Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
w roku 2020


I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja
1) Gromadzenie zbiorów:

 • zakup nowości wydawniczych, w tym wydawnictw multimedialnych i druków XIX-XXI w. oraz czasopism ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków pozyskanych od sponsorów; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych (ok. 7 000 wol.),
 • gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy, zamówienia u wydawców, zakupy w antykwariatach i u osób prywatnych,
 • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, rękopisów, dokumentów ikonograficznych,
 • prenumerata ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych – łącznie 177 tyt. (239 egz.),
 • przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
 • uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i zakupy braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych,
 • prace nad materiałami archiwalnymi podarowanymi przez rodzinę byłego dyrektora Biblioteki Grzegorza Chmielewskiego.

2) Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 oraz przysposobienie ich do udostępniania:

 • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
 • wprowadzenie opisów z wykorzystaniem deskryptorów BN – nowa jakość katalogów online bibliotek,
 • tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania do bazy posiadanych zasobów,
 • ewidencja szczegółowa zakupionych zbiorów,
 • komputerowy wydruk inwentarzy,
 • selekcja i zainwentaryzowanie zbioru rysunków satyrycznych z XX i XXII edycji konkursu oraz przekazanych przez Muzeum Ziemi Lubuskiej zbiorów rysunku satyrycznego z wcześniejszych edycji konkursu.

3) Aktualizacja księgozbiorów:

 • bieżąca selekcja książek w agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
 • kontrolne skontra w filiach nr 6, 8, 12 i inne skontra wynikające z potrzeb Biblioteki,
 • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i nieczytanych,
 • ubytkowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sukcesywna wymiana zakwaszonych opakowań ochronnych dla zbioru grafiki na teczki bezkwasowe.

4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:

 • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
 • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.

5) Kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych, pod warunkiem uzyskania dotacji celowej z MKiDN:

 • wyselekcjonowany zbiór z zasobu WiMBP i zbiorów klasztornych we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu;
 • we współpracy z Parafią Wniebowzięcia NMP w Żaganiu: skatalogowanie zasobu, jego digitalizacja;
 • opracowywanie metadanych do cyfrowych wersji w celu publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej.

6) Kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych i regionalnych, opracowywanie metadanych do cyfrowych wersji zbiorów specjalnych dla Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
7) Wprowadzenie do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej dalszych roczników czasopism wydawanych przez WiMBP: Pro Libris, Bibliotekarz Lubuski, Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze.
8) Wprowadzenie do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej kompletu roczników Gazety Nowej [praca uzależniona od pozyskania praw autorskich].
9) Budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych do publikacji w Zielonogórskiej Wprowadzanie do ZBC, m. in. zbiorów regionalnych, m. in. Grünberger Wochenblatt – z zasobów WiMBP oraz ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Archiwum Państwowego w Zielonej Górze [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu].
10) Umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów (m. in. publikacje regionalne oraz dokumenty życia społecznego).
11) Wykonywanie zleceń czytelników w ramach usługi Digitalizacja na żądanie.
2. Udostępnianie zbiorów
1) Obsługa biblioteczna około 22.000 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 11 filiach miejskich i Lubuskim Laboratorium Książki, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz udostępnianie zbiorów specjalnych i regionalnych, czasopism i prasy codziennej w formie elektronicznej i papierowej na miejscu.
2) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
3) Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz innych oferowanych w Wirtualnej Czytelni Norwida.
4) Realizacja projektu America @ your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych USA, dostęp do internetowych baz danych E-library.
5) Realizacja e-usług WiMBP: udostępnianie elektronicznych baz danych poprzez System SUZI (prasa, czasopisma, książki, naukowe i popularnonaukowe bazy danych z różnych dziedzin wiedzy), digitalizacja na żądanie.
6) Udział w projektach BN: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona oraz multiwyszukiwarka Omnis.
7) Wprowadzanie zbiorów, w tym dokumentów życia społecznego, do katalogu elektronicznego Integro.
8) Wypożyczanie Czytaka Plus i dostępnych materiałów w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2016".
9) Obsługa czytelników korzystających z platformy e-bookowej LEGIMI. Comiesięczne przygotowywanie 470 PIN'ów dla Biblioteki Norwida, filii miejskich oraz 19 bibliotek z południowej części woj. lubuskiego. Obsługa administracyjna wszystkich bibliotek w konsorcjum e-book'owym. Promocja kampanii reklamowej. Obsługa czytelników, którzy mają problem z aplikacją Legimi. Wyszukiwanie i ściąganie na ich urządzenia mobilne książek..
10) Wypożyczenia do różnych instytucji, w tym bibliotek w kraju i regionie wystaw rysunku satyrycznego („Biblioteka", „Samolot-lotnisko-latanie", „Media społecznościowe", „Celebryci", „W delegacji", „Sztuczna inteligencja", „Pieniądze", „Światło", „Teatr").
11) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
12) Dostarczanie książek i czasopism do łóżek szpitalnych w Szpitalu Klinicznym. Filia nr 4.
3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
1) Bibliografia Ziemi Lubuskiej:

 • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
 • uzupełnianie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej" o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego", bibliografii specjalnych oraz baz bibliograficznych dostępnych on-line,
 • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata 1945-1985),
 • uzupełnienie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy znajdujące się w zbiorach WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego,

2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
3) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych w oparciu o księgozbiór prawniczy, bazy prawne Lex Sigma i Lex Polonica.
4) Współudział w opracowywaniu bazy „Prasa": bibliografowanie „Przeglądu" i zielonogórskiego wydania „Gazety Wyborczej", wprowadzanie sporządzonych opisów z zastosowaniem deskryptorów do bazy bibliograficznej Biblioteki Narodowej „Artykuły z gazet i tygodników polskich". Wprowadzanie opisów w nowym systemie „Alma".
5) Pomoc w wyszukiwaniu i udostępnianie książek, materiałów i informacji w językach obcych.
6) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.
7) Działalność edukacyjna i informacyjna, a w szczególności:
a) udostępnianie kodów do „Legimi" – bazy 22 tys. tytułów darmowych e-booków dostępnych w ramach projektu,
b) szkolenia, udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.
8) Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
9) Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami" poprzez udostępnienie do digitalizacji posiadanych wydawnictw regionalnych; zbiory po zdigitalizowaniu trafią do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
10) Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności bibliotek oraz aktualności z Polski i świata.
11) Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.biblioteka.zgora.pl, profili na portalach społecznościowych oraz innych stron: http://www.dbaim.prv.pl, news365.pl, wawrzyny.norwid.net.pl, konferencja.norwid.net.pl, administrowanie elektroniczną platformą szkoleniową.
12) Stałe indywidualne szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z Bibliografii Ziemi Lubuskiej, baz katalogowych oraz baz bibliograficznych dostępnych online (czas trwania cały 2020 r.).
13) Szkolenia bibliotekarzy z terenu południowej części województwa lubuskiego podczas seminariów powiatowych 2020 z zasad gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego (DŻS) (czas trwania cały 2020 r.).
14) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla czytelników i bibliotekarzy z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej pt. „Poznaj zbiory regionalne poprzez bazy internetowe Biblioteki".
4. Działalność naukowa
1) Ogólnopolska konferencja naukowa dotycząca bibliografowania i bibliografii regionalnych we współpracy z ośrodkami akademickimi całego kraju, Biblioteką Narodową oraz Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (wrzesień 2020).
2) Ogólnopolska naukowa konferencja bibliotekoznawcza „Książka filmowa i teatralna w procesie komunikacji społecznej" z udziałem bibliologów i teatrologów z Polski.
3) Udział pracowników w konferencjach naukowych organizowanych przez biblioteki i uczelniane środowiska naukowe.
4) Organizacja spotkań naukowych w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych (styczeń-lipiec i listopad-grudzień 2020 r.).
5) Przygotowanie i organizacja spotkań naukowych Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze oraz Akademii Niepodległości – współpraca: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu; (cały 2020 r.).
6) Udział w pracach Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu oraz Komisji Prasoznawczej PAN oddział w Krakowie.
7) Udział w Zespole roboczym ds. kształcenia Krajowej Rady Bibliotecznej.
8) Udział w Radzie Programowej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.
9) Udział w pracach Kapituły Konkursu im. Olgi Rok dla bibliotekarek bibliotek publicznych całego kraju.
10) Przeprowadzanie dorocznego konkursu na najlepszą książkę naukową „Lubuski Wawrzyn Naukowy 2019" – współpraca: WiMBP w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (styczeń-luty 2020).
11) Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii regionalnej i prasoznawstwa oraz ich publikacja w różnorodnych wydawnictwach naukowych (cały 2020).
12) Badanie satysfakcji użytkowników WiMBP.
13) Badanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych młodzieży dotyczący preferencji czytelniczych oraz kulturalnych młodzieży uczącej się (szkoły ponadpodstawowe).
14) Rozpoczęcie prac nad stworzeniem zielonogórskiej Arteteki [praca uzależniona od pozyskania przez WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze środków finansowych].
15) Badania w zakresie historii książki, prasy i bibliotek i publikacja ich wyników w wydawnictwach naukowych i branżowych.
16) Nadzór merytoryczny oraz wprowadzanie na stronę internetową POL-index (polskiej bazy cytowań) https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/ każdego wydanego numeru Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych, m.in. wprowadzanie do bazy wszystkich artykułów łącznie z bibliografią i słowami kluczowymi (czas trwania: cały 2020 r.).
5. Informatyzacja biblioteki
W roku 2020 planuje się szereg działań, których celem będzie wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
Ważnym zadaniem jest monitorowanie postępu prac Biblioteki Narodowej przy projekcie „e-usługa OMNIS". Biblioteka jest zainteresowana wdrożeniem ogólnopolskiego środowiska katalogowego oraz systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Podniesie to poziom usług oferowanych użytkownikom, którzy otrzymają pełną ofertę zasobów wielu bibliotek z całego kraju.
W roku 2020 zostaną podjęte starania, których celem będzie pozyskanie dofinansowania na rozbudowę i modernizację serwerowni, a także modernizację oprogramowania systemowego, bazodanowego oraz bibliotecznego. Sprzęt zlokalizowany w głównej serwerowni WiMBP aktualnie jest wyeksploatowany i wymaga rozbudowy oraz częściowej wymiany. Zakup, instalacja oraz wdrożenie nowego sprzętu oraz oprogramowania jest niezbędne dla dalszej bezawaryjnej pracy Biblioteki, w której wszystkie aktualnie udostępniane usługi realizowane są za pośrednictwem systemów informatycznych pracujących na sprzęcie w serwerowni. Planowane i niezbędne do realizacji w 2020 zakupy obejmą m.in. nowe serwery wraz z niezbędnymi komponentami, macierze dyskowe wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowanie do wirtualizacji i zarządzania zasobami. Dodatkowo w ramach planowanych modernizacji serwerowni niezbędny będzie zakup oraz wdrożenie nowego urządzenia zabezpieczającego dostęp do zasobów informatycznych.
Niezwykle ważnym elementem prac w roku 2020 będzie modernizacja i unowocześnienie głównego serwisu internetowego biblioteki, w tym także oprogramowania systemowego joomla. Prace będą przeprowadzone pod warunkiem uzyskania finansowania.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest wdrożenie multiwyszukiwarki INTEGRO oraz oprogramowania systemowego. Biblioteka nieustannie zwiększa jakość oraz funkcjonalność świadczonych czytelnikom usług, m.in. poprzez zakup i wdrożenie INTEGRO, która daje możliwość przeszukiwania zasobów lokalnego katalogu Biblioteki z zastosowaniem wyszukiwania pełnotekstowego, podpowiadania treści i składni słów w zapytaniach. Multiwyszukiwarka posiada nowy interfejs graficzny, który automatyczne dopasowuje swój wygląd do wielkości i rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest uruchamiany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urządzeniu (smartfon, tablet, komputer) i jednocześnie zachowa pełną funkcjonalność. W celu możliwości uruchomienia multiwyszukiwarki, a także rozbudowy systemu o możliwość integracji z innymi bazami danych, które będą udostępniane przez WIMBP, niezbędny będzie również zakup specjalistycznego oprogramowania systemowego oraz dodatkowych protokołów wymiany danych.
W roku 2020 będą również prowadzone prace nad korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo". Zamierzeniem projektu jest m.in. podjęcie działań, mających na celu likwidację barier w dostępie do informacji publicznej, wzmocnienie regionalnego potencjału społecznego, a także poprawa znaczenia biblioteki i oferowanych przez nią usług dla budowy i promocji społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy.
Kolejnym zadaniem w roku 2020 będzie dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług będzie związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem będzie nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Ważnym zadaniem realizowanym w 2020 r. będzie opracowanie merytorycznych podstaw realizacji projektów pod roboczymi tytułami:

 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID",
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską".

W 2020 roku i kolejnych latach będzie również prowadzony merytoryczny i techniczny nadzór na wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej", które są wykonywane na sprzęcie zlokalizowanym w serwerowni WiMBP.
Po zakończonych procesach digitalizacji wykonana zostanie rekompresja plików źródłowych TIFF „Gazety Lubuskiej" do formatu PDF/A (dotyczy roczników „Gazety Zielonogórskiej" oraz „Gazety Lubuskiej" z lat 1950-1990). Przerobione pliki wszystkich numerów „Gazety Zielonogórskiej" i „Gazety Lubuskiej" wprowadzone zostaną do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej [praca uzależniona od przygotowania PDF/A przez informatyków „Gazety Lubuskiej"].
W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 370 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Infrastruktura informatyczna jest typową struktura heterogeniczną opartą na serwerach pracujących pod kontrolą systemów UNIX, Windows Serwer, natomiast komputery klasy PC oparte są wyłącznie o platformę systemową Windows. Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. będzie również jednym z głównych zadań w roku 2020.
W przypadku uzyskania dofinansowania projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" w ramach obowiązków CPDB będzie również prowadzenie prac przygotowawczych w zakresie integracji ogniw fotowoltaicznych z infrastrukturą energetyczną zasilającą serwerownie WiMBP oraz układu jej chłodzenia.
W 2020 r planowane jest również zakupienie sprzętu komputerowego oraz wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych, wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP).
Na 22-26 czerwca 2020 zaplanowana jest coroczna reinstalacja systemu ProlibM21, w porozumieniu z firmą Sygnity.
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość

 1. Zebranie sprawozdań GUS z Biblioteki Wojewódzkiej za 2019 r., przesłanie drogą elektroniczną do GUS w Krakowie.
 2. Zebranie danych liczbowych z działalności podległych WiMBP placówek bibliotecznych w terenie, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
 3. Opracowanie ważniejszych danych statystycznych dotyczących działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2019 r.
 4. Zebranie analiz opisowych z działalności bibliotek publicznych w południowej części województwa w 2019 r., opracowanie analizy zbiorczej.
 5. Uzupełnienie elektronicznej ankiety „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych". Administrowanie serwisem Analiza Funkcjonowania Bibliotek, weryfikacja danych.
 6. Opracowanie i przekazanie do BN oraz bibliotek terenowych propozycji podziału środków finansowych z dotacji celowej MKiDN na zakup nowości wydawniczych dla kwalifikujących się placówek, w miarę potrzeb sprawdzenie pod względem merytorycznym wniosków przygotowanych przez biblioteki.
 7. Opracowanie Informatora Statystycznego za rok 2019 „Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego" i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie WiMBP.
 8. Przygotowanie wniosków o odznaczenia dla pracowników bibliotek gminnych.

7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
1. Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (31 marca lub 1 kwietnia). W programie m.in.: Omówienie wskaźników uzyskanych przez biblioteki południowej części woj. lubuskiego w roku 2019; O wartościach w literaturze dla dzieci i młodzieży – Wiesława Jędrzejczyk, redaktor naczelna Wydawnictwa Literatura; Innowacyjna działalność biblioteki jako forma promocji czytelnictwa wśród młodzieży; Teatr ilustracji – oferta animacyjna i wydawnicza Stowarzyszenia Zielona grupa.
2. Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z siedmiu powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze. Termin: wrzesień – grudzień 2020 r. W programie: Asertywność i zapobieganie psychomanipulacji w zawodzie bibliotekarza; Montaż filmów z aplikacją komórkową; Gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego (DŻS); Prezentacja biblioteki z powiatu.
3. Warsztaty/szkolenia dla pracowników bibliotek południowej części województwa:
1) PR osobisty a wizerunek instytucji – sztuka efektywnej komunikacji;
2) warsztaty z cyklu Prawo w bibliotece;
3) CANVA – darmowa aplikacja umożliwiająca tworzenie projektów graficznych;
4) Innowacyjne formy pracy z dziećmi w bibliotece.
4. Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP:
1) 8 stycznia: Zmiany w kodeksie pracy – przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy;
2) 5 lutego: Wizerunek bibliotekarza wizerunkiem biblioteki;
3) 4 marca: Elektroniczne bazy danych dla bibliotekarza i czytelnika;
4) 8 kwietnia: Innowacyjne formy pracy biblioteki z wizją;
5) 6 maja: Pracownicze Plany Kapitałowe – Przedstawiciel Funduszu Inwestycyjnego;
6) 3 czerwca: Dokumenty życia społecznego WiMBP. Bibliografia Regionalna jako narzędzie pracy bibliotekarza;
7) 9 września: Integro po reinstalacji. Tradycyjny katalog a multiwyszukiwarka – bibliotekarz systemowy WiMBP;
8) 7 października: Leopold Tyrmand – literacki buntownik – człowiek o wielu twarzach;
9) 4 listopada: Podsumowanie nagród literackich 2020 r. – E. Mielczarek;
10) 2 grudnia: Prezentacja badań Działu Badań, Analiz i Metodyki.
5. Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP
i bibliotek terenowych.
6. Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych.
8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
1. Monitorowanie działalności i jakości funkcjonowania bibliotek gminnych, publikowanie artykułów dot. lubuskiej sieci bibliotecznej w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach branżowych
2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań ustawowych (wizytacje, przekazywanie informacji i ocen działalności organizatorom).
3. Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
4. Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych, kadrowych.
5. Udzielanie pomocy szkoleniowej pracownikom merytorycznym bibliotek terenowych w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania
- rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,
- przekazywanie bibliotekom ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach
i czasopismach oraz możliwości ich nabycia,
- udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru (wycofywanie pozycji zdezaktualizowanych, dubletów).
6. Bieżąca aktualizacja, korekta i uzupełnianie komputerowej bazy danych bibliotek terenowych.
7. Współtworzenie i zachęcanie bibliotekarzy do przesyłania relacji/zapowiedzi wydarzeń do zamieszczenia na stronie internetowej Bibliotekarza Lubuskiego oraz tekstów do publikacji w BL, zbieranie w/w materiałów.
8. Przekazywanie mailowo i telefonicznie bieżących informacji.
9. Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny, służenie radą i pomocą.
10. Udostępnianie księgozbioru z literaturą fachową oraz czasopism bibliotekarskich, pomoc
w doborze odpowiednich opracowań.
11. Szkolenie bibliografów lubuskich (głównie w formie indywidualnych warsztatów).
12. Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja stron internetowych i profili na portalach społecznościowych oddziałów i filii.

II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA
1. Działalność wystawiennicza
1) Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Agaty Buchalik-Drzyzgi, Adama Bagińskiego.

2) Wystawy w holu o charakterze edukacyjnym, m. in.:

STYCZEŃ WYSTAWA FOTOGRAFII MAŁGORZATY CHOMONT
LUTY MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY ZOKu ph. Grająca Maszyna
Wystawa czynna 2-3 tygodnie.
MARZEC LUBUSKIE WAWRZYNY 2019 – opracowanie wystawy BIBLIOTEKA OBCOJĘZYCZNA
MAJ WYSTAWA FOTOGRAFII LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO
CZERWIEC KOZZI FILM FESTIWAL. 6. FESTIWAL FILMU, TEATRU I KSIĄŻKI
LIPIEC WYSTAWA FOTOGRAFII PORTRETOWEJ PORTRETOWNIA
WERNISAŻ 6.07. Wystawa do końca sierpnia
WRZESIEŃ POKONKURSOWA WYSTAWA XXI OTWARTEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA RYSUNEK SATYRYCZNY
PAŹDZIERNIK ŚWIAT EKSLIBRISÓW – wystawa ekslibrisów BEATY PRZEDPEŁSKIEJ
LISTOPAD CZŁOWIEK – STREET FOTO; wystawa fotograficzna MIROSŁAWA KNIAZIUKA i ROBERTA BRUSIŁO

3) Wystawy czasowe, artystyczne w salonie wystawowym, m. in.:

STYCZEŃ MAKI NA STULECIE – wystawa członków Sekcji Malarskiej UTW Krosno Odrzańskie; opiekun artystyczny Katarzyna Żok; oprawa muzyczna wernisażu Daniel Czepiżak. Wernisaż 16. 01., godz. 18.00 Wystawa czynna do 31.01.
LUTY ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANUSZA KONIUSZA – wystawa pamiątek, fotografii, książek z cennymi autografami, różnorodne artefakty.
montaż 24.02. Wystawa od 27.02. do 27.03.
MARZEC ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANUSZA KONIUSZA – wystawa pamiątek, fotografii, książek z cennymi autografami, artefakty (montaż 24.02., wystawa od 27.02. do 27.03.)
KWIECIEŃ DYPLOMY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE (Montaż 30.03.; Wernisaż 2.04., godz. 17.00); Wystawa do 29.04.
MAJ RETROSPEKTYWNA WYSTAWA MALARSTWA GRAŻYNY CAJDLER-GRUSZKIEWICZ – 55-LECIE PRACY TWÓRCZOŚĆ. Wernisaż 7.05.
WRZESIEŃ WYSTAWA MALARSTWA DOROTY KOMAR-ZMYŚLONY
PAŹDZIERNIK WYSTAWA Z KSIĄŻNICY POMORSKIEJ:
NA TROPIE... POWIEŚCI KRYMINALNEJ – wystawa prezentująca klasyków gatunku takich jak Agatha Christie, Artur Conan Doyle, Maurice Leblanc, Georges Simenon oraz autorów polskich: Joanna Chmielewska, Joe Alex i Zbigniew Nienacki; 8 plakatów o wym. 100x70 cm
NA TROPIE ... POWIEŚCI KRYMINALNEJ, C.D. – kontynuacja wystawy: "Na tropie ... powieści kryminalnej" rozszerzonej o plakaty dotyczące wybranych współczesnych autorów powieści kryminalnej w Polsce i na świecie. Wystawa składa się z 10 plakatów o wym. 100x70 cm
LISTOPAD HENRYK KRAKOWIAK – wystawa malarstwa.

4) Wystawy czasowe, artystyczne w łączniku Biblioteki, m. in.:

Maj Ekslibrisy i akwarele Heleny Urbaniak i Gustawa Lisa z Żagania
Lipiec Wystawa z Ambasady USA w Warszawie – „Polski Projekt Archeologiczny w Kolorado" pod kierunkiem dr. Radosława Palonki z Uniwersytetu Jagiellońskiego – doświadczenia i obserwacje z dwóch ekspedycji archeologicznych w latach 2011 i 2012. Uczestnikami ekspedycji i autorami zdjęć byli studenci Archeologii UJ prowadzący podczas wakacji badania w Kolorado.
Sierpień  Wystawa z Ambasady USA w Warszawie – SUMMER WORK AND TRAVEL (każdego roku kolejna edycja). 40 zdjęć z różnych zakątków Ameryki – finalistów konkursu dla studentów z Polski biorących udział w programach wakacyjnych w USA
Wrzesień Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego: ekspozycja dostosowana tematycznie do hasła imprezy na 2020 r.

1) Cykliczne wystawy - w Galerii na Ptasiej(filia nr 1), galerii „NA GÓRZE"(mediateka Góra Mediów), w Szklanej Galerii (Palmiarnia), Galerii Makowej (Greenbook – Lubuskie Laboratorium Książki) i Filii nr 12 - promujące twórców i pasje mieszkańców Zielonej Góry.
2) Comiesięczne wystawy i wernisaże w ramach akcji „Poszukiwanie talentów" w Szklanej Pułapce.
3) Wystawy cykliczne ph.: „Inspiracje literackie" – wystawy książek polecanych i recenzowanych przez dr Joannę Kapicę-Curzytek. – Filia 4
4) Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach oraz Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych w filiach 7, 9, 11.
5) Wystawy grup plastycznych, działających przy Szkołach Podstawowych w Zielonej Górze – Galeria Młodych (Biblioteka Pana Kleksa).
6) Kącik wystawienniczy „Biblioteka Obcojęzyczna poleca" uaktualniany co miesiąc (w dziale) oraz ekspozycja w gablocie w holu.
2. Upowszechnianie czytelnictwa
1) Organizacja i realizacja szóstej edycji Międzynarodowego Dnia Czytania Tolkiena w ramach akcji popularyzatorskiej dotyczącej samego autora oraz jego dzieł. To szansa na spotkanie z czytaniem performatywnym w wykonaniu profesjonalistów, muzyką na żywo oraz przedsięwzięciami towarzyszącymi temu wydarzeniu – Góra Mediów.
2) Kolejna edycja projektu „Jestem Czytelnikiem" mającego na celu wykonanie zdjęć chętnym czytelnikom, którzy reklamować będą modę na czytanie pokazując zarazem własne pasje, zawody lub zainteresowania. Projekt zakończy się utworzeniem przechodniej wystawy fotograficznej (Góra Mediów GM).
3) Organizacja kolejnych edycji akcji „Żywa Biblioteka", która ma na celu łamanie stereotypów dotyczących człowieka. Podczas przedsięwzięcia, każdy chętny może porozmawiać z interesującym go człowiekiem w ramach wypożyczenia „żywej książki" (GM).
4) Amerykański wieczór poetycki – prelekcja na temat poezji amerykańskiej Sylwii Plath i Teda Hughesa (Jolanta Pytel) oraz Turniej jednego wiersza z nagrodami (konkurs na najlepszy wiersz poświęcony USA: amerykańskiej literaturze, kulturze, przyrodzie, historii, itp.). Współpraca ze Stowarzyszeniem Jeszcze Żywych Poetów. Nagrody od Ambasady USA w Warszawie (Biblioteka Obcojęzyczna BOJ).
5) Imprezy promujące kulturę poszczególnych krajów świata we współpracy z ambasadami i mniejszościami danych krajów działającymi w Zielonej Górze. Na rok 2020 planowane są m.in. wieczór ukraiński, niemiecki, amerykański (BOJ)
6) Letnie spotkania z autorami i czytelnikami „Z książką na leżaku" w ramach projektu Lata Muz Wszelakich realizowanego przez Zielonogórski Ośrodek Kultury – zaplanowano 8 spotkań z popularnymi autorami najnowszych publikacji.
7) Biblioteczny Klub Filmowy, czerpiący z zasobów i licencji Biblioteki Obcojęzycznej, która dzięki programowi „Ameryka w Twojej Bibliotece", posiada licencję na wiele popularnych – i mniej popularnych – amerykańskich filmów. Oferta ta jest o tyle atrakcyjna, że w jej skład wchodzą także nowości filmowe, których premiery miały miejsce co najmniej 6 miesięcy temu – projekt wspólny Góry Mediów, Filii nr 5, 6, 7 i 12.
8) Urodziny Norwida – uroczyste świętowanie rocznicy 199 urodzin patrona Biblioteki Cypriana Kamila Norwida – przewidziane spotkania, konkursy, warsztaty. (GM, Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży, filie miejskie).
9) Warsztaty ,,Klasyka nie gryzie!" prowadzone przez aktorkę Urszulę Zdanowicz-Łabiak – skierowane do młodzieży; celem warsztatów jest przekonanie młodzieży, że klasyka, jeśli się wie, jak ją czytać, jest do ugryzienia, strawna, a nawet można się w niej rozsmakować; warsztaty przewidziane są na 4 spotkania po 1,5 godziny. W ramach zajęć uczestnik miałby poznać zasady czytania wiersza i próbować wprowadzić te zasady w życie, co miałoby polegać na czytaniu odpowiednio skróconego tekstu z podziałem na role; cykl spotkań miałby być zakończony próbą czytaną z udziałem publiczności. (Filia 1)
10) „Daleki Wschód na Zachodzie, czyli spotkania nie tylko literackie" – spotkania poświęcone kulturze, literaturze oraz podróżą po krajach azjatyckich.(Filia nr 4)
11) „Żyjąca Biblioteka" – cykliczne, comiesięczne spotkania dorosłych czytelników traktujące o tematyce dotyczącej literatury, historii, podróży i regionalizmu. Prelegenci wywodzą się spośród czytelników biblioteki, słuchaczy ZUTW i wykładowców UZ (Filia nr 4).
12) Cykliczna organizacja spotkań autorskich z kręgu regionalnych debiutantów.
13) Przegląd Twórczości Radiowej im. Michała Kaziowa – 3 razy w roku spotkania z reżyserami, autorami najnowszych słuchowisk Polskiego Radia połączone z prezentacją utworów (Lubuskie Laboratorium Książki LLK).
14) XXI Przegląd: Mistrz Pięknego Czytania ph. „Witaj przygodo"; maj – czerwiec – konkurs dla Szkół Podstawowych (w trzech kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI, VII - VIII). Głównym celem jest promocja czytania, zaprezentowanie dzieciom i młodzieży tekstów interesujących i wartościowych książek, a także zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką oraz spowodowanie wzrostu aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży)
15) Projekt „Coolturalna Zielona Góra" którego celem będzie przybliżenie kultur z różnych krajów świata poprzez zapraszanie osób będących mieszkańcami Zielonej Góry, a pochodzących z zagranicy (GM).
16) ,,Sleeveface, czyli książkowe alter ego!" – akcja promująca czytelnictwo, polegająca na stworzeniu przez wszystkich zainteresowanych wirtualnej galerii fotografii sleeveface. Przedmiotem wystawy będą fotografie, które przedstawiają osoby częściowo zasłonięte okładkami książek, czasopism, płyt – tworzące indywidualną ich interpretację, w efekcie dając złudzenie kreatywnego połączenia okładki z człowiekiem, a ulubiona książka (płyta etc.) staje się alter ego osoby w nią ,,ubranej". Na potrzeby akcji stworzona została strona na FB, na której publikowane są zdjęcia. (F 1)
17) ,,Czytanie na kolanie" – rodzaj happeningu (trzecia edycja), polegający na głośnym czytaniu fragmentów książek wraz z czytelnikami, osobami zainteresowanymi i przypadkowymi przechodniami, którzy zdecydują się na udział. Czytanie odbywa się na zewnątrz Biblioteki, na parkingu przed wejściem. W zależności od potrzeby, rodzaj literatury czytanej jest dobierany pod kątem rocznic, dat urodzin twórców itp. Za czynny udział i wykazanie inicjatywy (tzn. czytający ma prywatną książkę autora, sam czyta ulubiony fragment etc.) przewidziane są nagrody książkowe.(F 1)
18) Raz w miesiącu – realizacja podcastów bibliotecznych z wykorzystaniem zbudowanego studia telewizyjnego. Zapraszanymi osobami z reguły byłyby pracownikami biblioteki, którzy udzielaliby wywiadów z zakresu swojej pracy oraz przedsięwzięć organizowanych we własnych agendach (GM).
19) Raz w miesiącu – organizacja zajęć dla osób z niepełnosprawnością wzroku polegających na projekcjach filmowych z audiodeskrypcją, słuchaniu płyt winylowych oraz odsłuchiwaniu książek w postaci audiobooków (GM).
20) Prowadzenie na bieżąco całorocznej akcji bookcrossingowej „Uwolnij książkę" (Gmach Główny i filie miejskie).
21) Całoroczna akcja ph. Uwolnij książkę (filie miejskie) oraz bookcrossing i gamecrossing.
22) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla czytelników i bibliotekarzy z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej pt. „Poznaj zbiory regionalne poprzez bazy internetowe Biblioteki".
23) Koordynacja działalności 106 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego: warsztaty, zakupy książek (ok. 1 000 egz.), organizacja 60 spotkań autorskich z polskimi i zagranicznymi pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ludźmi mediów i innymi związanymi z kulturą; szkolenia dla moderatorów DKK.
24) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach, w szkołach i w przedszkolach w celu pozyskania nowych czytelników.
25) Noc Muzeów 2020 (maj) – do przewodniego tematu Nocy przeprowadzone zostaną zajęcia plastyczne tematyczne, konkursy z nagrodami, warsztaty graficzne. Gościem specjalnym Nocy będzie Magdalena Kozieł-Nowak (uzależnione od otrzymania dotacji MKiDN).
3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Czytelnictwo jest jednym z najistotniejszych instrumentów kształtowania rozwoju intelektualno-emocjonalnego człowieka. Prawidłowy przebieg edukacji czytelniczej w dużej mierze warunkuje przejście przez jej wszystkie etapy, właściwe danej fazie dorastania, dlatego bardzo istotne jest wyrabianie nawyku sięgania po książki od najmłodszych lat życia. Realizując imprezy kulturalno-oświatowe, a tym samym zwiększając różnorodność i atrakcyjność oferty, biblioteka staje się miejscem przyjaznym oraz chętnie odwiedzanym przez młodych i najmłodszych.Poprzez swoje działania chcemy zainicjować u dzieci potrzebę kontaktu z książką i zachęcić do czytania. Pragniemy wytworzyć u odbiorcy samoistną potrzebę czytelniczą oraz przyzwyczajenia, które skłonią go do samodzielnego obcowania z literaturą. Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce i filie mieszane: Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży, filie nr 2, 5, 7, 8, 9, 11, Lubuskie Laboratorium Książki „GreenBook – Lubuskie Laboratorium Książki. Będą to m.in. konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze, turnieje gier planszowych i konsolowych, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, muzyczne i teatralne; ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, warsztaty plastyczne i inne zajęcia edukacyjne.
W 2020 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia agend:
1) Ferie 2020 Zimowa Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Lubuskim Laboratorium Książki oraz filiach 2, 5, 7, 8, 9, 11 i 12 – ze środków Urzędu Miasta.
2) Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi, gry i zabawy, kiermasze książek oraz inne zajęcia wypływające ze wspólnego projektu oraz indywidualnego planu placówki i hasła przewodniego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja).
3) Wakacje 2020 Letnia Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Lubuskim Laboratorium Książki oraz filiach 2, 5, 7, 8, 9, 11 i 12 – ze środków Urzędu Miasta.
4) Czytelnia bez granic – projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Emerytowanych Nauczycieli przy SP nr 13 w Zielonej Górze. Spotkania dla dzieci z grup przedszkolnych z MP odbywają się cykliczie az w miesiącu na filiach nr 2, 5, 8, 9, 11 i 12, w Lubuskim Laboratorium Książki i w Bibliotece Pana Kleksa.
5) "EKOlogika. Pomyśl, jak możesz uratować świat" – międzypokoleniowy projekt, którego celem jest zaszczepienie w uczestnikach wrażliwości, odpowiedzialności i empatii do środowiska, rozumienia miejsca i roli człowieka w przyrodzie. W myśl zasady "poznaję, szanuję, chronię" przeprowadzone zostaną warsztaty wokół książek, poradników, literatury pięknej dla dzieci z udziałem ekoautorów, ekoblogerów, aktorów, specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego i fizycznego, dietetyków traktujące m.in. o nadprodukcji ubrań, marnowaniu żywności, segregacji śmieci, zagrożeniach klimatycznych czy ponownym wykorzystaniu artykułów codziennego użytku. Przedstawione działania to głównie praca u podstaw i ekologia w codzienności, w której młodych ludzi wspierać będą seniorzy z UTW, Kola Rencistów i Emerytów czy Domu Kombatanta. Działania zakończą się ciekawymi i niebanalnymi podsumowaniami, m.in. EKOspektaklem, pokazem EKOmody, nagraniem EKObooka, wydaniem Kodeksu EKOdzieciaka czy wspólnym sadzeniem lasu wraz z Lasami Państwowymi. (Filia nr 1, 2, 4, 5, 12, Góra Mediów, GreenBook – Lubuskie Laboratorium Książki). Projekt realizowany ze środków MKiDN.
6) Lekcje biblioteczne przeprowadzane poza siedzibą główną Biblioteki – z zakresu historii książki, ilustracji i ekslibrisu (Lubuskie Laboratorium Książki).
Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:
1) Projekt „Ilustracje=inspiracje" wraz z bibliotekami dziecięcymi. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy projektu zostaną zaproszeni na kilka spotkań do Muzeum Ilustracji Książkowej, gdzie zostaną zapoznani z tematyką historii ilustracji. Gościem specjalnym projektu będzie znana, polska ilustratorka Magdaleną Kozieł-Nowak, z którą spotkanie odbędzie się podczas Nocy Muzeów w Muzeum Ilustracji Książkowej. Podczas spotkania ilustratorka opowie o swoich pracach, przedstawi wybrane książki, które miała okazję ilustrować oraz poprowadzi warsztaty twórcze w wybranej przez siebie technice ilustratorskiej (realizacja uzależniona od pozyskania dotacji MKiDN).
2) „Pierwszak w bibliotece" i „Przedszkolak w bibliotece" – cykl spotkań dla przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, mający na celu zapoznanie uczniów z biblioteką jako "trzecim miejscem", kształtowanie u dzieci nawyku czytania oraz korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Zajęcia będą przebiegały w trzech sferach: biblioteka jako miejsce wymiany myśli, poglądów, pozyskiwania informacji i wiedzy; biblioteka jako miejsce spotkań, np. poprzez uczestnictwo w DKK; trzecia sfera – stworzenie okazji do rozwijania pasji i talentów czytelników. Spotkania będą połączone z prezentacjami multimedialnymi oraz warsztatami (raz w miesiącu dla pięciu klas pierwszych szkoły podstawowej) Filia nr 2.
3) Upowszechnianie czytelnictwa na oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (po dwa razy w tygodniu na oddziałach dziecięcych i oddziałach dla dorosłych. Filia 4.
4) Współpraca z Domem Matki i Dziecka w Krzywańcu: 3-4 spotkania w Zakładzie Karnym w Krzywańcu: zajęcia czytelnicze oraz warsztaty plastyczne dla osadzonych matek z dziećmi pod hasłem: „Czytanki – w zależności od pory roku: wiosenne, letnie, jesienne, zimowe poranki". Filia nr 5.
5) Jak samoocena wpływa na poziom motywacji?; PR osobisty - metody kreowania pozytywnego wizerunku" oraz „Plan B, czyli jak oswoić stres" – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych. Filia nr 5, LLK.
6) Mam pomysł – cykliczne kreatywne spotkania, prowadzone przez dzieci dla dzieci. Filia nr 7.
7) Podróże wszelkie za środki niewielkie – cykliczne spotkania, organizowane we współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych. Filia nr 7.
8) Urodziny H.Ch. Andersena 2 kwietnia – uroczyste spotkania czytelnicze i warsztaty plastyczne dla przedszkolaków zapoznające z twórczością baśniopisarza. Filia nr 8.
9) Bajkowe Spotkania z Książką – spotkania dla dzieci do lat 5-ciu (wraz z opiekunami) – zajęcia czytelnicze, plastyczne, gry i zabawy integrujące. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu. Filia nr 8.
10) Czwartkowe „brombowe" spotkania z książką, czyli popołudniowe zajęcia literackie dla dzieci. Filia nr 9.
11) Świętujemy.... – warsztaty literacko-rękodzielnicze związane ze świętem, które występuje w danym miesiącu roku (Pluszowego Misia, Walentynki, Mikołaj, Dzień Książki....). Filia nr 11.
12) Imieninowe popołudnie z Piotrusiem – spotkanie dla dzieci i rodziców, nawiązujące do imienia patrona Biblioteki (Piotruś Pan) – 29 czerwca. Filia nr 11.
13) „Zabawa w rysowanie" - cykl spotkań dla dzieci z rodzicami podczas których słuchamy i rysujemy. Spotkania otwarte raz w miesiącu – Filia 12.
14) Zawodowa Biblioteka – comiesięczne, przedpołudniowe spotkania z ludźmi, którzy opowiedzą o swoich zawodach – dedykowane dzieciom ze szkół podstawowych – Lubuskie Laboratorium Książki.
15) Mali odkrywcy – warsztaty przyrodniczo-geograficzne, comiesięczne, przedpołudniowe warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych dotyczące poznawania swojego środowiska oraz metod dbania o nie - LLK;
16) Kartkomania – tworzenie kartek na różne okazje (Dzień Babci, Dziadka, Święta Wielkanocne, Dzień Matki) – comiesięczne, popołudniowe warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat – LLK.
17) Mapa głosów – comiesięczne warsztaty poruszające problematykę dźwięku, głosu i efektów akustycznych dla dzieci ze szkół podstawowych. Co drugi miesiąc spotkanie popołudniowe ze specjalistami będzie przeznaczone dla dorosłych – LLK.
18) Warsztaty pisarskie / literackie / krytycznoliterackie – spotkania z poetami, prozaikami połączone z warsztatami pisania poezji/prozy. Warsztaty przeznaczone dla młodzieży i dla dorosłych – LLK.
19) Organizacja i realizacja trzeciej edycji Głośnego Czytania Harrego Pottera – wydarzenie dla najmłodszych, podczas którego słuchacze poznają literaturę J.K. Rowling oraz szereg atrakcji, które nawiązywać będą do przedsięwzięcia. Konkurs polegał będzie na wyłonieniu zwycięskiej trzyosobowej drużyny z konkretnej szkoły w Zielonej Górze. Cztery drużyny zmagać się będą w konkurencjach tekstowych, ruchowych i quizowych dotyczących aktywności i wiedzy z zakresu książek o Harrym Potterze. Góra Mediów.
20) Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci dla dzieci chorych – w tym dniu lektorzy udadzą się do szpitala na oddział dziecięcy, gdzie będą czytać małym pacjentom. Osobami czytającymi byliby bibliotekarze, czytelnicy, osoby publiczne (które nieodpłatnie zgodziłyby się czytać), jak miejscy radni, aktywiści, sportowcy, naukowcy. Góra Mediów.
21) „Czytanie na drugie śniadanie" – spotkania w każdą drugą sobotę miesiąca, popularyzujące czytelnictwo, połączone z zabawami i warsztatami plastycznymi. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
22) Pacynkowa Wieczorynka – comiesięczne, popołudniowe spotkania, w czasie trwania roku szkolnego. Pacynka o wdzięcznym imieniu Rysiu zabierze wszystkie chętne dzieci w świat bajek, opowiadań i wierszyków. Biblioteka Pana Kleksa.
23) Angielskie Bajeczki – czyli śladami bajkowych bohaterów - comiesięczne, popołudniowe warsztaty literacko-plastyczne, które przeniosą uczestników w świat bohaterów brytyjskich bajek. Zajęcia otwarte dla dzieci od 3 r. ż. Biblioteka Pana Kleksa.
24) Komiksowo – comiesięczne, popołudniowe warsztaty z rysowania dla uczniów klas od II do VI SP. Na spotkaniach: spontaniczne tworzenie krótkiego komiksu inspirowanego wybraną książką, poznanie sposobu tworzenia komiksu, ćwiczenie wyobraźni, praca twórcza w małych zespołach. Po utworzeniu się stałej grupy uczestników, dalsze zajęcia będą realizowane na tabletach graficznych, za pomocą programu Krita (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży).
25) Kleksomania – dwunasta edycja cieszącego się dużą popularnością konkurs z wiedzy o przygodach Pana Kleksa w oparciu o książki Jana Brzechwy dla klas IV-V Szkoły Podstawowej. W konkursie biorą udział 3 trzyosobowe drużyny. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
26) Andersen Party – uroczyste świętowanie 2 kwietnia, czyli Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Podczas obchodów odbędzie się mini parada przedszkolaków przebranych za postaci z bajek oraz warsztaty dla dzieci. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
27) Dni Niemieckie – 3 spotkania warsztatowe dla dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, prowadzone w języku niemieckim lub elementami języka niemieckiego. Odbywają się w drugim tygodniu października. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
28) Wyzwania Czytelnicze – konkurs czytelniczy dla uczniów klas 1- 8 szkoły podstawowej. Zadanie dla uczestników polega na przeczytaniu książki wpisującej się w hasło miesiąca i pisemnym wypowiedzeniu się na jej temat. W każdym miesiącu wybierzemy zwycięzców miesiąca, których wypowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze i na facebooku Biblioteki Pana Kleksa, na koniec edycji tj. w czerwcu 2020 nagrodzimy osoby, które zdobyły najwięcej punktów. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
29) Literacki Turniej Żywego Chińczyka (10 edycja). Turniej przeznaczony dla klas piątych szkół podstawowych. Drużyny (pięcioosobowe) walczą o Puchar Biblioteki Pana Kleksa, a także o nagrody książkowe do swojej szkolnej biblioteki. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
30) Konkurs na Recenzję Książki Amerykańskiej we współpracy z Ambasadą USA (recenzje w j. angielskim). Biblioteka Obcojęzyczna.
Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
1) Lekcje biblioteczne i muzealne dla grup zorganizowanych; w ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m.in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania; grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.
2) Lekcje poświęcone dziejom książki, wykłady autorskie dla studentów.
3) Dyskusyjne Kluby Książki m.in. w Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 2, Filii nr 5, Filii nr 7, Filii nr 9, Filii nr 8, Filii nr 11, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych.
4) Pokazy filmów amerykańskich we współpracy z działami i filiami biblioteki (GM, F.7, F.12) – klasyka i kino współczesne.
Wszystkie agendy udostępniania będą promować czytelnictwo poprzez działania poza placówkami, wychodząc z zajęciami opartymi na książce do żłobków, przedszkoli, szkół i ośrodków pomocy. W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla grup zorganizowanych. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania. Grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.
5) Inne cykliczne imprezy:
1. Czwartki Lubuskie: spotkania autorskie z lubuskimi literatami oraz ogólnopolskimi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami (3-4 spotkania miesięcznie), m. in.:
1) 9 stycznia:4 książki Eugeniusza Kurzawy, czyli Region Kozła w Zielonej Górze – promocja książek Eugeniusza Kurzawy, poety, redaktora, autora książek, m.in. Region Kozła.Vademecum, Szlakiem drewnianych kościółków Regionu Kozła, Biała Dama z pękiem kluczy. 111 legend Regionu Kozła oraz Eugeniusz Kurzawa (2019) w cyklu "Zeszytów biobibliograficznych ZLP". Spotkanie z udziałem Szczepana Sobczaka dyrektora Regionu Kozła.
2) 14 stycznia: spotkanie autorskie z Leszkiem Mazanem.
3) 23 stycznia: spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Leszkiem Liberą, literaturoznawcą, prozaikiem, badaczem Mickiewicza i Słowackiego; naukowo zajmuje się polskim romantyzmem i symbolizmem. Spotkanie połączone z promocją książki Utopek. Moderator: prof. Małgorzata Mikołajczak.
30 stycznia: Noworoczne wierszowanie
4) 13 lutego: promocja książki Zaproszenie na śmierć Alfreda Siateckiego, zielonogórskiego prozaika, dziennikarza, redaktora, publicysty, reportażysty, autora słuchowisk.
5) 26 lutego: spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem, językoznawcą, profesorem nauk humanistycznych, specjalistą w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Spotkanie poprzedzi dyktando ortograficzne – II Lubuskie Dyktando ph. Ortograficzna corrida, czyli walka z bykami w Norwidzie
6) 27 lutego: Lubuskie Wawrzyny 2019
7) 19 marca: spotkanie autorskie z Ingą Iwasiów.
8) Kwiecień: spotkanie z Robertem Makłowiczem, dziennikarzem, pisarzem, publicystą, krytykiem kulinarnym i podróżnikiem. Organizacja: DKK.
9) 8 maja: spotkanie autorskie z Jakubem Żulczykiem, pisarzem, scenarzystą i dziennikarzem. Organizacja: DKK.
10) 14 maja: spotkanie autorskie z Ewą Lipską, poetką i felietonistką, w latach 1970–1980 redaktor działu poezji Wydawnictwa Literackiego, laureatką Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1973), w latach 1995–1997 dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu, członek polskiego i austriackiego PEN Clubu, członek założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), członek polskiej Akademii Umiejętności. Organizacja: DKK .
11) 23-25 września: spotkanie autorskie z Tanyą Valko, pisarką i poetką; arabistką, tłumaczką, bizneswoman. Organizacja: DKK.
2. Realizacja programu „Salonik Literacki" na antenie Radia Zielona Góra.
3. Spotkania z młodzieżą w filiach miejskich i gmachu WiMBP im. Cypriana Norwida oraz bibliotekach południowej części województwa, popularyzacja wizerunku Biblioteki Wojewódzkiej jako nowoczesnego centrum wiedzy, informacji i kultury.
4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, indywidualne spotkania raz w miesiącu po dwie godziny w filiach nr 7, 4 i LLK ph. Krok w dorosłość z biblioteką (styczeń – grudzień).
5. Spotkania konwersacyjne prowadzone w języku angielskim. Biblioteka Obcojęzyczna.
6. Pogotowie językowe w języku angielskim podczas ferii i wakacji. Biblioteka Obcojęzyczna.
7. Spotkania konwersacyjne prowadzone w języku niemieckim. Biblioteka Obcojęzyczna.
8. Konsultacje w języku polskim dla cudzoziemców (indywidualne, po uprzednim umówieniu się) – cały rok z wakacyjną przerwą.
9. Konsultacje w j. niemieckim (indywidualne, po uprzednim umówieniu się) – cały rok z wakacyjną przerwą.
10. Prowadzenie DKK w języku angielskim – spotkania na temat książek anglojęzycznych – spotkania grupy raz na dwa miesiące – minimum 6 spotkań.
11. Lipiec 2020 Pogotowie Językowe – bezpłatne, indywidualne konsultacje i konwersacje w j. angielskim dla młodzieży i dorosłych przez cały miesiąc.
12. wrzesień 2020 Pogotowie Językowe – bezpłatne, indywidualne konsultacje i konwersacje w j. angielskim dla młodzieży i dorosłych przez cały miesiąc.
13. Warsztaty rękodzieła z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia – F1 i 11;
14. Wieczorne obserwacje nieba przed gmachem głównym WiMBP oraz przed Palmiarnią (Szklana Pułapka) z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze.
15. Cotygodniowe warsztaty z programowania z wykorzystaniem robotów PHOTON oraz gier SCOTTIE GO. Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży oraz grup seniorów. Mają charakter edukacyjny i wprowadzają w podstawy informatyki, kodowania i programowania - Góra Mediów;
16. Warsztaty samokształcące z zakresu fotografii. Amatorzy oraz półprofesjonaliści będą mogli dopracowywać swój warsztat w specjalnie przygotowanym studiu fotograficznym. Akcja ma charakter edukacyjny, a finałem prac będą cykliczne wystawy fotograficzne - Góra Mediów;
17. Konwersacje w języku Esperanto – Góra Mediów;
18. Realizacja projektu ADVENTURE LEAGUE mającego na celu popularyzowanie gier planszowych w systemie RPG. To przedsięwzięcie, które ma za zadanie ustanowienie ligi w Zielonej Górze, która działać będzie na podobnych zasadach jak ligi w Warszawie i Katowicach. Chętne osoby do gry spotykać się będą raz w tygodniu i podczas sesji rozwijać będą swoją wyobraźnię i kreatywność podczas rozgrywek na planszy. Góra Mediów.
19. „Obiady czWWWartkowe" – organizacja zajęć dla początkujących, poruszających tematykę podstawowej obsługi komputera oraz surfowania po Internecie; oferujących m.in. pomoc w zakładaniu poczty elektronicznej, tworzenia konta na profilach społecznościowych, tworzenia i edytowania tekstu (CV, e-mail) czy wsparcie w bezpiecznych zakupach przez Internet; zajęcia skierowane są głównie do seniorów. F1.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Wydawnictwa ciągłe:
1) „Bibliotekarz Lubuski" nr 1(49)2020 i 2(50)2020;
2) „Pro Libris" nr 1-2(70-71) 2020 i nr 3-4(72-73)2020
3) „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze" nr 11/2019
Wydanie książek:
1) Janusz Koniusz - katalog wystawy poświęconej życiu i twórczości Janusza Koniusza
2) Mirosława Szott, Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki (w partnerstwie z Oficyną UZ)
4) Katalog 6 Zielonogórskiego Festiwalu Filmu, Teatru i Ksążki
5) Katalog XXII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny
6) Czesław Sobkowiak, Powszednie niebo, zbiór wierszy
7) Agnieszka Ginko, Wiersze wybrane (tomik poetycki)
7) Informator WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
8) A. Buck, M. Simonjetz, Kształtowanie kultury literackiej poprzez nowoczesną Bibliotekę ( w partnerstwie z Wydawnictwem SBP)
9). Winiarstwo lubuskie a media. Materiały z konferencji naukowej. Red. G. Wrona, A. Buck, P. Bartkowiak (w partnerstwie z Wydawnictwem SBP)
10) Prasa lubuska 1945-2020. Red. A. Buck, J. Chwastyk-Kowalczyk.
11.) Katalog Festiwalu Literackiego PrOZA POETÓW.
12.) Katalogi do wystaw Henryka Krakowiaka, Bożeny Cajdler-Gruszkiewicz.
Wykaz wydawnictw do realizacji wydawniczej w zależności od rozstrzygnięć co do sposobu finansowania:
1) Władysław Łazuka, tomik Wiersze nowe;
2) Izabela Witucka-Sakowska, tomik wierszy;
3) Roman Garbowski, Gniazdo sikorek (powieść autobiograficzna);
4) Maciej Noskowicz, Żużel – Falubaz;
5) Helena Zadreyko, Moja Grecja (trzecia część książki biograficznej)
6) Muzykalia w klasztorach w Otyniu i Strzelnie (propozycja wydawnicza Stowarzyszenia Miłośników Otynia)
7)Dawid Kotlarek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w latach 1947-2016 (wznowienie rozszerzonej i poprawionej publikacji z 2017 roku)
8.) M. Bugajski Wiersze

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE
• Lubuskie Wawrzyny 2019: 26. Lubuski Wawrzyn Literacki, 15. Lubuski Wawrzyn Naukowy i 7. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Gala wręczenia nagród – 27 lutego 2020 r.
• XVII edycja ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – cykl imprez popularyzujących książki, literaturę oraz biblioteki. W Tygodniu Bibliotek ph. Zasmakuj w bibliotece odbędzie się uroczystość Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W 2020 roku miejscem obchodów będzie WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (8-15 maja 2020).
• Narodowe Czytanie z inicjatywy Prezydenta RP 9. edycja akcji wspólnego głośnego czytania wybranej lektury z kanonu polskiej literatury – 5 września 2020, Balladyna Juliusza Słowackiego.
• Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – cykl, comiesięcznych, poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, popularni aktorzy, czytają polską lub zagraniczną poezję oraz fragmenty prozy – styczeń-grudzień 2020; 9 lutego – pierwszy w 2020 Krakowski Salon Poezji z udziałem Grzegorza Tomczaka, poety, kompozytora, autora tekstów piosenek, artysty estradowego oraz Iwony Loranc, aktorki, pieśniarki, laureatki nagrody Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i lwony Loranc. Promocja najnowszej płyty „Opowieści o mężczyznach".
• 199. Urodziny Norwida (wrzesień).
• 10. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów – organizacja spotkań autorskich oraz towarzyszących wydarzeń..
• 6 Kozzi Film Festiwal. Festiwal Filmu, Teatru i Książki 2020. Kozzi. Jędrusik. Kobiela. Czerwiec 2020. Partnerstwo: Stowarzyszenie Kozzi Film Festiwal, UTW, DKK, SBP.
• III Wieczór ukraiński – impreza promująca kulturę ukraińską zorganizowana we współpracy z Konsulatem Honorowym Ukrainy, marzec 2020.
• Spotkanie z amerykańskim sportowcem Michaelem Scholarsem dla młodzieży z zielonogórskich szkół, Sala im. J. Koniusza, kwiecień 2020
• Dzień niemiecki – prezentacje oraz quiz na temat Niemiec dla młodzieży we współpracy z Instytutem Goethego maj 2020 (maj 2020).
• Dzień amerykański – spotkania z prelegentem z Ambasady USA i prezentacja książek ze zbiorów "Ameryka w twojej bibliotece", Sala im. J. Koniusza (czerwiec 2020).
• Spotkanie z poetką, tłumaczką i krytyczką literacką dr hab. Julią Fiedorczuk, z Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Literatury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki). Prelekcja na temat amerykańskiej XX w. poezji oraz spotkanie autorskie w ramach Festiwalu im. Anny Tokarskiej. Nominowana do Nagrody Literackiej „Nike" 2016 za powieść Nieważkość. Laureatka Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej 2018 za tom Psalmy oraz nominowana za ten tom do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius" 2018 w kategorii książka roku (listopad 2020).
• Spotkanie na temat prozy Vladimira Nabokova „Nie tylko Lolita" – prowadzenie dr Andrej Kotin, połączone z pokazem fragmentów filmu „Lolita" reż Adrian Lyne, 1997 (grudzień 2020).
• Czytelnia Dramatu pl. Cykliczne spotkania w LLK GreenBook poświęcone performatywnemu czytaniu dramatów.

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, fundacji i innych źródeł (Festiwal Czytanie najlepszą nauką, Tydzień Bibliotek, wakacje i ferie 2020, wydawnictwa regionalne, Proza Poetów, „Bibliotekarz Lubuski", wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja naukowa i inne).
Projekty planowane na rok 2020 :

 • wypoczynek dzieci i młodzieży – Zimowa i Letnia Czytelnia Norwida (Urząd Miasta Zielona Góra),
 • zakup nowości wydawniczych 2020 (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • Kozzi Film Festiwal. 6. Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi – Kobiela – Jędrusik 17-21 czerwca 2020, wśród gości m.in. Jan Komasa, Wiesław Komasa, Antoni Łazarkiewicz Komasa, Mary Komasa, Jan i Błażej Peszkowie, Jan Englert i Beata Ścibakówna, Marian Opania, Janusz Majewski, Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, Adam Ferency, Bogusław Linda (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, sponsorzy),
 • Konwersatoria bibliotekoznawcze 2020 (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • druk publikacji regionalnych i innych (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • konferencja naukowa (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • druk Czasopisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris,
 • 9. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów (Urząd Miasta Zielona Góra/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • cykl filmów niemieckich Niemiecka panorama w ramach Kozzi Film Festiwal. 6. Festiwalu Filmu i Teatru (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej).
 • Prowadzona będzie ewaluacja projektów złożonych w roku 2019/2020 do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 • Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych – III etap, Program Infrastruktura Kultury,
 • Ilustracje=inspiracje, Ekologia (działania dla dzieci i młodzieży). Program Partnerstwo dla Książki,
 • Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, Program Kultura Cyfrowa,
 • 22. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny, Program Sztuki wizualne.

Trwać nadal będzie współpraca w zakresie kreowania i realizacji wspólnych projektów ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze i Zarząd Oddziału, Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniem Kozzi Film Festiwal w Zielonej Górze.
Filie miejskie będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych i u sponsorów o dotacje na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w placówkach bibliotecznych na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.
We współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece" - złożenie kolejnego wniosku o mały rządowy grant amerykański.
Zorganizowane zostaną trzy kiermasze książek: w maju, wrześniu i grudniu 2020. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat stacjonarny i internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, realizacji kwerend, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.

VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE
1. Zakończenie realizacji II etapu projektu pn. „Remont Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych zlokalizowanego na V piętrze w budynku głównym WiMBP" obejmującego wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem podłoża i położeniem wykładziny obiektowej pcv, wymianą drzwi, malowaniem ścian i sufitów, wymianę opraw oświetleniowych oraz montaż systemu regałów stacjonarnych w przestrzeni V piętra. Przewiezienie kartonów z książkami z niskiego parteru oraz Muzeum Ilustracji Książkowej w celu rozpakowania i ułożenia księgozbioru na nowych regałach. Zmontowanie w mniejszej części magazynu bloków regałów pozostawionych do dalszej eksploatacji do czasu zakupu nowych. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i rozliczenie projektu z MKiDN.
2. Kontynuacja projektu Modernizacji Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych na IV i V piętrze budynku głównego WiMBP (Etap – III) w zakresie dostawy i montażu systemu regałów stacjonarnych (uzupełnienie wyposażenia IV pietra) oraz regałów stacjonarnych na V piętro), oraz wykonania niezbędnych robót budowlanych związanych z przygotowaniem podłoża i położeniem wykładziny obiektowej pcv, wymianą drzwi, pomalowaniem ścian i sufitów w przestrzeni zajmowanej przez Muzeum Ilustracji Książkowej przeznaczonej docelowo na Magazyn Zbiorów Specjalnych. Projekt obejmował będzie także wymianę 7 dźwigów towarowych do transportu książek, zakup mebli biurowych (szafy, stoły, krzesła, burka, fotele) i sprzętu komputerowego do realizacji zamówień czytelniczych (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z MKiDN).
3. Realizacja, we współpracy z Parkiem Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A." projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii". Zakres inwestycji obejmował będzie m.in.:

 • wymianę istniejącego oświetlenia w budynku, na oświetlenie oparte na niskoenergetycznych technologiach LED, a także budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby wybudowanej instalacji oświetleniowej,
 • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę istniejących przepływowych podgrzewaczy c.w.u. na urządzenia wysokosprawne, a także wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby tej instalacji,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania energią oraz pozostałymi mediami w budynku WiMBP integrującego i optymalizującego całość gospodarki energetycznej w obiekcie (energia elektryczna, ciepło i chłód), w powiązaniu z systemem zarządzania budynkiem (BMS).

Rozpoczęcie realizacji projektu uzależnione jest od uzyskania dofinansowania wniosku ze środków unijnych. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Lubuskie 2021-2027 lub z innej ścieżki aplikacyjnej.
4. Realizacja ostatniego etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych w zakresie obejmującym obudowanie głównej klatki schodowej. Aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań ulokowania hydrantów poza klatka schodowa (przeprowadzenie procedury przetargowej, wykonanie prac objętych projektem). Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych.
5. Wyremontowanie przestrzeni mieszkania będącego w dyspozycji Biblioteki, znajdującego się przy Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa i zaaranżowanie lokalu na potrzeby Muzeum Ilustracji Książkowej, które zostanie przeniesione z V piętra.
6. Przeprowadzenie modernizacji Filii nr 4,9 przy ul Podgórnej i utworzenie w jej przestrzeni kolejnej w mieście biblioteki multimedialnej, nowoczesnej placówki – ośrodka kultury, wiedzy i edukacji promującego zarówno książkę i dobrą literaturę jak i multimedia oraz elektroniczny dostęp do informacji. Zakres prac obejmował będzie wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych związanych z wymianą podłogi, malowaniem pomieszczeń oraz projekt aranżacji dla zmodernizowanej przestrzeni i wyposażenie pomieszczeń w nowe meble biblioteczne, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz zbiorów elektronicznych. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z Urzędu Miasta.
7. Oznaczenie wszystkich filii WiMBP nowymi tablicami informacyjnymi według ujednoliconej szaty graficznej. Zlecenie wydruku plansz, wykonanie stalowych konstrukcji stelaży. Zamontowanie, po uzyskaniu zgód właścicieli budynków, nowych tablic na elewacjach budynków oraz tablic wolnostojących na konstrukcjach metalowych.
8. Zamontowanie podgumowanych rolet zaciemniających w oknach nowego pomieszczenia Pracowni Digitalizacji. Położenie warstwy fizycznej sieci komputerowej dla podłączenia w przyszłości nowego sprzętu komputerowego w tym skanera wielkoformatowego do digitalizacji zbiorów.
9. Realizacja II etapu projektu „Modernizacja i nowa aranżacja Sali Dębowej w budynku głównym WiMBP" w zakresie powiększenia Sali o przestrzeń sąsiadującej z nią Galerii, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych uzależniona od pozyskania środków finansowych na ten cel).
10. Umycie szklanej elewacji zewnętrznej części wysokiej budynku głównego Biblioteki oraz zewnętrznej części okien stałych na parterze.
11. Bieżąca realizacja zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku głównym Biblioteki:

 • aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Biblioteki,
 • przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji ludzi z budynku Biblioteki na wypadek powstania pożaru,
 • częściowa wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego w korytarzach i na klatce schodowej oraz w Sali im. Janusza Koniusza ponowne przeprowadzenie przeglądu technicznego i pomiarów skuteczności oświetlenia awaryjnego,

12. Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego, Księgowości, Kadr oraz Działu Badań, Analiz i Metodyki (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny dywanowej, zakup nowych mebli i wyposażenia). Wymiana wszystkich drzwi wejściowych do pomieszczeń administracyjnych na II piętrze.
13. Wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych w patio Biblioteki. Realizacja projektu obejmowała będzie wzmocnienie podłoża i położenie na całej powierzchni patio nowych płytek podłogowych.
14. Przeprowadzenie remontu toalet na parterze budynku głównego (wymiana rur w instalacji wodno-kanalizacyjnej, uruchomienie wentylacji z przeprowadzeniem odtworzeniowych, budowlanych robót wykończeniowych).
15. Kontynuacja II etapu modernizacji Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży" w zakresie nowej aranżacji przestrzeni wyremontowanej w 2015 roku i częściowo wyposażonej w nowe meble i sprzęt w następnych latach. Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia kolejnych stref pomieszczeń w nowe meble i multimedialny sprzęt komputerowy.
16. Rozbudowa uruchomionego w roku 2013 systemu monitoringu zewnętrznego budynku Biblioteki o dodatkowe strefy zabezpieczenia i ochrony wewnętrznej poszczególnych pomieszczeń oraz dodatkowe kamery na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Rozbudowa przeciwwłamaniowego systemu alarmowego i monitoringu gmachu wzmocni warunki bezpieczeństwa i porządku publicznego obiektu (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych).
17. Kontynuacja zadań związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w budynku głównym WiMBP i filiach oraz funkcjonujących w Bibliotece systemów informatycznych:

 • uzupełnienie zabezpieczeń pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe (m.in. zakup zamykanych na zamek patentowy szaf biurowych do przechowywania akt i dokumentów),
 • zakup i montaż dodatkowych zamków w drzwiach i meblach poszczególnych działów i filii gromadzących i przetwarzających dane osobowe.

18. Uporządkowanie ekspozycji Muzeum Ilustracji Książkowej przed ponownym udostępnieniem do zwiedzania.
19. Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia działów w budynku głównym Biblioteki i w filiach w nowe meble i sprzęt komputerowy – w miarę posiadania środków finansowych.
VII. NOWY WIZERUNEK BIBLIOTEKI
1. Współdziałanie z Organizatorami w sprawie nowelizacji umowy o współprowadzeniu biblioteki miejskiej i wojewódzkiej.
2. Opracowanie zaktualizowanej koncepcji działania filii miejskich.
3. Prace nad nowym Regulaminem Wynagradzania Pracowników WiMBP.
4. Promocja nowych idei bibliotecznych; nowa wersja interaktywnej strony www. i inne działania promocyjne.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.