gabinet Polskich Pisarzy Współczesnych,
- Galeria Polskiej Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
- Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Adama Bagińskiego,
2) Wystawy czasowe w salonie wystawowym:
- Lubuski Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej Zielona Góra 2006 - styczeń,
- Wystawa gobelinów – jubileusz 20-lecia Klubu Anna - luty,
- Malarstwo Roberta Schreibera - kwiecień,
- Jubileusz 15-lecia UTW w Zielonej Górze - maj,
- Promocja gminy Bytom Odrzański - lipiec - sierpień,
- Bo kocham moje miasto - wrzesień,
- Skarby ze zbiorów WiMBP - wrzesień,
- Amatorska twórczość Michała Benyska z Rudna k. Nowej Soli - październik,
- Archiwum Henryka Bereski ze zbiorów Biblioteki Collegium Polonicum ze Słubic - listopad,
- Otwarty 9. Konkurs na Rysunek Satyryczny Kożuchów 2006 - grudzień.
3) Wystawy w hallu:
- Papierowa sztuka: origami - styczeń,
- Festiwale muzyczne w Zielonej Górze - luty,
- Dziecko w twórczości A. Lindgren - marzec,
- Książki znane z dzieciństwa - kwiecień,
- Ilustracja książkowa – E. Gaudasińska - maj,
- Inwestycje sportowe w Zielonej Górze - wrzesień,
- Cenne regionalia WiMBP - wrzesień,
- Przeszłość archeologiczna Zielonej Góry - październik.
4) Mniejsze ekspozycje w Czytelni Muzycznej, Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych, Oddziale dla Dzieci, filiach miejskich, sali dębowej podczas Czwartków Lubuskich.

2. Upowszechnianie czytelnictwa

1) Uroczysty „Czwartek Lubuski”, podczas którego zostaną wręczone Lubuskie Wawrzyny - Literacki i Naukowy (22 lutego).
2) Spotkania ze znanymi autorami: Markiem Krajewskim, Katarzyną Grocholą, Wojciechem Jagielskim, Januszem Wiśniewskim, Stefanem Chwinem, Jackiem Cyganem.
3) Promocja książek autorów lubuskich wydawanych w oficynie „Pro Libris” i innych wydawnictwach.
4) Spotkania czytelników w ramach Dyskusyjnych Klubów Książkowych.
5) Spotkania Klubu Książki Mówionej w Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych - raz w miesiącu.
6) Zajęcia biblioterapeutyczne z warsztatami terapii zajęciowej i ¦rodowiskowym Domem Samopomocy.
7) Współpraca z kołem chorych na stwardnienie rozsiane „Biegusy”.

3. Praca z czytelnikiem dziecięcym

Imprezy i zajęcia czytelnicze realizować będą głownie biblioteki dziecięce: Oddział dla Dzieci, Filie nr 2, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie Filie nr 3, 5, 6 i 8. Będą to m.in. konkursy literackie, czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i teatralne, wystawki, ferie zimowe i wakacje w bibliotece i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich. W 2007 roku planuje się zorganizowanie trzech miejskich przedsięwzięć popularyzujących książkę i czytelnictwo.
Z okazji 100. rocznicy urodzin Astrid Lindgren filie nr 5, 9, 11 i Oddział dla Dzieci zorganizują turniej czytelniczy dla drużyn dziecięcych z klas II – IV. Projekt zakłada spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci (również książek Astrid Lindgren) oraz pracownikiem naukowym specjalizującym się w twórczości autorki, przeprowadzenie warsztatów plastyczno-literackich, test z wiedzy o autorce i jej twórczości oraz finał turnieju, podczas którego drużyny wykonają trzy zadania oparte na książkach A. Lindgren. Projekt realizowany będzie od marca do listopada.
Wspólnym zadaniem filii nr 2, 5, 9, i 11 będzie IV już edycja Wiosennego Konkursu Ortograficznego dla uczniów zielonogórskich szkół, w trzech kategoriach wiekowych, stawiającego sobie za cel pogłębianie wiedzy z ortografii, umiłowanie języka ojczystego oraz popularyzowanie literatury polskiej.
Filia nr 2 wspólnie z Gimnazjum nr 8 planuje przeprowadzenie konkursu wiedzy ph. „Zielona Góra bez tajemnic”. Konkurs poprzedzony będzie serią spotkań młodzieży ze znanymi i zasłużonymi dla miasta ludźmi. Projekt ma wspomóc realizację regionalnej ścieżki edukacyjnej, rozbudzić zainteresowanie historią, teraźniejszością i perspektywami rozwoju Zielonej Góry – kwiecień - listopad.
Wszystkie filie dziecięce oraz Oddział dla Dzieci przygotują odrębne programy zajęć dla dzieci ma ferie. W Oddziale, organizującym ferie ph. „Wędrówki z legendą”, będzie można poznać legendy różnych regionów Polski. Przygotowane będą konkursy tematyczne, małe formy teatralne, zabawy literackie, warsztaty plastyczne. Całość zajęć zakończy „Smoczy bal”. W Filii nr 2 konkurs wiedzy, zgaduj-zgadula, zajęcia plastyczne itp. oparte będą na mitach greckich (hasło ferii to „Z antycznego świata, czyli mity starożytnej Grecji”), zaś w Filii nr 3 na książce „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren; jej książki posłużyły do opracowania programu ferii także w Filii nr 9. W Filii nr 5 dzieci pozostające podczas ferii w mieście będą bawiły się wspólnie z Pipi Langstrum, a w Filii nr 11 z różnego rodzaju baśniowymi stworkami, skrzatami, trollami i krasnoludkami.

4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
 
W ciągu całego roku w Bibliotece odbywają się lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci oraz w Czytelni Muzycznej. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzają Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza oraz Galerię Polskiej Ilustracji Książkowej.
W Czytelni Muzycznej są organizowane spotkania muzyczne, których celem jest przybliżenie różnorodnej muzyki wszystkim zainteresowanym czytelnikom. Spotkania odbywają się w formie wykładów, koncertów oraz czytelniczych prezentacji własnych pasji.

III. DZIAŁALNO¦Ć WYDAWNICZA
 
1) Przygotowanie do druku książek poetyckich i prozatorskich autorów lubuskich.
2) Opracowanie i wydanie drukiem dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego”.
3) Opracowanie i wydanie drukiem Lubuskiego Pisma Literacko–Kulturalnego „Pro Libris” nr 18–21 (dofinansowanie ze środków Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej oraz docelowo – z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
4) Przygotowywanie artykułów do czasopism kulturalnych i bibliotekarskich oraz referatów na konferencje.
5) Zredagowanie i wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych:
- I Forum Młodych Bibliotekarzy Zrób karierę w bibliotece!,
- „Zielona Góra na przestrzeni dziejów: przemiany społeczno-kulturowe”.
6) Dokumentowanie działalności wydawniczej WiMBP oraz publikacji pracowników.

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

1) XIII edycja konkursu na najlepszą książkę ¦rodkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki i II edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego - 22 lutego.
2) ¦wiatowy Dzień Książki dla Dzieci - 2 kwietnia.
3) Spotkania autorskie dla najmłodszych czytelników w ramach akcji „Z książką na walizkach” - 19-20 kwietnia, finał 21 kwietnia w Bytomiu Odrzańskim.
4) Tydzień Bibliotek – cykl imprez w gmachu głównym i na filiach miejskich - 8-15 maja.
3) Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP - maj.
5) Promocja Gminy Bytom Odrzański - w programie inauguracji m.in. przedstawienie gminy przez władze samorządowe, otwarcie wystaw dotyczących historii, kultury, gospodarki gminy, prezentacja osiągnięć mieszkańców, występy zespołów artystycznych działających na terenie gminy oraz degustacja wyrobów kuchni regionalnej – czerwiec.
4) Jubileusz 60-lecia WiMBP - wrzesień.

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ¦RODKÓW

Czynione będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizację spotkań autorskich, wystaw, realizację zajęć z dziećmi, w tym ferii zimowych 2007 i prowadzenia Małego Studium Teatralnego, z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji i innych źródeł. Złożone zostaną ponadto wnioski o dofinansowanie remontu hallu głównego Biblioteki oraz nowoczesnej oprawy medialnej Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza.
Ponadto budżet uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, zleconych prac plastycznych, sprzedaży książek zbędnych i dubletów oraz foliowania kart bibliotecznych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP. Ponadto Filie nr 2, 3 i 8 będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości i bieżącej działalności do prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych, a Oddział Obsługi Niepełnosprawnych do Spółdzielni Inwalidów „Nadodrze” w Bytomiu Odrzańskim o dotację na zakup książki mówionej.

VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE

1. Gmach główny

1) Ogłoszenie konkursu ofert na koncepcję oraz przeprowadzenie przetargu na wykonanie projektu technicznego elewacji budynku głównego w zakresie wymiany okien, docieplenia dachu oraz kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz Studium Wykonalności dla realizacji zadania.
2) Rozbudowa systemu wentylacji dla zespołu czytelń na I piętrze; zakup i montaż urządzeń klimatyzacji z modułem chłodzenia powietrza.
3) Remont holu w budynku głównym z wymianą okien górnych od strony Patio oraz zespołów wejściowych do Wypożyczalni Głównej i Działu Informacji Bibliograficznej i Regionalnej.
4) Remont Działu Informacji Bibliograficznej i Regionalnej – wymiana okien górnych, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, częściowa wymiana wyposażenia.
5) Remont tarasu nad Wypożyczalnią Główną w celu zabezpieczenia przed przeciekaniem (oczyszczenie powierzchni tarasu, naprawy murków i opierzeń położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej).
6) Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego i Księgowości (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny dywanowej, montaż rolet okiennych, częściowa wymiana wyposażenia).
7) Wykonanie na III piętrze ścianki z płyty regips z zamontowaniem nowych drzwi w miejsce drewniano-szklanej konstrukcji oddzielającej pomieszczenia RCIE od holu, wydzielenie i wyremontowanie dodatkowego pomieszczenia na potrzeby Biblioteki.
8) Zamontowanie, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ognioodpornych drzwi wejściowych na wewnętrzną klatkę ewakuacyjną na wszystkich kondygnacjach w celu wydzielenia stref pożarowych.
9) Wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych przy garażach od strony parkingu oraz drzwi zewnętrznych na klatkę schodową do sali dębowej.

2. Filie miejskie

1) Remont i modernizacja pomieszczeń Filii nr 4 przy ul. Podgórnej w związku z planowanym przeniesieniem dziecięcej Filii nr 9 z ul. Waryńskiego - roboty budowlane, wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji centralnego ogrzewania z wykonaniem przyłącza gazu i montażem kotła gazowego (w 2006 roku przygotowany został projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę).
2) Remont Filii nr 12 przy ul. Morelowej (położenie paneli podłogowych, szpachlowanie i pomalowanie ścian oraz sufitu, uzupełnienie i częściowa wymiana wyposażenia).
3) Malowanie Filii nr 7 na Chynowie - po dokonaniu wymiany okien przez ZOK.
4) Malowanie ścian i sufitów oraz wymiana wykładziny dywanowej w Filii nr 3 przy ul. Budziszyńskiej.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.