Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

w roku 2006

I. DZIAŁALNO¦Ć PODSTAWOWA

1. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość

a) Zebranie sprawozdań GUS za 2005r. z bibliotek terenowych, sprawdzenie,

uporządkowanie i przekazanie do WUS (26.01).

b) Zebranie tabel z danymi statystycznymi z bibliotek terenowych, wprowadzenie danych

do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń (20.02.).

c) Zebranie analiz opisowych z działalności bibliotek publicznych w południowej części

województwa w 2005 r. Opracowanie analizy zbiorczej. (28.02.).

d) Opracowanie analizy statystycznej z działalności oddziałów dla dzieci w południowej

części województwa w 2005r. (10.03.).

e) Przygotowanie tabel statystycznych czytelnictwa za rok ubiegły uzyskanych przez

biblioteki południowej części województwa (28.02.).

f) Przygotowanie materiałów statystycznych do „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 1/2005

g) Opracowanie informatora statystycznego „Działalność bibliotek publicznych

województwa lubuskiego w 2005 r.” (04)

h) Uruchomienie wypożyczalni książek obcojęzycznych (01).

i) Przystąpienie do Lubuskiej Biblioteki Cyfrowej, podpisywanie stosownej umowy,

prezentacja dotychczas zdigitalizowanych zbiorów, uruchomienie pracowni digitalizacji

(02-12).

j) Zebranie ankiet i przygotowanie sprawozdania z badan dotyczących potrzeb i poziomu

zadowolenia użytkowników WiMBP (06/07).

k) Opracowanie ankiety do badan czytelniczych ph. „Poziom zainteresowania czytelników

literatura regionalna i popularnonaukowa” (08). Badania zostaną przeprowadzone w

południowej części województwa (09/11).

l) Zorganizowanie konferencji „Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece” (09).

ł) Zorganizowanie Dnia Bibliotekarza oraz Tygodnia Bibliotek (8-15.05) przy współpracy

z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP.

2. Gromadzenie i opracowanie zbiorów

a) Wydawnictwa zwarte

- zakup zbiorów do Biblioteki Głównej i filii miejskich, w ilości zależnej od budżetu

Biblioteki, dotacji Ministerstwa Kultury i pieniędzy zebranych ze sprzedaży cegiełek,

- komputerowe opracowanie książek z zakupów i innych form nabycia oraz

przysposobienie ich do udostępniania,

- kontynuacja wprowadzania do bazy komputerowej zbiorów bibliotecznych filii miejskich

nr 4 i 11 oraz książek otrzymanych w darze z Chicago,

- kompletowanie zbiorów i uzupełnianie braków w seriach i wydawnictwach tomowych,

- bieżąca selekcja książek zbędnych i zniszczonych, gruntowna selekcja księgozbiorów

Filii nr 4, 9 i 12. (cały rok)

b) Czasopisma i wydawnictwa zbiorowe

- prenumerata czasopism polskich i obcych (około 345 tytułów i 412 egz.) dla czytelni i

działów WiMBP oraz filii miejskich, a także kupno wydawnictw zbiorowych,

- opracowywanie ofert antykwarycznych i aukcyjnych, w tym wykazów dubletów

oferowanych w ramach wymiany międzybibliotecznej oraz wysyłanie zamówień,

- inwentaryzacja i opracowanie czasopism oraz wydawnictw zbiorowych (ok. 1.000 wol.),

- dopisywanie wydawnictw ciągłych do komputerowej bazy danych.

(cały rok)

c) Zbiory specjalne

- zakup, w miarę posiadanych środków, starodruków, rękopisów, kartografii i grafiki,

śledzenie internetowego rynku antykwarycznego i nawiązanie kontaktów z wybranymi

antykwariatami,

- zakup modułu do opracowania zbiorów specjalnych. Konwersja opisów starodruków

z systemu „Promax” do Proliba. Kontynuacja tworzenia bazy zbiorów specjalnych,

- uporządkowanie dokumentacji zbiorów specjalnych oraz magazynu 05. Opisanie

aktualnego stanu zbiorów wraz z ustaleniem rozmieszczenia. Starania o odzyskanie

brakujących starodruków. (cały rok)

d) Zbiory zabezpieczone

- przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i

bibliotek terenowych,

- przekazywanie odpłatnie książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i

instytucjom, w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie,

- prowadzenie antykwariatu internetowego (cały rok)

- przygotowywanie kiermaszy książek zbędnych i dubletów (05 i 09).

e) Scontra księgozbiorów

- rozliczenie skontrum zdawczo-odbiorczego w Dziale Zbiorów Specjalnych (01/02),

- skontra – Czytelnia Muzyczna (księgozbiór) – (I kw.), Filia nr 5 (II kw.), Czytelnia

Ogólna (III kw.), Oddział dla Dzieci (III kw.), księgozbioru integracyjnego Działu

Informacji Regionalnej i Bibliograficznej (II kw.).

3. Udostępnianie zbiorów

a) Zarejestrowanie i obsługa około 30.000 czytelników.

b) Udostępnianie zbiorów do domu (ok. 500.000 wypożyczeń) i na miejscu (ok. 250.000

wypożyczeń), udzielanie informacji bibliotecznych i tekstowych.

c) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek do domu, czytelnikom samodzielnie nie

poruszającym sie, chorym i starszym.

(cały rok)

4. Działalność informacyjno-bibliograficzna

a) Bibliografia Ziemi Lubuskiej

- bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz wydawnictw

zwartych (cały rok),

- przygotowanie do wydania na CD-ROM-ie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej” za 2002 r.

(II kw.), i 2003 r. (IV kw.),

- wprowadzanie do bazy komputerowej opisów „Bibliografii Ziemi Lubuskiej” za rok

bieżący i 1992 oraz uzupełnianie o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”,

„Bibliografii Zawartości Czasopism” oraz bibliografii specjalnych (cały rok),

- wyjazd do WiMBP w Gorzowie w celu zbibliografowania gorzowskich wydawnictw

zwartych (03).

b) Księgozbiór regionalny i księgozbiór informacyjny

- współudział w gromadzeniu księgozbioru regionalnego i czasopism regionalnych,

składanie dezyderatów w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, przyjmowanie

nowości książkowych,

- gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego,

- nadzór nad katalogiem księgozbioru informacyjnego i księgozbioru dotyczącego biznesu

oraz Unii Europejskiej. (cały rok)

c) Czytelnia Przepisów Prawnych

- współudział w gromadzeniu księgozbioru prawniczego, przyjmowanie nowości

książkowych,

- nadzór nad odnawianiem zakupu programu Lex oraz akcesja wpływających do Biblioteki

CD-ROM-ów,

- uzupełnianie na bieżąco prawnej kartoteki zagadnieniowej w oparciu o nowości

książkowe i bieżące numery czasopism prawniczych, kontynuowanie kartoteki w postaci

bazy komputerowej. (cały rok)

d) Działalność informacyjna

- udostępnianie czytelnikom zbiorów Działu, udzielanie informacji bibliograficznych,

bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii

Europejskiej,

- oprowadzanie po Bibliotece wycieczek osób dorosłych i młodzieży szkół

ponadpodstawowych,

- realizowanie kwerend wpływających do Działu,

- uzupełnianie kartotek: osobowej i zagadnieniowej na podstawie bibliografowanych

czasopism ogólnopolskich i regionalnych,

- uzupełnianie kartotek regionalnych: charakterystyki środowiska, osób zasłużonych dla

regionu, literackiej pisarzy lubuskich., stopniowa konwersja do bazy komputerowej

(cały rok)

e) Inne prace

- prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień

z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych,

- gromadzenie wycinków prasowych dotyczących WiMBP za 2006 r.

` (cały rok)

- opracowanie albumu wycinków prasowych o WiMBP opublikowanych w 2005 r. (03).

5. Komputeryzacja biblioteki

a) Przyłączenie kolejnych bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego,

filii miejskich WiMBP do Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, w celu

zintegrowania zasobów informatycznych bibliotek i jednolitej ich prezentacji w sieci

Internet (cały rok).

b) Uruchomienie automatycznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów, w ramach CPDB, w Filii nr

5 i 4. Zakup dwóch czytników kodów kreskowych (07/08).

c) Kontynuowanie tworzenia bazy wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych.

d) Pomoc organizacyjna i doradcza związana z komputeryzacja bibliotek w województwie.

e) Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim przy tworzeniu Lubuskiej Biblioteki

Cyfrowej.

f) Zakup multimedialnych zestawów komputerowych do kolejnych filii oraz budynku

głównego WiMBP, zakup skanerów A-3 do czytelni do digitalizacji zbiorów.

g) Zakup i zainstalowanie na komputerach antywirusowego oprogramowania Horton Internet

Security.

h) Zmiana oprogramowania narzędziowego PROGRESS, kompleksowego systemu zarządzania

PROLIB z wersji Progress Workgroups Database na PROGRESS ENTERPRISE DATABASE (do 60

użytkowników).

i) Zakup modułu OPAC WWW oprogramowania PROLIB umożliwiającego udostępnianie bazy

danych WiMBP w sieci Internet.

j) Zakup i zainstalowanie w Wypożyczalni Głównej nowej bramki kontrolnej zabezpieczającej

książki przed kradzieżą. (cały rok)

II. DZIAŁALNO¦Ć WYSTAWIENNICZA

a) Wystawy stałe

- Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza,

- Gabinet Polskich Pisarzy Współczesnych,

- Galeria Polskiej Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,

- Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Adama Bagińskiego.

b) Ekspozycje w salonie wystawowym

– Zbigniew Jujka – rysunek satyryczny (styczeń – luty),

– Magdalena Ćwiertnia – grafika i ilustracja dla dzieci (marzec),

– „Ziemia Lubuska – rysunki Zbigniewa Jaworskiego,

– Promocja Regionu Kozła (lipiec – sierpień), inauguracja w czerwcu,

– Henryk Krakowiak – malarstwo (wrzesień),

– Adam Bagiński - ,malarstwo olejne i akwarele – z okazji 40-lecia pracy twórczej

(październik – I poł. listopada),

– „Radio” – Międzynarodowy Konkurs Na Rysunek Satyryczny (II poł. listopada –

grudzień).

c) Wystawy w hallu

- „Osobowości Zielonej Góry” (luty),

- „Wiosna, wiosna idzie…” – wiosna w malarstwie (marzec),

- „Książki, które pomagają w pracy, które warto przeczytać!” (kwiecień),

- „Chiny 2005” – wystawa fotograficzna Jerzego Szewczyka (maj-czerwiec),

- Promocja Regionu Kozła (lipiec-sierpień),

- „Zaułki Zielonej Góry” – wystawa fotograficzna Wiesława Szymańskiego (wrzesień),

- „Niemiecka literatura piękna w zbiorach zielonogórskiej Książnicy” (październik),

- Festiwale muzyczne w Zielonej Górze (listopad).

d) Przygotowanie mniejszych ekspozycji w Czytelni Muzycznej, Oddziale Obsługi

Niepełnosprawnych, Oddziale dla Dzieci, filiach miejskich (patrz p. II 1.b).

e) Organizowanie wystawek towarzyszących promocji książek i spotkaniom autorskim w

ramach „Czwartków Lubuskich”. (cały rok)

II.1. DZIAŁALNO¦Ć KULTURALNO-O¦WIATOWA, SZKOLENIA, WYDAWNICTWA

a) „Czwartki Lubuskie”

- przygotowanie uroczystego „Czwartku Lubuskiego”, podczas którego zostaną wręczone

Lubuskie Wawrzyny - Literacki i Naukowy (23.02),

- zorganizowanie spotkań ze znanymi literatami: Katarzyna Grochola, Wojciechem

Kuczokiem, Wojciechem Jagielskim, Januszem Wiśniewskim, Stefanem Chwinem,

Jackiem Cyganem,

- promocja książek autorów lubuskich wydawanych w oficynie „Pro Libris” i innych

wydawnictwach.

b) Praca z czytelnikiem dziecięcym

Imprezy i zajęcia czytelnicze realizować będą głownie biblioteki dziecięce: Oddział

dla Dzieci, Filie nr 11, 9, 2 oraz w mniejszym zakresie Filie nr 3, 5, 6 i 8. będą to m.in.

konkursy literackie, czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i

teatralne. Ponadto wystawki, ferie zimowe i wakacje w bibliotece i wiele zajęć o charakterze

gier i zabaw literackich.

Szczegółowy program zajęć w planie rocznym Działu Udostępniania

c) Kontynuowane będą spotkania muzyczne w ramach Klubu CD.

e) Prace integracyjne ze środowiskiem niepełnosprawnych

Działania około biblioteczne będą tak jak dotychczas realizowane współpracy, m.in. z:

Warsztatami Terapii Zajęciowej „Tęcza”, ¦rodowiskowym Domem Pomocy Społecznej,

Stowarzyszeniem SM. Tematyka i charakter koncentrować sie będą na tekstach poetyckich,

baśniowych i zajęciach muzycznych.

(cały rok)

II.2. DOSKONALENIE ZAWODOWE

a) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek. W programie m.in. omówienie

wyników w czytelnictwie za 2005 r., pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

b) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych poświęcone czytelnictwu w tych

placówkach, a także, w związku z rokiem polsko-niemieckim, omówieniu niemieckiej

literatury dla dzieci.

c) Seminarium wyjazdowe do bibliotek Warszawy przygotowane wspólnie z Zarządem

Oddziału SBP.

d) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii nt. formy pracy z czytelnikiem

dziecięcym, w tym edukacji regionalnej.

e) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych:

- wykorzystanie Internetu w działalności bibliotecznej (03/04),

- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych (11)

- selekcji księgozbiorów (09, 10).

f) Comiesięczne szkolenia dla bibliotekarzy (pierwsza środa miesiąca).

g) Organizowanie praktyk dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP

i bibliotek terenowych.

h) Udział kadry kierowniczej WiMBP w ogólnopolskich konferencjach i kursach.

(cały rok)

II. 3. DZIAŁALNO¦Ć WYDAWNICZA

a) Przygotowanie do druku książek autorów lubuskich, m.in.:

- Wojciecha ¦migielskiego – tomiku poezji „Tchnienie”

- Janusza Koniusza – tomiku poezji „Próżna miłość”

- Alfreda Siateckiego – powieści „¦lubu nie będzie”

- Zbigniewa Kozłowskiego – „Legend lubuskich”

b) Opracowanie dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego” (05, 12).

c) Wydawanie pisma literacko – kulturalnego „Pro Libris”, dofinansowanie ze środków

Euroregionu „Sprawa – Nysa – Bóbr”.

d) Przygotowywanie artykułów do czasopism kulturalnych i bibliotekarskich oraz referatów na

konferencje. (cały rok)

III. WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKAMI I WŁADZAMI SAMORZADOWYMI

a) Czynienie starań w starostwach o powierzenie zadań powiatowych istniejącym bibliotekom

miejskim i miejsko-gminnym (Krosno Odrz., Żary, Nowa Sól, Zielona Góra).

b) Dążenie do stopniowego usamodzielnienia sie bibliotek funkcjonujących w strukturach

ośrodków kultury i szkołach.

c) Uaktualnienie bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach i czytelnictwie.

d) Wyjazdy w teren o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań,

bieżących potrzeb i z sytuacji zastanych w odwiedzanych placówkach bibliotecznych.

e) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych.

Bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach

finansowych, lokalowych i kadrowych. Przekazywanie informacji i ocen nt. poziomu

merytorycznego pracy podległych samorządom bibliotek i zatrudnionych w nich

pracowników.

f) Opracowanie i przekazanie w teren kalendarza rocznic i wydarzeń na 2007 r. (11).

g) Pośredniczenie w organizacji spotkań z autorami goszczącymi w WiMBP.

h) Pomoc bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:

- sporządzenie wykazu bibliotek, w których należy przeprowadzić skontra kontrolne

księgozbiorów w 2006 r., wysłanie stosownych pism do urzędów i bibliotek (10.03.),

- instruktaż w zakresie przeprowadzania skontrów oraz odpłatne ich przeprowadzanie w

placówkach terenowych na zlecenie samorządów (cały rok),

- rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,

otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom

samorządowym oraz prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,

- przekazywanie bibliotekom w teren ofert i różnego rodzaju informacji o nowych

książkach i czasopismach oraz możliwości ich nabycia,

- udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia i opracowania zbiorów, ze szczególnym

zwróceniem uwagi na aktualizacje zbiorów.

i) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny na miejscu w WiMBP.

(cały rok)

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE,

a) Zorganizowanie XII edycji konkursu na najlepsza książkę ¦rodkowego Nadodrza – „Lubuski

Wawrzyn Literacki” i I edycji Wawrzynu Naukowego. Przygotowanie uroczystości

wręczenia nagród i spotkania z laureatami (23.02).

b) ¦wiatowy Dzień Książki dla Dzieci (2.04).

c) Tydzień Bibliotek – cykl imprez w gmachu głównym i na filiach miejskich (8-15.05.).

d) Promocja Regionu Kozła, w programie inauguracji m.in. przedstawienie gmin przez władze

samorządowe, wystawy i prezentacja regionalnych środowisk kulturalnych (07 - 08).

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ¦RODKÓW

Czynione będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacje

spotkań autorskich, wystaw, realizacje zajęć z dziećmi, w tym ferii zimowych 2006

i prowadzenia Małego Studium Teatralnego.

Ponadto budżet uzupełnia środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, zleconych prac

plastycznych, sprzedaży książek zbędnych i dubletów oraz foliowania kart bibliotecznych.

Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie

całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2,5 i 10 zł. Zebrane w

ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone, podobnie jak w latach ubiegłych, na zakup

nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP. Ponadto Filie nr 2, 3 i 8 wystąpią z

wnioskiem o dofinansowanie zakupu nowości i bieżącej działalności, do prezesów Spółdzielni

Mieszkaniowych, a Oddział Obsługi Niepełnosprawnych do Spółdzielni Inwalidów „Nadodrze”

w Bytomiu Odrz. o dotacje na zakup książki mówionej.

Realizowane będą projekty dofinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej

Phare CBC w ramach projektu Euroregionu „Sprawa – Nysa – Bóbr” na wydawanie kwartalnika

„Pro Libris” (cały rok)

VI. DZIAŁALNO¦Ć ADMINISTRACYJNA I GOSPODARCZA. REMONTY. SPRAWY

LOKALOWE

Budynek główny

a) Przygotowanie antresoli Wypożyczalni Głównej (malowanie, wykładzina, nowe regały) na

wypożyczalnie książek obcojęzycznych (01).

b) Remont Oddziału Obsługi Niepełnosprawnych: malowanie, zamontowanie drzwi łączących z

Wypożyczalnia, częściowa wymiana mebli (02).

c) Remont toalety w magazynie książek (04).

d) Remont tarasu nad Wypożyczalnia Główna: położenie papy termo-zgrzewalnej, naprawa

opierzeń, malowanie barierek (05).

e) Stopniowe odnawianie pomieszczeń biurowych na II pietrze, wymiana przeszklonej ściany

na ognioodporna (01-06).

f) Remont hallu głównego na parterze: wymiana górnych okien, dwóch zespołów wejściowych,

malowanie (III kwartał).

g) Malowanie, wymiana wykładziny i mebli w klubie „Pro Libris” (06,07).

h) Oprawa medialna Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza (IV kwartał).

i) Uzupełnienie wyposażenia w laboratorium komputerowym (02).

Filie biblioteczne

j) Kapitalny remont pomieszczeń Filii nr 4, na ul. Podgórnej: wymiana okien, grzejników

przemysłowych, oświetlenia, przebudowa, malowanie, uzupełnienie mebli. Po remoncie

przeniesienie z ul. Waryńskiego Filii nr 9 i stworzenie wspólnej biblioteki dla dorosłych i

dzieci w wydzielonych pomieszczeniach (III kwartał).

k) Remont Filii nr 12 na os. Morelowa: malowanie, położenie paneli podłogowych, częściowa

wymiana wyposażenia (II kwartał).

l) Remont dziecięcej Filii nr 1 przy ul. Ptasiej: malowanie, częściowa wymiana wyposażenia

(10).

m) Malowanie Filii nr 7 na os. Chynów (09).

n) Przeniesienie, w przypadku uzyskania lepszego lokalu, Filii nr 13 na os. Przyjaźni.

Remonty ujęte w punktach f, g, h, l zależą od pozyskania dodatkowych środków na ten

cel. Duże remonty, Filia nr 4 i hall główny, zostanę zlecone droga przetargu, pozostałe wykonają

pracownicy techniczni WiMBP.

(cały rok)

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.