Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
w roku 2019


I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja
1) Gromadzenie zbiorów:

 • zakup nowości wydawniczych, w tym wydawnictw multimedialnych oraz druków XIX-XXI w. ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków pozyskanych od sponsorów; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych (ok. 6 000 wol.),
 • gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy, zamówienia u wydawców, zakupy w antykwariatach i u osób prywatnych,
 • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, rękopisów, dokumentów ikonograficznych,
 • prenumerata ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych – łącznie 172 tyt. (221 egz.),
 • przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
 • uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych.

2) Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 oraz przysposobienie ich do udostępniania:

 • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
 • wprowadzenie opisów z wykorzystaniem deskryptorów BN – nowa jakość katalogów online bibliotek,
 • tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania do bazy posiadanych zasobów,
 • ewidencja szczegółowa zakupionych zbiorów,
 • komputerowy wydruk inwentarzy,
 • selekcja i zainwentaryzowanie zbioru rysunków satyrycznych z XX i XXI edycji konkursu oraz przekazanych przez Muzeum Ziemi Lubuskiej zbiorów rysunku satyrycznego z wcześniejszych edycji konkursu.

3) Aktualizacja księgozbiorów:

 • selekcja książek w agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
 • kontrolne skontra w filiach nr 2 i 8, Oddziale dla Dzieci (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży) i inne skontra wynikające z potrzeb Biblioteki,
 • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i nieczytanych,
 • ubytkowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:

 • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
 • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.

5) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych i regionalnych: archiwum prof. Kostrzewskiego, Grünberger Wochenblatt (roczniki małego formatu), wykonywanie zleceń czytelników w ramach usługi Digitalizacji na żądanie.
6) Kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych (m.in. kolekcji „Pedagogium Sulechowskiego" z XVIII w., starodrucznych poloniców, XX-wiecznej przedwojennej kartografii), opracowywanie metadanych do cyfrowych wersji zbiorów specjalnych dla Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
7) Realizacja projektu digitalizacji starodruków, poloniców, silesiaców, regionaliów z Biblioteki Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, m.in.: prace nad przygotowaniem materiału do digitalizacji, całego procesu digitalizacji, wprowadzanie opisów do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu].
8) Budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych do publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów (m. in. publikacje regionalne oraz dokumenty życia społecznego, w tym plakaty, programy Lubuskiego Teatru).
9) Ewaluacja projektu digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej/Lubuskiej" 1991-2000 – wymiana i korekta wadliwych plików źródłowych TIF zdigitalizowanej „Gazety Zielonogórskiej / Lubuskiej"; sprawdzanie zgodności wersji cyfrowej z wersją papierową (cały 2019 r.).
2. Udostępnianie zbiorów
1) Obsługa biblioteczna około 25.000 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 12 filiach miejskich, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz udostępnianie czasopism i prasy codziennej w formie elektronicznej i papierowej na miejscu.
2) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
3) Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz innych oferowanych w Wirtualnej Czytelni Norwida.
4) Realizacja projektu America @ your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych USA, dostęp do internetowych baz danych E-library.
5) Realizacja e-usług WiMBP: udostępnianie elektronicznych baz danych poprzez System SUZI (prasa, czasopisma, książki, naukowe i popularno-naukowe bazy danych z różnych dziedzin wiedzy), digitalizacja na żądanie, videokonferencje, platforma artystów, e-recenzje.
6) Udział w projektach BN: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona oraz multiwyszukiwarka Omnis.
7) Przygotowanie do wdrożenia wyszukiwarki INTEGRO
8) Wypożyczanie Czytaka Plus i dostępnych materiałów w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2014".
9) Wypożyczanie książek w wersji elektronicznej poprzez dostęp do e-booków platformy „Legimi". Poszerzanie konsorcjum o kolejne biblioteki oraz wzrost oferty e-booków.
10) Wdrożenie nowej usługi „zakup książki elektronicznej na żądanie".
11) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
12) Dostarczanie książek do łóżek szpitalnych w Szpitalu Klinicznym. Filia nr 10.
3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
1) Bibliografia Ziemi Lubuskiej:

 • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
 • uzupełnianie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej" o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego", bibliografii specjalnych oraz baz bibliograficznych dostępnych on-line,
 • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata 1945-1985),
 • uzupełnienie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy znajdujące się w zbiorach WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego,

2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
3) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych w oparciu o księgozbiór prawniczy, bazy prawne Inforlex, Lex Polonica.
4) Współudział w opracowywaniu bazy „Prasa": bibliografowanie „Przeglądu" i zielonogórskiego wydania „Gazety Wyborczej", wprowadzanie sporządzonych opisów z zastosowaniem deskryptorów do bazy bibliograficznej Biblioteki Narodowej „Artykuły z gazet i tygodników polskich". Wprowadzanie od 2019 r. opisów w nowym systemie „Alma".
5) Pomoc w wyszukiwaniu i udostępnianie książek, materiałów i informacji w językach obcych.
6) Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów WiMBP w zasobach Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Utworzenie stanowiska bibliotekarza cyfrowego.
7) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych,
o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.
8) Działalność edukacyjna i informacyjna, a w szczególności:
a) udostępnianie kodów do „Legimi" – bazy 22 tys. tytułów darmowych e-booków dostępnych w ramach projektu,
b) szkolenia, udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.
9) Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
10) Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami" poprzez udostępnienie do digitalizacji posiadanych wydawnictw regionalnych; zbiory po zdigitalizowaniu trafią do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
11) Opracowanie materiałów o Halinie Lubicz (rękopisy i materiały do pracy nad książkami) przekazanych przez rodzinę aktorki i przez Mirosława Kulebę.
12) Opracowanie materiałów o Tomaszu Florkowskim przekazanych przez rodzinę.
13) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
14) Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności bibliotek oraz aktualności z Polski i świata.
15) Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.biblioteka.zgora.pl, profili na portalach społecznościowych oraz innych stron: http://www.dbaim.prv.pl, news365.pl, wawrzyny.norwid.net.pl, konferencja.norwid.net.pl, portalu www.bibliotekarzlubuski.pl, administrowanie elektroniczną platformą szkoleniową.
4. Działalność naukowa
1) Organizacja konferencji naukowej „Postać książki współczesnej" (listopad 2019).
2) Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez biblioteki i uczelniane środowiska naukowe.
3) Organizacja spotkań naukowych w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych (styczeń-lipiec i listopad-grudzień 2019 r.).
4) Przygotowanie i organizacja spotkań naukowych Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze oraz Akademii Niepodległości – współpraca: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu; (cały 2019 r.).
5) Udział w pracach Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu oraz Komisji Prasoznawczej PAN oddział w Krakowie.
6) Udział w Zespole roboczym Krajowej Rady Bibliotecznej.
7) Udział w Radzie Programowej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.
8) Przeprowadzanie dorocznego konkursu na najlepszą książkę naukową „Lubuski Wawrzyn Naukowy 2018" – współpraca: WiMBP w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (styczeń-luty 2019).
9) Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii regionalnej i prasoznawstwa oraz ich publikacja w różnorodnych wydawnictwach naukowych (cały 2019).
10) Powołanie Centrum Dokumentacji i Badań Mediów Lubuskich (współpraca Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, Komisja Prasoznawcza Oddziału PAN w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).
11) Prace nad projektem naukowym: Pierwsze lata książki polskiej w Lubuskiem w świetle życiorysów czytelniczych (1945-1955).
12) Monitorowanie działalności i jakości funkcjonowania bibliotek gminnych, publikowanie artykułów dotyczących lubuskiej sieci bibliotecznej w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach branżowych.
13) Opracowanie analizy wskaźników funkcjonowania bibliotek lubuskich w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych.
14) Naukowa konferencja bibliotekoznawcza.
15) Opracowanie publikacji Miejsca spotkań. Lubuskie biblioteki publiczne jako "trzecie miejsce", zebranie danych, materiału ikonograficznego, opracowanie tekstu, współpraca z wydawnictwem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
16) Rozpoczęcie prac nad stworzeniem zielonogórskiej Arteteki [praca uzależniona od pozyskania przez WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze środków finansowych].
17) Badania w zakresie historii książki, prasy i bibliotek i publikacja ich wyników w wydawnictwach naukowych i branżowych.
18) Monitorowanie działalności i jakości funkcjonowania bibliotek gminnych, publikowanie artykułów dot. lubuskiej sieci bibliotecznej w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach branżowych.
19) Uzupełnienie elektronicznej ankiety „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych". Administrowanie serwisem Analiza Funkcjonowania Bibliotek, weryfikacja danych.
5. Informatyzacja biblioteki
W roku 2019 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida planuje się podjąć szereg działań, których celem będzie wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
W roku 2018 podjęte zostaną starania, których celem będzie uzyskanie rozbudowę i modernizację serwerowni, a także modernizację oprogramowania systemowego, bazodanowego oraz bibliotecznego. Niezwykle ważnym celem prac w roku 2019 będzie modernizacja i unowocześnienie głównego serwisu internetowego biblioteki, w tym także oprogramowania systemowego joomla. W roku 2019 będą również prowadzone prace nad korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo".
Kolejnym zadaniem w roku 2019 będzie dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług będzie związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem będzie nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Ważnym zadaniem realizowanym w 2019 r. będzie opracowanie merytorycznych podstaw realizacji trzech projektów pod roboczymi tytułami:

 • „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego",
 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID",
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską".

W 2019 roku i kolejnych latach będzie również prowadzony merytoryczny i techniczny nadzór na wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej", które są wykonywane na sprzęcie zlokalizowanym w serwerowni WiMBP.
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 350 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. będzie również jednym z głównych zadań do realizacji przez CPDB w roku 2019.
W 2019 r planowane jest również zakupienie sprzętu komputerowego oraz wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych, wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). W ramach obowiązków CPDB będą również prowadzone prace przygotowawcze do realizacji wniosku „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" w zakresie integracji ogniw fotowoltaicznych z infrastrukturą energetyczną zasilającą serwerownie WiMBP oraz układu jej chłodzenia.
W roku 2019 będą również prowadzone prace nad korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo".
Planowane zakupy będą obejmowały m.in. komputery stacjonarne, drukarki, sprzęt wymienny oraz drobny sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy i oprogramowanie wyspecyfikowane w powyższych projektach.
W roku 2019 będzie kontynuowana rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in.. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. W miarę potrzeb będą prowadzone prace związane z obsługą informatyczną zadań biblioteki np. przeprowadzanych w działach skontrów. Prace będą polegały na dostarczeniu i konfiguracji sprzętu i oprogramowania umożliwiającego sprawne i wygodne zinwentaryzowanie całych zasobów przez pracowników WiMBP. W 2019 roku będzie również prowadzony szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość
1) Prace nad nowelizacją Regulaminu Organizacyjnego i innych regulaminów (m.in. ocena roczna pracowników WiMBP) obowiązujących w Bibliotece, w tym pod kątem zgodności z zapisami RODO.
2) Zebranie danych statystycznych z bibliotek terenowych oraz sprawozdań GUS Biblioteki Wojewódzkiej za 2018, sprawdzenie, uporządkowanie, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
3) Przekazanie niezbędnych sprawozdań drogą elektroniczną do GUS oraz Biblioteki Narodowej.
4) Opracowanie Informatora Statystycznego za rok 2018 „Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego" i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie DBAiM (do końca kwietnia 2019).
5) Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla poszczególnych powiatów.
6) Przygotowanie informacji za rok 2018 o realizacji kierunków prorodzinnej polityki społecznej województwa lubuskiego w WiMBP oraz bibliotekach terenowych.
7) Opracowanie sprawozdań rocznych dla obu organizatorów WiMBP.
8) Przeprowadzenie oceny pracowników zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece przepisami wewnętrznymi (I półrocze 2019).
9) Współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Biblioteki w zakresie wdrażania i utrzymywania w Bibliotece właściwych standardów ochrony danych oraz reagowania w sytuacji zaistnienia incydentu naruszenia ochrony danych.
10) Realizacja właściwych czynności składających się na proces cyklicznego generowania, wysyłania, przechowywania i weryfikowania pisemnych wezwań do zwrotu materiałów bibliotecznych i uiszczenia opłat za ich przetrzymanie kierowanych do użytkowników Biblioteki.
11) Współpraca z obsługą prawną Biblioteki w zakresie przekazywania i prowadzenia na kolejnych etapach zewnętrznej windykacji spraw użytkowników Biblioteki, którzy nie rozliczyli się z zaległych należności wobec instytucji
7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
1) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (17.04.2019).
2) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z czterech powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze, w których nie powołano biblioteki powiatowej; w miarę potrzeb uczestnictwo i wsparcie merytoryczne seminariów organizowanych przez placówki pełniące zadania biblioteki powiatowej (Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Żagań).
3) Warsztaty/szkolenia dla pracowników bibliotek południowej części województwa.
4) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP m in.:

 • Praca z użytkownikiem trudnym (Agnieszka Sobiak),
 • Świat literatury współczesnej (dr hab. Jerzy Madejski/dr Anna Marchewka),
 • Gustaw Herling-Grudziński (dr Anita Kucharska-Dziedzic),
 • Prawo autorskie (szkolenie połączone z konwersatorium bibliotekoznawczym),
 • Biblioteki cyfrowe - nowe trendy i możliwości (Tomasz Kalota, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu),
 • Co jest czytane? Co warto polecać czytelnikom? – pracownicy Działu Udostępniania,
 • O poezji Urszuli Kozioł (prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak),
 • Czytanie książek jako piękna choroba – badanie czytelnictwa (dr Paweł Kuczyński),
 • Książkowe projekty. Jak inaczej zachęcać do czytania? (Zofia Karaszewska, Sylwia Stano "Książniczki"),
 • Czytanie non-fiction (dr Paulina Małochleb).

5) Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
6) Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych.
7) Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Sopocie – wymiana pracowników na podstawie porozumienia.
8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
1) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań ustawowych poprzez wizytacje, przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom.
2) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych.
3) Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
4) Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
5) Udzielanie instruktażu bezpośredniego, telefonicznie oraz mailem dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru.
6) Redagowanie i przesyłanie newslettera dotyczącego bieżącej działalności bibliotek i zawierającego aktualności kulturalne z Polski i świata; zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.dbaim.prv.pl
7) Udostępnianie bibliotekarzom z bibliotek terenowych księgozbioru z literaturą fachową oraz czasopism bibliotekarskich.
II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA
1. Działalność wystawiennicza
1) Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Agaty Buchalik-Drzyzgi, Adama Bagińskiego.

2) Wystawy w holu o charakterze edukacyjnym, m. in.:

 • STYCZEŃ - 150. ROCZNICA URODZIN STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO – wystawa ze zbiorów Zbigniewa Załuskiego
 • LUTY - 25-LECIE CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE – wystawa dokumentująca działalność oraz prace pensjonariuszy
 • MARZEC - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU – WSPOMNIENIE O HALINIE LUBICZ w oparciu o materiały przekazane Bibliotece przez Henryka Ryszarda Żuchowskiego- Zarewicza, syna H. Lubicz
 • KWIECIEŃ - JUBILEUSZ KLUBU FOTOGRAFICZNEGO FOTOOKO ZUTW – wystawa fotograficzna członków Klubu. Kurator wystawy Ewa Kwaśniewicz
 • MAJ - EKSLIBRISY – wystawa prac Ewy Ziembickiej, studentki ASP we Wrocławiu
 • CZERWIEC - LUBUSKIE STOWARZYSZENIE FOTOGRAFII PORTRETOWYCH PORTRETOWNIA – wystawa fotograficzna. Wernisaż 20 czerwca
 • WRZESIEŃ - POKONKURSOWA WYSTAWA XXI OTWARTEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA RYSUNEK SATYRYCZNY
 • PAŹDZIERNIK - CAPELLA VIRIDIMONTANA – 25 LAT – wystawa fotograficzna obrazująca występy zespołu wokalnego specjalizującego się w wykonawstwie muzyki renesansu i baroku, stworzonego przez Jerzego Markiewicza
 • LISTOPAD - MAREK HŁASKO W 50 ROCZNICĘ SMIERCI
 • GRUDZIEŃ - EUTANAZJE NAZISTOWSKIE NA ŚLĄSKU – wystawa objazdowa, przygotowana przez Fundację Saksońskich Miejsc Pamięci Pirna-Sonnenstein w oparciu o indywidualne losy osób, w formie dwujęzycznych roll'upów. (Biuro Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowkiego) – od 1 grudnia

3) Wystawy czasowe, artystyczne w salonie wystawowym, m. in.:

 • STYCZEŃ - ZANURZENIE NADNOTECKIE – malarstwo TADEUSZA JURGI, architekta, urbanisty, malarza z Poznania; 15 stycznia-15 lutego
 • LUTY - OSTATNIA WIECZERZA KRZYSZTOFA ROMANKIEWICZA I BOGUMIŁA HODERA Obraz "Ostatnia Wieczerza" jest wspólnym dziełem fundatora, pomysłodawcy Krzysztofa Romankiewicza oraz malarza Bogumiła Hodera. Ta ogromna praca o wymiarach 270 x 150 cm jest realistycznym odzwierciedleniem wizji Krzysztofa Romankiewicza, który zawsze interesował się historią Żydów oraz chrześcijaństwa. Opracowanie pomysłu opierało się głównie o ewangelie (to jedyne teksty źródłowe opisujące ucztę paschalną), atlasy biblijne, encyklopedie, nawet materiały z wykopalisk. Namalowanie tej wizji zostało zlecone wybitnemu malarzowi i fotografikowi Bogumiłowi Hoderowi 18 lutego-2 marca
 • MARZEC - NEGATYW W PORTRECIE CZYLI DRUGA STRONA POP–u–LARNOŚCI – wystawa prac KRZYSZTOFA GRZONDZIELA, karykaturzysty, rysownika, malarza i grafika. Zajmuje się rysunkiem satyrycznym, grafiką użytkową (plakat, ilustracja książkowa, opracowania katalogów, reklama), a także projektowaniem architektonicznym
 • KWIECIEŃ - DYPLOMY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – wernisaż 9.04., godz. 17.00
 • MAJ - KOROWÓD – wystawa ilustracji JOLANTY MARCOLLI, artystki, autorki prac z wykorzystaniem fotografii, filmu i video. Zajmuje się również typografią, grafiką książkową oraz ilustracją. Jako ilustratorka brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą
 • CZERWIEC - RZEŹBA – wystawa prac JÓZEFA CYGANKA, zielonogórskiego artysty rzeźbiarza
 • LIPIEC - KAROLINA ANTOSZ – MALARSTWO. (Studia w Instytucie Sztuk Pięknych w Zielonej Górze. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka. Uprawia malarstwo olejne, kolaż, kaligrafię; mieszka i tworzy w Żarach)
 • WRZESIEŃ - MALARSTWO BARBARY DZIĘCIELEWSKIEJ
 • PAŹDZIERNIK - TADEUSZ RÓŻEWICZ W KARKONASZACH – wystawa ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu – wystawa fotografii oraz spotkanie z dyrektorem Muzeum ZBIGNIEWEM KULIKIEM - wernisaż 3 lub 10 października
 • LISTOPAD - HENRYK KRAKOWIAK – 50 lecie pracy twórczej artysty
 • GRUDZIEŃ - MALARSTWO ŁUKASZA MACHOCKIEGO

4) Wystawy czasowe, artystyczne w łączniku Biblioteki, m. in.:

 • Maj - AMERICAN WEST / AMERYKAŃSKI ZACHÓD – 60. barwnych fotografii Wiesława Pikula, zamieszkałego w USA od lat 70-tych. Wystawa z Konsulatu USA w Krakowie
 • Czerwiec - CURIOSITY WINS – ZWYCIĘŻA CIEKAWOŚĆ – wystawa zdjęć NASA. Historia badań Marsa. Wystawa z Konsulatu USA w Krakowie
 • Wrzesień - EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA NARODOWEGO dostosowana tematycznie do hasła imprezy na 2019 r.

5) Cykliczne wystawy w Galerii na Ptasiej i mediatekach Góra Mediów i Szklana Pułapka (Palmiarnia) promujące twórców i pasje mieszkańców Zielonej Góry.
6) Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach oraz Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych w filiach 7, 9, 11 i inne.
7) Wystawy cykliczne ph.: „Inspiracje literackie" – wystawy książek polecanych i recenzowanych przez dr Joannę Kapicę-Curzytek w Filii nr 4.
8) Raz w miesiącu wystawy plastyczne w ramach akcji „Poszukiwanie talentów – mediateka Szklana Pułapka.
9) Kampanie promujące usługi Biblioteki i / lub poszczególne wydarzenia, m..in. we współpracy z galeriami handlowymi: Focus i Auchan oraz Miejskim Zakładem Komunikacji.
2. Upowszechnianie czytelnictwa
1) Czwartki Lubuskie – spotkania autorskie i promocje książek lubuskich autorów m.in.:
promocja publikacji Zbigniew Herbert. Wybór poezji w opracowaniu prof. Małgorzaty Mikołajczak, kierownika Zakładu Teorii Literatury i Krytyki literackiej UZ. Wiersze i prozę poetycką Z. Herberta autorka zebrała i wydała w serii Biblioteki Narodowej Ossolineum. Wiersze czytać będzie Andrzej Nowak;
promocja thrillera medycznego Nie pozwól mi umrzeć Krzysztofa Koziołka. Prowadzenie: Alfred Siatecki;
promocja książki Zranione skrzydło Edwarda Jaworskiego, zielonogórzanina, byłego pilota i weterana II wojny światowej, który urodził się w 1920 roku w Małopolsce. W 1941 roku trafił do Wielkiej Brytanii. Tam walczył w dywizjonach Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie Dywizjonie RAF. Edward Jaworski zakończył służbę w Polskich Siłach Powietrznych w stopniu polskim kapitana i angielskim Flight Lieutenanta. Za zasługi wojenne został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz angielskim Distinguished Flying Cross. Na wojnie wykonał 300 lotów bojowych;
promocja tomiku poetyckiego Poruszona cisza Władysława Klępki. Prowadzenie: prof. Małgorzata Mikołajczak;
prezentacja albumu Ostatnia Wieczerza według Krzysztofa Romankiewicza. Prowadzenie: prof. Uniwersytetu Szczecińskiego ks. Andrzej Draguła;
benefis z okazji 50-lecia twórczości literackiej Alfreda Siateckiego, prozaika, publicysty.
2) Promocje książek oraz spotkania z krajowymi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami.
3) Promocje książek i innych publikacji wydawanych w Oficynie Pro Libris.
4) 9. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów ph. Lubuskie Zagłębie Kryminału – spotkania autorskie, promocje książek lubuskich autorów, spektakle poetyckie, czytania performatywne, koncerty, recitale, spektakle słowa i wystawy popularyzujące współczesną polską twórczość literacką, zarówno poetycką, jak i prozatorską. Gość specjalny Urszula Kozioł. Ponadto cykl: Lubuskie zagłębie kryminalne, benefis Alfreda Siateckiego (50 lat działalności publikacyjnej), Andrzej Franaszek o Czesławie Miłoszu.
5) Ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu na Debiut Poetycki Pro Libris 2019 – styczeń 2019.
6) Całoroczna akcja ph. Uwolnij książkę (filie miejskie) oraz bookcrossing i gamecrossing.
7) Warsztaty dla czytelników z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej pt. „Poznaj zbiory regionalne poprzez bazy internetowe Biblioteki".
8) Koordynacja działalności 96 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego: warsztaty, zakupy książek (ok. 1 000 egz.), organizacja 56 spotkań autorskich z polskimi i zagranicznymi pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ludźmi mediów i innymi związanymi z kulturą; szkolenia dla moderatorów DKK.
9) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach, w szkołach i w przedszkolach w celu pozyskania nowych czytelników.
10) Działania związane z Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – konkurs recytatorski, wystawy – F.1.
11) O prawie przy kawie - cykliczne, otwarte spotkania prowadzone przez adwokata, mające na celu objaśnienie z jakimi zagadnieniami prawnymi konfrontujemy się na co dzień i jak sobie radzić z podstawowymi problemami prawnymi – F.7
12) Organizacja i realizacja piątej edycji Międzynarodowego Dnia Czytania Tolkiena w ramach akcji popularyzatorskiej dotyczącej samego autora oraz jego dzieł. To szansa na spotkanie z czytaniem performatywnym w wykonaniu profesjonalistów, muzyką na żywo oraz przedsięwzięciami towarzyszącymi temu wydarzeniu – mediateka Góra Mediów.
13) Wdrożenie i organizacja projektu „Jestem Czytelnikiem" mającego na celu wykonanie zdjęć chętnym czytelnikom, którzy reklamować będą modę na czytanie pokazując zarazem własne pasje, zawody lub zainteresowania. Projekt zakończy się utworzeniem przechodniej wystawy fotograficznej – mediateka Góra Mediów.
14) Organizacja kolejnych edycji akcji „Żywa Biblioteka", która ma na celu łamanie stereotypów dotyczących człowieka. Podczas przedsięwzięcia, każdy chętny może porozmawiać z interesującym go człowiekiem w ramach wypożyczenia „żywej książki" – mediateka Góra Mediów, Filia nr 4.
15) Studenckie wieczory – czyli studenci za katedrą. W ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, organizowane będą w Bibliotece wykłady i debaty w wykonaniu studentów i doktorantów UZ. Prelegenci będą mieli możliwość wyboru tematu i ćwiczenia naukowych, publicznych wystąpień – mediateka Góra Mediów.
16) Amerykański slam poetycki – prelekcja na temat literatury amerykańskiej oraz slam poetycki z nagrodami (konkurs na najlepszy wiersz poświęcony USA: amerykańskiej literaturze, kulturze, przyrodzie, historii, itp.). Współpraca ze Stowarzyszeniem Jeszcze Żywych Poetów – Biblioteka Obcojęzyczna.
17) Imprezy promujące kulturę poszczególnych krajów świata we współpracy z ambasadami i mniejszościami danych krajów działającymi w Zielonej Górze. Na rok 2019 planowane są m.in. wieczór ukraiński, hiszpański, amerykański i niemiecki – Biblioteka Obcojęzyczna.
3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Czytelnictwo jest jednym z najistotniejszych instrumentów kształtowania rozwoju intelektualno-emocjonalnego człowieka. Prawidłowy przebieg edukacji czytelniczej w dużej mierze warunkuje przejście przez jej wszystkie etapy, właściwe danej fazie dorastania, dlatego bardzo istotne jest wyrabianie nawyku sięgania po książki od najmłodszych lat życia. Realizując imprezy kulturalno-oświatowe, a tym samym zwiększając różnorodność i atrakcyjność oferty, biblioteka staje się miejscem przyjaznym oraz chętnie odwiedzanym przez młodych i najmłodszych. Poprzez swoje działania chcemy zainicjować u dzieci potrzebę kontaktu z książką i zachęcić do czytania. Pragniemy wytworzyć u odbiorcy samoistną potrzebę czytelniczą oraz przyzwyczajenia, które skłonią go do samodzielnego obcowania z literaturą. Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce i filie mieszane: Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży, filie nr 2, 5, 7, 8, 9, 11. Będą to m.in. konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze, turnieje gier planszowych i konsolowych, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, muzyczne i teatralne; ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, warsztaty plastyczne i inne zajęcia edukacyjne. W 2019 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia filii miejskich:
1) Ferie 2019 Zimowa Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży oraz filiach 5, 7, 9 i 11 – ze środków Urzędu Miasta.
2) XX Przegląd: Mistrz Pięknego Czytania ph. Czytają pokolenia – dla uczniów zielonogórskich szkół i ich najbliższych, stawiający sobie za cel doskonalenie i promowanie głośnego czytania, a także propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci i rodzin – ze środków Urzędu Miasta. Realizacja: maj/czerwiec.
3) Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi, gry i zabawy, kiermasze książek oraz inne zajęcia wypływające ze wspólnego projektu oraz indywidualnego planu placówki i hasła przewodniego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja).
4) Wakacje 2019 Letnia Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży oraz filiach 5, 7, 9 i 11 – ze środków Urzędu Miasta.
5) Czytelnia bez granic – projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Emerytowanych Nauczycieli przy SP nr 13 w Zielonej Górze. Spotkania dla dzieci z grup przedszkolnych z Przedszkola „Wesoła Żyrafa" na os. Pomorskim (raz w miesiącu).
6) „Z książką po Lubuskim" to Festiwal Książki Dziecięcej mający na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zachęcenie do korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej przygotowanej przez biblioteki, aktywizację czytelniczą bibliotekarzy pracujących z dziećmi. Festiwal zainaugurowany zostanie 2 kwietnia w Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci bajkowym korowodem czytelników i pisarzy, kiermaszem książek oraz licznymi atrakcjami promującymi czytelnictwo na deptaku w Zielonej Górze. Ponadto na akcję składać się będzie 36 spotkań autorskich 6 znanymi autorami i ilustratorami książek dla dzieci i młodzieży w bibliotekach w płd. części województwa lubuskiego – w szczególności w małych placówkach (wiejskich) z utrudnionym dostępem do kultury. Dodatkowym przedsięwzięciem będzie 6 paneli z autorami goszczącymi na Festiwalu przeznaczonych dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi nt. pracy z literatura dziecięcą w bibliotekach. Projekt realizowany ze środków MKiDN.
Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:
1) Pierwszak w bibliotece i Przedszkolak w bibliotece – cykl spotkań dla przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, mający na celu zapoznanie uczniów z biblioteką jako "trzecim miejscem", kształtowanie u dzieci nawyku czytania oraz korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Zajęcia będą przebiegały w trzech sferach: biblioteka jako miejsce wymiany myśli, poglądów, pozyskiwania informacji i wiedzy; biblioteka jako miejsce spotkań, np. poprzez uczestnictwo w DKK; trzecia sfera – stworzenie okazji do rozwijania pasji i talentów czytelników. Spotkania będą połączone z prezentacjami multimedialnymi oraz warsztatami (raz w miesiącu dla pięciu klas pierwszych szkoły podstawowej). Filia nr 2.
2) „Żywe Historie" – cykliczne, comiesięczne spotkania dorosłych czytelników o tematyce dotyczącej literatury, historii, podróży i regionalizmu. Prelegenci wywodzą się spośród czytelników biblioteki, słuchaczy ZUTW i wykładowców UZ. Filia nr 4.
3) Współpraca z Domem Matki i Dziecka w Krzywańcu- 3-4 spotkania w Zakładzie Karnym w Krzywańcu: zajęcia czytelnicze oraz warsztaty plastyczne dla osadzonych matek i ich dzieci pod hasłem: „Czytanki – w zależności od pory roku – w wiosenne, letnie, jesienne, zimowe poranki". Filia nr 5.
4) Jak samoocena wpływa na poziom motywacji?; PR osobisty – metody kreowania pozytywnego wizerunku" oraz „Plan B, czyli jak oswoić stres" – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych. Filia nr 5.
5) Mam pomysł – cykliczne kreatywne spotkania, prowadzone przez dzieci dla dzieci. Filia nr 7.
6) Podróże wszelkie za środki niewielkie – cykliczne spotkania, organizowane we współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych. Filia nr 7.
7) Urodziny H.Ch. Andersena 2 kwietnia – uroczyste spotkania czytelnicze i warsztaty plastyczne dla przedszkolaków zapoznające z twórczością baśniopisarza. Filia nr 8.
8) Szachowe Wtorki – spotkania dla miłośników szachów. Filia nr 8.
9) Bajkowe Spotkania z Książką – spotkania dla dzieci do lat 5-ciu (wraz z opiekunami) – zajęcia czytelnicze, plastyczne, gry i zabawy integrujące. Filia nr 8.
10) Czwartkowe „brombowe" spotkania z książką, czyli popołudniowe zajęcia literackie dla dzieci. Filia nr 9.
11) Świętujemy.... – warsztaty literacko – rękodzielnicze związane z aktualnym świętem (Pluszowego Misia, Walentynki, Mikołaj, Dzień Książki....). Filia nr 11.
12) Imieninowe popołudnie z Piotrusiem – spotkanie dla dzieci i rodziców, nawiązujące do imienia patrona Biblioteki (Piotruś Pan) – 29 czerwca. Filia nr 11.
13) Druga edycja Głośnego Czytania Harrego Pottera. Wydarzenie dla najmłodszych przedstawiające twórczość J.K. Rowling oraz szereg atrakcji, które nawiązywać będą do przedsięwzięcia. Mediateka Góra Mediów.
14) Prowadzenie cotygodniowych warsztatów z programowania z wykorzystaniem robotów PHOTON oraz gier SCOTTIE GO. Zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży oraz grup seniorów, o charakterze edukacyjnym, wprowadzające w podstawy informatyki, kodowania i programowania. Mediateka Góra Mediów.
15) Organizacja warsztatów ph. „Subkultury" – zajęcia mają na celu zapoznanie młodych ludzi z subkulturami młodzieżowymi – starymi i występującymi obecnie. Co miesiąc poruszany jest temat innej subkultury – jej historii, rozwoju, cechach charakterystycznych, a wszystko to oparte o muzykę, fragmenty filmów i literaturę charakterystyczną i ściśle powiązaną z daną grupą. Mediateka Góra Mediów.
16) Realizacja projektu ADVENTURE LEAGUE mającego na celu popularyzowanie gier planszowych w systemie RPG. To przedsięwzięcie, które ma za zadanie ustanowienie ligi w Zielonej Górze, działać będzie na podobnych zasadach jak ligi w Warszawie i Katowicach. Chętne osoby spotykać się będą raz w tygodniu i podczas sesji rozwijać będą swoją wyobraźnię i kreatywność podczas rozgrywek na planszy. Mediateka Góra Mediów.
17) „Czytanie na drugie śniadanie" – spotkania w każdą drugą sobotę miesiąca, popularyzujące czytelnictwo, połączone z zabawami i warsztatami plastycznymi. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
18) Kleksowa Akademia Rodziny – popołudniowe spotkania dla rodziców i dzieci. Spotkania warsztatowe, które mają wspomóc rodziców w procesie edukacyjno-wychowawczym dzieci. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
19) Dotyk Miłości – cykliczne spotkania literacko-relaksacyjne dla niemowląt od drugiego miesiąca życia do roku. Czytane przez dorosłą osobę wierszyki, zachęcają do zabaw kontaktowo-dotykowych, pobudzają rozwój melodii w życiu dziecka, stymulują rozwój mowy oraz pogłębiają więź mamy z dzieckiem, a także wyciszają uspakajają i bawią. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
20) Kleksomania – jedenasta edycja cieszącego się dużą popularnością konkurs z wiedzy o przygodach Pana Kleksa w oparciu o książki Jana Brzechwy dla klas IV-V Szkoły Podstawowej. W konkursie biorą udział 3 trzyosobowe drużyny. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
21) Literacki Turniej Żywego Chińczyka (9 edycja). Turniej przeznaczony dla klas piątych szkół podstawowych. Drużyny (pięcioosobowe) walczą o Puchar Biblioteki Pana Kleksa, a także o nagrody książkowe do swojej szkolnej biblioteki. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
22) Konkurs na Recenzję Książki Amerykańskiej we współpracy z Ambasadą USA (recenzje w j. angielskim). Biblioteka Obcojęzyczna.
Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
1) Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów" – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami" – digitalizacja materiałów lokalnych izb pamięci, historii, które trafią do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
2) Warsztaty teatralne metodą dramy „Nieważne co umiesz, ile masz lat, jakiej jesteś płci, skąd pochodzisz..." – cykl pięciu spotkań, w trakcie których zgłębiany będzie zadany temat; warsztaty zakończy pokaz rezultatów uzyskanych w trakcie zajęć i dyskusja, podczas której uczestnicy oraz obserwatorzy podzielą się wrażeniami.
3) Lekcje biblioteczne i muzealne dla grup zorganizowanych; w ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania; grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.
5) Dyskusyjne Kluby Książki m.in. w Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 5, Filii nr 7, Filii nr 9, Filii nr 8, Filii nr 11, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych.
Wszystkie agendy udostępniania będą promować czytelnictwo poprzez działania poza placówkami, wychodząc z zajęciami opartymi na książce do żłobków, przedszkoli, szkół i ośrodków pomocy. W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla grup zorganizowanych. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania. Grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.
W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających m.in. w Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 2, Filii nr 5, Filii nr 7, Filii nr 9, Filii nr 8, Filii nr 11, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych.
4. Inne cykliczne imprezy:

 • Spotkania konwersacyjne prowadzone w języku angielskim. Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Pogotowie językowe w języku angielskim podczas ferii i wakacji. Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Spotkania konwersacyjne prowadzone w języku niemieckim. Filia nr 4.
 • Zajęcia z czytelnikami na oddziale rehabilitacji Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze. Filia nr 10.
 • Wieczorne obserwacje nieba przed gmachem głównym WiMBP oraz przed Palmiarnią (Szklana Pułapka) z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze.
 • Biblioteczny Klub Filmowy, który docelowo przekształci się w Dyskusyjny Klub Filmowy. Początkowo czerpać będziemy z zasobów i licencji Biblioteki Obcojęzycznej, która dzięki programowi „Ameryka w Twojej Bibliotece", posiada licencję na wiele popularnych – i mniej popularnych – amerykańskich filmów. Oferta ta jest o tyle atrakcyjna, że w jej skład wchodzą także nowości filmowe, których premiery miały miejsce co najmniej 6 miesięcy temu – projekt wspólny Góry Mediów, Filii nr 4, 5, 6, 7 i 12.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Wydawnictwa ciągłe:
1)„Bibliotekarz Lubuski" nr 1(47)2019 i 2(48)2019,
2) „Pro Libris" nr 1-2(66-67) 2019 i nr 3-4(68-69)2019.
Wydanie książek:
1) Negatyw w portrecie czyli druga strona POP-u-larności - katalog wystawy
Krzysztofa Grzondziela
2) Andrzej Buck, Lubuski Teatr 1993-2007, Kroniki teatralne (Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego)
3) Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 10.
4) Księga poświęcona prof. dr. hab. Franciszkowi Pilarczykowi;
5) Katalog 5 Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru 2019;
6) Katalog XXI Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny;
7) Album Historia Biblioteki Norwida ikonografią opisana;
8) Dawid Kotlarek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w latach 1947-2016 (wznowienie rozszerzonej i poprawionej publikacji z 2017 roku);
9) Andrzej Buck, Czasopisma literackie młodych w Polsce (wydanie zmienione, poszerzone).

Wykaz wydawnictw do realizacji wydawniczej w zależności od rozstrzygnięć co do sposobu finansowania:
1) Halina Jerulank, tomik poetycki;
2) Władysław Łazuka, tomik Wiersze nowe;
3) Izabela Witucka-Sakowska, tomik wierszy;
4) Roman Garbowski, Gniazdo sikorek (powieść autobiograficzna);
5) Maciej Noskowicz, Żużel – Falubaz;
6) Helena Zadreyko Trzecia ojczyzna. (powieść autobiograficzna);
7) Andrzej Buck, Wiersze zebrane Anny Tokarskiej;
8) Czesław Sobkowiak, Proza poetycka;
9) Alfred Siatecki, Opowiadania zielonogórskie;
10) Andrzej Buck, Dawid Kotlarek, Monika Simonjetz, Miejsce spotkań. Biblioteki publiczne województwa lubuskiego jako trzecie miejsce.

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

 • Lubuskie Wawrzyny 2018: 25. Lubuski Wawrzyn Literacki, 14. Lubuski Wawrzyn Naukowy i 6. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Gala wręczenia nagród – 28 lutego 2019 r.
 • Z książką po lubuskim – lubuskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami. Akcja z udziałem popularnych autorów książek dla dzieci. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z bibliotekami publicznymi południowej części województwa lubuskiego. Kwiecień 2019.
 • Noc Muzeów (maj 2019) – autorskie warsztaty z ilustratorką Magdaleną Kozieł-Nowak (uzależnione od pozytywnie rozpatrzonego projektu złożonego do MKiDN), zajęcia tematyczne, zwiedzanie Muzeum Ilustracji Książkowej, konkursy z nagrodami, warsztaty graficzne.
 • Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja prowadzona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020. Kulinarna Noc w „Norwidzie" – z udziałem Grzegorza Łapanowskiego, zielonogórzanina, kucharza prowadzącego program kulinarny "Top Chef", autora m.in. książki Wzór na smak oraz Zosi Zaborowskiej bądź Mateusza Truszkiewicza, uczestników programu kulinarnego MasterChef Junior. 5 października 2019.
 • Narodowe Czytanie – z inicjatywy Prezydenta RP 8. edycja akcji wspólnego głośnego czytania wybranej lektury z kanonu polskiej literatury – 7 września 2019.
 • Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – cykl poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, popularni aktorzy, czytają polską lub zagraniczną poezję oraz fragmenty prozy – styczeń-grudzień 2019.
 • Urodziny Norwida (wrzesień).

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, fundacji i innych źródeł (Festiwal Czytanie najlepszą nauką, Tydzień Bibliotek, wakacje 2019, wydawnictwa regionalne, Proza Poetów, „Bibliotekarz Lubuski", wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja naukowa i inne).
Projekty planowane na rok 2019 :

 • wypoczynek dzieci i młodzieży – Zimowa i Letnia Czytelnia Norwida (Urząd Miasta Zielona Góra),
 • zakup nowości wydawniczych 2019 (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • Kozzi Film Festiwal. 5. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi – Czyżewska – Fijewski, wśród gości m.in. Jan Frycz, Stanisława Celińska, Andrzej Barański, Aleksandra Konieczna, Magdalena Popławska (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, sponsorzy),
 • Konwersatoria bibliotekoznawcze 2019 (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • druk publikacji regionalnych i innych (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • konferencja naukowa (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • druk Czasopisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris,
 • cykl filmów niemieckich Niemiecka panorama w ramach Kozzi Film Festiwal. 5. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej).

Trwać nadal będzie współpraca w zakresie kreowania i realizacji wspólnych projektów ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze i Zarząd Oddziału oraz Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze.
Filie miejskie będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych i u sponsorów o dotacje na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w placówkach bibliotecznych na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o nominałach 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.
Zorganizowane zostaną trzy kiermasze książek: w maju, wrześniu i grudniu 2019. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat stacjonarny i internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, realizacji kwerend, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE
1. Zakończenie realizacji I etapu projektu pn. Remont Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych zlokalizowanego na IV piętrze, w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9 obejmującego remont magazynów i montaż systemu regałów przesuwnych w przestrzeni IV piętra; przewiezienie kartonów z książkami z niskiego parteru, ułożenie księgozbioru na nowych regałach; montaż mebli biurowych oraz zaaranżowanie stanowisk pracy bibliotekarzy; przygotowanie niezbędnej dokumentacji i rozliczenie projektu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Kontynuacja projektu Modernizacji Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych na IV i V piętrze budynku głównego WiMBP (etap II) w zakresie dostawy i montażu systemu regałów przesuwnych – uzupełnienie wyposażenia IV p. oraz regałów stacjonarnych na V p. oraz wykonania niezbędnych robót budowlanych (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z MKiDN).
3. Realizacja inwestycji dotyczącej likwidacji barier architektonicznych w budynku głównym Biblioteki w zakresie przystosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnością – wymiana dźwigu osobowego i automatycznych drzwi w zespołach wejściowych, naprawa podjazdu dla wózków oraz ciągów komunikacyjnych i podestów przed wejściami głównymi do budynku (realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w listopadzie 2018 r.
4. Współpraca z Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A." przy opracowaniu dokumentacji Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii. Współdziałanie z powyższymi podmiotami w realizacji projektu – w przypadku otrzymania dofinansowania z RPO Lubuskie 2020.
5. Modernizacja Filii nr 4, 9 przy ul Podgórnej i utworzenie w jej przestrzeni kolejnej w mieście biblioteki multimedialnej, nowoczesnej placówki – ośrodka kultury, wiedzy i edukacji promującego zarówno książkę i dobrą literaturę jak i multimedia oraz elektroniczny dostęp do informacji LITERATEKA. Zakres prac obejmował będzie wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych związanych z wymianą podłogi, malowaniem pomieszczeń, projekt aranżacji dla zmodernizowanej przestrzeni i wyposażenie pomieszczeń w nowe meble biblioteczne, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz zbiorów elektronicznych.
6. Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego budynku Biblioteki o dodatkowe strefy zabezpieczenia i ochrony wewnętrznej poszczególnych pomieszczeń oraz dodatkowe kamery na zewnątrz obiektu; podłączenie systemu z ochroną w szatni (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych).
7. Przebudowa przestrzeni pomieszczeń na parterze budynku głównego zajmowanych obecnie przez Księgarnię VIRTUS. Przed przystąpieniem do robót budowlanych opracowana zostanie dokumentacja projektowa i przeprowadzona procedura zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy.
8. Umycie zewnętrznej, szklanej elewacji zewnętrznej części wysokiej budynku głównego Biblioteki oraz zewnętrznej części okien stałych na parterze.
9. Remont pomieszczeń biurowych: Działu Administracyjno-Gospodarczego, Księgowości, Kadr, Działu Badań, Analiz i Metodyki (II piętro) oraz pomieszczeń obecnego pokoju gościnnego (III piętro).
10. Realizacja ostatniego etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych w zakresie obejmującym obudowanie głównej klatki schodowej. (Przeprowadzenie procedury przetargowej, wykonanie prac objętych projektem). Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych.
11. Realizacja II etapu projektu Modernizacja i nowa aranżacja Sali Dębowej w budynku głównym WiMBP" w zakresie powiększenia Sali o przestrzeń sąsiadującej z nią Galerii zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych uzależnione od pozyskania środków finansowych na ten cel).
12. Kontynuacja II etapu modernizacji Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu pn. Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży. Biblioteka Pana Kleksa w zakresie nowej aranżacji przestrzeni wyremontowanej w 2015 roku i częściowo wyposażonej w nowe meble i sprzęt w roku 2016. Uzupełnienie wyposażenia kolejnych stref pomieszczeń w nowe meble i multimedialny sprzęt komputerowy.
13. Remont toalet w budynku głównym: I etap – parter.
14. Kontynuacja zadań związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w budynku głównym WiMBP i filiach oraz funkcjonujących w Bibliotece systemów informatycznych:

 • uzupełnienie zabezpieczeń pomieszczeń, sprzętu oraz dokumentów zawierających dane osobowe,
 • zakup i montaż dodatkowych zamków w drzwiach i meblach poszczególnych działów i filii gromadzących i przetwarzających dane osobowe.

15. Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia działów w budynku głównym Biblioteki i w filiach w nowe meble i sprzęt komputerowy – w miarę posiadania środków finansowych.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.