Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w 2018 roku


1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów
Do zbiorów zakupiono:

 • książki 5 233 wol. książek – 150 681,00 zł;
 • zbiory multimedialne 737 wol.– 20 050,82 zł;
 • notacje muzyczne 76 wol.– 2 230,88 zł;
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 248 egz.– 38 140,39 zł;
 • Bazy Legimi 22 000 o wartości 10 025,35 zł.

Ogółem na zakup materiałów bibliotecznych w 2018 roku wydatkowano 221 128,44 zł na co składały się następujące kwoty:

 • 79 575 zł dotacja MKiDN,
 • 141 553,44 zł środki własne, w tym:
  • 2 000 zł radny Miasta Zielona Góra,
  • 2 996,79 zł sponsorzy (spółdzielnie mieszkaniowe),
  • 11 078,06 zł za cegiełki SBP

Wskaźnik zakupu książek za 2018 rok wynosi 4,08 (2017 – 3,53; 2016 rok – 3,07 wol., 2015 – 2,43 wol., 2014 – 3,7 wol., 2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk., jednakże bardzo pozytywnym sygnałem dotyczącym czytelnictwa jest nowy projekt pn. Legimi. Oferujemy tu dostęp do książek elektronicznych e-book, w ramach utworzonego konsorcjum 20 bibliotek południowej części województwa lubuskiego. W 2018 roku z bazy 22 tys. tytułów książek w ramach projektu Legimi bezpłatnie korzystało 125 użytkowników WiMBP, odbierając co miesiąc darmowe kody w mediatece Góra Mediów oraz większych filiach miejskich – łącznie wydano 1 500 kodów.
Udostępniono 100 kodów pin z platformy IBUK Libra w celu całodobowego, zdalnego dostępu do książek.
W drodze darów, egzemplarza obowiązkowego pozyskano:

 • Książki 7 730 wol. o wartości 200 501,90 zł;
 • zbiory multimedialne 497 wol. o wartości 11 018,47 zł;
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 1 235 egz. o wartości 15 958,22 zł;
 • notacje muzyczne 5 wol. o wartości 237,00 zł;
 • zbiory specjalne 64 j. inw. o wartości 2 814,00 zł;
 • dokumenty życia społecznego DŻS 840 jedn. inw.

Stan baz katalogowych Biblioteki:

 • baza katalogowa książek 435 119 wol.,
 • baza katalogowa zbiorów specjalnych 20 516 jed. inw.,
 • baza katalogowa czasopism 63 915 jedn. inw. (4 518 tyt.),
 • stan bazy wydawnictw multimedialnych 24 475 jedn. inw.,
 • dokumenty życia społecznego 34 290 jedn. inw.,
 • baza „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" 138 177 opisów bibliograficznych.

Książki sklasyfikowano stosując dwa systemy: UKD i klasyfikację przedmiotową wg deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN). Uzupełniano komputerową bazę danych szczegółowym opisem wg nowych wytycznych.
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2018 roku o 3 280 publikacji z zasobów WiMBP: zbiory regionalne (wydawnictwa ciągłe). Obecnie w ZBC udostępnionych jest 21 630 dokumentów ze zbiorów Biblioteki, w 2018 zarejestrowano 240 363 wyświetleń tych publikacji. Od początku istnienia ZBC zarejestrowano łącznie 16 343 032 odwiedzin.
W ramach e-usługi Digitalizacja na żądanie, wykonano 47 670 skanów i zrealizowano 2 107 zamówień od czytelników Biblioteki.
Pracownia digitalizacji, realizując plan pracy, w 2018 wykonała łącznie 57 397 skanów.
W 2018 roku przeprowadzono 8 skontrów zbiorów w filiach: nr 4 i 9, 5 oraz w gmachu głównym: w Wypożyczalniach Ogólnej, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w Zbiorach Specjalnych (*zbiory starodruków fotografii, mikrofilmów, rękopisów, CD ROM-ów zbiorów zdigitalizowanych). Na bieżąco aktualizowano zbiory poprzez selekcję książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania. Ubytkowano w księgach inwentarzowych 9 416 wol. na kwotę 87 372,97.

Ilość zbiorów pozyskanych w 2018 r.:

Zbiory Część wojewódzka Filie miejskie Razem
wol./jedn. inw. wartość w zł wol. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł
Książki 7 141 203 513,96 5 822 147 668,94 12 963 351 182,90
Zbiory multimedialne 737 18 868,29 497 12 201,00 1 234 wol. 31 069,29
Zbiory specjalne 64 jedn. inw. 2 814,00 zł - - 64 jedn. inw. 2 814,00 zł
 Czasopisma
i wydawnictwa zbiorowe
1 414 egz. 36 835,37 69 egz. 17 263,24 1483 egz. 54 098,61
 Notacje muzyczne 81 wol. 2 467,88 - - 81 wol. 2 467,88
 DŻS 840 jedn.inw. 0 - - 840 0
 Razem: 10 277 264 499,50 6 388 177 133,18 16 665 441 632,68
 Bazy e-book Legimi 22 000 tyt.  10 025,35 - - 22 000 10 025,35
 Razem: 32 277 274 524,85 - - 38 665 451 658,03

 
2/ Udostępnianie zbiorów
W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej z Czytelnią Prasy, mediatece Góra Mediów, Multimedialnym Centrum dla Dzieci i Młodzieży, Dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do bazy oferują także wszystkie filie miejskie.

  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Liczba czytelników ogółem 13 185 11202 24 387
Liczba odwiedzin  127 290  118 531 245 821
Wypożyczenia na zewnątrz  162 574* 198 751 361 325*
Wypożyczenia na miejscu 59 602 29 116 88 718
Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu 19 906 15 642 35 548
Ilość udzielonych informacji 82 729 38 908 121 637
Ilość korzystających z czytelni internetowych 11 221 2 947 14 168

 *w tym 11 264 książek w ramach usługi Legimi oraz 100 kodów pin z platformy IBUK Libra
W ramach Legimi oferujemy nowości wydawnicze i klasykę literatury polskiej i obcej, dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych.
Platforma IBUK Libra umożliwia całodobowy, zdalny dostęp do podręczników, książek naukowych i popularnonaukowych
Zarejestrowano wypożyczenia na zewnątrz 421 obiektów (9 wystaw – 391 obiektów; 24 kwerendy – 10 obiektów), głównie na wystawy stanowiące plon kolejnych edycji Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny, m.in. w bibliotekach terenowych południowej części Lubuskiego i Gliwicach oraz na inne wystawy.
Strona www Biblioteki umożliwia zdalny dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book'ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w Bibliotece.
Ważną rolę w utrzymaniu powszechnego i coraz łatwiejszego dostępu do książki odgrywa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. Obecnie w ZBC udostępnionych jest 21 630 dokumentów ze zbiorów WiMBP. W 2018 roku Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się o 3 280 kolejnych publikacji zbiorów regionalnych (wydawnictwa ciągłe). Od początku istnienia ZBC zarejestrowano łącznie 16 343 032 odwiedzin i 613 681 wyświetleń naszych publikacji. W 2018 zarejestrowano 240 363 wyświetleń tych publikacji. W ramach e-usługi: digitalizacja na żądanie wykonano 47 670 skanów i zrealizowano 2 107 zamówień od czytelników Biblioteki.
3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym
W Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne oraz formy informacji zbiorowej: wycieczki po Bibliotece i tematyczne wystawy książkowe. Tworzony jest warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", powstającej w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia.
Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" obejmującej lata 1986-2018 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1985) wprowadzono 1 735 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2018 r.: 138 177 rekordów (opisów bibliograficznych).
Biblioteka współpracuje z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd" oraz wydania „Gazety Wyborczej" dodatek Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.
4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej
Działalność instrukcyjno-metodyczna:
Opracowano i przekazano do Biblioteki Narodowej propozycję podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 50 bibliotek na rok 2018. W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej zorganizowano 20 wyjazdów, z czego 14 połączono z instruktażem ogólnym: 4 seminaria powiatowe (8 osób), 3 wizyty w zmodernizowanych lubuskich bibliotekach w ramach projektu publikacji Nowe przestrzenie i nowe technologie. Dlaczego warto modernizować biblioteki oraz konferencji tematycznej, wyjazdy w ramach funkcjonowania CPDB oraz inne.
Koordynowano projekty Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego" „O finansach. w bibliotece. 5. edycja" oraz „Kodowanie w bibliotece".
W ramach nadzoru merytorycznego wysłano 64 pisma, w tym m.in.: do władz po wizytach w: CKiB w Szczańcu oraz w MBP w Żaganiu; rekomendacje na stanowisko dyrektora – MBP w Żarach, MBP w Żaganiu, GBP w Trzebiechowie; opinie ws. likwidacji filii w Lipinkach i Lubieszowie BP w Sławie, wchodzącej w skład sieci bibliotek GBP w Przyborowie; Gminy Wymiarki ws. nieprawidłowości w funkcjonowaniu OKiB; rekomendacja dotycząca zakupu systemu Prolib; podziękowania dla dyrektorów bibliotek za udział w trzeciej edycji wojewódzkiego konkursu czytelniczego; listy gratulacyjne z okazji jubileuszy bibliotek.
Zebrano z bibliotek terenowych tabelaryczne zestawienia z danymi liczbowymi, dotyczącymi działalności tych placówek. Na ich podstawie dokonano przeliczeń i sporządzono zestawienia zbiorcze oraz opracowano tabele z podstawowymi danymi, dotyczącymi działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2017 r. oraz szczegółową analizę dotyczącą sieci bibliotek publicznych województwa za 2017 r. według wytycznych MKiDN.
Redagowano stronę internetową www.dbaim.prv.pl (m.in. stworzenie wirtualnej przestrzeni z materiałami do pobrania dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą).
Działalność szkoleniowa:
1. Seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (4.04. Zielona Góra – 61uczestników); zagadnienia: Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii; Biblioteki lubuskie w liczbach; Spotkania autorskie – satysfakcja organizatorów, szczęśliwi czytelnicy.
2. Seminaria powiatowe w Krośnie Odrz. (10 maja), Otyniu (29 października), Wschowie (6 listopada), Żarach (29 listopada); tematy: Narzędzia offline i online w nauce kodowania. Organizacja i prowadzenie zajęć w bibliotece; Analiza czytelnictwa w ostatnim półroczu 2018 r. Typologia klientów i przeciwdziałanie psychomanipulacji; Digitalizacja zasobów regionalnych – oferta dla lubuskich bibliotek.
3. Szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy:
- Kodujące biblioteki (5 czerwca, 12 osób)
- szkolenie MAK+ dla bibliotekarzy południowej części województwa (18-19.06., 22 osoby)
- szkolenie dla bibliotekarzy dotyczące regulacji RODO (9 kwietnia 2018 , 28 osób)
- warsztaty dla bibliotekarzy WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w ramach Projektu „Biblioteki otwarte dla wszystkich – szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji" realizowanego przez Fundację „Szansa dla Niewidomych" (24.10., 14 osób).
4. Szkolenia pracowników WiMBP:
Czeskie przestrzenie biblioteczne. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego; Serwis POLONA oraz systemu cyfrowych wypożyczeń bibliotecznych Academica; Przegląd literatury kobiet (dr A. Marchewka); Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii (dr G. Gmiterek); Zmiany w systemie PROLIB; Projekt „e-usługa OMNIS"; O twórczości Zbigniewa Herberta (prof. M. Mikołajczak); Co jest czytane? Co warto polecać czytelnikom?); Ochrona danych osobowych w aspekcie nowego rozporządzenia RODO).
5. W czerwcu 2018 podpisalno porozumienie o współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sopocie. Jest ona realizowana poprzez: wymianę doświadczeń, wyjazdy studyjne pracowników Bibliotek, wspólne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach, współorganizowanie festiwali, seminariów i konferencji naukowych, wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów bibliotecznych. 5-9 listopada gościliśmy bibliotekarkę z Sopoteki – multimedialnej biblioteki sopockiej, która w zielonogórskiej bibliotece dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem, jednocześnie korzystając z dobrych praktyk i rozwiązań, poznając przedsięwzięcia, działania promocyjne i bezpośrednią obserwując bibliotekarzy WiMBP przy pracy z użytkownikiem. Na zasadzie wymiany, w terminie 18-23 listopada, w Sopotece staż odbyła bibliotekarka z zielonogórskiej Filii nr 7 – mediateki Szklana Pułapka.
5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek
W roku 2018 w WiMBP przeprowadzono szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
W roku 2018 opracowano politykę bezpieczeństwa dla zasobów teleinformatycznych WiMBP. Kolejnym zadaniami zrealizowanymi w roku 2018 były prace związane z dalszym rozwijaniem e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług był związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem był nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym Biblioteki.
Ważne prace zrealizowane w roku 2018 obejmowały również aktualizację oprogramowania systemowego oraz bazodanowego związanego z serwisami informacyjnymi pracującymi w ramach stron www biblioteki. Prace obejmowały wykonanie kopii bezpieczeństwa tego oprogramowania, a także instalację nowej, aktualnej wersji oprogramowania bazodanowego oraz systemu CMS joomla.
Ważnym zadaniem zrealizowanym w 2018 r. było opracowanie merytorycznych podstaw realizacji trzech projektów pod roboczymi tytułami:

 • „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego",
 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID",
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską".

W 2018 roku był również prowadzony merytoryczny i techniczny nadzór nad wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej.
W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 350 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Infrastruktura informatyczna jest typową strukturą heterogeniczną opartą na serwerach pracujących pod kontrolą systemów UNIX, Windows Serwer, natomiast komputery klasy PC oparte są wyłącznie o platformę systemową Windows.
Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. było również jednym z głównych zadań informatycznych w roku 2018.
W 2018 r zakupiono sprzęt komputerowy oraz wykonano wiążące się z tym prace instalacyjne, wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP).

W celu uzupełnienia lub wymiany w 2018 roku zrealizowano zakupy następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania:

 • komputer do obsługi czytelników wraz z czytnikiem kodów kreskowych do Filii nr 1 przy ul. Ptasiej (zakup zrealizowano z budżetu radnych Miasta Zielona Góra) oraz komputery do Filii nr 5 i Filii nr 10;
 • bramka systemu zabezpieczenia zbiorów w Filii nr 7 mediatece Szklana Pułapka, uzupełnienie wyposażenia Filii o wideoprojektor (częściowo zakup zrealizowano z budżetu radnych Miasta Zielona Góra);
 • zakup 9 komputerów na wyposażenie działów w budynku głównym WiMBP (Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – 2 szt., Dział Wydawnictw, Dział Informacji, Dział Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych, Pracownia Digitalizacji, Pracownia Plastyczna, mediateka Góra Mediów, Dział Badań, Analiz i Metodyki) oraz laptopa;
 • zakup laptopa i zewnętrznego odtwarzacz blu-ray do prezentacji multimedialych i projekcji filmowych w Sali im. Janusza Koniusza,
 • zakup drukarki ze skanerem na wyposażenie Działu Administracyjno-Gospodarczego,
 • wykupienie rocznej licencji programu antywirusowego ESET dla 170 stanowisk komputerowych.

W roku 2018 wykonywano szereg prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te obejmują m.in.:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
 • kopie zapasowe danych na serwerach,
 • obsługa istniejących stron www: głównej strony Biblioteki, stron poszczególnych agend i filii miejskich,
 • transmisja imprez do Internetu – e-Usługa Wideokonferencja,
 • edycja materiałów wideo (przycinanie, łączenie, zmiana formatu zapisu),
 • przygotowywanie materiałów graficznych (wizytówki, naklejki na płyty, plakaty itp.),
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania,
 • pomoc i szkolenia dla pracowników przy sprzęcie i oprogramowaniu,
 • obsługa zdalna bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 • pomoc informatyczna czytelnikom (podłączenie do sieci WiMBP, obsługa programów),
 • archiwizacja na płytach CD i DVD materiałów bibliotecznych,
 • obsługa informatyczna filii,
 • pomoc przy inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • zdalne zarządzanie urządzeniem do monitoringu (kopiowanie nagrań, przeglądanie zawartości, zmiana ustawień itp.).

Przeprowadzono także coroczną reinstalację systemu Prolib w celu uruchomienia najnowszych aktualizacji i funkcjonalności oprogramowania (26-30.03.2018).
W roku 2018 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. W miarę potrzeb prowadzono prace związane z obsługą informatyczną zadań biblioteki np. przeprowadzanych w działach skontrów. Prace polegały na dostarczeniu i konfiguracji sprzętu i oprogramowania umożliwiającego sprawne i wygodne zinwentaryzowanie całych zasobów przez pracowników WiMBP. W 2018 roku prowadzono również szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.
Zakończono realizację projektu dotyczącego digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej" i „Gazety Lubuskiej" z lat 1950-1990 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Cyfrowa" (termin: cały 2018 r.).
Realizowano projekt digitalizacji „Gazety Lubuskiej" z lat 1991-2000 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa" (termin: cały 2018 r.).
6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury
Wszystkie agendy udostępniania udzielają pomocy osobom starszym w korzystaniu z komputera, katalogów bibliotecznych i Internetu, prowadzą porady indywidualne, jak również kursy grupowe. Zachęcano czytelników starszych, którzy do tej pory nie korzystali z różnorodnych funkcji konta bibliotecznego, do samodzielnej jego obsługi (poszukiwanie książek, zamawianie, rezerwowanie, prolongowanie).
Prowadzona jest współpraca z Domem Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Bibliotekarze Filii nr 5 przeprowadzają na terenie Zakładu cykliczne zajęcia dla dzieci osadzonych w Zakładzie mam (2 spotkania).
Jak co roku w mediatece Szklana Pułapka prezentowano przedstawienie przygotowane przez podopiecznych fundacji Kolory Życia.
W Filii nr 11 i w Oddziale dla Dzieci odbywają się cykliczne spotkania z dziećmi z Zespołu Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2017/2018 we współpracy z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej nr 16 z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze prowadzone były warsztaty literacko-plastyczne dotyczące współpracy i pomagania innym. Spotkania miały na celu również przybliżenie dzieciom literatury pięknej, poznanie Biblioteki oraz umożliwienie regularnego dostępu do dóbr kultury. Dla wielu osób były to pierwsze w życiu wizyty w placówce.
W Bibliotece Obcojęzycznej starsze osoby korzystały z bezpłatnych grupowych konwersacji z języka angielskiego prowadzonych przez cały rok 2018, z wakacyjną przerwą. Wielu seniorów wzięło udział w bezpłatnych indywidualnych konsultacjach i konwersacjach z j. angielskiego prowadzonych przez studentów UZ przez cały lipiec i wrzesień 2018.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w Wieczorze ukraińskim i Dniu amerykańskim.
Jesteśmy również otwarci na potrzeby cudzoziemców, zwłaszcza osób ze Wschodniej Europy, które zaczęły korzystać z usług Biblioteki. Przeprowadziliśmy ankietę na temat oferty bibliotecznej dla osób z Ukrainy, we współpracy z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Zielonej Górze. W mediatece Szklana Pułapka prowadzone są spotkania dla obcokrajowców pomocne w poruszaniu się po Bibliotece, jej katalogach i zbiorach.
Od wielu lat w Bibliotece realizowana jest usługa „Książka na telefon", w ramach której bibliotekarze lub wolontariusze nieodpłatnie dostarczają książki czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym i samotnym. W 2018 r. zielonogórskie filie nr 1,4 i 5 oraz agendy w gmachu głównym zrealizowały 73 wizyty domowe wypożyczając 473 poz.(książki i audiobooki).
Dodatkowo bibliotekarze dostarczali książki i czasopisma instytucjom współpracującym ze specjalnymi grupami użytkowników. Bibliotekarz Filii nr 10 usytuowanej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego, w porozumieniu z psychologiem i logopedą Oddziału Neurologii i Rehabilitacji, brał udział w rewalidacji pacjentów w zakresie ćwiczeń mowy. Kontynuowano również akcję „Książka do łóżka pacjenta", w ramach której bibliotekarz osobiście dostarcza chorym lekturę na podstawie zamówienia mailowego, telefonicznego lub zamówienia poprzez komputerowy system OPAC. Do korzystania z zasobów bibliotecznych zachęcają plakaty rozwieszone we wszystkich oddziałach. Usługę promuje również pracownik Filii osobiście odwiedzając obłożnie chorych.
Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP" uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalającą odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy).
Zainteresowanym czytelnikom udostępniane są czytniki Czytak Plus będące w posiadaniu Biblioteki.
W 2017 podpisane zostało porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze, w sprawie wyrównywania szans w dostępie do kultury, które w 2018 roku było z powodzeniem kontynuowane. Udostępniamy materiały biblioteczne pomocne w resocjalizacji osadzonych i rozbudzające ich potrzeby kulturalne.
Niektóre z wystaw w Galerii na Ptasiej to oferta skierowana do seniorów, głównie słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji
Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Czytelnicy uzyskują w Bibliotece informacje biblioteczne oraz faktograficzne. Ponadto informujemy użytkowników o nowych usługach i funkcjonalnościach dostępnych w Bibliotece (digitalizacja na żądanie, wypożyczalnia międzybiblioteczna, kursy, szkolenia warsztaty, imprezy i wydarzenia kulturalne). Oferta Biblioteki w zakresie jej funkcji informacyjnej to także pomoc przy korzystaniu z katalogu bibliotecznego, udzielanie instrukcji w sposobach wyszukiwania informacji i posługiwania się dostępnymi bazami elektronicznymi i wyszukiwarkami, wyszukiwanie informacji faktograficznych.
Czytelnikom udzielana jest pomoc w korzystaniu z elektronicznych baz danych, przede wszystkim z baz dostępnych w ramach Wirtualnej Czytelni Norwida. Prowadzimy także indywidualną pracę z czytelnikiem obejmującą pomoc przy korzystaniu z katalogu komputerowego, Internetu i obsługi oraz korzystania z urządzeń komputerowych typu PC, tablet, notebook, smartfon, czytnik e-book'ów.
Prowadzone jest indywidualne poradnictwo i pomoc czytelnikom przy wyborze interesującej ich literatury. Sporządzane są listy popularnych tytułów dla bibliotek szkolnych. Wydawane są kody dostępu do baz: IBUK i Legimi, w celu nieograniczonego, całodobowego, zdalnego dostępu do książek, z instruktażem czytelników przy rejestracji i korzystaniu z tychże baz.
W 2018 roku pracownicy udostępniania oprowadzili po Bibliotece i przeprowadzili lekcje instruktażowe (biblioteczne) dla 288 grup.
W sumie w Bibliotece udzielono 123 385 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 916 informacji wymagających więcej poszukiwań; w Dziale Udostępniania: 119 303; w informacji katalogowej 3 063: 1 419 informacji katalogowych i 1 644 informacji bibliotecznych; w Dziale Zbiorów Specjalnych 103. Przekazano także konieczną ilość wyjaśnień związanych z automatyczną rejestracją zbiorów i komputerowym wypożyczaniem książek.
W Bibliotece Obcojęzycznej prezentowane są bazy danych oraz materiały otrzymane w ramach projektu „Ameryka w twojej bibliotece" realizowanego we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Jego odbiorcami są głównie uczniowie, pracownicy naukowi i studenci, którzy w zależności od zapotrzebowania uczestniczą w lekcjach bibliotecznych prowadzonych w języku angielskim. Realizowany jest instruktaż w zakresie wyszukiwania informacji i materiałów do nauki języków obcych. Dostępne są materiały informacyjne Ambasady Stanów Zjednoczonych (m.in. loteria wizowa, programy dla młodzieży) oraz materiały szkół językowych i Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące nauki języków.
W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2018 roku 24 kwerendy i zestawienia bibliograficzne kwerend i zestawień bibliograficznych) oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. W 2018 roku oprowadzono po Bibliotece 328 wycieczek, głównie dzieci i młodzież: 158 w gmachu głównym oraz 170 w filiach miejskich, głównie w mediatece Szklana Pułapka (F. 7), Filiach nr 11 i 12.
Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: zrealizowano 442 zamówień, w tym 138 dla bibliotek i 304 dla czytelników indywidualnych. Realizacja zamówień objęła: 289 książek, 148 artykułów (skany
i kserokopie) i 4 dokumenty elektroniczne.
W ramach 9. Przeglądu Filmowego „Echa Katynia" 25.04.2018 (działanie wspólne z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu) pokazano obrazy: Rozstrzelać Polaków (2017) scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria: Mirosław Majeran; Nie pamiętam (2018), scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur; Miałam Ojca w wyobraźni (2010), scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski; W jednej chwili... (2018), etiuda produkcji IPN.
Poprzez prowadzenie profili Facebook (9 profili) i stron internetowych (obie mediateki) użytkownicy mają bieżący dostęp do informacji dotyczących okolicznościowych imprez, spotkań organizowanych nie tylko przez Bibliotekę, ale także inne instytucje kultury.
8/ Działalność wydawnicza
Nakładem wydawnictwa Pro Libris przygotowano merytorycznie i wydano drukiem następujące publikacje zwarte:
1. Adam Bolesław Wierzbicki, Ograć samego siebie, Zielona Góra 2018, 48 s. [500 egz.]
2. Franciszek Bunsch, Malarstwo – Rysunek – Grafika, Zielona Góra 2018, 20 s. [200 egz.]
3. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 9, Zielona Góra 2017, 274 s. [200 egz.]
4. Halina Jerulank, Przed Tobą Zielona Góra 2017, 120 s. [200 egz.]
5. Izabela Witucka-Sakowska, Wybór wierszy, 100 s. [50 egz.]
6. „Bibliotekarz Lubuski" nr 45/2018, 56 s. [200 egz.]
7. Katalog 4. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki [500 egz.]
8. Katalog XX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny ŚWIATŁO [300 egz.]
9. Historia Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny (1986-2018) [500 egz.]
10. Helena Zadrejko, Druga Ojczyzna. Rozwój [300 egz.]
11. „Pro Libris" nr 3-4(64-65) 2018, 144 s. [250 egz.]
12. „Bibliotekarz Lubuski" nr 46/2018, 80 s. [300 egz.]
13. Bronisława Grupa, Akrobatyka sportowa na Ziemi Lubuskiej w latach 1954-2018. Księga pamiątkowa [320 egz.]
14. Andrzej Buck, Lubuski Teatr w Zielonej Górze 1951-2017. Teatr małej ojczyzny [700 egz.].
Ponadto opublikowano drukiem wydawnictwa ciągłe:
1. „Pro Libris" nr 1-2(62-63)2016, 144 s. [250 egz.]
2. „Pro Libris" nr 3-4(64-65)2018, 152 s. [250 egz.]
1. „Bibliotekarz Lubuski" nr 1 (45) 2018 [200 egz.]
2. „Bibliotekarz Lubuski" nr 2 (46) 2018 [300 egz.];
Wydawnictwa elektroniczne:
1. „Bibliotekarz Lubuski" nr specj. 2017; 1-2(45-46)2018;
2. „Pro Libris" nr 1-2(62-63)2018;
3. „Pro Libris" nr 3-4(64-65)2018.
9/ Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia)
Czwartki Lubuskie – 22 spotkania z popularnymi twórcami, publicystami, regionalnymi autorami i promocje książek:
- 18 stycznia Promocja książki Andrzej. Andrzej K. Waśkiewicz we wspomnieniach z udziałem redaktorki publikacji, dziennikarki i publicystki, żony Andrzeja K. Waśkiewicza Anny Sobeckiej.
- 8 lutego Promocja tomiku Kruche Agnieszki Ginko, poetki, pisarki, autorki książek dla dzieci i publikacji edukacyjnych, anglistki, laureatki ogólnopolskich konkursów poetyckich.
- 21 lutego Spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim – dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, reporterem, autorem książek, członkiem kapituły Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2017.
- 23 lutego Spotkanie autorskie z Konradem Wojtyłą, poetą, dziennikarzem Polskiego Radia Szczecin, krytykiem literackim, wiceprezesem Fundacji Literatury im. Henryka Berezy, członkiem kapituły Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2017.
- 23 lutego Spotkanie autorskie nt. Współczesnej literatury ukraińskiej – co warto przeczytać? z Bohdanem Zadurą, poetą, prozaikiem, tłumaczem i krytykiem literackim, członkiem kapituły Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2017.
- 27 lutego Spotkanie autorskie z Cezarym Łazarewiczem, dziennikarzem prasowym, publicystą, pisarzem, laureatem Nagrody Literackiej "Nike" 2017, członkiem kapituły Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2017.
- 19 marca Spotkanie autorskie z Rafałem Gawinem, poetą, krytykiem literackim, felietonistą, redaktorem kwartalnika artystyczno-literackiego „Arterie" i serwisu Poezja Polska. Współorganizator: Uniwersytet Zielonogórski.
- 22 marca Promocja książki Danie główne Marcina Radwańskiego, zielonogórskiego powieściopisarza, autora kryminałów i literatury obyczajowej.
12 kwietnia Promocja książki Mistrzowie, legendy, idole z kart historii lubuskiego sportu z udziałem autorów Andrzeja Flügela i Szymona Kozicy, dziennikarzy „Gazety Lubuskiej".
- 26 kwietnia Promocja tomiku Książyc Miró Władysława Klępki, poety, tłumacza, plastyka, członka Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.
- 10 maja Promocja książki Słowo, które przenika. Komentarze do Ewangelii ks. dra hab. Andrzeja Draguły, prof. Uniwersyetu Szczecińskiego, księdza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, publicysty, członka redakcji kwartalnika „Więź", profesora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, autora wielu publikacji.
- 17 maja Promocja tomiku poetyckiego Jedno miejsce Czesława Sobkowiaka, poety, prozaika, krytyka literackiego.
- 24 maja Promocja publikacji Bezdomnych gromady niemałe. Dyskurs imigracyjny na łamach prasy amerykańskiej (1875-1924) dra Krzysztofa Wasilewskiego, prowadzącego badania nad kwestią imigracji i prasy w USA na przełomie XIX i XX w., zawodowo związanego
z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
- 15 czerwca Promocja książki Nad Żejmianą i Odrą Bronisławy Raszkiewicz, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Prowadzenie: Maria Miłek. Fragmenty prozy czytała Halinka Bohuta-Stąpel.
- 20 września Pośmiertna promocja tomiku poetyckiego Słodycz imbiru Barbary Konarskiej, zmarłej 10 września 2018 r. Promocja połączona z wieczorem wspomnień o poetce, animatorce życia literackiego, redaktor naczelnej pisma „Inspiracje" ZUTW.
- 27 września Promocja tomiku Stale na coś czekamy Elżbiety Brygidy Kościuchy-Wieczorek, poetki, prozatorki, biblioterapeutki, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.
- 25 października Promocja książki Natalia Carpetieri oraz spotkanie z autorem Marcinem Radwańskim, zielonogórskim prozaikiem.
- 7 listopada Promocja książki Historia prywatna Tomasza Lisa, dziennikarza, publicysty, redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska".
- 8 listopada Promocja książki Tu gdzie się niebo nisko schyla Mieczysława Ostrowskiego, byłego nauczyciela akademickiego, menadżera, wydawcy i redaktora.
- 15 listopada Promocja publikacji Epoka przemysłowa w miastach południowej części województwa lubuskiego pod red. naukową prof. dra hab. Leszka C. Belzyta oraz dr Jolanty Skierskiej. Spotkanie z udziałem autorów i współautorów: dr hab. Tomasza Nodzyńskiego, prof. UZ, Anny Polak, Tomasza Jędraszaka, Macieja Mameta.
- 10 grudnia Promocja książki Bitwa o Odrę w 1945 roku dra Andrzeja Toczewskiego, historyka wojskowości, regionalisty, badacza dziejów II wojny światowej, w szczególności zbrodni hitlerowskich oraz problematyki jenieckiej, byłego dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
- 12 grudnia Promocja biografii Zbigniewa Herberta Zbigniew Herbert. Biografia I – Niepokój, Zbigniew Herbert. Biografia II – Pan Cogito dra hab. Zbigniewa Franaszka, krytyka literackiego, literaturoznawcy, wykładowcy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, sekretarza Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta, współpracownika TVP Kultura, Programu Drugiego Polskiego Radia i „Tygodnika Powszechnego".
25 wystaw czasowych w holu, galerii i łączniku:
- luty Janusz Koniusz twórca i działacz – wystawa książek, wycinków prasowych, pamiątek rodzinnych, listów, nagród literackich, medali, dyplomów, archiwalnych fotografii ze spotkań autorskich Janusza Koniusza – poety, prozaika, dziennikarza, redaktora i animatora kultury, zmarłego w 2017 roku.
- luty Franciszek Bunsch. Malarstwo rysunek grafika – wystawa prac prof. Franciszka Bunscha, malarza, grafika, przedstawiciela krakowskiej szkoły grafiki warsztatowej, wieloletniego wykładowcy i profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
- luty Zabawa w chowanego – pokonkursowa wystawa prac Miejskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci organizowanego przez Zielonogórski Ośrodek Kultury.
- luty Alaska – piękno dzikiej natury/Alaska – the Beauty of the Wild – wystawa fotograficzna stanu Alaska z Ambasady USA w Warszawie w ramach programu „Ameryka w Twojej bibliotece".
- marzec Ukraina – tradycja i współczesność – wystawa ukraińskich, ręcznie zdobionych strojów ludowych – soroczki, wyszywane spódnice, ręczniki oraz ukraińskiej biżuterii, m.in. korale, naszyjniki, wianki. Wystawa przygotowana w ramach Dnia Ukraińskiego zorganizowanego przez Bibliotekę Obcojęzyczną WiMBP.
- kwiecień Drogi do Niepodległości – wystawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ze zbiorów dra Wojciecha Lizaka – historyka, kolekcjonera, założyciela prywatnego Muzeum Historii i Pamięci w Szczecinie pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.
- kwiecień Dyplomy 2018 – wystawa prac dyplomowych absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze. W galerii Biblioteki zaprezentowano: malarstwo, rysunki, fotografie, ceramikę, plakaty, projekty graficzne i multimedialne, m.in. gry komputerowe.
- maj Portret kobiety – efekt eksperymentalnego projektu terapii poprzez sztukę studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu z osobami chorymi na schizofrenię. Projekt zrealizowany w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, woj. lubuskie. Wernisaż z udziałem dyrekcji, terapeutów oraz pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Otwarciu wystawy towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego będącego zapisem realizacji projektu.
- maj Baletnica w Mieście. Księga 2 Paweł Janczaruk i Anna Szafran – wystawa fotogramów Pawła Janczaruka, zielonogórskiego fotografika, członka Związku Polskich Artystów Fotografików, artysty Fotoklubu RP.
- czerwiec Początek – wystawa fotograficzna dorobku członków Lubuskiego Stowarzyszenia Fotografów Portretowych Portretownia. Na ekspozycję złożyły się zdjęcia z indywidualnych sesji z modelami, prace z comiesięcznych konkursów oraz plenerów fotograficznych.
- czerwiec Hiszpania moja pasja – wystawa ze zbiorów Jerzego Szewczyka, podróżnika i fotografa, członka Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów wzbogacona zbiorem pamiątek, albumów, atlasów, kolekcji map, plakatów, wybranych magazynów prasowych, płyt z muzyką hiszpańską oraz reprezentatywnych dla literatury tego kraju książek.
- czerwiec Zofia Kossak 1968-2018. 50-ta rocznica śmierci pisarki – wystawa książek Zofii Kossak-Szczuckiej, znakomitej polskiej pisarki, publicystki, działaczki, więźniarki KL Auschwitz-Birkenau i Pawiaka, zaangażowanej czynnie w Powstaniu Warszawskim ze zbiorów Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Cristiana".
- czerwiec Prezydenci wypoczywają – wystawa 42. zdjęć poszczególnych prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej uwiecznionych w osobistych ujęciach, sytuacjach nieformalnych, rodzinnych, uprawiających sport, oddanych swoim hobby. Fotografie obejmują kadencje 20 z 44 przywódców USA. Wystawa fotograficzna we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie w ramach programu "Ameryka w Twojej bibliotece".
- wrzesień Pokonkursowa wystawa XX Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Światło. Wystawa prezentowała 106 najlepszych rysunków konkursowych wybranych spośród 487 prac, 180 autorów, nadesłanych na konkurs z 41 krajów. Finisaż wystawy z udziałem jurorów, laureatów konkursu oraz zaproszonych gości odbył się 30 września.
- wrzesień Krystyna Prządka i przyjaciele – wystawa twórczości abstrakcyjnej zielonogórskiej malarki. Domeną jej twórczości jest malarstwo olejne oraz malarstwo na jedwabiu, w którym chętnie podejmuje tematy pejzażu, martwej natury, abstrakcji i portretu.
- wrzesień Fascynujący Świat Chasydów – wystawa fotogramów Joanny Sidorowicz, fotografki z Częstochowy, członkini Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, Zarządu Fundacji Festiwalu Sztuki Fotoreportażu w Częstochowie. Artystka utrwala kulturę żydowską towarzysząc chasydom podczas ich wizyt w Lelowie oraz Leżajsku. Otwarciu wystawy towarzyszył koncert pieśni żydowskich Cymes w wykonaniu Aleksandry Idkowskiej, laureatki wielu festiwali ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Główny organizator: Lubuska Fundacja Judaica w ramach Dni Kultury Żydowskiej 2018 w Zielonej Górze.
- wrzesień Wuxi – w ramach partnerstwa miast Zielona Góra – Wuxi (Chiny) i wymiany kulturalnej zorganizowano wystawę prezentującą dziedzictwo kulturowe Wuxi. Ekspozycja to dwie gliniane figury "Da A Fu", maskotki Wuxi, symbolizujące pomyślność, fortunę i szczęście. Figury przekazano Zielonej Górze jako prezent na znak związku miast partnerskich. Zaprezentowano także ramę ekspozycyjną „Okno Wuxi" z drobnymi gadżetami, bambusowymi rzeźbami i figurkami z gliny, a także na 10 banerach fotografie przybliżające oraz promujące chińskie miasto. Otwarciu wystawy towarzyszyły warsztaty z udziałem trzech chińskich artystów, którzy przyjechali zaprezentować miejscowy haft z Wuxi, bambusową rzeźbę i sztukę tworzenia figurek z gliny.
- październik W przestrzeni – wystawa malarstwa Adama Wojciecha Bagińskiego, zielonogórskiego artysty, malarza, akwarelisty. Podczas wernisażu artysta otrzymał Złoty Medal od Prezydenta Miasta Zielona Góra, jako wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra. Nagrodę wręczyła Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra Wioleta Haręźlak.
- październik Światło w Galerii Handlowej Auchan – pokonkursowa wystawa XX Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny.
- listopada Pokaz Filatelistyczny – wystawa zbiorów filatelistycznych kolekcjonerów Polskiego Związku Filatelistów Okręgu w Zielonej Górze.
- listopad Zbigniew Herbert 1924-1998. Portrety i autoportrety z archiwum pisarza – wystawa opracowana i przygotowana przez Bibliotekę Narodową w Warszawie w 10 rocznicę śmierci poety; obecnie znajduje się w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, skąd została wypożyczona do Zielonej Góry na czas trwania Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów. Na wystawie można zobaczyć kopie rękopisów, wybór zdjęć z prywatnych archiwów, kalendarium i cytaty Zbigniewa Herberta.
- grudzień Fascynacje twórcze Andrzeja Stefanowskiego – wystawa malarstwa zielonogórskiego malarza, grafika. Otwarciu wystawy towarzyszył koncert ZaNuRzEnIa; I SoNo – Ja JeSteM w wykonaniu Jolanty Sipowicz – sopranistki.
- grudzień Wystawa prac plastycznych Ośrodka Wsparcia „Kolory Życia" oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza" z okazji 20-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza" Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

W Bibliotece i w filiach miejskich działa pięć mini galerii: Galeria Przechodnia, Galeria Młodych w Oddziale dla Dzieci Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Galeria Na Górze przy mediatece Góra Mediów, Galeria Na Ptasiej przy Filii nr 1, Szklana Galeria przy mediatece Szklana Pułapka i Galeria Podgórna przy Filii nr 4. Prezentują one prace zielonogórskich twórców, artystów, pasjonatów, grup plastycznych i poprzez spotkania i wernisaże integrują lokalną społeczność Zielonej Góry.
W roku 2018 w w/w Galeriach otwarto 60 wystaw, m.in.:
- Goście Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki – wystawa fotogramów – Galeria Przechodnia,
- Laureaci XX Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Światło – wystawa fotogramów – Galeria Przechodnia,
- "Tęsknoty", wystawa malarstwa W. Cepowskiej – Galeria Na Ptasiej;
- "Pora na Vintage" wystawa szkła artystycznego – Galeria Na Ptasiej;
- "Motyle" wystawa motyli ze zbiorów Elżbiety Gaińskiej – Galeria Na Ptasiej;
- "Street" wystawa fotograficzna J. Tylewicza – Galeria Na Ptasiej;
- „Pocztówki z literatury. Inspiracje do lektury i podróży" – dr. J. Kapicy-Curzytek – Galeria Podgórna;
- „Inne spojrzenie" – wystawa malarstwa, rysunku, biżuterii, kartek okolicznościowych Katarzyny Warmuz – Galeria Podgórna;
- Wystawa rysunków Michała Srokowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze "Świat wg. Sroki" – Galeria Młodych;
- „5 żywioł" – doroczna wystawa, na której przedstawione było ponad 90 prac 24 młodych twórców z ZOK – Galeria Młodych;
- „Nie/Widoczne" – wystawa Eweliny Pytiak – Galeria Na Górze;
- „Biblioteka to też człowiek" – wystawa Anny Celmer i Sandry Stempniewskiej – Galeria Na Górze;
- „Po drugiej stronie lustra" – wystawa Patryka Cielińskiego – Galeria Na Górze;
- „KomikSowa Góra" – wystawa Weroniki Dobrowolskiej – Galeria Na Górze;
- „Cztery Żywioły" wystawa Łukasza Chwałka oraz Jakuba Bitki – Szklana Galeria;
- „Fotografia – sztuka bez granic" – wystawa Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego – Szklana Galeria;
- „Kolory niecodzienności" – wystawa Katarzyny Warmuz – Szklana Galeria;
- „Człowiek trwa, póki papier się nie prześwietli" – wystawa Zuzanny Lubryczyńskiej i Nataszy Kalemby z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" – Szklana Galeria.
Ważniejsze wydarzenia kulturalne
3. Zielonogórski Slam Poetycki Noworoczne wierszowanie, we współpracy z zielonogórskim oddziałem Związku Literatów Polskich. W rywalizacji konkursowej wzięło udział 16 poetów, przedstawicieli oddziału zielonogórskiego Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz twórcy niezrzeszeni, licealiści zielonogórskich szkół. Slam wygrała Elżbieta Kościucha-Wieczorek ze Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Wicemistrzami Slamu zostali Witold Stankiewicz i Alicja Leśniewska. 3. Zielonogórski Slam Poetycki odbył się 25 stycznia.
Lubuskie Wawrzyny 2017 – Gala wręczenia Lubuskich Wawrzynów odbyła się 22 lutego w WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Rozstrzygnięto 24. edycję Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 13. edycję Lubuskiego Wawrzynu Naukowego i 5. edycję Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego. Laureatem 24. edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 201" została Zofia Mąkosa za książkę „Wendyjska winnica. Cierpkie grona", wydawca: Książnica – Oddział Publicat, Wrocław ; Poznań cop. 2017.
Srebrne Sokole Pióro – Nagrodę Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za debiut literacki otrzymała Kalina Moskaluk za książkę „Człowiek otwarty", wydawca: Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. [2017]. Dyplom honorowy za całokształt twórczości przyznano Januszowi Koniuszowi, Alfredowi Siateckiemu oraz Tadeuszowi Szyferowi.
Lubuski Laur w kategorii sensacja przyznano Marcinowi Radwańskiemu za książkę „Danie główne", wydawca: Wydawnictwo CM, Warszawa 2017. Dyplom za najładniejszą edytorsko książkę wydaną w 2017 r. otrzymali wydawcy: Zielonogórski Ośrodek Kultury za edycję książki Jarosława Skorulskiego „Kroniki księżnej Dino: zapiski z Zatonia z lat 1840-1861" Zatonie 2017 oraz Muzeum Regionalne w Świebodzinie za edycję książki Anny Jelak-Bogusz „Zegarowa kukułka wiersze dzieciom kuka" Świebodzin 2017.
Laureatem 13. edycji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2017 została Katarzyna Taborska za książkę „Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie" – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2017. Nagrodę Rektora UAM w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową przyznano książce Ludwika Lipnickiego „Drzewa i krzewy Drezdenka" – Drezdenko : Gmina Drezdenko, 2017;
dyplom za walory edytorskie przyznano Zielonogórskiemu Ośrodkowi Kultury za edycję książki Jarosława Skorulskiego „Kroniki księżnej Dino. Zapiski z Zatonia z lat 1840-1861", Zatonie 2017.
Laureatem 5. edycji Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2017 został Zbigniew Borek „Gazeta Lubuska" za artykuły prasowe: Katedra się pali, czyli z takich rzeczy się nie żartuje; Kto jest ofiarą, a kto katem, czyli oprawcy się nie zapomina; W oknie płonął człowiek. 34 lata temu podpalił się Henryk Wasiluk; Tryb faksowy, czyli trzeba zrobić z sędziami porządek, dyplom dla wyróżniającego się młodego dziennikarza przyznano Maciejowi Piotrowskiemu TVP, dyplom za całokształt twórczości przyznano Cezaremu Galkowi Radio Zachód.
Narodowe Czytanie w Zielonej Górze po raz 7. zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji, inicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejna edycja odbyła się 8 września. Lekturą ogólnopolskiej akcji była powieść Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wybór książki wiązał się z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
8. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów (17-25 listopada i w ramach Post Scriptum 29 listopada)
W ramach Festiwalu odbyło się 8 spotkań autorskich, głośne czytanie w autobusie MZK, Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze, wernisaż oraz premiera filmu dokumentalnego.
17 listopada Czytanie poezji Anny Tokarskiej przez aktorki Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze: Joannę Wąż I Annę Stasiak w autobusie MZK linii nr 6 w godz. 13.00-17.00.
18 listopada Inauguracja Festiwalu – czytanie wybranych tekstów poetyckich Anny Tokarskiej przez gościa Festiwalu, aktorkę Katarzynę Gniewkowską oraz promocja książki Koniec świata wartości Krystiana Lupy i Łukasza Maciejewskiego. Spotkanie z udziałem autora Łukasza Maciejewskiego oraz Katarzyny Gniewkowskiej, aktorki z wieloma kreacjami zrealizowanymi w Starym Teatrze w Krakowie pod kierownictwem Krystiana Lupy, wybitnego reżysera teatralnego, scenografa, dramaturga. Aktorka filmowa i teatralna jest także jedną z osiemnastu bohaterek trzeciego tomu Aktorki. Odkrycia Łukasza Maciejewskiego.
19 listopada Spotkanie autorskie z Dorotą Masłowską, pisarką, felietonistką, kompozytorką, piosenkarką, producentką muzyczną, laureatką Nagrody Literackiej Nike za powieść Paw królowej. Autorka m.in. powieści Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Kochanie zabiłam nasze koty, poematu Inni ludzie, dramatów Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku, który wystawiany był m.in w Australii, USA i na Sachalinie, Między nami dobrze jest, za który otrzymała nagrodę Ministra Kultury. W 2014 roku pod pseudonimem Mister D ukazała się jej debiutancka płyta „Społeczeństwo jest niemiłe".
20 listopada Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem, dziennikarzem, reportażystą, tłumaczem, laureatem wielu prestiżowych nagród – Europejskiej Nagrody Książkowej, nagrody literackiej Parlamentu Europejskiego. Autorem bestsellerowych książek Gottland i Zrób sobie raj. Jest także twórcą antologii polskiego reportażu po 1989 roku 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła, dwutomowej antologii polskiego reportażu 100/XX. Najnowsza jego książka to Projekt: prawda. Razem z Wojciechem Tochmanem i Pawłem Goźlińskim założył Instytut Reportażu oraz księgarnię reporterów Wrzenie Świata.
21 listopada Spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, pisarką, historykiem teatru, scenarzystką filmową, dziennikarką, autorką mi.in. 13. Poprzeczna – Książka roku 2008 przyznana przez Polską Sekcję IBBY, Paryż, miasto sztuki i miłości w czasach belle epoque, Kalendarze, serii Cukiernia pod Aniołem oraz scenariuszy seriali filmowych: „Tata, a Marcin powiedział" i dialogów „Na Wspólnej".
22 listopada Promocja tomiku poetyckiego Spojrzenie spod kapelusza Katarzyny Jarosz-Rabiej, poetki, członkini Związku Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze i Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Wydała tomiki poetyckie: Dedykacje, Noc nad miastem, Smak lebiody. Laureatka wielu konkursów literackich m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i Zielonej Górze.
22 listopada Premiera filmu dokumentalnego „Nieparzysta. Opowieść o Annie Tokarskiej". Scenariusz: Anna i Maciej Klaudelowie. Montaż: Justyna Poniatowska. Realizator: Paradoks Film Studio i LSMDK Debiut.
23 listopada Promocja tomiku poezji Niemateria Sebastiana Piórkowskiego.
23 listopada Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską, powieściopisarką, autorką m.in. Fiołki na trzepaku, Zwyczajny facet, Lilka, serii Rozlewisko: Powroty nad rozlewiskiem, Dom nad rozlewiskiem, Miłość nad rozlewiskiem, zbioru esejów: Widok z mojego okna oraz poradnika Kuchnia znad rozlewiska.
25 listopada Krakowski Salon Poezji W Zielonej Górze – Czytamy Tokarską, wiersze dla Tokarskiej! – z udziałem aktorki Elżbiety Donimirskiej, Jolanty Pytel, Agnieszki Ginko, Bronisławy Raszkiewicz, Kazimierza Wysockiego. Gospodarz Salonu: Andrzej Buck. Wydarzenie połączone z promocją najnowszego numeru Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego "Pro Libris".
29 listopada Post Scriptum Festiwalu – promocja książki Relacje: Warszawa - Zielona Góra, Gdańsk. Jerzy Leszin-Koperski – Andrzej K. Waśkiewicz z udziałem Anny Sobeckiej, wdowy po Andrzeju K. Waśkiewiczu i Magdaleny Koperskiej, córki Jerzego Leszina-Koperskiego.
Festiwalowi towarzyszyła wystawa Zbigniew Herbert 1924-1998. Portrety i autoportrety z archiwum pisarza oraz spotkania autorskie w bibliotekach publicznych południowej części województwa:
21 listopada Małgorzata Kalicińska Biblioteka Publiczna w Żarach,
22 listopada Małgorzata Gutowska-Admaczyk Biblioteka Publiczna w Świebodzinie,
22 listopada Małgorzata Kalicińska Biblioteka Publiczna w Babimoście,
23 listopada Małgorzata Gutowska-Adamczyk Biblioteka Publiczna w Żaganiu.
Cykl Z książką na leżaku w ramach Lata Muz Wszelakich (lipiec-sierpień):
2 lipca spotkanie autorskie Arturem Andrusem, dziennikarzem radiowym, autorem książek, tekstów piosenek, artystą kabaretowym, piosenkarzem, konferansjerem, komentatorem „Szkła kontaktowego". Na swoim koncie ma płyty z pełnymi humoru piosenkami: „Myśliwiecka", „Cyniczne Córy Zurychu" oraz wydaną w kwietniu 2018 r. „Sokratesa 18". Laureat konkursu „Mistrz Mowy Polskiej". Przez wiele lat związany z radiową Trójką. Autor książek m.in.: Każdy szczyt ma swój Czubaszek czy Vietato fumare, czyli reszta z bloga i coś jeszcze.
12 lipca spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, pisarzem, literaturoznawcą, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, tłumaczem, sekretarzem noblistki Wisławy Szymborskiej, autorem książek dla dzieci m.in.: Kopciuszek, Mały Chopin, Wierszyki domowe. Sześć i pół tuzinka wierszyków Rusinka (tytuł Książka Roku 2012 Polskiej Sekcji IBBY, wpisana na prestiżową listę Białych Kruków – White Ravens 2013) oraz poradników dla najmłodszych Jak przeklinać, Jak przekręcać i przeklinać czy Pypcie na języku. Również autor książek dla dorosłych m.in. Między retoryką a retorycznością, Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej, współautor Retoryka podręczna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić i Prowincjonalne zagadki kryminalne.
Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – gospodarz salonu Andrzej Buck (styczeń-grudzień):
28 stycznia Leonard Cohen Project – wieczór z balladami w wykonaniu Cezarego Żołyńskiego, aktora Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, reżysera, także pisarza.
1 lutego Specjalna edycja podczas uroczystego otwarcie zmodernizowanej Sali Dębowej oraz nadaniem jej imienia Janusza Koniusza – Wiersze ostatnie Janusza Koniusza pod red. Eugeniusza Kurzawy w interpretacji aktorów Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze: Ernesta Nity i Jamesa Malcolma.
22 lutego Specjalna edycja podczas Lubuskich Wawrzynów 2017 – Wszystko jak chcesz. O miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego Anny Król. Fragmenty listów czytali aktorzy Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze: Ernest Nita i Wojciech Romańczyk.
4 marca Fragmenty dramatów Stanisława Wyspiańskiego czytał Olgierd Łukaszewicz, wybitny aktor filmowy i teatralny, wieloletnim prezesem Związku Artystów Scen Polskich. ¬W programie ponadto rozmowa o książce pt. Seksmisja i inne moje misje. Olgierd Łukaszewicz w rozmowie z Tomaszem Miłkowskim.
27 marca O chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim wg Mikołaja z Wilkowiecka – fragmenty wielkanocnego misterium czytali słuchacze ZUTW. Przygotowanie: Andrzej Nowak. Oprawa multimedialna: Jacek Katos Katarzyński.
15 kwietnia Spektakl muzyczno-poetycki Życie raz na podstawie twórczości płockiego poety Witolda Mierzyńskiego w wykonaniu Jana Mierzyńskiego – aktora Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.
13 maja Poezja Bolesława Leśmiana w wykonaniu zespołu Trupięgi z Sulęcina. Zespół zaprezentował muzyczne kompozycje do wybranych utworów poety.
10 czerwca Dancing – program poetycki. Konstanty Ildefons Gałczyński w wykonaniu Mai Barełkowskiej i Piotra Cyrwusa, aktorów. Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze w ramach Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Film Festiwal.
25 listopada Czytamy Tokarską, wiersze dla Tokarskiej! – z udziałem aktorki Elżbiety Donimirskiej, Jolanty Pytel, Agnieszki Ginko, Bronisławy Raszkiewicz, Kazimierza Wysockiego. Salon w ramach 8. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów.
Ważniejsze imprezy cykliczne:
Tydzień Bibliotek 2017 – blok imprez promujących książki, literaturę i czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji, która przebiegała w dniach 8-15 maja ph. „(Do)Wolność Czytania". Podczas Tygodnia Bibliotek zorganizowano szereg działań (warsztaty, konkursy, spotkania autorskie, wystawy, warsztaty) uświetniających święto bibliotek, m.in.: Literacki Turniej Żywego Chińczyka; Dzień węgierski i łotewski zorganizowany we współpracy z uczestnikami programu Wolontariat Europejski; spotkania autorskie z Agatą Kołakowską (F7) i Agnieszką Ginko (F6).
Zimowa Czytelnia Norwida – w okresie ferii zimowych (12 – 23 lutego) w Oddziale dla Dzieci i w filiach miejskich nr 5, 7, 9 i 11 odbywały się zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców. Warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez pracowników biblioteki i zaproszonych gości. Uczestniczyli w nich mieszkańcy Zielonej Góry i okolicznych miejscowości. Miały charakter otwartych, 90 minutowych spotkań. Łącznie odbyło się 12 spotkań.
Letnia Czytelnia Norwida – zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców. Warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez pracowników biblioteki i zaproszonych gości. Zajęcia, w których uczestniczyli mieszkańcy Zielonej Góry i okolicznych miejscowości, miały charakter otwarty. 90 minutowe spotkania odbywały się we wtorki i czwartki w lipcu i sierpniu w gmachu głównym Biblioteki (Patio Biblioteki, Salon Wystawowy, Oddział dla Dzieci, mediateka Góra Mediów) – łącznie 25 spotkań oraz Filiach miejskich nr 5, 7, 9, 11 – łącznie 13 spotkań.
XIX Przegląd. Mistrz Pięknego Czytania ph. „Baśniowo? Fantastycznie!" – w dziewiętnastej już edycji konkursu Mistrza Pięknego Czytania wzięło udział ponad 250 osób. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści i klasy VII szkół podstawowych.
„Brzechwomania 2018" – dziesiąta edycja konkursu związana ze znajomości tekstów literackich Jana Brzechwy. Konkurs drużynowy (po 3 osoby), dwuetapowy dla klas II-III szkoły podstawowej. W eliminacjach wzięło udział 18 drużyn ze szkół podstawowych Zielonej Góry i okolic. Do walki finałowej zakwalifikowały się 4 zespoły, którym pomagały 10 osobowe grupy kibiców.
4. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki (9-13 czerwca).
Na program Festiwalu składały się nietuzinkowe wydarzenia, które połączone były ze sobą wspólną linią programową: film-aktor-książka-teatr i ich związki. Festiwal był przeglądem polskich filmów sensacyjnych i obyczajowych (konkurujących o nagrody KLAPS 2018), niemieckich, kanadyjskich ułożonych w cykle filmowe, spotkania z gośćmi festiwalowymi (aktorami/reżyserami/krytykami), z książką filmową/teatralną i ich bohaterami książek – aktorami. Festiwal prezentował także współczesne spektakle teatralne, monodramy, recitale i koncerty. Miejscem Festiwalu były: Zielona Góra, Żary, Szprotawa, Wiechlice. W tym roku szczególny nacisk został położony na przypomnienie dorobku twórczego patronów Festiwalu – Gustawa Holoubka i Janusza Głowackiego. Retrospektywa dokonań artystycznych odbywała się poprzez przegląd filmów, spektakli teatralnych, aktorskich odczytań fragmentów utworów, rozmów o książkach, których są bohaterami czy wspomnieniowych spotkań z rodziną i przyjaciółmi.
Na Festiwal składały się następujące cykle/nurty/wydarzenia:
Kino konkursowe / polskie: 16 najnowszych polskich produkcji filmowych z ostatnich dwóch lat: kryminalne, gangsterskie, sensacyjne, kino prowincji. Jury przyznało następujące nagrody:
• nagrodę Klaps 2018 za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie filmu – aktorce Magdalenie Zawadzkiej, ikonie polskiego kina;
• nagrodę Klaps 2018 za najlepszą kreację aktorską w polskim filmie fabularnym – Jowicie Budnik, w obrazach „Ptaki śpiewają w Kigali" oraz „Cicha noc";
• nagrodę Klaps 2018 za najlepszy film kina akcji – Pawłowi Maślonie, reżyserowi filmu „Atak paniki";
• Grand Prix czyli Klaps 2018 – Andrzejowi Jakimowskiemu, reżyserowi najlepszego polskiego filmu fabularnego „Pewnego razu w listopadzie".
Gość specjalny: aktorka młodego pokolenia Sonia Bohosiewicz z monodramem „Chodź ze mną do łóżka" oraz koncertem „10 sekretów Marilyn Monroe".
Nurt poświęcony Gustawowi Holoubkowi składał się z rozmowy o Gustawie Holoubku z Magdaleną Zawadzką (żoną) i Janem Holoubkiem (synem), prezentacji książek „Wspomnienie z niepamięci" G. Holoubka oraz „Moje szczęśliwe wyspy" M. Zawadzkiej, projekcji filmu „Pętla" w reż. W. Hasa z 1957 r. z główną rolą G. Holoubka z omówieniem filmu krytyka filmowego Łukasza Maciejewskieg, projekcji filmu Jana Holoubka „Słońce i cień".
Nurt poświęcony Januszowi Głowackiemu złożony był z: rozmowy o Januszu Głowackim z Oleną Leonenko (żoną), promocji książki „Dżanus" z udziałem autorki prof. Elżbiety Baniewicz, przedstawienia muzycznego "Podwórko – świat" w wykonaniu aktorki, w reżyserii i aranżacji Janusza Głowackiego. Olena Leonenko wystąpiła także podczas Gali zamknięcia Festiwalu w koncercie pt. „Noc z Wertyńskim".
Lubuskie konotacje: artystyczne spotkania/panele wspomnieniowe i prezentacja filmów twórców/artystów, którzy urodzili się/mieszkali/pracowali w Zielonej Górze/Lubuskim lub związani byli pracą artystyczną w pewnym okresie swojego życia z regionem.
Rekolekcje filmowe: moderatorem cyklu był ks. prof. dr hab. Andrzej Draguła, wykładowca uniwersytecki, teolog i kulturoznawca, który w tym roku pokazał retrospektywę filmów Bernarda Émonda – quebeckiego reżysera, dokumentalisty i antropologa. Tematy, które reżyser porusza to utrata tożsamości etnicznej oraz problem alienacji kulturowej.
Kino z nad granicy: w partnerstwie z Festiwalem FilmFestival w Cottbus program wzbogacony został o ważne produkcje współczesnego kina niemieckiego i środkowoeuropejskiego. W tym roku pokazany został m.in. laureat 27. Cottbus FilmFestival „Dzikie róże" w reż. A. Jadowskiej oraz niemiecki obraz „Witamy u Hartmanów".
Kino europejskie: film: „Niemiłość" reż. Andriej Zviagincev.
Książka filmowa i teatralna:
Znaczącą rolę podczas Festiwalu odgrywała książka filmowa i teatralna, w postaci tradycyjnej oraz jako książka mówiona. Do udziału w Cyklu zaproszeni zostali: Łukasz Maciejewski i bohaterki jego książek z cyklu „Aktorki".
Młody Festiwal: szereg wydarzeń skierowanych do najmłodszych odbiorców w wieku 8-12 lat w namiocie festiwalowym na deptaku.
Nurty teatralne Festiwalu:
• „Zapiski oficera Armii Czerwonej" – monodram Piotra Cyrwusa na podstawie prozy Sergiusza Piaseckiego pod tym samym tytułem,
• „Dancing" Konstanty Ildefons Gałczyński – Piotr Cyrwus, Maja Barełkowska,
• „Supermenka" Doroty Maciei w wykonaniu Jowity Budnik,
• „Teatr Telewizji. Komedia sensacyjna", tekst i reżyseria Krzysztof Niedźwiedzki, Teatr KTO z Krakowa.
Miasteczko Festiwalowe w FOCUS MALL: w galerii handlowej powstało miasteczko festiwalowe, w ramach którego przygotowana została inscenizacja grupy „Star Wars", warsztaty z Krainą Eksperymentów, programowanie z robotem Photon i gogle VR oraz spotkania z gwiazdami Festiwalu.
W ramach Post Scriptum Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Film Festiwal:
29 sierpnia Spotkanie z Magdaleną Różczką, cenioną aktorką filmową, telewizyjną i dubbingową, która wywodzi się z Nowej Soli, współautorką książki dla dzieci Gabi. A właśnie, że jest pięknie!
18 października Spotkanie z Andrzejem Jakimowskim, cenionym reżyserem, scenarzystą i producentem. Przed spotkaniem odbyła się projekcja filmu „Pewnego razu w listopadzie". Scenariusz i reżyseria: Andrzej Jakimowski. Film otrzymał nagrody m.in.: Zielona Góra (Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru) – Grand Prix, Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) – Srebrne Grono, Taormina (Międzynarodowy Festiwal Filmów) – Nagroda Główna.
13 grudnia Spotkanie z reżyserem młodego pokolenia Pawłem Maśloną, scenarzystą i montażystą filmowym. Po spotkaniu odbędzie się projekcja filmu „Atak paniki". Film nagrodzony KLAPSem 2018 za najlepszy film kina akcji podczas 4. Festiwalu Filmu i Teatru w Zielonej Górze.
Noc Muzeów 2018 (19 maja) pod hasłem „Szukamy przyjaciela": spotkanie autorskie z ilustratorką Jolantą Marcolla, warsztaty plastyczno-literackie inspirowane książką „Kim i Ktoś z Nikim", projektowano ilustrację swojego największego marzenia. W programie znalazło się także zwiedzanie ekspozycji Muzeum Ilustracji Książkowej, graficzne zajęcia z wykorzystaniem dziewiętnastowiecznej prasy drukarskiej, zagadki na spostrzegawczość ułatwiające przyswojenie bogactwa treści ekspozycji.
Pogotowie językowe – bezpłatne indywidualne konsultacje i konwersacje w j. angielskim w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
W Bibliotece Obcojęzycznej, w ramach promocji języka i kultur innych krajów zorganizowano Wieczór ukraiński we współpracy z honorowym Konsulatem Ukrainy w Zielonej Górze oraz Dzień amerykański we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Odbyło się także spotkanie dla młodzieży z Michaelem Sholarsem – amerykańskim sportowcem prowadzone w języku angielskim oraz Zielonogórski Konkurs na Recenzję Książki Amerykańskiej.
W Filii nr 5 zorganizowano cykl spotkań szkoleniowych poświęconych tzw. miękkim kompetencjom i umiejętnościom społecznym, dedykowany starszym klasom szkół podstawowych i licealistom. W tej samej Filii odbyły się spotkania dla dorosłych czytelników: „Tajniki zielarstwa i ziołolecznictwa" z Robertem Trybulakiem.
W mediatece Szklana Pułapka organizowane są cykliczne spotkania z podróżnikami przy współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych „Podróże wszelkie za środki niewielkie" oraz „Mam pomysł" – kreatywne, cykliczne spotkania dzieci z dziećmi. Tu również można dyskutować O prawie przy kawie.
„Czytelnia Pokoleń" to cykl spotkań skierowanych do dzieci w Filii nr 11. W trakcie zajęć seniorzy prezentowali dzieciom bajkowe opowieści, a także proponowali zabawy plastyczne oraz ruchowe. Początkowo współorganizowany był ze stowarzyszeniem Powszechna Inicjatywa Obywatelska, następnie z Klubem Emerytów i Rencistów przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze. Celem jest popularyzowanie literatury dla dzieci oraz budowanie międzypokoleniowej więzi, tolerancji i wzajemnego szacunku.
Oddział dla Dzieci:
„Czytanie na drugie śniadanie" – systematyczne spotkania w każdą drugą sobotę miesiąca (10 spotkań w roku). Na spotkaniach, prócz czytanych opowiadań, dzieci z rodzicami bawią się wspólnie z zapraszanymi gośćmi.
Dotyk Miłości – cykliczne spotkania literacko – relaksacyjne dla niemowląt od drugiego miesiąca życia do roku. Czytane przez dorosłą osobę wierszyki, zachęcają do zabaw kontaktowo-dotykowych, stymulują wpływ melodii na rozwój dziecka, stymulują rozwój mowy oraz pogłębiają więź mamy z dzieckiem, a także wyciszają, uspakajają i bawią.
Wyzwania Czytelnicze – zadanie dla uczestników polega na przeczytaniu książki wpisującej się w hasło miesiąca i pisemnym wypowiedzeniu się na jej temat.
Mediateka Góra Mediów:
Konwersacje w języku angielskim (39 spotkań, udział wzięło 458 osób), konwersacji w języku niemieckim i w języku esperanto.
Warsztaty literackie – podczas warsztatów młodzież poznaje podstawy z zakresu literatury oraz zdobywa doświadczenie pisarskie.
Warsztaty z Photonem, podczas których 615 osób nauczyło się korzystać z robotów i poznało podstawy kodowania.
Turnieje gier komputerowych.
Subkultury – spotkania dla młodzieży z zakresu subkultur, podczas których uczestnicy uczą się czym są i jakie typy subkultur występują lub występowały w naszej kulturze.
Żywa Biblioteka – to ogólnoświatowy ruch, mający na celu walkę ze stereotypami dotyczącymi człowieka. Podczas spotkania, każdy odwiedzający miał możliwość porozmawiania z człowiekiem, którego styl życia odbiega od standardów. Całość akcji w zielonogórskiej Bibliotece była promowana i nagłaśniana w lokalnych mediach. Było to kilkanaście „książek" wypożyczanych przez uczestników wydarzenia 27.10.2018.
„Staropolskie" lekcje muzealne inspirowane historią polskich obyczajów i starymi kronikami znajdującymi się w Muzeum, w nawiązaniu do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W roku jubileuszowym realizowano całoroczną ofertę edukacyjną przygotowaną w oparciu o zasoby tego Muzeum.
Większe imprezy dla dzieci:
• „Bajki terapeutyczne" – warsztaty pomagające najmłodszym zrozumieć własne emocje (F. 2).
• „Przedszkolak w bibliotece" – zajęcia dla grup przedszkolnych oswajające malucha z biblioteką i książką (F. 2).
• Pierwszak w bibliotece – zajęcia warsztatowe przybliżające uczniom klas pierwszych bibliotekę (F. 2 i F. 12).
• „Czytanki na każdą porę roku" – cykl spotkań z literaturą dla dzieci młodszych podczas których dzieci uwrażliwiane są na otaczającą ich przyrodę (F. 5).
• Warsztaty rękodzielnicze (F. 5, 7, 11 i Oddział dla Dzieci)
• Warsztaty plastyczne z muzyką – cykliczne spotkania z dziećmi (F. 7).
• II Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady, we współpracy z Radiem Zielona Góra (F. 7).
• Dzień Dziecka z Nintendo, przy współpracy z Radiem Zielona Góra i Joystick (F. 7).
• Szachowe Wtorki – spotkania dla miłośników szachów (F. 8).
• Bajkowe Spotkania z Książką – cotygodniowe zajęcia biblioteczne dla maluchów i ich opiekunów (F. 8).
• Koty w literaturze – zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych (F. 9).
• Babcia w literaturze – zajęcia dla przedszkolaków (F. 9).
• Obchody Roku Ireny Sendlerowej (F. 9).
• Udział w XV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania „Cała Polska Czyta Dzieciom" (F. 9).
• Imieninowe spotkanie z Piotrusiem – zabawy i konkursy przeprowadzane z okazji imienin patrona Biblioteki – Piotrusia Pana (F. 11).
Oddział dla Dzieci (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży)
• Imieniny Pana Kleksa – Dzień patrona Biblioteki.
• „Andersen Party" – impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, promująca święto książki i czytelnictwo.
• Kleksowa Akademia Rodziny – popołudniowe spotkania dla rodzin. Podczas spotkań rodzice mają szansę spotkać się bezpłatnie ze specjalistami (psychologami, logopedami, pedagogami, dietetykami, itp.), którzy mogą ich wspomóc w procesie edukacji i wychowania dziecka.
• Świat komiksu – warsztaty literacko-plastyczne dla klas V SP.
• Warsztaty okolicznościowe we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim promujące tradycję i kulturę polską i europejską (Biblioteka Obcojęzyczna, F. 7 i Oddział dla Dzieci).
• Spotkania autorskie: Agnieszka Ginko, Tomasz Samojlik, Marcin Pałasz, Joanna Krzyżanek, Andrzej Marek Grabowski, Michał Rusinek, Janusz Zadura, Joanna Pach-Żbikowska, Łukasz Wierzbicki (filie i agendy w gmachu głównym).
• We współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, Zespołem Szkół Ekologicznych w ramach VI Dni Polsko-Niemieckich – warsztaty dla przedszkoli i szkół ph. „Poznaj swojego sąsiada" oraz przedstawienie „Pan Gutenberg w Zielonej Górze" przygotowany przez uczniów Liceum nr 4, quiz o Niemczech z nagrodami oraz pokaz cennych starodruków.
Koordynowano działalność 96 Dyskusyjnych Klubów Książki południowej części województwa lubuskiego (52 dla dorosłych, 44 dla dzieci i młodzieży), dla których zakupiono 1 064 wol. książek za kwotę 27 259,43 zł
Kluby liczą 603 (259 dorośli, 344 dzieci) stałych członków, którzy uczestniczyli w 837 (390 dla dorosłych, 447 dla dzieci) spotkaniach autorskich. Dla klubowiczów zorganizowano 104 (53 dla dorosłych, 51 dla dzieci) inne spotkania i wydarzenia kulturalne.
Dzięki realizacji projektów inwestycyjnych biblioteka z roku na rok zmienia i unowocześnia swoje przestrzenie. Efektem tych starań jest obecność w naszych wnętrzach coraz większej grupy klubów i stowarzyszeń zielonogórskich, które właśnie w naszych przestrzeniach bibliotecznych prowadzą swoją działalność. Są to m.in.:
• spotkania klubów i stowarzyszeń: ZLP, Debiut, szachowych i filatelistycznych;
• spotkania TechKlubu z prelegentami o najnowszych technologiach obecnych w życiu człowieka;
• spotkania Klubu Obywatelskiego – idea, którą propaguje się w różnych instytucjach w kraju i ma na celu przybliżyć publiczności aspekty życia publicznego oraz zapoznać wszystkich z sylwetką gościa, który zapraszany jest na spotkanie i jest postacią znaną i społecznie ważną;
• spotkanie Ruchu Miejskiego – inicjatywa ogólnokrajowa; podczas spotkań poruszane są ważne kwestie dla życia codziennego obywatela miasta. To spotkania ze społecznikami i osobami, które zajmują się najważniejszymi inicjatywami w mieście;
• spotkania Instytutu Równości LGBT+.
10/ Działalność naukowa Biblioteki
1. Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, w ramach Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze, wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu) Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1960 (18.05.2018).
2. Konferencja naukowa pt. Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w Literaturze, Sztuce i Przekazach Historycznych (III Edycja). Organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze-Przylepie, Stowarzyszenie „Pamięć Polskich Kresów" w Zielonej Górze-Łężycy (termin: 8 października 2018).
3. Konferencja naukowa pt. Młodzież w dążeniu do Niepodległości w latach 1914-1945. Organizatorzy: Komisja Historyczna Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (termin: 19 października 2018).
4. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Biblioteki multimożliwości. Nowe technologie i nowe przestrzenie, z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych oraz bibliotekoznawczych i bibliotekarskich z całego kraju oraz Słowacji, Czech, Norwegii (termin: 4-5 grudnia 2018 r.).
5. 7 spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych:
- 17.01.2018 dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), Prasa kobieca w Polsce (1818-2018). Zarys ewolucji na 200-lecie istnienia.
- 14.02.2018 prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń, dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. UW (Uniwersytet Wrocławski), „Encyklopedia Książki" - dzieje i realizacja projektu.
- 21.03.2018 dr hab. Maciej Matwijów prof. UW (Uniwersytet Wrocławski), Zbiory rękopiśmienne w Polsce.
- 18.04.2018 dr hab. Michał Rogoż, prof UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Przemiany rynku książki i prasy dla dzieci i młodzieży w latach 1945-2016.
- 16.05.2018 prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Memy internetowe we współczesnym dyskursie publicznym.
- 28.11.2018 Krzysztof Koziołek (Wydawnictwo Manufaktura Tekstów), Kryminał rozczłonkowany na części: dywagacje o produkowaniu bestsellerów na kopy i mierzeniu zawartości kryminału w kryminale.
- 13.12.2018 dr hab. Andrzej Franaszek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), „Herbert - historia niepokoju".
6. Współorganizacja z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu 10 wykładów w ramach cyklu Akademia Niepodległości, m.in.:
- 29.01.2018 dr hab. Piotr Okulewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Socjalistyczna irredenta; Bojowcy.
- 28.03.2018 dr hab. Piotr Okulewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Drużyniacy i strzelcy; Zbiorowy portret uczestników ruchu paramilitarnego.
- 29.05.2018 dr Zdzisław Kościański, Legionowy wysiłek; Kazimierz Sosnkowski przykład legionowego dowódcy.
- 25.09.2018 dr Rafał Sierchuła, Korpusy i Błękitna Armia; Józef Haller.
- 3.12.2018 dr Zdzisław Kościański, Państwowotwórczy wysiłek przed listopadem 1918 r.; Urzędnicy II Rzeczpospolitej – charakterystyczne sylwetki.
6. Szukamy nowych obiektów astronomicznych – wieczorna obserwacja nieba – wraz z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze, Kołem Naukowym Studentów Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego (termin: 10 maja 2018).
7. Zwiedzanie wystawy przygotowanej wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy z siedzibą w Zielonej Górze pt. Historia Zielonej Góry winiarstwem pisana podczas III Weekendowego Szlaku Naukowego 22-27 października 2018 organizowanego przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Na wystawie pokazano m.in. eksponaty dotyczące historii lubuskiego winiarstwa oraz książki regionalne dotyczące historii winiarstwa w województwie lubuskim ze zbiorów Biblioteki (termin: 27.10.2018).
8. Nadzór merytoryczny nad bibliografią publikacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz publikacji pracowników Biblioteki (cały 2018 r.).
11/ Zadania inwestycyjne i remonty
1. Modernizacja Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych na IV piętrze w budynku głównym WiMBP – dostawa i montaż systemu regałów przesuwnych, niezbędne roboty budowlane, przygotowanie podłoża i położenie wykładziny obiektowej pcv, wymiana drzwi, malowanie ścian i sufitów, montaż nowych opraw oświetleniowych, zakup mebli biurowych (szafy, stoły, krzesła, burka, fotele).
2. Prace wykończeniowe związane z modernizacją Sali im. Janusza Koniusza na parterze w budynku głównym Biblioteki; remont wewnętrznej klatki schodowej oraz adaptacja przyległego pomieszczenia na garderobę.
3. Współpraca z Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie opracowania audytu energetycznego budynku i programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia i realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" – złożono wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
4. Przygotowanie dokumentacji projektów budowlanych i aranżacyjnych modernizacji Filii nr 4, 9 przy ul. Podgórnej w celu utworzenia w jej przestrzeni kolejnej w mieście biblioteki multimedialnej, nowoczesnej placówki – ośrodka kultury, wiedzy i edukacji promującego zarówno książkę tradycyjną, jak i multimedia oraz elektroniczny dostęp do informacji.
5. Wymiana skorodowanych odcinków rur hydrantowych w instalacji wodociągowej w korytarzu i pomieszczeniach technicznych na niskim parterze.
6. Opracowanie ekspertyz stanu technicznego dźwigu osobowego, automatycznych drzwi wejściowych, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz kosztorysów dla projektu likwidacji barier architektonicznych poprzez remont zespołu wejściowego z podjazdem dla wózków oraz wymianę windy osobowej; dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze o pozyskanie dofinansowania projektu, którego realizacja przewidziana jest w 2019 ze środków PFRON.
7. Kontynuacja zadań związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w budynku głównym WiMBP i filiach oraz funkcjonujących w Bibliotece systemów informatycznych:

 • zabezpieczenie pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe (m.in. wyposażenie wybranych pomieszczeń w metalowe zamykane szafy oraz dodatkowe zamki w drzwiach i meblach),
 • opracowanie „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych" oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych bibliotecznych".

8. Naprawa i konserwacja ramienia szlabanu zabezpieczającego wjazd na parking od ul. Świętojańskiej, zamontowanie na budynku Biblioteki oświetlenia halogenowego z czujnikami zmierzchowo-ruchowymi.
9. Konserwacja głównego wyłącznika prądu oraz próba szczelności instalacji gazowej w budynku, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz konserwacja przeciwpożarowego systemu alarmowego i gaśnic.
10. Prace remontowo-modernizacyjne w zakresie uzupełnienia wyposażenia oraz poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń i terenu wokół budynku:
- zestaw regałów na audiobooki w mediatece „Góra Mediów";
- kontener – regał na zbiory multimedialne w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa;
- zakup krzeseł komputerowych do działów w budynku głównym;
- malowanie ścian oraz drzwi w pomieszczeniach na I piętrze;
- czyszczenie i umycie elementów zespołu wejściowego do budynku oraz wejścia do Oddziału dla Dzieci;
- uporządkowanie pomieszczeń technicznych na niskim parterze, przekazanie do utylizacji zbędnych mebli i sprzętów;
- przeniesienie regału bookcrossingowego z deptaka na teren przy schodach wejścia głównego Biblioteki;
- wymiana instalacji elektrycznej zasilania kamer obejmujących „Ławeczkę Norwida" i wejście główne w zewnętrznym systemie monitoringu Biblioteki.
11. Bieżące prace remontowo-modernizacyjne w lokalach filii miejskich w celu poprawy estetyki i podniesienia funkcjonalności pomieszczeń.
12. Ponadto prowadzono drobne naprawy i bieżącą konserwację urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów w budynku głównym i w filiach.
12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.

Lp. Nazwa zadania Źródło finansowania Kwota dofinansowania w zł
1. Dyskusyjne Kluby Książki Instytut Książki 109 450,00
3. Remont i zakup wyposażenia do działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) 430 000,00
4. Digitalizacja Gazety Lubuskioej z lat 1991-2000 MKiDN 62 080,00
5. Mistrz Pięknego Czytania MKiDN 12 240,00
6. Kino znad granicy. Przeglad filmów niemieckich Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 18 000,00
7. Zimowa Czytelnia Norwida Miasto Zielona Góra 2 000,00
8. Letnia Czytelnia Norwida Miasto Zielona Góra 3 000,00
9. Zabawmy się czytaniem. Mistrz pięknego czytania – przegląd dla dzieci i młodziezy Miasto Zielona Góra  2 000,00
10. Z książką na leżaku ZOK 5 000,00
11.  Lubuskie Wawrzyny 2017  WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.; Uniwersytet Zielonogórski; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach); Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 14 300,00
12. Dotacja na zakup nowości wydawniczych (F8) Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zastal"  2 000,00
13. Wieczór ukraiński Bank BGŻ
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
 800,00
14.  Dzień niemiecki Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct   1 200,00
15.  Dzień amerykański Ambasada USA   1 800,00
16.  Dzień węgierski i łotewski  Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct  300,00
17. Dotacja na zakup nowości wydawniczych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze" 1 000,00
18.  Pokazy filmu „Dzikie róże" Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct   1 000,00
19. Spotkanie z Michaelem Sholarsem Klub Wataha 500,00
20. Dotacja na zakup nowości wydawniczych; modernizację i doposażenie filii miejskich Radni Miasta Zielona Góra 28 000,00

We współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT realizowano projekty z dofinansowaniem:
Urzędu Marszałkowskiego:
- Projekt: prawda Mariusza Szczygła podczas 8. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów – 3 000,00 zł
- Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki – 20 000,00 zł
Urzędu Miasta Zielona Góra:
- 20. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny – 20 000,00 zł
- Publikacja jubileuszowego katalogu z okazji 20. Międzynarodowego Otwartego Konkursu
na Rysunek Satyryczny – 9 540,00 zł
- Cykl filmów edukacyjnych o pisarzach lubuskich. AnnaT – 5 000,00 zł
- Zielonogórskie konotacje w ramach 4. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki – 13 000,00 zł
We współpracy z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przygotowano projekt do Urzędu Miasta Zielona Góra:
- Konwersatoria Bibliotekoznawcze 2018 – 3 000,00 zł
W Antykwariacie stacjonarnym, internetowym, na trzech kiermaszach sprzedano łącznie 5 640 wol. dubletów książkowych, płyt gramofonowych, wydawnictw wycofanych ze zbiorów Biblioteki oraz pochodzących z darów, uzyskując z tego tytułu kwotę 24 605,50 zł.
13/ Realizacja pozostałych zadań:
Lp. Nazwa zadania Ilość 2018 rok
część wojewódzka filie miejskie razem
1. lekcje biblioteczne 58 162 220
2. konferencje, sesje naukowe 16 - 16
3. spotkania autorskie 29 21 50
4. pogadanki, odczyty 139 104 243
5. szkolenia 19 - 19
6 konkursy 7 2 9
7. wystawy 45 60 105
8. wycieczki 111 8 119
9. inne (m.in. warsztaty dla grup zorganizowanych) 220 123 343
Razem 644 480 1 124

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.