Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

w 2006 roku

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów:
Zbiory Biblioteki na dzień 31 grudnia 2006 r. obejmują 496.582 jednostek inwentarzowych, w tym:
— księgozbiór – 399.395 woluminów,
— zbiory specjalne – 32.509 jednostek inwentarzowych,
— dokumenty życia społecznego – 24.662 jednostek inwentarzowych,
— czasopisma oprawne – 40.016 woluminów.
Stan zbiorów specjalnych zmniejszył się, ponieważ przesunięto do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych książki zainwentaryzowane nieprawidłowo w inwentarzach starodruków, wydane w latach 1801 – 1830.
W 2006 roku Biblioteka pozyskała 15.560 woluminów książek i 1.617 zbiorów specjalnych. W drodze zakupu pozyskano 10.763 jednostek inwentarzowych (10.269 książek) o wartości 246.889,92 zł; 6.414 jednostek inwentarzowych o wartości 130.742,27 zł pozyskano w drodze darów i innego rodzaju nabytków, w tym 1.405 vol. zakupiono ze środków uzyskanych ze sprzedaży „cegiełek” za 29.219,98 zł i 256 vol. za 4.506,39 zł od sponsorów.
Ze zbiorów Biblioteki w okresie sprawozdawczym wycofano 12.817 jednostek inwentarzowych w wyniku selekcji materiałów zniszczonych, zdekompletowanych, zdezaktualizowanych i nie czytanych.
Wskaźnik zakupu książek za 2006 rok wynosi 8,68 vol. (2005 – 7,71 vol.).
Opracowano komputerowo 15.596 vol. książek. Wprowadzono do komputerowej bazy danych 13.158 nabytków, około 2.000 jedn. wydawnictw ciągłych oraz około 400 opisów katalogowych starodruków, 200 opisów notacji muzycznych, 354 vol. płyt CD i 17 vol. programów multimedialnych (CD-ROM).

2. Udostępnianie zbiorów:
Udostępnianie zbiorów w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:
— liczba czytelników - 28.414
— liczba odwiedzin - 197.472
— liczba wypożyczeń na zewnątrz - 458.979
— liczba odwiedzin w czytelniach - 63.428
— liczba wypożyczeń na miejscu - 200.347
— liczba czasopism - wypożyczonych na miejscu - 82.992
— liczba połączeń internetowych - 3.387
— liczba udzielonych informacji - 100.207
Po raz kolejny zmniejszyła się liczba czytelników - w stosunku do 2005 roku spadła o 2,94 %. Przyczyn takiego zjawiska należy szukać między innymi w braku zadowalającego poziomu dopływu nowości wydawniczych, rosnącej popularności Internetu i wydawnictw elektronicznych, niżu demograficznym.

3. Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym:
W WiMBP opracowywana jest „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” - baza danych zawierająca opisy bibliograficzne publikacji dotyczących całego województwa lubuskiego, która dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki. Aktualne opisy wprowadzane są do bazy bibliograficznej na bieżąco, kolejno uzupełniane są opisy z kartoteki tradycyjnej z lat ubiegłych. W 2006 r. wprowadzono opisy z 1992 r. i część z 1991 roku - łącznie 7.869 opisów. Stan bazy na koniec 2006 r. wynosi 63.127 opisów. Od 1996 roku „Bibliografia” wydawana jest także na CD, w ubiegłym roku przygotowano rocznik 2002.
Na potrzeby Miasta Zielona Góra uzupełniono bibliografię publikacji o Zielonej Górze, dostępna jest ona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
W ciągu roku uzupełniano kartoteki: osobową, zagadnieniową, literacką, charakterystyki środowiska.
Zgromadzono i opracowano 1.101 dokumentów życia społecznego.
Pracownicy Biblioteki publikowali materiały dotyczące historii i kultury regionu w czasopismach regionalnych (Pro Libris, Bibliotekarz Lubuski, Ziemia Międzyrzecka), brali także udział w konferencjach międzynarodowych, ogólnopolskich oraz w sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu.

4. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej:
Dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa zorganizowano seminarium, podczas którego podsumowano wyniki w czytelnictwie uzyskane przez biblioteki publiczne w 2005 r., przedstawiono możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na działalność bibliotek z Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Omówiono warunki przyłączenia do Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych kolejnych bibliotek terenowych oraz sprawy organizacyjne, dotyczące m. in. zakupu książek z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz spotkań autorskich w 2006 r.
W związku z obchodzonym w Polsce Rokiem Niemieckim zorganizowano seminarium „Literatura dziecięca i młodzieżowa: niemiecka klasyka i współczesność”.
Wspólnie z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej zorganizowano konferencję „Biblioteka publiczna w Unii Europejskiej” omawiającą nowe możliwości i zadania bibliotek, połączoną z zajęciami warsztatowymi.
Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny i udziela pomocy 175 bibliotekom publicznym południowej części województwa w 7 powiatach. Na bieżąco prowadzone są konsultacje bezpośrednie i telefoniczne oraz udzielane różnego rodzaju informacje w sprawach związanych z organizacją i działalnością bibliotek. W roku 2006 pracownicy WiMBP 38 razy wyjeżdżali w teren (sprawy
organizacyjne, instruktaż ogólny i komputerowy, spotkania autorskie).
Zorganizowano 6 seminariów dla bibliotekarzy z poszczególnych powiatów, podczas których wysłuchano m. in. wykładów: „Wybrane formy pracy w bibliotece dziecięcej”, „¬ródła informacji regionalnej. Historia, gospodarka, kultura”. Podczas seminariów miały miejsce spotkania z lokalnymi działaczami regionalnymi i literatami. Łącznie w seminariach powiatowych wzięło udział 155 bibliotekarzy (dyrektorów oraz kierowników bibliotek publicznych i filii bibliotecznych).
Zapoznano 29 pracowników bibliotek terenowych z ideą Dyskusyjnych Klubów Książkowych i wspólnie z przedstawicielami British Council i Instytutu Książki zachęcano bibliotekarzy do ich tworzenia.
Przeszkolono 26 bibliotekarzy w zakresie opracowania dokumentów dźwiękowych i elektronicznych oraz gromadzenia różnego rodzaju zbiorów bibliotecznych.

5. Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek:
Plany rozwoju infrastruktury informatycznej WiMBP oraz zakupy inwestycyjne związane były przede wszystkim z koniecznością poprawy funkcjonowania serwera głównego, rozszerzeniem możliwości oraz liczby licencji oprogramowania bibliotecznego, poszerzeniem i poprawą usług świadczonych w ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych (w 2006 roku przyłączono
kolejne biblioteki publiczne w Szprotawie i Szlichtyngowej), a także przygotowaniem do wdrożenia nowych projektów informatycznych.
Zakup nowego serwera głównego firmy SUN Microsystems (SFV 440) wraz z macierzą dyskową, sprzętem dodatkowym oraz systemem archiwizacji danych pozwolił na znaczące podniesienie jakości, szybkości oraz niezawodności przetwarzania danych bibliotecznych.
Wymiana platformy sprzętowej oraz upgrade systemu operacyjnego SOLARIS do wersji 10 umożliwiły również zmianę oprogramowania PROGRESS na wersję Enterprise, co otworzyło możliwości nielimitowanego zwiększania liczby licencji oprogramowania narzędziowego PROGRESS jak również bibliotecznego PROLIB/PROMAX.
W ramach projektu „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze” zrealizowano jego pierwszy etap pt.: „Rozbudowa infrastruktury informatycznej służącej tworzeniu i udostępnianiu zasobów informacyjnych”. Dokonano zakupu 27 zestawów komputerowych, 5 drukarek i 4 czytników kodów kreskowych. Do filii miejskich przekazano 14 komputerów, a 13 zestawów podłączono w działach gmachu głównego. Zakupiony sprzęt pozwolił
między innymi na wyposażenie ośrodka przetwarzania informacji, którego celem będzie przygotowanie, stworzenie i edycja informacyjnych baz danych.
W celu zabezpieczenia funkcjonujących w WiMBP komputerów zakupiono oraz wdrożono oprogramowanie antywirusowe Symantec Antywirus.
W 2006 roku Biblioteka przystąpiła do projektu realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski pn. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. W celu dokonania konwersji zbiorów do postaci cyfrowej w WiMBP utworzono Pracownię Reprografii i Digitalizacji Zbiorów, którą wyposażono w wysokiej klasy aparat cyfrowy, komputer klasy PC wraz z oprogramowaniem przeznaczony do przetwarzania obrazów cyfrowych, a także skanery formatu A3 i A4. Wdrożono również oprogramowanie umożliwiające
bezkonfliktową wymianę danych z serwerami ZBC. W 2006 roku udostępniono w ZBC 23 tytuły ze zbiorów WiMBP (starodruki, druki XIX-wieczne i grafika).
Do komputerowej bazy danych wprowadzono w całości zbiory Filii nr 11, rozpoczęto wprowadzanie zbiorów Filii nr 9.

6. Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury:
Oddział Obsługi Niepełnosprawnych na codzień zajmuje się pracą z 604 czytelnikami. Korzystali oni przez cały rok z akcji „Książka na telefon”, w ramach której dostarczano nieodpłatnie książki do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
W ciągu całego roku odbywały się spotkania z grupami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przeprowadzono 32 zajęcia biblio terapeutyczne dla 459 osób, podczas których uczestnicy pracowali z prostymi tekstami literackimi i bajkami. Odbyło się 6 spotkań dyskusyjnych w klubie miłośników książki mówionej, podczas których recenzowano głównie nowości wydawnicze. W ramach współpracy ze ¦rodowiskowym Domem Samopomocy również organizowane są spotkania i wystawy, w 2006 roku zrealizowano spektakl „Mały książę”.
Łącznie w Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych miało miejsce w ubiegłym roku 51 spotkań.
Ponadto odbyło się 47 spotkań samopomocowych z grupą chorych na stwardnienie rozsiane „Biegusy”.

7. Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji:
Funkcję tę realizuje głównie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów.
Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej stanowi ośrodek informacji regionalnej, bibliograficznej, prawnej, a także o Unii Europejskiej i biznesie. Gromadzone i udostępniane są tu specjalistyczne zbiory w tym zakresie: księgozbiór regionalny, czasopisma lokalne i dokumenty życia społecznego. Znaczną rolę w pełnieniu tej funkcji sprawuje Bibliografia Ziemi Lubuskiej opracowywana w Bibliotece w postaci bazy danych.
Od 2006 r. Biblioteka uczestniczy w opracowywaniu bibliografii artykułów z gazet i tygodników – wspólnej bazy bibliotek publicznych i Biblioteki Narodowej (dostępnej przez Internet). W Dziale Informacji bibliografowany jest tygodnik Przegląd oraz stały dodatek do Gazety Wyborczej - Zielona Góra. W 2006 r. sporządzono 827 opisów artykułów, przesłanych drogą elektroniczną do Biblioteki Narodowej.
W zakresie informacji prawnej wykorzystywany jest System Informacji Prawnej Lex Omega, umożliwiający wprowadzanie opisów artykułów z bieżących czasopism prawnych. W 2006 r. wprowadzono 351 opisów artykułów z Gazety Prawnej, Poradnika Gazety Prawnej, Służby Pracowniczej i Prawa Przedsiębiorcy.
Realizowano wypożyczenia między biblioteczne: przyjęto 612 zamówień: 438 z bibliotek, 174 od czytelników indywidualnych; zrealizowano 346 zamówień: 212 z bibliotek, 134 od czytelników indywidualnych, w tym 1 międzynarodowe wypożyczenie.
Oprowadzono 132 wycieczki, głównie dzieci i młodzieży (2.426 osób).
W Dziale Informacji Bibliograficznej i Regionalnej z księgozbioru skorzystało 2.545 czytelników, którym udostępniono 10.631 woluminów. Udzielono 369 informacji wymagających więcej poszukiwań.
W Dziale Zbiorów Specjalnych udzielono 137 informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych, w informacji katalogowej 28.654, a w Dziale Udostępniania 70.460. W sumie w Bibliotece udzielono 99.620 informacji.

8. Działalność wydawnicza
Nakładem wydawnictwa WiMBP Pro Libris ukazało się kilka atrakcyjnych pozycji wydawniczych autorów mieszkających na Ziemi Lubuskiej: tomik poezji Wojciecha ¦migielskiego Tchnienie, Legendy lubuskie Zbigniewa Kozłowskiego, Od słowa do słowa. Antologia poezji lubuskiej 2001-2006 pod redakcją dr Małgorzaty Mikołajczak, Informator WiMBP w Zielonej Górze.
Kontynuowano wydawanie Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris, które od 2004 roku stało się kwartalnikiem. W 2006 roku ukazały się numery 14 - 17, wszystkie w polsko - niemieckiej wersji językowej. Promocja jednego z numerów miała miejsce w Miejskiej i Regionalnej Bibliotece w Cottbus (Niemcy), kolejnego w Witnicy, dwóch innych w WiMBP w Zielonej Górze. Wydano dwa kolejne numery pisma branżowego Bibliotekarz Lubuski.

9. Działalność promocyjna i oświatowo - edukacyjna:
W 2006 roku zorganizowano 19 „Czwartków Lubuskich”, podczas których przedstawiono 11 książek i czasopism, m. in. Niemen – dyskografia, fakty, twórczość Tadeusza Sklińskiego, Pamiętam Izabeli Januszkiewicz, Czasopismo Trakt, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny oraz publikację o tematyce Unii Europejskiej dr. Waldemara Sługockiego, a także wydane w oficynie Pro Libris: Legendy lubuskie Zbigniewa Kozłowskiego, Tchnienie Wojciecha ¦migielskiego, Żejmiana Henryka Szylkina, Lubuskie Pismo Literacko – Kulturalne Pro Libris.
Jak co roku wyróżniono Lubuskimi Wawrzynami Literackimi najlepsze książki autorów mieszkających na Ziemi Lubuskiej. W 2006 roku Wawrzyny otrzymali Ireneusz K. Szmidt za książkę poetycką Ludzkie pojęcie oraz Jacek Uglik za tomik wierszy Jeszcze nie całkiem umarły. W 2006 roku po raz pierwszy przyznano Lubuski Wawrzyn Naukowy za książkę dotyczącą dziejów i
współczesności regionu. Pierwszym laureatem został dr Dariusz Rymar, któremu przyznano Wawrzyn Naukowy za książkę Gorzów Wlkp. w latach 1945-1998. Przemiany społeczno-polityczne.
Na „Czwartkach Lubuskich” gośćmi WiMBP byli znani twórcy, m. in.: Michał Jagiełło, Wojciech Kuczok, Monika Szwaja, Andrzej Waśkiewicz oraz wywodzący się z naszego regionu Wanda Kocięcka, Dariusz Muszer i Henryk R. Żuchowski.
W ramach akcji „Z książką na walizkach”, której koordynatorem była WiMBP, zorganizowano 19 spotkań autorskich w Nowej Soli, Lubsku, Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Przylepie, Raculi, Zawadzie, Górzynie, Lubrzy, ¦wiebodzinie oraz Szczańcu z: Arkadiuszem Niemirskim, Wojciechem Karwackim, Kazimierzem Szymeczko, Zbigniewem Kozłowskim, Beatą Ostrowicką i Izabellą Klebańską.
Z okazji jubileuszu 15.lecia wydawnictwa „Guliwer” gościliśmy w Zielonej Górze jego przedstawicieli, którzy prezentowali czasopismo „Guliwer” nauczycielom i bibliotekarzom pracującym z najmłodszym czytelnikiem, a w sali dębowej Biblioteki dzieci ze szkół podstawowych spotkały się z pisarką - Kaliną Jerzykowską.
W gmachu głównym prezentowano 18 wystaw, m. in. ekspozycję twórczości gorzowskiej artystki Magdaleny Ćwiertni, Znani zielonogórzanie - poświęconą nieżyjącym osobowościom zielonogórskiej kultury i nauki, Dziecięca literatura niemiecka – klasyka i współczesność, na której zaprezentowano książki niemieckich autorów piszących dla dzieci, zgromadzone w naszej Bibliotece oraz w zaprzyjaźnionych bibliotekach w Cottbus i Peitz, wystawę fotograficzną Chiny 2005 – podróże Jerzego Szewczyka, Zabytki województwa lubuskiego i regionu Cottbus w rysunkach Zbigniewa Jaworskiego, Tajemnicze wnętrza organów kościelnych ze zbiorów Wojciecha Jachimowicza”, Malarstwo olejne i akwarele – Adam W. Bagiński – 40 lat pracy twórczej”, Nieznane związki J. W. Goethego ze ¦ląskiem i Ziemią Lubuską, wystawę pokonkursową 8. Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Kożuchów 2006 Ochrona przed chłodem i upałem. Zorganizowano ponadto 116 innych ekspozycji, m. in. w Oddziale dla Dzieci, filiach miejskich i Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych.
Zgodnie z tradycją Biblioteki, w czerwcu odbyła się prezentacja kolejnej gminy regionu – tym razem była to Gmina Babimost. Burmistrz przedstawił walory gminy i osiągnięcia jej mieszkańców. W ramach promocji zaprezentowano film Babimost. Tradycja i nowoczesność oraz występy zespołów artystycznych działających na terenie gminy. Promocji towarzyszyła degustacja wyrobów kuchni regionalnej oraz ekspozycje: Gmina Babimost. Historia, tradycja, dokonania oraz Babimost – współczesne oblicze.
W akcji trwającej od wiosny najmłodsi czytelnicy wybierali bajkowych patronów swoich bibliotek. Uczestniczyli też w warsztatach i konkursie plastycznym związanym z postaciami patronów.
W Bibliotece miało miejsce ponadto wiele innych imprez dla dzieci: Ferie 2006, III Wiosenny Konkurs Ortograficzny, Tydzień Bibliotek, Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania, Prezentacje artystyczne dzieci zielonogórskich przedszkoli w ramach IV Dni Niemieckich, X Konkurs Żywego Słowa dla młodzieży niemieckiej i zielonogórskich licealistów. Odbyło się 120 lekcji bibliotecznych: 116 w Oddziale dla Dzieci i 4 w Dziale Zbiorów Specjalnych; odbyło się też 5 lekcji muzealnych.
Biblioteka kolejny rok była współorganizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Małe ojczyzny” w Kargowej.

10. Zadania inwestycyjne i remonty:
W 2006 roku przebudowano zespół wejściowy do salonu wystawowego z zamontowaniem nowych drzwi dwuskrzydłowych, umożliwiających swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym. Przeprowadzono też remont Oddziału Obsługi Niepełnosprawnych i zakupiono do niego nowe meble. Odnowiono pomieszczenia na antresoli Wypożyczalni Głównej, gdzie usytuowano Wypożyczalnię Obcojęzyczną. Wyremontowano Laboratorium Komputerowe i pomieszczenia administracyjne na II piętrze, z częściowym odnowieniem wyposażenia oraz wymianą wykładziny.
Podłączenie Serwera SUN SVF 440, wymagającego odpowiednich warunków, wymusiło zmianę okablowania strukturalnego oraz zakup i montaż nowej szafy krosowniczej w pomieszczeniu serwerowni na IV piętrze. Realizacja inwestycji pozwoliła na zapewnienie serwerom prawidłowych warunków pracy (stabilizacja temperatury i wilgotności pomieszczenia). Latem przeprowadzono kapitalny remont klubu Pro Libris z wymianą opraw oświetleniowych, mebli, wykładziny dywanowej i zainstalowaniem żaluzji pionowych w oknach.
Zamontowano nową bramkę kontrolną zabezpieczającą przed kradzieżą księgozbiór Wypożyczalni Głównej. Rozbudowano także przeciwwłamaniowy system alarmowy Biblioteki o moduł sygnalizacji pożaru w Magazynie Zbiorów Specjalnych.
W celu bieżącej naprawy i poprawienia stanu księgozbioru oraz wydłużenia okresu jego używalności zakupiono gilotynę i maszynę do sklejkowej oprawy książek.
Zlecono wykonanie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego przebudowy i modernizacji Filii nr 4 przy ul. Podgórnej. Przeprowadzenie inwestycji w roku 2007 umożliwi przeniesienie dziecięcej Filii nr 9 z ul. Waryńskiego do Filii nr 4 oraz obsługę w jednym lokalu czytelników dorosłych i dzieci.
Prowadzono także szereg bieżących remontów, które przyczyniły się do wzrostu poziomu usług oferowanych w Bibliotece, podniosły jej estetykę oraz komfort pracy bibliotekarzy.

11. Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.:
Biblioteka pozyskała na realizację zadań dodatkowe środki z Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
PO „Dziedzictwo Kulturowe”
– „Zakup kartografii starodrucznej do Działu Zbiorów Specjalnych oraz Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza” - kwota dofinansowania: 10.290 zł,
PO „Promocja czytelnictwa”
– „Wydanie dwóch numerów kwartalnika - Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne „Pro Libris” - kwota
dofinansowania: 20.000 zł,
– „Zakup nowości wydawniczych” - kwota dofinansowania: 70.225 zł
PO „Mecenat Państwa 2006”
– „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w
WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze” - kwota dofinansowania: 200.000 zł.
Ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry uzyskano dofinansowanie:
– publikacje Oficyny Wydawniczej Pro Libris - 9.000 zł,
– zakup książek, kaset video i multimediów z zakresu profilaktyki uzależnień - 5.000 zł,
– imprezy dla dzieci i młodzieży - 9.000 zł,
– I Forum Młodych Bibliotekarzy - 3.000 zł.
Dwie filie miejskie otrzymały 4.500 zł na zakup książek od spółdzielni mieszkaniowych, a Oddział Obsługi Niepełnosprawnych 2.000 zł od Spółdzielni Inwalidów Nadodrze w Bytomiu Odrz.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego dofinansował konkurs na najlepszą książkę naukową o tematyce regionalnej autora mieszkającego na Ziemi Lubuskiej Lubuski Wawrzyn Literacki, finansując nagrodę dla laureata w wysokości 3.000 zł.
Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej dofinansowała publikację dwóch numerów „Pro Libris” Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego w wysokości 32.700 zł (projekt realizowany do marca 2007).

12. Inne informacje:
W dniach 28-29 września 2006 zorganizowano ogólnopolską konferencję pt. „Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece”, podczas której wygłoszono 8. referatów. Prelegentami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu im. M. Kopernika, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida. Uczestnikom przybliżone zostały zagadnienia planowania usług bibliotecznych dla użytkowników niepełnosprawnych, zasady prawidłowej komunikacji społecznej z klientem dysfunkcyjnym w bibliotece i pracy z czytelnikiem chorym.
I Forum Młodych Bibliotekarzy ph. „Zrób karierę w bibliotece” zorganizowane zostało 5-6 października 2006 r. Jego celem była prezentacja tematów istotnych dla młodych adeptów zawodu, jak: awans zawodowy, stereotypy związane z bibliotekarstwem, ocena prasy fachowej, nowe zawody w bibliotece, mobilność, sposoby i metody promocji instytucji kulturalnej w regionie i kraju oraz ocena literatury zawodowej i niekonwencjonalne formy pracy z czytelnikiem. Podczas seminarium wygłoszono prelekcje i komunikaty warsztatowe, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, sondami ulicznymi i ankietami. Forum było jednocześnie wspaniałą okazją do dyskusji młodych uczestników z zasłużonymi dla rozwoju bibliotekarstwa, emerytowanymi dyrektorami Biblioteki Narodowej i bibliotek wojewódzkich z Polski.
W dniu 11 grudnia 2006 – przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim – odbyła się konferencja naukowa „Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej”, konferencji towarzyszyła wystawa Instytutu Pamięci Narodowej z Wrocławia „Zbrodnia Lubińska 1982”.
W ciągu roku przeprowadzonych zostało 10 szkoleń dla pracowników WiMBP, które dotyczyły szeregu zagadnień – od prezentacji najnowszej literatury do spraw awansu i rozwoju zawodowego.
Biblioteka wspólnie z Zarządem Oddziału SBP przygotowała seminarium wyjazdowe bibliotekarzy do bibliotek w Cottbus i Warszawie. Organizowała też praktyki dla studentów i nowo zatrudnionych pracowników WiMBP.
W maju i wrześniu 2006 roku miały miejsce kiermasze książek, które zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także Antykwariat Internetowy. Łącznie ze sprzedaży uzyskano w ub. r. 10.164 zł, które w całości przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych. Poza tym nieodpłatnie przekazano 947 wol. m. in. do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście, oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze oraz Miejskiej Biblioteki w Szepetówce na Ukrainie.

13. Realizacja zadań:
 
Lp.Nazwa zadania Ilość w 2006 r.
1.zakup książek10.269
2.zakup zbiorów specjalnych494
3.liczba czytelników28.414
4.liczba wypożyczeń na zewnątrz458.979
5.liczba wypożyczeń na miejscu200.347
6.lekcje biblioteczne 120
7.konferencje, sesje naukowe4
8.spotkania autorskie25
9.szkolenia30
10.konkursy19
11.wystawy134

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.