Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
w roku 2021

I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja
1) Gromadzenie zbiorów:

 • zakup nowości wydawniczych, w tym wydawnictw multimedialnych i druków XIX-XXI w. oraz czasopism ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, środków pozyskanych od sponsorów; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych (ok. 7 000 wol.),
 • gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy, zamówienia u wydawców, zakupy w antykwariatach i u osób prywatnych,
 • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, rękopisów, dokumentów ikonograficznych,
 • prenumerata ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych – łącznie 128 tyt. (166 egz.),
 • przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
 • uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i zakupy braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych.

2) Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 oraz przysposobienie ich do udostępniania:

 • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
 • wprowadzenie opisów z wykorzystaniem deskryptorów BN – nowa jakość katalogów online Biblioteki,
 • tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania posiadanych zasobów do bazy,
 • ewidencja szczegółowa zakupionych zbiorów,
 • komputerowy wydruk inwentarzy,
 • selekcja i zainwentaryzowanie zbioru rysunków satyrycznych z XXIII edycji konkursu oraz przekazanych przez Muzeum Ziemi Lubuskiej zbiorów rysunku satyrycznego z wcześniejszych edycji konkursu.

3) Aktualizacja księgozbiorów:

 • bieżąca selekcja książek w agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
 • kontrolne skontra w filiach nr 1 i 11, 8 i w Czytelni Ogólnej oraz inne skontra wynikające z bieżących potrzeb Biblioteki,
 • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i nieczytanych,
 • ubytkowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sukcesywna wymiana zakwaszonych opakowań ochronnych zbiorów grafiki na teczki bezkwasowe.

4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:

 • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
 • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.

5) Kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych i regionalnych, w tym digitalizacji starodruków, poloniców, silesiaców, regionaliów z Biblioteki Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, opracowywanie metadanych do cyfrowych wersji zbiorów specjalnych dla Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej (ZBC).
6) Wprowadzanie do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej:

 • roczników pisma Grünberger Wochenblatt ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze,
 • przerobionych plików Gazety Lubuskiej z formatu TIFF na PDF/A – wszystkich numerów „Gazety Zielonogórskiej” i „Gazety Lubuskiej” z lat 1970-1990,
 • dalszych roczników czasopism wydawanych przez WiMBP: Pro Libris, Bibliotekarz Lubuski, Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze.

7) Umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów (m. in. publikacje regionalne oraz dokumenty życia społecznego); budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych oraz planowanych do publikacji i wprowadzanie danych do ZBC.
8) Wykonywanie zleceń czytelników w ramach usługi Digitalizacja na żądanie.
2. Udostępnianie zbiorów
1) Obsługa biblioteczna około 21.000 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 11 filiach miejskich i Lubuskim Laboratorium Książki, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz udostępnianie zbiorów specjalnych i regionalnych, czasopism i prasy codziennej w formie elektronicznej i papierowej.
2) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
3) Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz innych oferowanych w Wirtualnej Czytelni Norwida.
4) Realizacja projektu America @ your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych USA; dostęp do internetowych baz danych E-library.
5) Realizacja e-usług WiMBP: udostępnianie elektronicznych baz danych poprzez System SUZI (prasa, czasopisma, książki, naukowe i popularnonaukowe bazy danych z różnych dziedzin wiedzy), digitalizacja na żądanie.
6) Udział w projektach BN: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona oraz multiwyszukiwarka Omnis.
7) Wprowadzanie zbiorów, w tym dokumentów życia społecznego, do katalogu elektronicznego Integro.
8) Wypożyczanie Czytaka Plus i dostępnych materiałów w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016”.
9) Realizacja projektu: Pocket Book w Bibliotece Norwida we współpracy z dystrybutorem.
10) Obsługa czytelników korzystających z platformy e-bookowej Legimi. Comiesięczne przygotowywanie 561 PIN'ów dla Biblioteki Norwida, filii miejskich oraz 20 bibliotek z południowej części woj. lubuskiego. Obsługa administracyjna wszystkich bibliotek w konsorcjum e-book'owym. Promocja usługi Legimi. Obsługa czytelników mających problem z aplikacją Legimi. Wyszukiwanie i ściąganie książek na ich urządzenia mobilne.
11) Wypożyczenia do różnych instytucji, w tym bibliotek w kraju i regionie, wystaw rysunku satyrycznego („Biblioteka”, „Samolot-lotnisko-latanie”, „Media społecznościowe”, „Celebryci”, „W delegacji”, „Sztuczna inteligencja”, „Pieniądze”, „Światło”, „Teatr”, „Plastik”).
12) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom pragnącym się izolować, nieporuszającym się samodzielnie, seniorom i chorym. Akcja „Książka na telefon” we współpracy z wolontariuszami.
13) O ile ogłoszony zostanie koniec pandemii i otwarte zostaną oddziały szpitalne: dostarczanie książek pacjentom do łóżek szpitalnych – Filia nr 4.
14) Współpraca z Zakładem Karnym w Zielonej Górze.
3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
1) Bibliografia Ziemi Lubuskiej:

 • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
 • uzupełnianie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej” o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, bibliografii specjalnych oraz baz bibliograficznych dostępnych online,
 • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata 1945-1985),
 • uzupełnianie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy zbiorów znajdujących się w WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
3) Utworzenie Komisji ds. Bibliografii Ziemi Lubuskiej, do której zadań należeć będzie dobór i podział źródłowych materiałów bibliograficznych, tworzenie materiałów metodycznych, opracowanie terminarza prac bibliograficznych i sporządzanie sugestii odnośnie bazy bibliograficznej.
4) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych w oparciu o księgozbiór prawniczy, bazy prawne Lex Sigma i Lex Polonica.
5) Organizacja spotkania / konferencji Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pt. Potencjał informacyjny regionalnych zbiorów i baz danych – narzędzia i metody ich wykorzystania.
6) Pomoc w wyszukiwaniu i udostępnianie książek oraz materiałów i informacji w językach obcych.
7) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.
8) Opracowywanie bazy „Prasa”: bibliografowanie „Przeglądu” i zielonogórskiego wydania „Gazety Wyborczej”, wprowadzanie sporządzonych opisów z zastosowaniem deskryptorów do bazy bibliograficznej Biblioteki Narodowej „Artykuły z gazet i tygodników polskich”.
9) Działalność edukacyjna i informacyjna, a w szczególności:

 • udostępnianie kodów do „Legimi” – bazy 48 tys. tytułów darmowych e-booków dostępnych w ramach projektu,
 • szkolenia, udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.

10) W miarę pełnego otwarcia Biblioteki oraz możliwości uczestnictwa grup zorganizowanych: oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży z zielonogórskich szkół różnych szczebli oraz osób dorosłych. W ramach wycieczek uczestnicy zwiedzają m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania. Grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.
11) Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami” poprzez udostępnienie do digitalizacji posiadanych wydawnictw regionalnych; zbiory po zdigitalizowaniu trafią do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
12) Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności bibliotek oraz aktualności z Polski i świata.
13) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach, w szkołach i w przedszkolach w celu pozyskania nowych czytelników.
14) Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.biblioteka.zgora.pl, profili na portalach społecznościowych oraz innych stron: www.dbaim.prv.pl, news365.pl, wawrzyny.norwid.net.pl, konferencja.norwid.net.pl, administrowanie elektroniczną platformą szkoleniową; utworzenie na portalu społecznościowym Facebook nowego profilu promującego zbiory regionalne Biblioteki.
15) Stałe indywidualne szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z Bibliografii Ziemi Lubuskiej, baz katalogowych oraz baz bibliograficznych dostępnych online.
16) Hybrydowo, tzn. również online:

 • szkolenia bibliotekarzy z terenu południowej części województwa lubuskiego podczas seminariów powiatowych 2021 z zasad gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego DŻS.
 • szkolenia dla czytelników i bibliotekarzy z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej pt. „Poznaj zbiory regionalne poprzez bazy internetowe Biblioteki”.

4. Działalność naukowa – w części możliwa online i hybrydowo:
1) Ogólnopolska konferencja naukowa dotycząca bibliografowania i bibliografii regionalnych we współpracy z ośrodkami akademickimi całego kraju, Biblioteką Narodową oraz Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
2) Konferencja naukowa Polska (literatura) na scenie. Celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedź na pytanie o (nie)obecność literatury polskiej na współczesnej scenie teatralnej. Nie chodzi jedynie o tradycyjne ujęcie badające obecność dramatu i historię inscenizacji poszczególnych tytułów, ale o szersze spojrzenie dotyczące także innych gatunków, jak choćby prozy, która jest coraz częściej inscenizowana („Chłopi”, „Lalka”, „Księgi Jakubowe” itd.). Mówiąc inaczej, chodzi o odpowiedź na pytanie, którą literaturą „żywi się” współczesny polski teatr i w jaki sposób to robi: w kluczu dramatycznym czy postdramatycznym? Jest to także pytanie o to, w jaki sposób ukazywana jest w teatrze współczesna Polska. Dlaczego i kiedy – na przykład – dzieje się to przez teksty historyczne, a kiedy literaturę współczesną? W tytule konferencji zawarta jest określona dwuznaczność tematyczna: chodzi jednocześnie o Polskę, jak i polską literaturę. Wydaje się bowiem, że nie można powiedzieć o pierwszym (Polska na scenie), nie mówiąc o drugim (literatura na scenie).
3) Utworzenie Pracowni Centrum Dokumentacji i Badań Mediów Lubuskich. Realizacja projektu: Pierwsze lata książki polskiej w Lubuskiem w świetle życiorysów czytelniczych (1945-1955).
4) Udział pracowników w konferencjach naukowych organizowanych przez biblioteki i uczelniane środowiska naukowe – hybrydowo, z przewagą uczestnictwa online.
5) Organizacja spotkań naukowych w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych (styczeń-lipiec i listopad-grudzień 2021 r.).
6) Przygotowanie i organizacja spotkań naukowych Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze oraz Akademii Niepodległości – współpraca: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu.
7) Kontynuowanie opracowania i przygotowanie do wydania korespondencji Włodzimierza Korsaka (kontynuacja publikacji Janusza Rećko „Archiwalia Włodzimierza Korsaka” z 2003 r.) W skład publikacji wejdą niepublikowane listy do Korsaka, fotografie i szkice przez niego wykonane oraz uzupełniona bibliografia.
8) Udział w pracach Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu oraz Komisji Prasoznawczej PAN oddział w Krakowie.
9) Udział w Zespole roboczym ds. kształcenia Krajowej Rady Bibliotecznej.
10) Udział w Radzie Programowej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.
11) Przeprowadzanie dorocznego konkursu „Lubuski Wawrzyn Naukowy 2020” – współpraca: WiMBP w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (styczeń-luty 2021).
12) Współpraca z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego – wprowadzenie do ich bazy czasopisma Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze.
13) Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii regionalnej i prasoznawstwa oraz ich publikacja w różnorodnych wydawnictwach naukowych.
14) Badania medioznawcze i przygotowanie artykułów do wydawnictw książkowych; przygotowanie artykułów do naukowych i branżowych czasopism oraz wydawnictw zwartych.
15) Przygotowanie i organizacja bieżących konferencji i spotkań naukowych oraz popularnonaukowych.
16) Badanie satysfakcji użytkowników WiMBP.
17) Badanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych młodzieży dotyczący preferencji czytelniczych oraz kulturalnych młodzieży uczącej się (szkoły ponadpodstawowe).
18) Badania w zakresie historii książki, prasy i bibliotek i publikacja ich wyników w wydawnictwach naukowych i branżowych.
19) Wprowadzanie na stronę internetową POL-index (polskiej bazy cytowań) https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/ każdego wydanego numeru Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych, m.in. wprowadzanie do bazy wszystkich artykułów łącznie z bibliografią i słowami kluczowymi.
20) Udział w pracach Kapituły Konkursu im. Olgi Rok dla bibliotekarek bibliotek publicznych całego kraju.
5. Informatyzacja biblioteki
W roku 2021 planuje się wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuację udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych (CPDB), poprawę infrastruktury sieciowej, uzupełnienie i wymianę sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej dostępności usług bibliotecznych online.
Pod warunkiem otrzymania dofinansowania projektu „Podniesienie jakości usług bibliotecznych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej Biblioteki Norwida” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Kultury MKDNiS, w roku 2021 zostaną przeprowadzone wszelkie prace związane z modernizacją i rozbudową serwerowni oraz infrastruktury sieciowej. Będą one związane m.in. z zakupem, instalacją oraz wdrożeniem nowego sprzętu oraz oprogramowania. Planowane zakupy obejmą m.in. nowe serwery HP typu kasetowego „blade” wraz z niezbędnymi komponentami, macierze dyskowe wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowanie do wirtualizacji i zarządzania zasobami „VMware”, nowy, znacznie bardziej wydajny i bezpieczny system do wykonywania kopii bezpieczeństwa, a także dostosowany do zmodernizowanych zasobów sprzętowych zasilacz awaryjny UPS. Dodatkowo zostanie zakupione i wdrożone nowe urządzenie typu NGFW zabezpieczające dostęp do zasobów informatycznych WiMBP.
W ramach projektu zaplanowano również budowę specjalistycznej pracowni multimedialnej, która przeznaczona będzie do przygotowania oraz udostępniania materiałów w sieci Internet oraz prowadzenia online wydarzeń organizowanych przez WiMBP. Użytkownicy, za pośrednictwem sieci Internet, będą mogli w pełni uczestniczyć w przedsięwzięciach i życiu Biblioteki, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości przekazywanych treści i obrazów. Dodatkowo wszelkie wydarzenia będą mogły być nagrywane i udostępniane w późniejszym czasie w ramach archiwum dokumentującego działalność Biblioteki.
Niezwykle ważnym celem będzie modernizacja i unowocześnienie głównego serwisu internetowego Biblioteki, w tym także oprogramowania systemowego Joomla, wspomagającego tworzenie oraz edycję portali.
W roku 2021 będą prowadzone prace nad korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo”. Projekt ma na celu likwidację barier w dostępie do usług oraz informacji publicznej, wzmocnienie regionalnego potencjału społecznego, a także wzmocnienie Biblioteki jako instytucji wspierającej budowę i promocję społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Zgodnie z ustawą o dostępności, biblioteki są zobowiązane do oferowania usług bez dyskryminacji jakiejkolwiek grupy użytkowników, w tym osób z wszelkimi niepełnosprawnościami oraz wykluczonych cyfrowo. Do grupy osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym należą osoby niepełnosprawne, słabo zarabiające, rolnicy, mieszkańcy mniejszych miejscowości, seniorzy, a także osoby o niskich kompetencjach informatycznych. Są one narażone na wykluczenie cyfrowe również ze względu na niedostępność odpowiedniego sprzętu z oprogramowaniem z uwagi na jego wysoką cenę. W tym kontekście niezwykle ważne jest tworzenie odpowiednio wyposażonych i skonfigurowanych stanowisk komputerowych przeznaczonych do nieodpłatnego wykorzystania przez osoby należące do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym stanowisk dedykowanych osobom z niepełnosprawnością, jak również dostosowywanie oferty bibliotecznej dla tych grup odbiorców.
Kolejnym zadaniem w roku 2021 będzie dalsze rozwijanie oferty e-usług zarówno wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” zrealizowanego w 2013 r., jak również nowych. Rozwój istniejących e-usług będzie związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych. Ważnym elementem będzie nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz bezpieczeństwem dostępu do poszczególnych serwisów, w tym do sieci bezprzewodowej w budynku głównym Biblioteki.
Ważnym zadaniem będzie opracowanie merytorycznych podstaw realizacji dwóch projektów pod roboczymi tytułami: System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFIDI i Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską.
W roku 2021 będzie kontynuowana rozbudowa własnych zasobów informacyjnych, a także baz danych bibliograficznych. Niezbędne zadania, które będą realizowane w roku 2021 są związane również z potrzebą poszerzenia gamy usług WiMBP udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet. Prace te będą obejmować m.in. powszechne wdrożenie w Bibliotece platform MS Teams oraz Clickmeeting do spotkań online.
W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje prawie 400 różnorodnych urządzeń sieciowych. W 2021 roku planuje się dalszą wymianę zużytego lub starzejącego się sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, komputery, laptopy do szkoleń oraz awaryjne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, projektory, nowy firewall, licencje MS Office, a także tonery i zapas części komputerowych do napraw) oraz wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych i wdrożeniowych.
W roku 2021 wykonane będą bieżące prace w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP: nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP, wykonywaniem kopii zapasowych danych na serwerach, obsługą stron www, przygotowaniem dokumentacji i zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, bieżącymi naprawami sprzętu i reinstalacją oprogramowania, transmisją imprez do Internetu, edycją materiałów wideo (przycinanie, łączenie, zmiana formatu zapisu), instalacją i konfiguracją oprogramowania, zdalnym zarządzaniem urządzeniem do monitoringu (kopiowanie nagrań, przeglądanie zawartości, zmiana ustawień itp.). Ponadto odbiór, konfiguracja oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanych projektów, zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników. Ponadto w ramach działalności Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych na rzecz bibliotek terenowych: szkolenia bibliotekarzy, wyjazdy do bibliotek terenowych, obsługa zdalna systemu w bibliotekach terenowych.
Na okres 23-27 sierpnia 2021 zaplanowana jest coroczna reinstalacja systemu ProlibM21, w porozumieniu z firmą Sygnity.
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość
1. Zebranie sprawozdań GUS z agend Biblioteki Wojewódzkiej za 2020 r., przesłanie drogą elektroniczną do GUS w Krakowie.
2. Zebranie danych liczbowych z działalności podległych WiMBP placówek bibliotecznych w terenie, sporządzanie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
3. Opracowanie ważniejszych danych statystycznych dotyczących działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2020 r.
4. Zebranie analiz opisowych z działalności bibliotek publicznych w południowej części województwa w 2020 r., opracowanie analizy zbiorczej.
5. Uzupełnienie elektronicznej ankiety „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych". Administrowanie serwisem Analiza Funkcjonowania Bibliotek, weryfikacja danych.
6. Opracowanie i przekazanie do BN oraz bibliotek terenowych propozycji podziału środków finansowych z dotacji celowej MKDNiS na zakup nowości wydawniczych dla kwalifikujących się placówek, w miarę potrzeb sprawdzenie pod względem merytorycznym wniosków przygotowanych przez biblioteki.
7. Opracowanie Informatora Statystycznego za rok 2020 „Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego” i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie WiMBP.
8. Przygotowanie wniosków o odznaczenia dla pracowników bibliotek gminnych.
7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
1. Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (31 marca lub 1 kwietnia 2021). W programie m.in. Omówienie wskaźników uzyskanych przez biblioteki południowej części woj. lubuskiego w roku 2020; Innowacyjna działalność biblioteki jako forma promocji czytelnictwa wśród młodzieży; Teatr ilustracji – oferta animacyjna i wydawnicza Stowarzyszenia Zielona Grupa.
2. Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z siedmiu powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze. Termin: wrzesień – grudzień 2020 r. W programie: Kreowanie wizerunku biblioteki; Wykształcenie lubuskich bibliotekarzy. Komunikat z badań; Montaż filmów z aplikacją komórkową; Gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego; Biblioteka z wizją: sposoby działania, partnerstwa, promocja; prezentacja biblioteki z powiatu.
3. Warsztaty / szkolenia dla pracowników bibliotek południowej części województwa:

 • Asertywność i zapobieganie psychomanipulacji w zawodzie bibliotekarza;
 • warsztaty z cyklu Prawo w bibliotece; Kliknij i podziel się wiedzą. Sztuka wyszukiwania informacji;
 • Kodeks Pracy w bibliotece;
 • Innowacyjne formy pracy z dziećmi w bibliotece.

4. Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP; proponowane tematy:
1) 20 stycznia: Ochrona Danych Osobowych w bibliotece – Inspektor Ochrony Danych Osobowych WiMBP;
2) 3 lutego: Analiza Funkcjonowania Bibliotek jako narzędzie porządkujące wiedzę o sieci bibliotek publicznych ;
3) 3 marca: Projekty EKOlogiki w bibliotece;
4) 7 kwietnia: Biblioteka z wizją. Biblioteka w partnerstwie;
5) 5 maja: Biblioteka miejscem działań nieoczywistych;
6) 9 czerwca: Czego możemy się nauczyć od naszych sąsiadów a czego oni od nas? Biblioteki wobec wyzwań dzisiejszych czasów, na przykładzie krajów niemieckojęzycznych;
7) 8 września: Czy piękno ocala? O jednym z wątków dialogu Herbert – Norwid;
8) 6 października: Baczyński, Lem, Norwid, Różewicz, Wyszyński. Patroni roku 2021;
9) 3 listopada: Kolekcje płyt gramofonowych i notacje muzyczne w zbiorach zielonogórskiej książnicy;
10) 8 grudnia: Podsumowanie nagród literackich przyznanych w 2021 r.
5. Warto przeczytać. Przegląd artykułów branżowych – comiesięczne prezentacje online tekstów publikowanych na łamach czasopism dedykowanych bibliotekarzom.
6. Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
7. Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych.
8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
1. Monitorowanie działalności i jakości funkcjonowania bibliotek gminnych, publikowanie artykułów dotyczących lubuskiej sieci bibliotecznej w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach branżowych
2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań ustawowych (wizytacje, przekazywanie informacji i ocen działalności organizatorom).
3. Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym wynikająca z zadań i bieżących potrzeb:, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym.
4. Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych, kadrowych.
5. Udzielanie pomocy szkoleniowej pracownikom merytorycznym bibliotek terenowych w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania:

 • rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,
 • przekazywanie bibliotekom ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach i czasopismach oraz możliwości ich nabycia,
 • udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru (wycofywanie pozycji zdezaktualizowanych, dubletów).

6. Bieżąca aktualizacja, korekta i uzupełnianie komputerowej bazy danych bibliotek terenowych.
7. Współtworzenie i zachęcanie bibliotekarzy do przesyłania relacji/zapowiedzi wydarzeń do zamieszczenia na stronie internetowej Bibliotekarza Lubuskiego oraz tekstów do publikacji w BL, zbieranie w/w materiałów.
8. Przekazywanie mailowo i telefonicznie bieżących informacji.
9. Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny, służenie radą i pomocą.
10. Udostępnianie księgozbioru z literaturą fachową oraz czasopism bibliotekarskich, pomoc w doborze odpowiednich opracowań.
11. Szkolenie bibliografów lubuskich (głównie w formie indywidualnych warsztatów).
12. Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja stron internetowych i profili na portalach społecznościowych wszystkich agend.
II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA
1. Działalność wystawiennicza
1) Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Agaty Buchalik-Drzyzgi, Adama Bagińskiego.

2) Wystawy w holu o charakterze edukacyjnym, m. in.:
STYCZEŃ Powstanie Warszawskie piosenką wierszem pisane – ekspozycja w Roku Baczyńskiego z okazji 100. urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (wystawa ze zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie)
LUTY Lubuskie Wawrzyny 2020 – wystawa publikacji zgłoszonych do Konkursu w trzech kategoriach LWL, LWN i LWD
KWIECIEŃ „Kolorado” i „Pracuj i podróżuj”; „Polski Projekt Archeologiczny w Kolorado” – projekt archeologiczny pod kierunkiem dr Radosława Palonki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, doświadczenia i obserwacje z ekspedycji archeologicznych 2011 i 2012) – użyczona przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie
MAJ Jest w orkiestrach dętych siła – wystawa fotograficzna Bogdana Springera i Włodzimierza Włodarczaka
CZERWIEC Kozzi Film Festiwal – wystawa jubileuszowa Festiwalu Filmu, Teatru i Książki
LIPIEC Wystawa fotografii portretowej Portretownia
WRZESIEŃ Cyprian Norwid. Żar słowa i treści porządek – wystawa z Muzeum Literatury w Warszawie w Roku Norwida z okazji 200. urodzin poety
LISTOPAD Jubileuszowa wystawa malarstwa, ceramiki i rysunków Henryka Krakowiaka z okazji 80. urodzin artysty
GRUDZIEŃ Człowiek – Street foto – wystawa fotograficzna Mirosława Kniaziuka i Roberta Brusiło
3) Wystawy czasowe, artystyczne w salonie wystawowym, m. in.:
LUTY Pokonkursowa wystawa XXX Krajowego Salonu Fotografii Artystycznej Żary 2020 – wystawa z Żarskiego Domu Kultury
KWIECIEŃ Dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze
MAJ Ekslibrisy i akwarele – wystawa zielonogórzanki Heleny Urbaniak i Gustawa Lisa, artysty z Żagania.
CZERWIEC Zaraźliwy uśmiech – wystawa prac Czesława Przęzaka, artysty plastyka, malarza, karykaturzysty, członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury
WRZESIEŃ Pokonkursowa wystawa XXII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny
PAŹDZIERNIK Zaczarowany Świat Tkaniny – wystawa z okazji 35-lecia Klubu Tkaniny Artystycznej Anna przy Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
LISTOPAD Jubileuszowa wystawa malarstwa, ceramiki i rysunków Henryka Krakowiaka z okazji 80. urodzin artysty
GRUDZIEŃ Wystawa rysunku satyrycznego Krzysztofa Rutkowskiego
4) Wystawy czasowe w łączniku Biblioteki, m. in.:
Sierpień Summer work and travel – kolejna edycja ekspozycji fotografii finalistów konkursu dla polskich studentów – uczestników programów wakacyjnych w USA; wystawa użyczona przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych
Wrzesień Czas Norwida – wystawa ciekawych wydań dzieł Norwida ze zbiorów WiMBP oraz z kolekcji zielonogórskich bibliofilów; wystawa w Roku Norwida z okazji 200. urodzin poety
5) Wystawy czasowe w łączniku Oddziału dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa, m. in.:
Czerwiec - lipiec Wystawa twórczości Czesława Przęzaka – karykaturzysty i rysownika z Wrocławia pt. „Zaraźliwy uśmiech’. Wystawa jako impreza towarzysząca Kozzi Film Festiwal
Wrzesień Europejskie Dni Dziedzictwa – wystawa związana tematycznie z hasłem imprezy w 2021 r.; w przypadku trudnej sytuacji związanej z epidemią, wystawa dostępna będzie w wersji elektronicznej
6) Wystawa czasowa, plenerowa, przed Biblioteką
Wrzesień Rysunki Norwida – z teczki Turnów w Roku Norwidowskim; plansze przed gmachem głównym Biblioteki
1. Cykliczne wystawy – w Galerii na Ptasiej (Filia nr 1), galerii „NA GÓRZE” (mediateka Góra Mediów), w Szklanej Galerii (Palmiarnia), Galerii Makowej (Greenbook) i Filii nr 12 – promujące twórców i pasje mieszkańców Zielonej Góry (m.in. wystawa fotograficzna Ewy Kwaśniewicz pt.,,Podniebne tańce”; zbiorowa wystawa fotograficzna pt. ,,Odmienne stany rzeczywistości”; wystawa portretów malarskich Mirosławy Sokołowskiej pt. ,, Moje kobiety”).
2. Comiesięczne wystawy i wernisaże w ramach akcji „Poszukiwanie talentów” w Szklanej Pułapce.
3. „Pasje naszych czytelników” – cykl wystaw związanych ze sztukami malarskimi, fotograficznymi, kolekcjonerskimi oraz z rękodziełem w rotacji dwumiesięcznej. Wystawy organizowane będą na bieżąco w ciągu całego roku – Filia 4 i 9.
4. Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach oraz Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych w filiach 7, 9, 11.
5. Wystawy grup plastycznych działających w szkołach podstawowych w Zielonej Górze – Galeria Młodych (Biblioteka Pana Kleksa).
2. Upowszechnianie czytelnictwa
1) VII edycja Międzynarodowego Dnia Czytania Tolkiena w ramach akcji popularyzatorskiej dotyczącej autora oraz jego twórczości, będąca spotkaniem z czytaniem performatywnym, muzyką na żywo oraz przedsięwzięciami towarzyszącymi – wydarzenie możliwe także online.
2) Kolejna edycja projektu „Jestem Czytelnikiem” – zaproszenie do zdjęć czytelników, którzy promować będą modę na czytanie pokazując zarazem własne pasje, zawody lub zainteresowania; projekt zakończy się wystawą fotografii..
3) Trzecia edycja Głośnego Czytania Harrego Pottera; wydarzenie dla najmłodszych, podczas którego słuchacze poznają literaturę J. K. Rowling; zaoferujemy także szereg atrakcji, które nawiązywać będą do przedsięwzięcia; impreza planowana jest na żywo lub – w razie obostrzeń sanitarnych – w formie nagranego wcześniej materiału filmowego.
4) Biblioteczny Klub Filmowy, czerpiący z zasobów Biblioteki Obcojęzycznej, która dzięki programowi „Ameryka w Twojej Bibliotece” posiada licencje na szereg amerykańskich filmów, w tym obrazów najnowszych.
5) Urodziny Norwida – cykliczne uroczyste świętowanie rocznicy urodzin patrona Biblioteki Cypriana Kamila Norwida – przewidziane spotkania, konkursy, warsztaty.
6) Cykliczne spotkania z cyklu ,,Żyj kolorowo!” z Pawłem Stefanowiczem (fizjoterapeutą) i z Anitą Zapolską – wizażystką.
7) „Daleki Wschód na Zachodzie, czyli spotkania nie tylko literackie” – spotkania poświęcone kulturze, literaturze oraz podróżom po krajach azjatyckich.
8) Cykliczne spotkania z lubuskimi autorami książek, w tym publikacji naukowych, dziennikarzami, postaciami życia lokalnego w filiach miejskich.
9) Warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży – odbiorcy będą rozmawiać o pracy dziennikarza i przygotowywać własne krótkie informacje, felietony i miniwywiady.
10) „Mapa głosów” – tematyczne sesje radiowe z literaturą z udziałem aktorów / czytelników / studentów / młodzieży; działanie na żywo lub hybrydowo.
11) Projekt Coolturalna Zielona Góra – przybliżanie kultur różnych krajów świata poprzez spotkania z mieszkańcami Zielonej Góry pochodzącymi z różnych krajów.
12) Pułapkowy melanż, czyli otwarte spotkania tematyczne z różnych dziedzin życia, np. zdrowy styl życia, pasje, sztuka, muzyka, rękodzieło (m. in. spotkanie z prof. Tomaszem Nodzyńskim, spotkanie z prof. Leszkiem C. Belzytem i promocja jego książki, spotkanie z przedstawicielem fundacji broniącej praw zwierząt).
13) Spotkania dla osób z niepełnosprawnością wzroku: projekcje filmowe z audiodeskrypcją, odtwarzanie płyt winylowych, odsłuchiwanie audiobooków.
14) Koordynacja działalności 90 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego: warsztaty, zakupy książek (ok. 1 000 egz.), organizacja 40 spotkań autorskich z polskimi i zagranicznymi pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ludźmi mediów i innymi związanymi z kulturą; szkolenia dla moderatorów DKK; organizacja merytoryczna i logistyczna spotkań warsztatowych / inicjatyw / webinariów, w tym organizacja eventów kulturalnych.
15) Noc Muzeów 2021 (maj). W ofercie znajdą się tematyczne zajęcia plastyczno-literackie w oparciu o znane dzieciom książki, konkursy z nagrodami, warsztaty graficzne. Chętni będą mogli zwiedzić ekspozycję. W przypadku trudnej sytuacji związanej z pandemią impreza zostanie przygotowana dla mniejszej liczby uczestników, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa. Warsztaty i zwiedzanie dostępne będą także w wersji online.
16) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach, w szkołach i w przedszkolach w celu pozyskania nowych czytelników.
17) Realizacja programu „Salonik Literacki” na antenie Radia Zielona Góra – cały rok 2021.
18) Realizacja podcastów bibliotecznych z wykorzystaniem zbudowanego studia telewizyjnego – rozmowy z pracownikami Biblioteki opowiadającymi o swojej pracy oraz o przedsięwzięciach organizowanych we własnych agendach – mediateka Góra Mediów.
19) Całoroczna akcja bookcrossingowa ph. „Uwolnij książkę”.
20) Wakacyjna akcja „Z książką na leżaku”.
3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Czytelnictwo jest jednym z najistotniejszych instrumentów kształtowania rozwoju intelektualno-emocjonalnego człowieka. Prawidłowy przebieg edukacji czytelniczej w dużej mierze warunkuje przejście przez jej wszystkie etapy, właściwe danej fazie dorastania, dlatego bardzo istotne jest wyrabianie nawyku sięgania po książki od najmłodszych lat. Realizując imprezy kulturalno-oświatowe, a tym samym zwiększając różnorodność i atrakcyjność oferty, biblioteka staje się miejscem przyjaznym oraz chętnie odwiedzanym przez młodych i najmłodszych. Poprzez swoje działania chcemy zainicjować u dzieci potrzebę kontaktu z książką i zachęcić do czytania. Pragniemy wytworzyć u odbiorcy samoistną potrzebę czytelniczą oraz przyzwyczajenia, które skłonią go do samodzielnego obcowania z literaturą. Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce i filie mieszane: Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa, filie nr 2, 5, 7, 8, 9, 11, Lubuskie Laboratorium Książki „GreenBook”. Będą to m.in. konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze, turnieje gier planszowych i konsolowych, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, muzyczne i teatralne; ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, warsztaty plastyczne i inne zajęcia edukacyjne.
W 2021 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia agend:
1) Ferie 2021 Zimowa Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Lubuskim Laboratorium Książki oraz filiach 2, 5, 7, 8, 9, 11 i 12 – ze środków Urzędu Miasta.
2) Tydzień Bibliotek – warsztaty literackie i plastyczne dla dzieci, gry i zabawy, kiermasze książek oraz inne zajęcia wypływające ze wspólnego projektu oraz indywidualnego planu placówki i hasła przewodniego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja).
3) Wakacje 2021 Letnia Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Lubuskim Laboratorium Książki oraz filiach 2, 5, 7, 8, 9, 11 i 12 – ze środków Urzędu Miasta.
4) Czytelnia bez granic – projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Emerytowanych Nauczycieli przy SP nr 13 w Zielonej Górze – spotkania dla dzieci z grup przedszkolnych z przedszkoli miejskich, cyklicznie raz w miesiącu, w filiach nr 2, 5, 8, 9, 11 i 12, w Lubuskim Laboratorium Książki i w Bibliotece Pana Kleksa.
5) Projekt "rozCZYTAJmy się!" – MKDNiS, przygotowany przez Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa, opiera się na trzech filarach:
I Filar czytamy – XXII Przegląd Mistrz Pięknego Czytania pt. „Poznasz obyczajówkę?”
Przegląd poprzedzony zostanie blokiem 3 warsztatów ,,Kultura żywego słowa” dla każdej grupy wiekowej. Warsztaty dotyczyć będą nauki dykcji, interpretacji głosowej wygłaszanego tekstu, sposobu przekazywania myśli i emocji, a przygotowane zostaną przez aktorów i/lub logopedów. Forma online lub na żywo.
II Filar piszemy – konkurs pisarski „Wyzwania Czytelnicze” dla klas I-VIII szkoły podstawowej;
uczestnik konkursu będzie miał za zdanie przeczytać min. jedną wybraną przez siebie książkę zgodnie z hasłem miesiąca i przygotować pisemną wypowiedź się na jej temat np. w formie subiektywnej oceny, komentarza, wiersza, recenzji, wypowiedzi typu: „co by było gdyby….”, alternatywnego zakończenia lub innego. W grudniu, podczas uroczystej Gali, nagrodzone zostaną osoby z największą liczbą recenzji oraz ci, których wypowiedzi najbardziej urzekną jury. Forma online lub na żywo jeśli chodzi o Galę i warsztaty, reszta konkursu tylko online.
III Filar myślimy – konkurs wiedzy o książce „Tryumf Pana Kleksa” Jana Brzechwy "Kleksomania 2021”. W trzeciej części chcielibyśmy przybliżyć uczniom klas 4 i 5 postać Ambrożego Kleksa i zachęcić do zainspirowania się książkami do dalszych działań, a to za sprawą Kleksomanii 2021 – konkursu wiedzy o książce „Tryumf Pana Kleksa” Jana Brzechwy. W konkursie udział wezmą trzyosobowe drużyny z każdej ze szkół.
6) Pacynkowa Wieczorynka – comiesięczne, popołudniowe spotkania, w czasie roku szkolnego. Pacynka o wdzięcznym imieniu Rysiu zabiera wszystkie chętne dzieci w świat bajek, opowiadań i wierszyków – spotkania na żywo i online – Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa.
7) „GreenBookowe rozmaitości” – warsztaty literackie, dźwiękowe, muzyczne, artystyczne.
4. Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:
Część zaplanowanych działań zostanie przeniesiona do sieci: odbędą się online lub będą udostępnione w formie nagranych wcześniej filmików / tutoriali
1) „Pierwszak w bibliotece” i „Przedszkolak w bibliotece” – cykl spotkań dla przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, mający na celu zapoznanie uczniów z biblioteką, kształtowanie nawyku czytania oraz korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Zajęcia będą przebiegały w trzech sferach: biblioteka jako miejsce wymiany myśli, poglądów, pozyskiwania informacji i wiedzy; biblioteka jako miejsce spotkań, np. poprzez uczestnictwo w DKK; trzecia sfera – stworzenie okazji do rozwijania pasji i talentów czytelników. Spotkania będą połączone z prezentacjami multimedialnymi oraz warsztatami (raz w miesiącu dla pięciu klas pierwszych szkoły podstawowej). Filia nr 2.
2) Upowszechnianie czytelnictwa na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (dwa razy w tygodniu na oddziałach dziecięcych i oddziałach dla dorosłych – o ile zostaną otwarte oddziały szpitalne).
3) „Mój przyjaciel Kemushi” – zajęcia w oparciu o papierowy teatr Kamishibai, w połączeniu z elementami plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym – na żywo lub online w formie nagranego wcześniej materiału filmowego. Filia nr 5.
4) Urodziny H. Ch. Andersena 2 kwietnia – uroczyste spotkania czytelnicze i warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, zapoznające z twórczością baśniopisarza. Filia nr 8.
5) Bajkowe Spotkania z książką – spotkania dla dzieci do lat 5-ciu z opiekunami – zajęcia czytelnicze, plastyczne, gry i zabawy integrujące. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Filia nr 8.
6) Czwartkowe „brombowe" spotkania z książką, czyli popołudniowe zajęcia literackie dla dzieci. Filia nr 9.
7) Świętujemy…. – warsztaty literacko-rękodzielnicze związane z obchodami bieżących świąt (np. Dzień Pluszowego Misia, Walentynki, Mikołaj, Dzień Książki….). Filia nr 11.
8) Imieninowe popołudnie z Piotrusiem – spotkanie dla dzieci i rodziców, nawiązujące do imienia patrona Biblioteki (Piotruś Pan) – 29 czerwca. Filia nr 11.
9) „Zabawa w rysowanie” – cykl spotkań dla dzieci i rodziców, podczas których słuchamy i rysujemy. Spotkania otwarte raz w miesiącu – Filie 6 i 12.
10) Warsztaty pisarskie / literackie / krytyczno-literackie – spotkania z poetami, prozaikami połączone z warsztatami pisania tekstów literackich przeznaczone dla młodzieży i dla dorosłych – Lubuskie Laboratorium Książki.
11) Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – lektorzy (bibliotekarze, czytelnicy, osoby publiczne) udadzą się do szpitala na oddział dziecięcy, gdzie będą czytać małym pacjentom – mediateka Góra Mediów.
12) „Czytanie na drugie śniadanie" – spotkania w każdą drugą sobotę miesiąca popularyzujące czytelnictwo, połączone z zabawami i warsztatami plastycznymi. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa.
13) Pani Ania uczy rysować – comiesięczny filmik instruktażowy, pokazujący jak krok po kroku rysować różne postacie, przedmioty, sceny. Nagranie zamieszczane będzie na Facebooku Biblioteki Pana Kleksa.
14) Andersen Party – uroczyste świętowanie 2 kwietnia, czyli Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – utworzenie i udostępnienie czytelnikom Biblioteki Pana Kleksa Escape Roomu związanego z bajkami Andersena.
15) Literacki Turniej Żywego Chińczyka (11 edycja) – przeznaczony dla klas V szkół podstawowych. Pięcioosobowe drużyny walczą o Puchar Biblioteki Pana Kleksa, a także o książki do swojej szkolnej biblioteki. Biblioteka Pana Kleksa – Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
16) Konkurs na recenzję książki amerykańskiej we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie (recenzje w języku angielskim) – Biblioteka Obcojęzyczna.
17) Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki działających m.in. w Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 2, Filii nr 4, Filii nr 5, Filii nr 7, Filii nr 8, Filii nr 9, Filii nr 11, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych.
5. Lekcje biblioteczne i inne spotkania – stacjonarnie: kiedy minie stan zagrożenia epidemicznego; możliwa forma online z użyciem streaming’u:
1) Lekcje biblioteczne i muzealne dla grup zorganizowanych; w ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m.in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania; grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.
2) Lekcje poświęcone dziejom książki, wykłady autorskie dla studentów.
3) Dyskusyjne Kluby Książki m.in. w Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 2, Filii nr 5, Filii nr 7, Filii nr 9, Filii nr 8, Filii nr 11, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych.
4) Biblioteczny Klub Filmowy, czerpiący z zasobów Biblioteki Obcojęzycznej, która dzięki programowi „Ameryka w Twojej Bibliotece” posiada licencje na wiele amerykańskich filmów; oferta do także dostęp do nowości filmowych, których premiery miały miejsce co najmniej 6 miesięcy temu – projekt wspólny mediateki Góra Mediów, Filii nr 5, 6, 7 i 12.
Wszystkie agendy udostępniania będą promować czytelnictwo poprzez działania poza placówkami, wychodząc z zajęciami opartymi na książce do żłobków, przedszkoli, szkół i ośrodków pomocy.
6. Inne cykliczne imprezy:
Wydarzenia odbędą się hybrydowo: z udziałem publiczności oraz poprzez transmisję live na Fb Biblioteki. W przypadku ograniczenia działalności Biblioteki jedynie transmisja online.
1. Czwartki Lubuskie: spotkania autorskie z lubuskimi autorami książek oraz polskimi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami (3-4 spotkania miesięcznie), m. in.:
1) 14 stycznia Noworoczne wierszowanie z udziałem zielonogórskiego środowiska literackiego oraz promocja pisma literacko-kulturalnego „Pro Libris” (3/4 2020) z udziałem redakcji;
2) 21 stycznia Promocja tomiku poetyckiego Ja tylko zapisuję Kazimierza Wysockiego, poety, plastyka – satyryka, członka Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów;
3) 28 stycznia Promocja tomiku poetyckiego Dziewczynka z warkoczem Katarzyny Jarosz-Rabiej, poetki, członkini Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów;
4) luty Promocja tomiku wierszy W stronę praźródła Brygidy Kościuchy-Wieczorek, poetki, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów;
5) luty Koncert rosyjskich piosenek w wykonaniu Andrieja Kotina, poety, barda;
6) luty Prezentacja tomiku poetyckiego Wobec Małgorzaty Gołębiewicz, żarskiej poetki, malarki, performerki.
7) Krzysztof Fedorowicz,
8) Andrzej Draguła,
9) Eugeniusz Kurzawa.
2. Spotkania konwersacyjne prowadzone w języku angielskim oraz Pogotowie językowe w języku angielskim podczas ferii i wakacji. Biblioteka Obcojęzyczna.
3. Spotkania konwersacyjne prowadzone w języku niemieckim oraz konsultacje w j. niemieckim (hybrydowo; indywidualne, po uprzednim umówieniu się) – cały rok z wakacyjną przerwą – Biblioteka Obcojęzyczna.
4. Konsultacje w języku polskim dla cudzoziemców (hybrydowo; indywidualne, po uprzednim umówieniu się) – cały rok z wakacyjną przerwą..
5. Prowadzenie DKK w języku angielskim – rozmowy dotyczące książek anglojęzycznych – spotkania grupy raz na dwa miesiące – Biblioteka Obcojęzyczna.
6. Konwersacje w języku Esperanto – mediateka Góra Mediów.
7. Konkurs dla młodzieży na opowiadanie w języku niemieckim – we współpracy z zielonogórskimi szkołami oraz z Punktem Informacji Europejskiej „Europe Direct”.
8. Konkurs Jednego Wiersza „Europa” dla środowisk literackich we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej „Europe Direct”; najlepsze wiersze zostaną nagrodzone oraz opublikowane w czasopiśmie „Pro Libris”.
9. Turnieje gier komputerowych na konsolach PlayStation3 oraz Playstation4 z wykorzystaniem gogli do wirtualnej rzeczywistości VR. – przewidziane także jako działanie online – mediateka Góra Mediów.
Stacjonarnie, kiedy minie stan zagrożenia epidemicznego:
10. Warsztaty rękodzieła z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia w filiach miejskich dla dzieci i młodzieży.
11. Wieczorne obserwacje nieba przed gmachem głównym WiMBP oraz przed Palmiarnią (mediateka Szklana Pułapka) z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze.
12. Cotygodniowe warsztaty z programowania z wykorzystaniem robotów PHOTON oraz gier SCOTTIE GO; zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży oraz grup seniorów, mające charakter edukacyjny i wprowadzające w podstawy informatyki, kodowania i programowania – mediateka Góra Mediów.
13. Warsztaty samokształcące z zakresu fotografii – amatorzy oraz półprofesjonaliści będą mogli dopracowywać swój warsztat w przygotowanym studiu fotograficznym; akcja ma charakter edukacyjny, a finałem prac będą cykliczne wystawy fotograficzne – mediateka Góra Mediów.
7. Promocja czytelnictwa poprzez cykliczne posty tematyczne na FB agend udostępniania zbiorów:

 • Kilka razy w tygodniu – tworzenie recenzji filmowych w formie tekstowej lub filmowej zachęcających do wypożyczania filmowych w mediatece Góra Mediów.
 • Raz w tygodniu – przygotowywanie opowieści na każdy tydzień. To popularyzowanie kultur innych krajów na podstawie ich legend, opowieści lub przypowieści. Całość tworzona w formie filmu z narratorem oraz specjalnie dobranymi grafikami i muzyką – mediateka Góra Mediów.
 • Raz w tygodniu – recenzje prezentujące sylwetki ludzi kina: od aktorów, autorów scenariusza do reżyserów i innych twórców. W każdym artykule ukazywany jest obraz człowieka mającego znaczący wpływ na kino polskie lub światowe – mediateka Góra Mediów.
 • Raz w tygodniu - Z Literat(e)ki – To cykl dotyczący artykułów pisanych jako recenzje wydawnicze z zakresu literatury. Czytelnicy mogą zasięgnąć opinii pracownika mediateki na temat książki z wielu różnych gatunków. Poza recenzjami w artykułach znaleźć można odnośniki do wielu fachowych felietonów opisujących twórców literackich, filmowych i teatralnych, spotkań autorskich, konkursów i nagród polskich i zagranicznych z różnych dziedzin mediów – mediateka Góra Mediów.
 • Poznajcie serie – cotygodniowe posty, zachęcające do poznawania serii książkowych. Posty opatrzone będą artystycznymi zdjęciami z książkami. Biblioteka Pana Kleksa – Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
 • Kleksowy cytat tygodnia – cotygodniowy cytat zaczerpnięty z książek, opatrzony pasującą grafiką. Biblioteka Pana Kleksa – Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
 • Filmowo – krótki opis filmów dla dzieci i młodzieży szczególnie wartych dostrzeżenie. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa.
 • „Szczęśliwe liczby z biblioteczki Piąteczki” – prezentowanie działań Filii nr 5 w postaci liczb obrazujących np. ilość wypożyczonych książek, odwiedzin czytelników z wykorzystaniem ciekawych i zabawnych form wizualnych / graficznych.
 • „Codziennik ludzi ciekawych świata” – przedstawianie raz w tygodniu ciekawostek z różnych dziedzin wiedzy i nauki.
 • Zaplecze – alternatywa-nastrój-las – audycja muzyczno-literacka koncentrująca się na ukazywaniu zjawisk z przestrzeni alternatywnych. Stałym elementem każdego odcinka będzie opowieść o pracownikach Biblioteki Norwida (opowieści, krótkie wywiady, podsłuchiwanie codzienności bibliotekarza.). Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook.
 • Spotkania „Poezja na weekend” – Biblioteka Obcojęzyczna..
 • „Opowieści z Filii nr 2". Przedstawienie wybranych opowiadań pisarza Marcina Radwańskiego
 • Czy znasz tytuł? – cyklicznie, w poniedziałek i piątek, na fanpage'u Filii nr 11 umieszczane są tytuły książek do odgadnięcia.
 • Literackie zgadywanki – raz w tygodniu umieszczany będzie zaszyfrowany utwór literacki. Zadaniem odbiorców będzie podanie kilku liter, by następnie móc odgadnąć hasło. Filia nr 11.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Wydawnictwa ciągłe:
1) „Bibliotekarz Lubuski” nr 1(51)2021 i 2(52)2021;
2) „Pro Libris” nr 1-2(74-75)2021 i nr 3-4(76-77)2021;
3) „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” nr 11/2020;
4) „Pasje literackie” 6/2021 I 7/2021.
Wydanie książek:
1) Prasa lubuska 1945-2020, opracowanie pod redakcją Andrzeja Bucka i Jolanty Chwastyk-Kowalczyk;
2) Antologia dramatu lubuskiego pod redakcją Andrzeja Bucka, wydanie II uzupełnione i poszerzone;
4) Katalog 7 Zielonogórskiego Festiwalu Filmu, Teatru i Książki;
5) Katalog XXIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny;
6) Szkice do dziejów/monografia „Gazety Nowej” (A. Buck, M. Domagała, M. Simonjetz);
7) Nowe przestrzenie i nowe technologie. Warto modernizować biblioteki – wydanie II uzupełnione książki Nowe przestrzenie i nowe technologie – dlaczego warto modernizować biblioteki (Warszawa 2018);
8) Bliżej słowa, bliżej kultury. Rozmowy o/w bibliotece i trzecim miejscu (A. Buck, M. Simonjetz).

Wykaz wydawnictw do realizacji wydawniczej w zależności od rozstrzygnięć co do sposobu finansowania:
1) Anna Naplocha, Przyjaciele z Bukowego Lasu;
2) Władysław Łazuka, tomik Wiersze nowe;
3) Izabela Witucka-Sakowska, tomik wierszy;
4) Roman Garbowski, Gniazdo sikorek (powieść autobiograficzna);
5) Maciej Noskowicz, Żużel – Falubaz;
6) Helena Zadreyko, Moja Grecja (trzecia część książki biograficznej);
7) Muzykalia w klasztorach w Otyniu i Strzelnie (propozycja wydawnicza Stowarzyszenia Miłośników Otynia);
8) Jarosław Barańczak, (tomik wierszy);
9) Jan Janusz Werstler, Wiersze wybrane (tomik poetycki wraz z komentarzem – opracowaniem krytyczno-literackim);
10) Dawid Kotlarek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w latach 1947-2016 (wznowienie rozszerzonej i poprawionej publikacji z 2017 roku).
IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE
1) Lubuskie Wawrzyny 2020: 27. Lubuski Wawrzyn Literacki, 16. Lubuski Wawrzyn Naukowy i 8. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Gala wręczenia nagród – 25 lutego 2021 r.
2) XVIIII edycja ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – cykl imprez popularyzujących książki, literaturę oraz biblioteki. W Tygodniu Bibliotek odbędzie się uroczystość Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W 2021 roku miejscem obchodów będzie WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (8-15 maja 2021).
3) Narodowe Czytanie z inicjatywy Prezydenta RP; 9. edycja akcji wspólnego głośnego czytania wybranej lektury z kanonu polskiej literatury – 4 września 2021, Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej z udziałem Anny Seniuk.
4) Krakowski / Zielonogórski Salon Poezji w Zielonej Górze – cykl comiesięcznych, poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, popularni aktorzy, czytają polską lub zagraniczną poezję oraz fragmenty prozy – styczeń-grudzień 2021; 10 stycznia – Rodzinne czytanie poezji Agnieszki Ginko w wykonaniu Małgorzaty Pritulak i Zdzisława Wardejna oraz rodziny ARTYSTÓW; 22 stycznia – Pan jest po stronie nadziei… wiersze i proza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz esej Kazimierza Wyki w wykonaniu zaproszonych Artystów. Gospodarz Salonu: Andrzej Buck. I inne.
5) Urodziny Norwida – cykliczny blok imprez w Roku Norwida z okazji 200. urodzin poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa, patrona Biblioteki: okolicznościowe wystawy poświęcone patronowi oraz gra rodzinna pn. Zaczytani w Norwidzie – 24.09.2021.
6) 11. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów – spotkania autorskie m.in. z: Ewą Lipską, Justyną Sobolewską, Łukaszem Orbitowskim,- Radosławem Młynarczykiem („Hłasko – proletariacki książę”), Wandą Michalską („Literackie Noblistki”), Moniką Śliwińską („Panny z Wesela”) oraz wiele wydarzeń towarzyszących.
7) Czytelnia Dramatu pl – cykl publicznych prób czytanych wybranych współczesnych dramatów bądź spektakli z udziałem znanych aktorów i reżyserów w LLK GreenBook:

 • Rafał Wojasiński „Światło w lesie”,
 • Michał Zdunik „Szczegółowa teoria życia i umierania”,
 • Kuba Kapral „Ucho”,
 • Anna Dykczak „Farmaceuta”,
 • Jerzy Górzański „Kogut na księżycowej drodze”,
 • Monika Milewska „Podróż na księżyc”,
 • Lech Mackiewicz „Nie jesteś moim Abbą” (podczas KOZZI FILM FESTIWAL).

8) 7 Kozzi Film Festiwal. Festiwal Filmu, Teatru i Książki 2020. Kozzi Pszoniak Globisz. 8-12 czerwca 2020. Partnerstwo: Stowarzyszenie Kozzi Film Festiwal, UTW, DKK, SBP.
9) III Wieczór Ukraiński – impreza promująca kulturę ukraińską zorganizowana we współpracy z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Zielonej Górze., marzec 2021.
10) Dni Niemieckie – spotkania warsztatowe dla dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, prowadzone w języku niemieckim lub elementami języka niemieckiego w drugim tygodniu października. Biblioteka Pana Kleksa – Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
11) Amerykański wieczór poetycki – prelekcja dotycząca poezji amerykańskiej Sylwii Plath i Teda Hughesa (Jolanta Pytel) oraz II Turniej Jednego Wiersza ph. „Ameryka” z nagrodami (konkurs na najlepszy wiersz poświęcony USA: amerykańskiej literaturze, kulturze, przyrodzie, historii, itp.); współpraca ze Stowarzyszeniem Jeszcze Żywych Poetów.
V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, fundacji i innych źródeł (Festiwal Czytanie najlepszą nauką, Tydzień Bibliotek, wakacje i ferie 2021, wydawnictwa regionalne, Proza Poetów, „Bibliotekarz Lubuski”, wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja naukowa i inne).
Projekty planowane na rok 2021 złożone w ramach Programów Operacyjnych MKDNiS :
1) 7. Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Pszoniak Globisz. Program: Teatr i Taniec oraz Film;
2) Teksty i gesty. Biblioteka Jednego Aktora. Program: Partnerstwo dla Książki;
3) rozCZYTAjmy się! (działania dla dzieci i młodzieży). Program: Partnerstwo dla Książki;
4) 23. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny, Program: Sztuki wizualne;
5) Podniesienie jakości usług bibliotecznych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej Biblioteki Norwida. Program Operacyjny: Infrastruktura Kultury;
6) Digitalizacja starodruków oraz tek Archiwum prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu. Program: Kultura Cyfrowa;
7) zakup nowości wydawniczych 2021 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Projekty planowane na rok 2021 w ramach konkursów Miasta Zielona Góra i Województwa Lubuskiego:
1) wypoczynek dzieci i młodzieży – Zimowa Czytelnia Norwida, Letnia Czytelnia Norwida (Urząd Miasta Zielona Góra),
2) zakup nowości wydawniczych 2021 (wkład własny: Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
3) Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Pszoniak Globisz (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, PISF, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej),
4) Konwersatoria bibliotekoznawcze 2021 (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
5) druk publikacji regionalnych i innych (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
6) konferencja naukowa (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
7) druk Czasopisma Literacko-Kulturalnego PRO LIBRIS i Bibliotekarza Lubuskiego,
8) 11. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego).
Trwać nadal będzie współpraca w zakresie kreowania i realizacji wspólnych projektów ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze i Zarząd Oddziału, Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniem Kozzi Film Festiwal w Zielonej Górze.
Filie miejskie będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych i u sponsorów o dotacje na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w placówkach bibliotecznych na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.
We współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece” – złożenie kolejnego wniosku o mały rządowy grant amerykański.
O ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli, zorganizowane zostaną kiermasze książek: „Noworoczny”, w maju, wrześniu i grudniu 2021. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat stacjonarny i internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń (o ile będzie to możliwe), realizacji kwerend, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE
1. Realizacja projektu informatycznego pn. „Podniesienie jakości usług bibliotecznych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej oraz uruchomienie nowoczesnych technologii interakcji z czytelnikami (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z MKDNiS).
2. Modernizacja i unowocześnienie głównego serwisu internetowego Biblioteki. Budowa i uruchomienie nowej strony www Biblioteki.
3. Inwentaryzacja wszystkich stron www i fb. Ich uporządkowanie i powołanie redaktorów odpowiedzialnych.
4. Zakup i uruchomienie samoobsługowego książkomatu zintegrowanego z systemem bibliotecznym Opac / Prolib, umożliwiającego czytelnikom samodzielny odbiór zamówionych materiałów bibliotecznych przez całą dobę.
5. Remont pomieszczeń biurowych Działu Badań Analiz i Metodyki oraz pokoju socjalnego na II piętrze budynku głównego (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny dywanowej, zakup nowych mebli i wyposażenia). Wymiana drzwi wejściowych do remontowanych pomieszczeń oraz toalet na II piętrze. Pomalowanie ścian korytarza i holu na II piętrze.
6. Umycie szklanej elewacji zewnętrznej części wysokiej budynku głównego Biblioteki oraz zewnętrznej części okien stałych na parterze
7. Wyremontowanie przestrzeni mieszkania będącego w dyspozycji Biblioteki, znajdującego się przy Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa i zaaranżowanie lokalu na potrzeby Muzeum Ilustracji Książkowej, które zostanie przeniesione z V piętra.
8. Remont Sali wykładowej im. G. Chmielewskiego na II piętrze w budynku głównym. Wymiana wykładziny, pomalowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia.
9. Modernizacja i nowa aranżacja przestrzeni holu na parterze budynku głównego Biblioteki. Pomalowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia, położenie na podłodze nowej wykładziny obiektowej lub płyt kamiennych.
10. Wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych w patio Biblioteki. Realizacja projektu obejmuje wzmocnienie podłoża i położenie na całej powierzchni patio nowych płytek podłogowych oraz wykonanie konstrukcji z systemem zadaszenia patio.
11. Realizacja, we współpracy z Parkiem Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A.” projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii”.
Zakres inwestycji obejmował będzie m.in.:

 • wymianę istniejącego oświetlenia w budynku, na oświetlenie oparte na niskoenergetycznych technologiach LED, a także budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby wybudowanej instalacji oświetleniowej,
 • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę istniejących przepływowych podgrzewaczy cwu na urządzenia wysokosprawne, a także wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby tej instalacji,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania energią oraz pozostałymi mediami w budynku WiMBP integrującego i optymalizującego całość gospodarki energetycznej w obiekcie (energia elektryczna, ciepło i chłód), w powiązaniu z systemem zarządzania budynkiem (BMS).

Rozpoczęcie realizacji projektu uzależnione jest od uzyskania dofinansowania wniosku ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub z innej ścieżki aplikacyjnej – Lubuskie 2020.
12. Realizacja ostatniego etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych w zakresie obejmującym obudowanie głównej klatki schodowej. Aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań ulokowania hydrantów poza klatką schodową (przeprowadzenie procedury przetargowej, wykonanie prac objętych projektem). Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych.
13. Aktualizacja i uzupełnienie wniosku o dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo”, którego celem jest m.in. likwidacja barier w dostępie do informacji publicznej czytelnikom, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz wykluczonym cyfrowo poprzez stworzenie odpowiednio wyposażonych i skonfigurowanych stanowisk komputerowych, a także dostosowywanie oferty cyfrowej dla tej grupy użytkowników.
14. Przeprowadzenie modernizacji Filii nr 4, 9 przy ul. Podgórnej – utworzenie kolejnej w mieście biblioteki multimedialnej, nowoczesnej placówki – ośrodka kultury, wiedzy i edukacji, promującego zarówno tradycyjną książkę i dobrą literaturę, jak i multimedia oraz elektroniczny dostęp do informacji. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych: wymiana podłogi, malowanie pomieszczeń oraz projekt aranżacji dla zmodernizowanej przestrzeni z wyposażeniem jej w nowe meble biblioteczne, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz zbiorów elektronicznych. Przed rozpoczęciem prac remontowych Biblioteka wystąpi o pozwolenie na budowę na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz podpisze stosowne porozumienie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z Urzędu Miasta.
15. Oznaczenie wszystkich filii WiMBP nowymi tablicami informacyjnymi według ujednoliconej szaty graficznej. Zlecenie wydruku plansz, wykonanie stalowych konstrukcji stelaży. Zamontowanie, po uzyskaniu stosownych zgód, nowych tablic na elewacjach budynków i tablic wolnostojących na konstrukcjach metalowych.
16. Realizacja II etapu projektu „Modernizacja i nowa aranżacja Sali Dębowej w budynku głównym WiMBP” w zakresie powiększenia Sali o przestrzeń sąsiadującej z nią Galerii zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych uzależnione od pozyskania środków finansowych na ten cel).
17. Bieżąca realizacja zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku głównym Biblioteki:

 • aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Biblioteki,
 • przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji ludzi z budynku Biblioteki na wypadek powstania pożaru,
 • przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności zerowania instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej w budynku głównym WiMBP,
 • częściowa wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego w korytarzach i na klatce schodowej oraz w Sali im. Janusza Koniusza ponowne przeprowadzenie przeglądu technicznego i pomiarów skuteczności oświetlenia awaryjnego.

18. Przeprowadzenie remontu toalet na parterze budynku głównego (wymiana rur w instalacji wodno-kanalizacyjnej, uruchomienie wentylacji z przeprowadzeniem odtworzeniowych, budowlanych robót wykończeniowych).
19. Kontynuacja II etapu modernizacji Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży” w zakresie nowej aranżacji przestrzeni wyremontowanej w 2015 roku i częściowo wyposażonej w nowe meble i sprzęt w następnych latach. Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia kolejnych stref pomieszczeń w nowe meble i multimedialny sprzęt komputerowy.
20. Rozbudowa uruchomionego w roku 2013 systemu monitoringu zewnętrznego budynku Biblioteki
o dodatkowe strefy zabezpieczenia i ochrony wewnętrznej poszczególnych pomieszczeń oraz dodatkowe kamery na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Rozbudowa przeciwwłamaniowego systemu alarmowego i monitoringu gmachu wzmocni warunki bezpieczeństwa i porządku publicznego obiektu (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych).
21. Naprawa nagrzewnic w centralach wentylacyjnych na dachu nad łącznikiem do Galerii.
22. Kontynuacja zadań związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w budynku głównym WiMBP i filiach oraz funkcjonujących w Bibliotece systemów informatycznych:

 • uzupełnienie zabezpieczeń pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe (m.in. zakup zamykanych na zamek patentowy szaf biurowych do przechowywania akt i dokumentów),
 • zakup i montaż dodatkowych zamków w drzwiach i meblach poszczególnych działów i filii gromadzących i przetwarzających dane osobowe.

23. W miarę posiadania środków finansowych sukcesywne uzupełnianie wyposażenia agend Biblioteki w nowe meble i sprzęt komputerowy oraz inne elementy wyposażenia.
VII. NOWY WIZERUNEK BIBLIOTEKI
1. Powołanie Pełnomocnika Dyrektora ds. nowych technologii i modernizacji przestrzeni Biblioteki oraz kreatywności programowej mediatek, Lubuskiego Laboratorium Książki GreenBook, Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży,
2. Rozmowy z Organizatorami w sprawie nowelizacji umowy o współprowadzeniu biblioteki miejskiej i wojewódzkiej.
3. Opracowanie zaktualizowanej koncepcji działania filii miejskich.
4. Promocja nowych idei bibliotecznych; nowa wersja interaktywnej strony www, Fb, Twittera, przygotowanie aplikacji na urządzenia mobilne i inne działania promocyjne i wizerunkowe.
5. Ławeczki zielonogórskich literatów.
6. Prace nad nowym Regulaminem Wynagradzania Pracowników WiMBP.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.