Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w 2020 roku

Wstęp – działania związane z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa
Od marca do końca roku 2020 obowiązywały obostrzenia wynikające z epidemii koronawirusa, dotyczące ograniczeń w korzystaniu z oferty i usług Biblioteki, na podstawie przepisów wykonawczych – rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych przepisów obowiązujących w całym kraju, w tym zaleceń Biblioteki Narodowej oraz rekomendacji organizatorów lubuskich instytucji kultury.
Ograniczenia te polegały na odwołaniu imprez z udziałem publiczności (poza okresami łagodzenia tych obostrzeń) oraz ograniczeniu możliwości samodzielnego wypożyczania zbiorów i korzystania z czytelń. Czasowo ograniczyliśmy także tradycyjne przyjmowanie zwrotów materiałów bibliotecznych, pozostawiając możliwość ich przekazywania jedynie do bibliobox'u przed głównym gmachem Biblioteki, a następnie także do specjalnie przygotowanych pojemników w otwartych w późniejszym okresie filiach miejskich. Zwrócone materiały były i nadal są poddawane kwarantannie zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej. W sposób szczególny musieliśmy także zmodyfikować komputerowy system biblioteczny, by w inny sposób naliczał kary i opłaty za przetrzymanie materiałów.
W początkowych etapach obostrzeń część pracowników realizowała zadania służbowe zdalnie. Stacjonarnie pełnili oni jedynie dyżury zapewniające ciągłość pracy działów, by umożliwić kontakt użytkowników z Biblioteką. W dużej części zespół pracowników pracował rotacyjnie, by w maksymalny sposób chronić wszystkich przez zakażeniem.
Kiedy tylko pojawiła się możliwość częściowego otwarcia agend oraz realizacji wypożyczeń, Biblioteka udostępniała zbiory poprzez czytelnicze zamówienia telefoniczne bądź mailowe. Książki były wydawane po wcześniejszym umówieniu bezpośrednio w holu Biblioteki. Następnie podobna możliwość została udostępniona w otwartych, większych filiach miejskich.
Od początku pandemii wypracowano procedury funkcjonowania Biblioteki, które zostały po uzgodnieniach zatwierdzone przez zielonogórski SANEPID. Były na bieżąco modyfikowane, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami i rekomendacjami. Od początku epidemii w budynku głównym i filach miejskich utworzono punkty do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury. Na ladach obsługi czytelników w działach udostępniania zamontowano zakupione dodatkowe przegrody – osłony ochronne z pleksi. Na bieżąco uzupełniano zapas płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczek, przyłbic, maseczek dla pracowników i czytelników Biblioteki.
W czasie łagodzenia obostrzeń przepisy pozwoliły zapraszać publiczność na imprezy Biblioteki, w ograniczonej liczbie. Przy realizacji przedsięwzięć w tym czasie, wszystkie procedury bezpieczeństwa związane z epidemią były w Bibliotece przestrzegane:

 • przyjmowano telefoniczne i mailowe rezerwacje miejsc;
 • sporządzano zbiorczą listę uczestników; przekazywano ją ochronie Biblioteki;
 • przygotowywano imienne wejściówki z wyznaczonym rzędem i miejscem zgodnie z procedurami zachowania bezpieczeństwa w stanie epidemii, przy ograniczonej liczbie uczestników;
 • przygotowano oświadczenia o stanie zdrowia oraz klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników wydarzeń;
 • nadzorowano prawidłowość wypełnienia w/w dokumentów.

W związku z pandemią koronawirusa i przeniesieniem większości działań WiMBP do sieci, na potrzeby Biblioteki zakupiono niezbędny sprzęt: zestaw komputerowy z oprogramowaniem do montażu, produkcji filmów i audycji udostępnianych czytelnikom online oraz urządzenie do transmisji sygnałów wideo, a także oświetlenie do utworzonego studia nagrań. Zakupiono również licencje dostępu do platformy ClickMeeting umożliwiającej prowadzenie spotkań, wideokonferencji, szkoleń, prezentacji w sieci oraz pozyskano bezpłatny dostęp do platformy komunikacyjnej Microsoft Teams.
Odpowiedzią Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida na zaistniałą sytuację, była szeroko zakrojona internetowa akcja #NonStopNORWID. Inicjatywa skupiała działania w sieci, realizowane głównie w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Wśród nich każdy, nawet najbardziej wymagający czytelnik i użytkownik naszej książnicy, mógł znaleźć coś da siebie. Propozycje były zróżnicowane nie tylko tematycznie, ale także skierowane do różnych grup odbiorców, w tym wszystkich grup wiekowych. Co ważne, podjęte działania (spotkania online, filmy, quizy, konkursy, audiobooki, tutoriale i inne) dotarły do wielu tysięcy osób skupiły i uwagę nie tylko stałych odbiorców, ale przyciągnęły wielu nowych, którzy do tej pory nie korzystali z naszej oferty.
W styczniu 2021 nadal nie organizujemy imprez z udziałem publiczności. Od tego czasu do chwili obecnej na terenie Biblioteki zawieszone pozostają wynajmy pomieszczeń podmiotom zewnętrznym. Wszystkie filie i agendy na terenie miasta oraz usytuowane w gmachu głównym zostały w reżimie sanitarnym otwarte dla użytkowników. Można samodzielnie wybierać księgozbiór, jednak rekomendujemy wcześniejsze umawianie się z bibliotekarzem, by zapewnić dystans i unikać gromadzenia większej niż dopuszczalna liczby odwiedzających.
1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów
Do zbiorów zakupiono:

 • książki 6 205 wol. książek – 186 768,39 zł;
 • zbiory multimedialne 1 139 wol.– 27 066,43 zł;
 • notacje muzyczne 94 wol.– 2 505,85 zł;
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 250 egz.– 48 648,42 zł;
 • zbiory specjalne 31 j. inw. o wartości 2 011,67 zł.

Ogółem zakup materiałów bibliotecznych w 2020 roku: 7 719 wol. o wartości 267 000,76 zł na co składały się następujące kwoty:

 • 2 454 wol. o wartości 69 081,14 zł dotacja MKiDN,
 • 191 919,62 zł środki własne,
 • 6 000,00 zł – środki od radnych Miasta ZG.

Wskaźnik zakupu książek za 2020 rok wynosi 4,39 (2019 – 4,46; 2018 – 4,08; 2017 – 3,53; 2016 rok – 3,07 wol., 2015 – 2,43 wol., 2014 – 3,7 wol., 2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk.
W ramach konsorcjum utworzonego przez 20 bibliotek południowej części województwa lubuskiego kontynuowano projekt pn. Legimi, cieszący się ogromnym powodzeniem użytkowników. Na platformie Legimi oferujemy dostęp do książek elektronicznych e-book. Wśród zasobów są nowości wydawnicze i klasyka literatury polskiej i obcej, dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych. Z oferty korzystają użytkownicy w każdym wieku; obserwujemy ciągły wzrost osób zainteresowanych korzystaniem z Legimi, a miesięczne kody są w całości rozdysponowane w pierwszym dniu ich dystrybuowania.
W drodze darów, egzemplarza obowiązkowego pozyskano 3 754 wol. o wartości 97 186,57 zł, w tym „cegiełki" i książki zakupione ze środków spółdzielni mieszkaniowej:

 • 2 000 zł sponsorzy (spółdzielnia mieszkaniowa),
 • 5 898,13 zł za „cegiełki" SBP.

Stan baz katalogowych Biblioteki na koniec 2020 roku:

 • baza katalogowa książek 641 816 wol.,
 • baza katalogowa zbiorów specjalnych 24 125 jed. inw.,
 • baza katalogowa czasopism 4 621 tytuły tj. 65 285 jedn. inw.,
 • stan bazy wydawnictw multimedialnych 26 130 jedn. inw.,
 • stan bazy notacji muzycznych 6 187 tytuły tj. 6 667 jedn. inw.,
 • dokumenty życia społecznego 43 680 jedn. inw.,
 • baza „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" 142 890 opisów bibliograficznych,
 • baza komputerowa Zbiorów Zabezpieczonych 20 252 wol.

Książki są klasyfikowane w dwóch systemach: UKD i klasyfikacji przedmiotową wg deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN). Uzupełniano komputerową bazę danych szczegółowym opisem wg nowych wytycznych.
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, współtworzona z Biblioteką Uniwersytetu Zielonogórskiego, wzbogaciła się w 2020 roku o 1 866 publikacji z zasobów WiMBP (781 numerów tygodnika i dziennika „Gazeta Nowa" z lat 1990-1993; konwersja plików TIFF na PDF i zamiana plików djvu na pdf – 6 573 numerów „Gazety Lubuskiej/Zielonogórskiej" z lat 1950-1970; pozycje pozyskane w ramach digitalizacji zbiorów Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz zbiorów własnych Biblioteki – starodruki, rękopisy, kartografia – 117 pozycji; 1 004 numery czasopisma „Grünberger Wochenblatt" roczniki: 1889, 1890, 1893, 1894, 1895, 1897, 1932i). Łącznie umieszczono w ZBC 25 777 publikacji ze zbiorów WiMBP.
Pracownia digitalizacji w 2020 wykonała łącznie 182 258 skanów. W ramach e-usługi Digitalizacja na żądanie wykonano 176 543 skanów i zrealizowano 9 893 1 679 zamówień od czytelników Biblioteki.
W 2020 roku przeprowadzono skontra: w Dziale Zbiorów Specjalnych (kartografia, rysunek satyryczny, grafika); w Dziale Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych (nuty, czasopisma, wydawnictwa zbiorowe i zwarte); w Filii nr 3, Filii nr 6, Filii nr 12. Z uwagi na pandemię i ograniczenia, przeprowadzono także skontra planowane w 2021 roku: Czytelnia Ogólna, Filie nr 1 i 11, Filia nr 8.
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze dokonało przeglądu niektórych grup akt znajdujących się w Archiwum WiMBP celem ustalenia ich wartości historycznej (konsultacja mailowa i telefoniczna). W jej wyniku, do brakowania przygotowano 106 j.a. ujętych w 41 poz. spisu. Po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, dokumentację ujętą w 41 poz. spisu (tj. ok. 5 mb.) przekazano do zniszczenia.
14 grudnia 2020 odbyła się w Bibliotece kontrola Archiwum Zakładowego WiMBP, którą przeprowadziło Archiwum Państwowe w Zielonej Górze – protokół i wystąpienie pokontrolne spodziewane są w styczniu 2021.
Na bieżąco aktualizowano zbiory poprzez selekcję książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania.
Ubytkowano w księgach inwentarzowych 12 930 wol. książek na kwotę 160 286,79 zł, w tym:

 • z gmachu głównego 5 898 wol. na kwotę 77 416,23 zł,
 • z filii miejskich 6 831 wol. za 82 526,32 zł,
 • broszury: 201 wol. na kwotę 344,24 zł.

Ubytkowano 3 143 wol. wydawnictw ciągłych o wartości 35 771,46 zł.
Ubytkowano 321 egz. zbiorów multimedialnych na kwotę 4 190,32 zł.
Z bazy komputerowej ubytkowano 12 925 wol.
Przyjęto ok. 10.000 wol. darów od czytelników. Po ich selekcji, część przekazano do opracowania w celu włączenia do księgozbioru, część na akcję „Uwolnij książkę" (dbano o dostarczanie nowych książek i filmów do bookcrossingu i „filmcrossingu") oraz – w okresie poza pandemią – na akcję „Książka do łóżka pacjenta" i „Przytul książkę".
Ilość zbiorów pozyskanych w 2020 r.:

Zbiory Część wojewódzka Filie miejskie Razem
wol./jedn. inw. wartość w zł wol. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł
Książki 4 308 135 821,95 5 651 148 133,01 9 959 283 954,96
Czasopisma i wyd. zbiorowe 505 35 583,14 72 20 859,21 577 56 442,35
Wydawnictwa multimedialne 824 19 266,54 742 16 383,12 1 566 35 649,66
Notacje muzyczne 80  1 984,08  24  711,77 104 2 695,85
Razem: 5 717  192 655,71  6 489  186 087,11  12 206  378 742,82
Zbiory specjalne   2 510  33 062,67  2 510  33 062,67
Razem:   8 227 225 718,38  6 489  186 087,11  14 716  411 805,49
Bazy Legimi   58 000  26 036,00
Dokumenty życia społecznego   720  720

2/ Udostępnianie zbiorów

W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej z Czytelnią Prasy, mediatece Góra Mediów, Multimedialnym Centrum dla Dzieci i Młodzieży, Dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do zbiorów oferują także wszystkie filie miejskie oraz Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook.

  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Liczba czytelników ogółem 10 782*  8 826* 19 608*
Liczba odwiedzin 73 170** 70 251** 143 421**
Liczba odwiedzin online 415 443 415 443
Wypożyczenia na zewnątrz 91 775*** 134 189*** 225 964***
Wypożyczenia na miejscu 22 703 6 460 29 163
Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu 6 276 4 056 10 332
Ilość udzielonych informacji 104 746 27 313 132 059
Ilość korzystających z czytelni internetowych 1 915 645 2 560

 *w tym 412 czytelników Legimi
**w tym 2 510 rozdysponowanych kodów Legimi
***w tym 17 180 książek w ramach usługi Legimi
Wypożyczono na zewnątrz 122 obiekty na 3 wystawy; wykonano 56 kwerend i zestawień bibliograficznych na potrzeby instytucji i osób prywatnych. Zarejestrowano wypożyczenia: 14 DŻS-ów na wystawę pt. „Plakat winobraniowy z lat 1965-2020, organizowaną przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz 108 obiektów na inne wystawy m.in. rysunki satyryczne do Żarskiego Domu Kultury, mapy, książki na ekspozycje w Muzeum Archeologicznym w Zielonej Górze zs. w Świdnicy.
Strona www Biblioteki umożliwia zdalny dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book'ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w Bibliotece.
Ważną rolę w utrzymaniu powszechnego i coraz łatwiejszego dostępu do książki odgrywa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa oraz platforma Legimi.
W 2020 roku z bazy 58 tys. tytułów książek w ramach projektu Legimi bezpłatnie korzystało 412 użytkowników WiMBP, odbierając co miesiąc darmowe kody w mediatece Góra Mediów oraz większych filiach miejskich – łącznie wydano 2 510 kodów: 2 240 kodów/miesięcznie (I-XII 2020) plus dodatkowo 270 kodów w XII 2020 w ramach dotacji MKiDN na zakup nowości wydawniczych II – publikacje elektroniczne. Koszt WiMBP w całym roku 2020 – 26 036 zł. W 2020 roku zarejestrowano 17 180 wypożyczeń książek pobranych z platformy Legimi.
W 2020 zarejestrowano 141 890 wyświetleń publikacji cyfrowych w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej pochodzących ze zbiorów WiMBP (od 2005 zarejestrowano 1 090 442 wyświetleń tych publikacji).
3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym
Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz wszystkie agendy udostępniania zbiorów udzielają informacji bibliotecznych i faktograficznych. Realizowane są również kwerendy i zestawienia bibliograficzne oraz formy informacji zbiorowej: wycieczki po Bibliotece i tematyczne wystawy książkowe. W dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej tworzony jest warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", powstającej w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia.
Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" z lat 1986-2020 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1985) wprowadzono 3 025 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2020 r.: 142 890 rekordów (opisów bibliograficznych).
Biblioteka współpracuje z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd" oraz wydania „Gazety Wyborczej": dodatek Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. Przegląd 2020 – 52 numery, opracowano i wprowadzono do bazy BN 184 opisów; Gazeta Wyborcza 2020 – 209 numery, opracowano i wprowadzono do bazy BN 184 opisów.
4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej
Działalność instrukcyjno-metodyczna:

 1. 11 wyjazdów do bibliotek terenowych południowej części województwa lubuskiego, z czego 4 połączono z instruktażem ogólnym. Były to m.in: wizyta w Bibliotece w Nowogrodzie Bobrzańskim w związku z planowanym połączeniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nowogrodzie Bobrzańskim, 2 spotkania autorskie z Jerzym Bralczykiem w Świebodzinie i Iłowej Żagańskiej, 2 wyjazdy w ramach DKK: spotkanie autorskie z Tanyą Valko oraz 10.lecie DKK dla dorosłych w filii w Osiecznicy (Mediateka – Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim), 2 wyjazdy związane z uroczystym otwarciem agend bibliotek po remontach: Wypożyczalnia Główna MBP w Żarach, Oddział dla Dzieci BP w Świebodzinie.
 2. 78 pism do bibliotek terenowych i ich organizatorów, w tym m.in.: 3 negatywne opinie odnośnie zamiaru połączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury: MBP w Gozdnicy, MGBP w Nowogrodzie Bobrzańskim, BPMiG w Lubsku, 2 zgody na likwidację filii bibliotecznych (BPMiG Szlichtyngowa, (Mediateka – Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim) oraz listy gratulacyjne z okazji jubileuszy, powołań nowych dyrektorów, wnioski o awanse i dyplomy dla pracowników bibliotek i inną korespondencja wynikająca z przepisów ustawowych.
 3. Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji rozdziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 51 bibliotek na rok 2020.
 4. Pomoc bibliotekom terenowym w zakresie doboru literatury na spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych.
 5. Umieszczanie na stronie bibliotekarz.lubuski.pl informacji dotyczących szkoleń i innych działań realizowanych przez pracowników WiMBP.
 6. Aktualizacja elektronicznych baz: Biblioteki terenowe, Kadra, Filie i punkty biblioteczne.
 7. Praktyki oraz przeszkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników WiMBP. Praktyki szkolne, studenckie i zawodowe odbyło 7 osób.
 8. Przygotowanie dla Biblioteki Narodowej spisu bibliotek uprawnionych do udziału w Priorytecie 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2021.
 9. Przygotowanie wykazu publikacji dotyczących zagadnień prawnych w bibliotekach opublikowanych na łamach czasopism: „Bibliotekarz" za lata 2019-2020 i „Biblioteka Publiczna" za rok 2020.

Działalność szkoleniowa:

 1. Seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (30 września); w spotkaniu uczestniczyło 112 osób. Omawiano następujące zagadnienia: Literatura popularna wobec wyzwań współczesności – strategie pisarskie i wydawnicze; Literacki bękart? Kryminał, czyli sztuka czytania; Lubuskie Centrum Edukacji Regionalnej – zarys projektu dla bibliotek; Dokumenty Życia Społecznego w zasobach biblioteki; Biblioteki lubuskie w liczbach. Statystyczne podsumowanie 2019 roku.
 2. Seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych powiatu świebodzińskiego (25 listopada). W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. Omawiano następujące zagadnienia: Gry w bibliotece; Działania poczytelnicze w GOKiB w Lubrzy; Projekt Młodzieżowa komiksomania – od pomysłu do realizacji - (z uwzględnieniem trudności wynikających z ograniczeń związanych z epidenmią); Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w bibliotekach w świetle regulacji ustawowej; Działalność Klubu Kreatywności – oferta dla bibliotek powiatu świebodzińskiego.
 3. Seminarium dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (16 grudnia). W spotkaniu wzięło udział około 90 osób. Omawiano następujące zagadnienia: Rola przestrzeni w budowaniu marki i oferty biblioteki; Wychowanie do wartości – współczesna polska literatura dla dzieci i młodzieży. Przegląd serii wydawniczych oraz nowości Wydawnictwa Literatura; Literackie inspiracje na Święta Bożego Narodzenia; Środowiskowe nowości wydawnicze; sprawy bieżące.
 4. Cyklu nieodpłatnych szkoleń online oferowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier w ramach projektu pt.: Rzecznicy dostępności w bibliotece, dofinansowanego ze środków programu MKiDN Partnerstwo dla książki.
 5. Szkolenie dla użytkowników systemu PROLIB: Prezentacja zmian w modułach systemu PROLIB po reinstalacji oraz Opracowanie wydawnictw seryjnych – 1 września, uczestniczyło 20 osób.
 6. Szkolenie: Zmiany w Kodeksie Pracy z uwzględnieniem wytycznych, związanych z epidemią koronawirusa – Łukasz Szpilski, Państwowa Inspekcja Pracy (9 października, uczestniczyło 40 osób).
 7. Warsztaty online Rozmawiamy! O ważnych tematach w książkach dla młodych (28 października, uczestniczyło ponad 100 osób).
 8. 9 spotkań w ramach cyklicznych szkoleń pracowników WiMBP:
  1. 8 stycznia – Zmiany w Kodeksie Pracy – Łukasz Szpilski Państwowa Inspekcja Pracy;
  2. 5 lutego – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - Marek Rajszczak specjalista ds. RODO;
  3. 25 lutego – Aspekty organizacyjno-prawne bibliotek publicznych z uwzględnieniem zmian ustawowych – Rafał Golat;
  4. 11 marca – Katalogi zielonogórskich bibliotek - podobieństwa, różnice, efektywne korzystanie - Jarosław Głuszek kustosz, Czytelnia Ogólna WiMBP ;
  5. 24 czerwca – Rola marketingu wewnętrznego w zarządzaniu bibliotekami – prof. dr hab. Mariola Antczak Uniwersytet Łódzki;
  6. 16 września - INTEGRO – po reinstalacji - katalog a multiwyszukiwarka – Izabella Koperska Bibliotekarz Systemowy WiMBP;
  7. 14 października – Literatura Duńska – Bogusława Sochańska dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce;
  8. 4 listopada - Podsumowanie polskich nagród literackich 2020r. - Ewa Mielczarek - kierownik Działu wydawnictw WiMBP;
  9. 2 grudnia - Jak nas widzą tak nas piszą - czyli o kreowaniu wizerunku biblioteki – Anna Urbańska specjalista PR WiMBP.
 9. 9. Praktyki oraz przeszkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników WiMBP. Praktyki szkolne i studenckie odbyło 7 osób, przeszkolenia – 8 osób.

Badania i analizy:

 1. Zestawienia z danymi liczbowymi dotyczącymi działalności bibliotek terenowych. Na ich podstawie dokonano przeliczeń, sporządzono zestawienia zbiorcze oraz opracowano tabele z podstawowymi danymi, dotyczącymi działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2019 r.
 2. Opracowanie danych statystycznych z działalności WiMBP do sprawozdania K-03 GUS oraz do Biblioteki Narodowej.
 3. Opracowanie analizy Wskaźniki funkcjonalności bibliotek publicznych – biblioteki płd. części woj. lubuskiego wg powiatów na tle całego województwa (bez WiMBP w Zielonej Górze i WiMBP w Gorzowie Wlkp.).
 4. Zestawienie Ważniejsze dane statystyczne dotyczące działalności bibliotek publicznych południowej części woj. lubuskiego w 2019 r.
 5. Analiza dotycząca Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku na tle wybranych bibliotek płd. części woj. lubuskiego w oparciu o 28 wskaźników funkcjonalności przyjętych do badań w projekcie AFBP oraz dane zawarte w zestawieniu tabelarycznym przygotowanym dla MKiDN.
 6. Zebranie analiz opisowych z działalności terenowych bibliotek publicznych.
 7. Opracowanie danych bibliotek terenowych za rok 2019 w ujęciu powiatowym i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie WiMBP
 8. Koordynacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Wypełniono elektroniczny formularz dotyczący funkcjonowania WiMBP, nadzór nad poprawnością wypełniania formularzy przez biblioteki południowej części województwa lubuskiego.
 9. Szczegółowa analiza sieci bibliotek publicznych województwa za 2019 r. według wytycznych MKiDN.
 10. Informacja o realizacji Kierunków prorodzinnej polityki społecznej Województwa Lubuskiego.
 11. Prace związane z przygotowaniem publikacji „Wiedza, gust, kompetencje. Kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece": kwerendy bibliograficzne, gromadzenie dokumentacji ikonograficznej, badania dotyczące wykształcenia bibliotekarzy.
 12. Analiza zawartości prasy nt. winiarstwa w perspektywie „Gazety Nowej". Przejrzano 783 numery „Gazety Nowej" (tygodnik, dziennik), przygotowanie tekstu do publikacji.

5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek
W roku 2020 w Bibliotece przeprowadzono szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych (CPDB), poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej obecności w Internecie.
Podjęto działania, by pozyskać środki na modernizację i rozbudowę serwerowni i infrastruktury sieciowej. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. Zawierał on m.in. z zakup, instalację oraz wdrożenie nowego sprzętu oraz oprogramowania, niezbędne do realizacji zakupy (m.in. nowe serwery HP typu kasetowego „blade" wraz z niezbędnymi komponentami, macierze dyskowe wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowanie do wirtualizacji i zarządzania zasobami „VMware", a także nowy znacznie bardziej wydajny i bezpieczny system do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz dostosowany do zmodernizowanych zasobów sprzętowych zasilacz awaryjny UPS). Dodatkowo w ramach planowanej modernizacji infrastruktury zaplanowano zakup i wdrożenie nowego urządzenia zabezpieczającego dostęp do zasobów informatycznych WiMBP. Zaplanowano również budowę specjalistycznej pracowni multimedialnej, która przeznaczona będzie do przygotowania oraz udostępniania materiałów multimedialnych w sieci Internet oraz prowadzenia online wydarzeń organizowanych przez WiMBP. Dzięki niemu czytelnicy i inni klienci Biblioteki za pośrednictwem Internetu będą mogli w pełni uczestniczyć w realizowanych przedsięwzięciach, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości przekazywanych treści i obrazów. Dodatkowo wszelkie wydarzenia będą mogły być nagrywane i udostępniane w późniejszym okresie, w ramach tworzonego archiwum dokumentującego działalność online biblioteki.
Opracowano dokumentację do wykonania i wdrożenia nowych stron www Biblioteki. W ramach tych prac przygotowano założenia techniczne oraz zawartość strony i mechanizmy planowane do implementacji w ramach nowego serwisu. Podjęto również starania znalezienia i wyłonienia potencjalnego wykonawcy serwisu www.
Obok podjęcia prac nad zdefiniowaniem wyglądu i funkcjonalności nowego serwisu internetowego Biblioteki przeprowadzono modernizację i unowocześnienie istniejącego głównego serwisu internetowego, głównie w zakresie funkcjonalności oprogramowania systemowego joomla. Przeprowadzono jego aktualizację oraz rozbudowę o kilka dodatkowych modułów i funkcjonalności. Dokonane zmiany nie są widoczne na stronie www, ponieważ dotyczą wewnętrznych modułów oprogramowania systemowego. Mają one natomiast wpływ na zakres ofertowanych funkcjonalności oraz na stabilność, szybkość i bezpieczeństwo pracy.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem był zakup oraz wdrożenie multiwyszukiwarki INTEGRO oraz oprogramowania systemowego. W znaczący sposób wpłynęło to na zwiększenie jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, w tym m.in. możliwości przeszukiwania zasobów lokalnego katalogu biblioteki z zastosowaniem wyszukiwania pełnotekstowego, podpowiadania treści i składni słów w pytaniach. Zakupiona multiwyszukiwarka posiada nowy, responsywny interfejs graficzny, czyli taki, który automatyczne dopasowuje swój wygląd do wielkości i rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest uruchamiany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urządzeniu (smartfon, tablet, komputer) i jednocześnie zachowa pełną funkcjonalność. Interfejs multiwyszukiwarki spełnia także wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie AA.
Opracowano korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo". Zamierzeniem projektu jest m.in. likwidacja barier w dostępie do informacji publicznej, wzmocnienie regionalnego potencjału społecznego, a także poprawa znaczenia biblioteki i oferowanych przez nią usług dla budowy i promocji społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z podstawowych zadań biblioteki jest oferowanie swoich usług wszystkim użytkownikom, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz wykluczonym cyfrowo. Na podstawie przeprowadzonych analiz wynika, iż do grupy osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym należą osoby słabo zarabiające, rolnicy, mieszkańcy mniejszych miejscowości, seniorzy, a także osoby o niskich kompetencjach z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych. Osoby takie bardzo często znajdują się w sytuacji materialnej, która uniemożliwia im zakupienie nawet podstawowego sprzętu komputerowego oraz wykupienie dostępu do Internetu. Szczególną grupą są osoby z niepełnosprawnością, które są narażone na wykluczenie cyfrowe ze względu na ograniczone możliwości zakupu odpowiednio dostosowanego sprzętu komputerowego, wynikające ze znacznie wyższych cen zestawów od sprzętu tradycyjnego.
Kolejnym zadaniem zrealizowanym w roku 2020 było dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług był związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem, bieżący nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów oraz do sieci bezprzewodowej w budynku głównym.
Wykonano kopie bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej".
Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje prawie 400 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Infrastruktura informatyczna jest typową struktura heterogeniczną opartą na serwerach pracujących pod kontrolą systemów UNIX, Windows Serwer, natomiast komputery klasy PC oparte są wyłącznie o platformę systemową Windows. Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. były również jednym z głównych zadań realizowanych w roku 2020.
Realizowano zakupy sprzętu komputerowego oraz wykonywano wiążące się z tym prace instalacyjne oraz wdrożeniowe (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). Przeprowadzone (ważniejsze) zakupy sprzętu i oprogramowania w roku 2020 objęły:

 1. CPDB:
  1. komputery dla pracowników;
  2. projektory;
  3. zapas różnych części komputerowych do napraw;
  4. switch 48 portów na parter;
 2. filie miejskie:
  1. zestawy komputerowe.
 3. gmach główny:
  1. zestawy komputerowe;
  2. licencje MS Office.

Wykonywano szereg prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te obejmują m.in.:

 1. nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
 2. kopie zapasowe danych na serwerach,
 3. obsługa stron www:
  1. www.wimbp.zgora.pl,
  2. OPAC WWW (libris.wimbp.zgora.pl),
  3. antykwariat.wimbp.zgora.pl,
  4. goramediow.pl,
  5. news365.pl,
  6. prolibris.net.pl,
  7. bip.wimbp.zgora.pl,
  8. bibliotekarzlubuski.pl,
  9. dziecioopac.wimbp.zgora.pl,
  10. szklanapulapka.zgora.pl,
 4. przygotowanie dokumentacji i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 5. bieżące naprawy sprzętu i reinstalacje oprogramowania,
 6. transmisja imprez do Internetu – e-Usługa Wideokonferencja,
 7. edycja materiałów wideo (przycinanie, łączenie, zmiana formatu zapisu),
 8. przygotowywanie materiałów graficznych (wizytówki, naklejki na płyty, plakaty itp.),
 9. instalacja i konfiguracja oprogramowania,
 10. szkolenia dla bibliotekarzy,
 11. wyjazdy do bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 12. obsługa zdalna bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 13. pomoc informatyczna czytelnikom (podłączenie do sieci WiMBP, obsługa programów),
 14. archiwizacja na płytach CD i DVD materiałów bibliotecznych,
 15. obsługa informatyczna filii,
 16. zdalne zarządzanie urządzeniem do monitoringu (kopiowanie nagrań, przeglądanie zawartości, zmiana ustawień itp.),
 17. koordynacja działań i pośrednictwo w kontaktach z COMP S.A. w sprawie funkcjonowania bieżącego e-usług,
 18. 18) odbiór, konfiguracja oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanych projektu (po uzyskaniu dofinansowania i rozpoczęciu realizacji).

W roku 2020 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in.. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. W 2020 roku prowadzono szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.
6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury
Wszystkie agendy udostępniania udzielają pomocy osobom starszym w korzystaniu z komputera, katalogów bibliotecznych, Internetu, prowadzą porady indywidualne, jak również kursy grupowe (m.in. Filia nr 5: „Biblioteka nowych możliwości" – spotkania dla seniorów; Filia nr 1 – Obiady Czwwwartkowe; Korepetycje dla seniorów: F2 i F8; Senior na czasie – F7).
Zachęcano czytelników starszych, którzy do tej pory nie korzystali z różnorodnych funkcji konta bibliotecznego do samodzielnej jego obsługi (szukanie książek, zamawianie, rezerwacja, prolongata).
Mediateka Szklana Pułapka przed pandemią rozpoczęła cykl spotkań z psychologiem, ph. Wsparcie dla seniora.
Nie tylko seniorzy mogli skorzystać z porad bibliotekarzy, ale także wszystkie osoby mające problem z obsługą komputera i Internetu. Świadczymy szereg usług mających na celu dotarcie z ofertą do osób, które z wielu powodów są wykluczone cyfrowo: informowanie i instruowanie użytkowników o istniejących platformach i bazach elektronicznych (bazy w ramach WCN i Wirtualnej Czytelni Norwida), pomoc i nauka w korzystaniu z urządzeń cyfrowych, informowanie o usługach i funkcjonalnościach świadczonych w ramach poszczególnych działów (digitalizacja na żądanie, udział w kursach, imprezach kulturalnych ), propagowanie i świadczenie usług w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
Agendy prowadziły indywidualne spotkania poświęcone korepetycjom z zakresu obsługi komputera i środowisk Windows oraz sieci www. Podejmowano indywidualną pracę z czytelnikiem obejmującą pomoc przy korzystaniu z katalogu komputerowego, zachęcano i udzielano porad, jak wykorzystać wszystkie dostępne udogodnienia i funkcje katalogu Integro, jak korzystać z e-booków na platformie Legimi. Porad udzielano zarówno telefonicznie, mailowo, poprzez portale społecznościowe, jak i przygotowując wcześniej i przekazując czytelnikom właściwe materiały informacyjne.
Znajdujące się w mediatece dwa urządzenia o nazwie Czytak Plus z bazą kilkuset tytułów pozwoliły wypożyczyć książki użytkownikom niewidomym lub niedowidzącym.
Od wielu lat w Bibliotece realizowana jest usługa „Książka na telefon", w ramach której bibliotekarze nieodpłatnie dostarczają książki czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym i samotnym. W 2020 r. do marca zielonogórskie filie nr 4 i 5 oraz agendy w Gmachu Głównym zrealizowały 16 wizyt domowych wypożyczając 548 poz. (książki i audiobooki). W związku z pandemią i ograniczeniem dostępności do zbiorów, w 2020 roku wdrożono usługę „Książka z dostawą do domu". Opracowano procedurę usługi i schemat działania zarówno dla czytelników, jak i bibliotekarzy oraz wolontariuszy. Na bieżąco weryfikowano konta biblioteczne zamawiających czytelników, sprawdzano ewentualne zaległości, aktualizowano dane teleadresowe (w celu dostarczenia zamówień), wysyłano informacje zwrotne czytelnikom. Usługa byłą dostępna w IV kwartale 2020. Przy współpracy wolontariuszy (czytelników biblioteki) do domów osób szczególnie narażonych na ryzyko zachorowania, zbiory dowożone są na indywidualne zamówienie. Z usługi tej od października skorzystało około 24 osób wypożyczając 144 poz. (książki, filmy, audiobooki).
W styczniu rozpoczął się projekt dedykowany uczniom szkół specjalnych. Zaproszono Monikę Bartkowicz-Krzysztof, która czytała bajki w ramach spotkanie MAPA GŁOSÓW – BAJKI DO UCHA. Projekt kontynuowany był w formule online i rozpoczął się 13 marca, wraz z początkiem pandemii. Były to cykliczne audycje (3 razy w tygodniu) ukazujące się na profilu Lubuskiego Laboratorium Książki GreenBook pod hasłem „Głosy na dobranoc". 23.10 mediateka Góra Mediów zdobyła nagrodę „IDOL 2020" ufundowaną przez fundację „Szansa dla niewidomych" za propagowanie form działalności na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku.
Prowadzimy poradnictwo w doborze literatury skierowane do młodzieży i studentów poszukujących bibliografii przedmiotowej (dominowały w tym roku: kontakt telefoniczny i poczta elektroniczna). Udostępniamy czasopisma i pomagamy w wyszukiwaniu w nich odpowiednich informacji. Dodatkowo, na prośbę czytelników sporządzane były bibliografie z wybranej przez nich tematyki.
Zapoznajemy także grupy zorganizowane z działalnością poszczególnych agend, jak i całej Biblioteki podczas wycieczek odwiedzających Bibliotekę. Niestety z powodu obowiązujących obostrzeń z tego typu spotkań udało się skorzystać tylko 14 grupom zorganizowanym (ok. 300 osób).
Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP" uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalający odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy). Czytelnikom z dysfunkcją wzroku udostępniane są czytniki Czytak Plus będące w posiadaniu Biblioteki. Współpracujemy z Fundacją Szansa dla Niewidomych, która cyklicznie odwiedza mediatekę Góra Mediów – oglądanie filmów, słuchanie audiobooków i płyt winylowych. W 2017 podpisane zostało porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze, w sprawie wyrównywania szans w dostępie do kultury, które w latach kolejnych jest z powodzeniem kontynuowane. Udostępniamy materiały biblioteczne pomocne w resocjalizacji osadzonych i rozbudzające ich potrzeby czytelnicze i kulturalne.
Słuchacze Zielonogórskiego UTW licznie uczestniczą w wydarzeniach w Bibliotece: spotkaniach autorskich, wystawach, projekcjach filmowych, spektaklach, koncertach oraz w zielonogórskiej odsłonie Krakowskiego Salonu Poezji. W 2020 imprezy oferowano online.
Biblioteka Obcojęzyczna:
Starsze osoby korzystały z bezpłatnych grupowych konwersacji w języku angielskim i niemieckim prowadzonych w roku 2020 online.
Jesteśmy również otwarci na potrzeby cudzoziemców, zwłaszcza osób ze Wschodniej Europy. W 2019 roku uruchomiliśmy grupowe konwersacje w języku polskim dla cudzoziemców oraz indywidualne konsultacje i konwersacje w języku polskim. Zakupiliśmy kolejne książki do nauki języka polskiego jako obcego oraz książki w języku rosyjskim i ukraińskim. Niestety z uwagi na pandemię, w 2020 roku możliwe były jedynie porady i konsultacje telefoniczne oraz na zapytania mailowe.
7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji
Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Czytelnicy uzyskują w Bibliotece informacje biblioteczne oraz faktograficzne. Ponadto informujemy użytkowników o nowych usługach i funkcjonalnościach dostępnych w Bibliotece (digitalizacja na żądanie, wypożyczalnia międzybiblioteczna, kursy, szkolenia warsztaty, imprezy i wydarzenia kulturalne). Oferta Biblioteki w zakresie jej funkcji informacyjnej to także pomoc przy korzystaniu z katalogu bibliotecznego, udzielanie instrukcji w sposobach wyszukiwania informacji i posługiwania się dostępnymi bazami elektronicznymi i wyszukiwarkami, wyszukiwanie informacji faktograficznych. W 2020 roku w większości była to pomoc w formie elektronicznej, głównie odpowiedzi na zapytania mailowe,
Czytelnikom udzielana jest pomoc w korzystaniu z elektronicznych baz danych, przede wszystkim baz dostępnych w ramach Wirtualnej Czytelni Norwida. W miarę możliwości prowadzono także indywidualną pracę z czytelnikiem obejmującą pomoc przy korzystaniu z katalogu komputerowego, Internetu i obsługi oraz korzystania z urządzeń komputerowych typu PC, tablet, notebook, smartfon, czytnik e-book'ów, w zachowaniu reżimu sanitarnego.
Prowadzone jest indywidualne poradnictwo i pomoc czytelnikom przy wyborze interesującej ich literatury, głównie online. Sporządzane są listy popularnych tytułów dla bibliotek szkolnych.
Wydawano kody dostępu do bazy Legimi, w celu nieograniczonego, całodobowego, zdalnego dostępu do książek, z instruktażem czytelników przy rejestracji i korzystaniu. Dzięki dodatkowym środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2020 udało się zakupić 270 ponadplanowych kodów.
W Bibliotece udzielono 132 059 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 1 608 informacji wymagających więcej poszukiwań; w Dziale Udostępniania: 130 401; w Dziale Zbiorów Specjalnych 50. Przekazano także konieczną ilość wyjaśnień związanych z rezerwacją zbiorów zgodnie z zarządzeniami dyrektora WiMBP związanymi pandemią, automatyczną rejestracją i przedłużaniem wypożyczeń oraz inne.
W Bibliotece Obcojęzycznej dostępne są bazy danych oraz materiały otrzymane w ramach projektu „Ameryka w twojej bibliotece" realizowanego we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Jego odbiorcami są głównie uczniowie, pracownicy naukowi i studenci, którzy w zależności od zapotrzebowania uczestniczą w lekcjach bibliotecznych prowadzonych w języku angielskim. Realizowany jest instruktaż w zakresie wyszukiwania informacji i materiałów do nauki języków obcych. Dostępne są materiały informacyjne Ambasady Stanów Zjednoczonych (m.in. loteria wizowa, programy dla młodzieży) oraz materiały szkół językowych i Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące nauki języków. Usługi powyższe w 2020roku były prowadzone zdalnie, online.
W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2020 roku 56 kwerend i zestawień bibliograficznych) oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. W 2020 roku, z uwagi na pandemię, oprowadzono po Bibliotece jedynie 26 wycieczek, głównie dzieci i młodzież: 17 w gmachu głównym oraz 9 w filiach miejskich, głównie w mediatece Szklana Pułapka (F. 7), Filiach nr 11 i 12.
Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: otrzymaliśmy 315 zamówień: indywidualnych czytelników – 193 poz.; biblioteki – 122 poz. Udało się zrealizować 310 zamówień: od indywidualnych czytelników – 188 (książki – 117, kopie artykułów i fragmentów publikacji – 71) i od bibliotek – 122 (książki – 98, kopie artykułów i fragmentów publikacji – 16, płyt CD (DE) – 8).
Poprzez prowadzenie profili Facebook i stron internetowych (obie mediateki) użytkownicy mają bieżący dostęp do informacji dotyczących dostępności Biblioteki, nowości wydawniczych, oferty bibliotecznej okolicznościowych imprez, organizowanych spotkań, warsztatów i oferty online, organizowanych nie tylko przez Bibliotekę, ale także inne instytucje kultury i portale tematyczne.
W roku 2020 kontynuowaliśmy projekt „Norwid Movie". Raz w tygodniu, w rozgłośni Radia Index (w większości zdalnie) pracownik Biblioteki przedstawia i promuje bieżącą i nadchodzącą działalność Biblioteki. Podczas cyklicznych rozmów pracownicy odwiedzili rozgłośnię 40 razy. Szereg wydarzeń i znaczących informacji dotyczących działalności Biblioteki oraz prowadzonych w Bibliotece inwestycji i rremontów jest przekazywana mediom lokalnym i regionalnym (TVP3 Gorzów, Radio Zachód, Radio Zielona Góra, Radio Eska, Radio Plus, Radio RMF MAX i innym.
W ramach radiowego cyklu Salonik Literacki odbyło się 20 spotkań.
W 2020 roku powołano nowe pismo: kwartalnik „Pasje literackie" wydawany wspólnie przez Związek Literatów Polskich – Oddział w Zielonej Górze i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Czasopismo w przystępny sposób prezentuje najważniejsze lubuskie wydarzenia literackie i promuje twórczość lubuskich środowisk. Publikowane są teksty autorów lubuskich, zwłaszcza z południowej części województwa (wiersze, opowiadania, fragmenty prozy) oraz krótkie artykuły, recenzje, felietony i wywiady na temat lubuskich wydarzeń literackich i kulturalnych, jak również recenzje literatury pięknej wydawanej w województwie lubuskim. Kwartalnik nieodpłatnie trafia do środowisk literackich w Zielonej Górze i w województwie lubuskim, do miłośników książek i odbiorców imprez literackich i kulturalnych organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Związek Literatów Polskich – Oddział w Zielonej Górze.

czytaj dalej

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.