Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. C. Norwida w Zielonej Górze za 2016 rok

1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

Do zbiorów zakupiono 4 721 wol. o wartości 169 411,61 zł: 4 006 wol. książek o wartości 117 131,75 zł; zbiory specjalne 1 wol. o wartości 50 zł; 441 wol. zbiorów multimedialnych o wartości 13 412,05 zł; 274 egz. czasopism i wydawnictw zbiorowych o wartości 38 867,81 zł.; 37 egz. notacji muzycznych wartości 1 382,48 zł.
W drodze darów, egzemplarza obowiązkowego i innych form nabycia pozyskano 8 975 wol. o wartości 209 395,03 zł, zbiory specjalne 413 j. inw. o wartości 4 525,00 zł, multimedia 790 wol. za 17 504,02 zł, czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 773 wol. o wartości 18 208,80 zł:
w tym za „cegiełki: 713 wol. za kwotę 18 849,25 zł, ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej (Filia 8) 109 wol. za 3 438,28 zł.
Wskaźnik zakupu książek za 2016 rok wynosi 3,76 wol. (2015 – 2,43 wol., 2014 – 3,7 wol., 2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość, choć wzrosła, dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk.
Stan baz katalogowych Biblioteki:

 • baza katalogowa książek – 593 722 wol.,
 • baza katalogowa zbiorów specjalnych – 42 239 rekordów,
 • baza katalogowa czasopism – 62 345 poz. inw.,
 • dokumenty życia społecznego – 32 690 jedn. inw.,
 • baza "Bibliografia Ziemi Lubuskiej" – 132 801 rekordów,
 • baza katalogowa zbiorów zabezpieczonych – 18 805 wol. (po selekcji, odsprzedaży, na makulaturę lub do przekazaniu innym agendom i jednostkom przekazano 12 089 wol.).

Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP, pracującą w systemie PROLIB, w formacie Marc21 i zawierającą już blisko 698 306 opisów bibliograficznych.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2016 roku o 9 086 publikacji z zasobów WiMBP: zbiory regionalne (wydawnictwa zwarte i ciągłe), oraz XIX i XX w. zbiory magazynowe. Obecnie w ZBC udostępnionych jest 15 291 dokumentów ze zbiorów Biblioteki, w 2016 zarejestrowano 57 616 wyświetleń tych publikacji. Od początku istnienia ZBC zarejestrowano łącznie 9 921 991 odwiedzin.

W ramach projektu digitalizacji Gazety Zielonogórskiej i Gazety Lubuskiej, zdigitalizowano 41 roczników Gazety (lata 1950-1990). Pozwoliło to udostępnić czytelnikom Biblioteki 12 309 numerów gazety w wersji elektronicznej. Projekt sfinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubuskiego. Partnerami projektu byli Polska Press i Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.

W 2016 roku przeprowadzono 4 skontra zbiorów w filiach: nr 1, 6, 8, 11 oraz w gmachu głównym w: Czytelni Ogólnej, zbiory starodruków, fotografii, mikrofilmów, rękopisów, CD ROM-ów zbiorów zdigitalizowanych znajdujących się w Dziale Zbiorów Specjalnych (nierozliczone).

Na bieżąco aktualizowano zbiory poprzez selekcję książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania.

Ilość zbiorów pozyskanych w 2016 r.:

Zbiory Część wojewódzka Filie miejskie Razem
wol./jedn. inw. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł
Książki 6 991 wol. 183 498,79 5 990 wol. 143 027,99 12 981 wol. 326 526,78
Zbiory multimedialne 976 egz. 40 198,24 71 egz. 16 878,37 1 047 wol. 57 076,61
Zbiory specjalne 892 wol. 22 920,62 339 wol. 7 995,45 1 231 wol. 30 916,07
Czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 414 wol. 4 575,00 - - 414 wol. 4 575,00
Razem: 9273 wol. 251 192,65 6 400 wol. 167 901,81 15 673 wol. 419 094,46

2/ Udostępnianie zbiorów:

W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, mediatece Góra Mediów, Multimedialnym Centrum dla Dzieci i Młodzieży, Dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do bazy oferują także wszystkie filie miejskie.
W Bibliotece odnotowano 187 128 odwiedzin. Dowodzi to ważnej roli społecznej Biblioteki oraz potwierdza dopasowanie oferty do oczekiwań użytkowników. Korzystanie z szeregu usług oraz wydarzeń i imprez nie wymaga bowiem formalnej rejestracji i zapisu do Biblioteki.

Mimo wahań statystyk na przestrzeni ostatnich lat, liczba użytkowników i zarejestrowanych czytelników, sytuuje się na podobnym poziomie co w ubiegłych latach, potwierdzając znaczenie roli biblioteki w życiu społeczności regionu i miasta. Wzrosła liczba wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu oraz liczba udzielonych informacji.

Szybki rozwój nowych technologii, w tym e-usług oraz coraz łatwiejszy i powszechniejszy dostęp do elektronicznych publikacji i źródeł informacji umożliwiają dostęp do wiedzy online. Użytkownicy korzystają z zasobów Biblioteki oraz dostępnych tu źródeł informacji poprzez stronę WWW. Biblioteka stara się sprostać wymaganiom tych użytkowników oddając im do dyspozycji hasła dostępu do bazy IBUK Libry. Mogą więc zdalnie, bez odwiedzenia biblioteki, korzystać z publikacji naukowych, popularnonaukowych, beletrystyki oraz czasopism z różnych dziedzin wiedzy. Strona internetowa oferuje też dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book'ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w bibliotece.

  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Liczba czytelników ogółem 12 280 12 052 24 332
Liczba odwiedzin 89 798 97 330 187 128
Wypożyczenia na zewnątrz 177 033 220 822 397 855
Wypożyczenia na miejscu 85 638 25 661 111 299
Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu 37 444 19 345 56 789
Ilość udzielonych informacji 112 676 39 707 152 383
Ilość korzystających z czytelni internetowych 14 243 6 402 20 645

Dodatkowo zarejestrowano wypożyczenia na zewnątrz 232 obiekty, głównie na wystawy stanowiące plon kolejnych edycji Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny, m.in. w bibliotekach wojewódzkich, bibliotekach terenowych południowej części Lubuskiego i inne wystawy.

3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym:

Biblioteka tworzy warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", która powstaje w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia. Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" obejmującej lata 1986-2016 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1985) wprowadzono 4706 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2016 r.: 132 801 rekordów (opisów bibliograficznych).

4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej:

Działalność instrukcyjno-metodyczna:
Opracowano i przekazano do Biblioteki Narodowej propozycję podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 50 bibliotek na rok 2016. W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej zorganizowano 66 wyjazdów: w tym 38 wyjazdów instruktażowych do bibliotek terenowych, z czego 20 w ramach wizyt w bibliotekach uczestniczących w projekcie O finansach...w bibliotece IV edycja, 10 połączonych z wizytacją 13 punktów bibliotecznych (zapoznanie z lokalizacją i zasadami funkcjonowania), 4 związane ze zmianą kadry zarządzającej (Babimost, Świebodzin), 3 w związku z powołaniem nowej biblioteki w Trzebielu oraz instruktażem ogólnym (Tuplice), 1 – instruktaż w zakresie wakacyjnych zajęć dla dzieci (Babimost), 3 - instruktaż w ramach organizacji projektu Święto cioci wg Elizy Piotrowskiej (Olbrachtów), instruktaż i pomoc w przygotowaniu konkursu wojewódzkiego Co lubią zwierzęta (domowe)? (Olbrachtów, Żary). Ponadto udział w seminariach dla bibliotekarzy powiatu nowosolskiego i żagańskiego, seminarium dla bibliotekarzy płn. części województwa lubuskiego (Gorzów Wlkp.), spotkania autorskie w ramach DKK, podsumowanie wojewódzkiego projektu Tutlandia. Bawimy się w bibliotece (Nietków), Wojewódzki Dzień Bibliotekarza (Gorzów), w ramach wizyty bibliotekarzy z Nitry (Wschowa, Nowa Sól), Finał Akcji Z książką na walizkach (Szprotawa), uroczystość związana z przejściem Dyrektora BPMiG w Szlichtyngowej na emeryturę, Jubileusz 70-lecia BPMiG we Wschowie, udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu o stypendium im. Olgi Rok (Warszawa).
Przygotowano seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (30.03.2016 r. w Zielonej Górze – uczestników 68).
Zorganizowano seminarium powiatowe w Zielonej Górze (6 września 2016 r.) dla bibliotekarzy z powiatów, w których nie ma placówki pełniącej zadania ponadlokalne (świebodziński, wschowski, żarski, zielonogórski) oraz dwa seminaria we współpracy z bibliotekami pełniącymi zadania powiatowe: w Nowej Soli (19 października), Żaganiu (9 grudnia).
14 i 15 czerwca oraz 25 i 26 czerwca 2016 r., w uzgodnieniu z Instytutem Książki, przygotowano warsztaty podstawowe i zaawansowane dotyczące obsługi systemu bibliotecznego MAK+ (53 uczestników).
20 września odbyło się seminarium dla oddziałów dla dzieci i bibliotekarzy pracujących z dziećmi. Omówiono następujące zagadnienia: Idea porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga, O zabawie w bibliotece - warsztat przygotowany w nawiązaniu do projektu szkoleniowego Bawialnia dla Bibliotekarzy, Inspirujące książki w tworzeniu warsztatów dla dzieci (33 uczestników, w tym 4. pracowników Filii WiMBP).
Zebrano z bibliotek terenowych tabelaryczne zestawienia z danymi liczbowymi, dotyczącymi działalności tych placówek Na ich podstawie dokonano przeliczeń i sporządzono zestawienia zbiorcze oraz opracowano tabele z podstawowymi danymi, dotyczącymi działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2015 r. oraz szczegółową analizę dotyczącą sieci bibliotek publicznych województwa za 2015 r. według wytycznych MKiDN.

Redagowano stronę internetową www.dbaim.prv.pl (m.in. stworzenie wirtualnej przestrzeni z materiałami do pobrania dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą).

Działalność szkoleniowa:
12 października 2016 r., wspólnie z grupą wydawniczą Helion i serwisem Lustro Biblioteki, przygotowano szkolenie NASBI/OSBI w sieci profesjonalnych e-booków - dla bibliotekarzy WiMBP i placówek gminnych. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób, w tym 13. pracowników Norwida.
Odbyło się 9 spotkań w ramach szkoleń pracowników WiMBP, podczas których omówiono następujące zagadnienia: Biblioteki publiczne w liczbach. Statystyczne podsumowanie roku 2015; Ewolucja literatury popularnej. Zarys problemu; Biblioteka w Zielonej Górze była od zawsze - wędrówka śladami przeszłości; Język i tożsamość; Wokół życia i twórczości Andrzeja K. Waśkiewicza; Prezentacja biblioteki w Nitrze, w tym działań adresowanych do różnych grup odbiorców; Wewnętrzna polityka antymobbingowa WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w stosunku pracy, Ochrona danych osobowych, Biblioteka - miejsce dla młodych ludzi. Prezentacja wyników badań.
W ramach programu Szkolenia dla bibliotekarzy 2016, przy współpracy ze specjalistą ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowano projekt Biblioteka w środowisku. Obsługa specjalnych grup użytkowników. Projekt nie uzyskał dofinansowania. W listopadzie 2016 r. , w konsultacji z J. Hak, opracowano wniosek w ramach programu Partnerstwo dla książki 2017, nazwa zadania: Biblioteka w środowisku lokalnym. Aktywizacja - animacja - współpraca.

5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek:

W roku 2016 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida podjęto szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego,
a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
Ważnym zadaniem w roku 2016 było dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług był związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem był nadzór nad bezpieczeństwem usług i dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Opracowano merytoryczne podstawy realizacji projektu pod roboczym tytułem „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego", a także opracowano koncepcję możliwości realizacji projektu integrującego kartę biblioteczną z kartą miejską.
W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje prawie 300 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. było również jednym z głównych zadań realizowanych przez CPDB.
W WiMBP zakupiono 5 zestawów komputerowych i 2 laptopy, 2 projektory, 3 czytniki, ekran projekcyjny i tablicę interaktywną, macierz oraz niszczarkę. Do tego części zamienne do komputerów, klawiatury, myszy i inne.
W roku 2016 wykonano szereg prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te objęły m.in.:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
 • obsługa stron www:
  • biblioteka.zgora.pl (www.wimbp.zgora.pl)
  • OPAC WWW (opac.wimbp.zgora.pl)
  • antykwariat.wimbp.zgora.pl
  • goramediow.pl
  • news365.pl
  • debiut.org.pl
  • prolibris.net.pl
  • bip.wimbp.zgora.pl
  • bibliotekarzlubuski.pl
  • dziecioopac.wimbp.zgora.pl
  • szklanapulapka.zgora.pl
  • zsb.norwid.net.pl
  • konferencja.norwid.net.pl
 • podłączenie do światłowodu filii nr: 3, 5, 8, 12 (Orange) oraz 4 i 9 (Zielman),
 • obsługa bibliotek terenowych w ramach CPDB (rozwiązywanie problemów z połączeniem i wydrukami, instalacja na nowych lub wyczyszczonych po awarii komputerach oprogramowania klienckiego Citrix) – wyjazdy oraz pomoc zdalna poprzez TeamViewer,
 • transmitowanie i nagrywanie szkoleń pracowniczych oraz konwersatoriów bibliotekoznawczych,
 • transmisja imprez do Internetu – e-Usługa Wideokonferencja.

W roku 2016 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych.

6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury:

Od wielu lat realizowana jest usługa „Książka na telefon", w ramach której czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym i samotnym książki dostarczane są przez bibliotekarzy lub wolontariuszy nieodpłatnie do domu.
W 2016 r. zielonogórska Filia nr 4 oraz Mediateka „Góra Mediów" zrealizowały 31 wizyt domowych wypożyczając 330 wol. Dodatkowo bibliotekarze dostarczali książki i czasopisma instytucjom współpracującym ze specjalnymi grupami użytkowników. Filia nr 10 Biblioteki Wojewódzkiej, mająca swoją siedzibę na terenie Szpitala Wojewódzkiego, w porozumieniu z psychologiem i logopedą Oddziału Neurologii i Rehabilitacji brała udział w rewalidacji pacjentów w zakresie ćwiczeń mowy. Głośne czytanie odbywało się regularnie na szpitalnym Oddziale Dziecięcym. W roku 2016 w 92. spotkaniach wzięło udział 243. pacjentów. Cykliczne warsztaty z książką dla dzieci ze spectrum autyzmu realizowane były w Mediatece „Szklana Pułapka", w ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Dalej Razem". Zielonogórska Filia miejska nr 11 w 2016 r. przygotowała projekt „Opowieści z mojej małej i wielkiej ojczyzny", skierowany do młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze. Zainteresowanym czytelnikom udostępniano czytniki e-clicto e-booków oraz Czytak Plus będące w posiadaniu Biblioteki.
Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP" uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalającą odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy).
W ramach projektu „Dalej razem" odbywały się cykliczne spotkania z dziećmi ze spektrum autyzmu (F7).
Projekt „Opowieści z mojej małej i wielkiej ojczyzny" w Filii nr 11 był skierowany do młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze, z którą nawiązano udaną współpracę.

7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji:

Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Czytelnicy uzyskują tam informacje biblioteczne oraz faktograficzne.
W Bibliotece realizowane są również kwerendy i zestawienia bibliograficzne oraz formy informacji zbiorowej: wycieczki po Bibliotece i tematyczne wystawy książkowe. Dział Informacji tworzy warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", powstającej w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia.
W sumie w Bibliotece udzielono 152 383 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 974 informacji wymagających więcej poszukiwań; w Dziale Udostępniania: 146 224; w informacji katalogowej: 1 948 informacji katalogowych i 3 087 informacji bibliotecznych (razem: 5 035).; w Dziale Zbiorów Specjalnych 150. Przekazano także konieczną ilość wyjaśnień związanych z automatyczną rejestracją zbiorów i komputerowym wypożyczaniem książek.
W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2016 roku 27 kwerend i zestawień bibliograficznych) oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. Oprowadzono po Bibliotece 304 wycieczki, głównie dzieci i młodzież: 207 w gmachu głównym oraz 97 w filiach miejskich, głównie w mediatece Szklana Pułapka (F.7).
WiMBP współpracuje także z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd" oraz wydania „Gazety Wyborczej" dodatek Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.
Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: przyjęto 799 zamówień, w tym 252 od bibliotek i i 547 od czytelników indywidualnych. Zrealizowano 796 zamówień, w tym 252 dla bibliotek i 544 dla czytelników indywidualnych. Realizacja zamówień objęła: 625 książek, 163 artykułów (skany i kserokopie), 6 dokumentów elektronicznych.
E-usługa Digitalizacja na żądanie: łącznie wykonano 33 407 skanów i zrealizowano 1 911 zamówień czytelników.
W Bibliotece redagowany jest serwis informacyjny news365.pl. W 2016 roku zarejestrowano 53 763 odwiedzin w serwisie, zamieszczono łącznie 1 199 informacji.
Udostępniamy w Bibliotece Obcojęzycznej materiały od Ambasady Stanów Zjednoczonych (min. loteria wizowa, programy dla młodzieży). Rozsyłamy pocztą elektroniczną do wszystkich szkół w Zielonej Górze informacje o konkursach oraz programach nauki w USA dla młodzieży i studentów. Udostępniamy materiały szkół językowych oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego na temat nauki języków. Udostępniamy bezpłatne broszury dla nauczycieli (we współpracy z wydawnictwem Pearson oraz Goethe Institut.
Prowadzimy indywidualne poradnictwo i świadczymy pomoc czytelnikom przy wyborze interesującej ich literatury. Udzielamy pomocy czytelnikom indywidualnym w korzystaniu z elektronicznych baz danych, przede wszystkim z Wirtualnej Czytelni Norwida. Sporządzamy bibliografie na prośbę czytelników z wybranej przez nich tematyki. Wydajemy użytkownikom kody dostępu do bazy IBUK.

8/ Działalność wydawnicza:
Nakładem wydawnictw WiMBP Pro Libris ukazały się następujące publikacje:

 1. Wojciech Śmigielski, Śnieżnobiałe wiśnie, Zielona Góra 2016, 66 s.
 2. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 7, Zielona Góra 2015, 320 s.
 3. Helena Zadrejko, Uroki Kresów, Zielona Góra 2016, 232 s.
 4. Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry – wspomnienia i dokumenty, Zielona Góra 2016, 300 s.
 5. II Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi – Dymny – Himilsbach, Zielona Góra 2016, 90 s.
 6. Edward Mincer, Radiowe śpiewanki, Zielona Góra 2016, 52 s.
 7. Katalog XVIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Sztuczna inteligencja, Zielona Góra 2016, 86 s.
 8. Daniel Koteluk, Papierowa propaganda w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiat zielonogórski od 1949 do 1956 r., Zielona Góra 2016, 184 s.
 9. Informator Krakowskiego Salonu Poezji w Zielonej Górze, Zielona Góra 2016.

Wydawnictwa ciągłe:

 1. „Pro Libris" nr 1-4(46-49)2014;
 2. „Pro Libris" nr 1-4(50-53)2015;
 3. „Bibliotekarz Lubuski" nr 1-2(41-42), Zielona Góra 2016, 104 s.

Wydawnictwa elektroniczne:

 1. „Bibliotekarz Lubuski" nr 1-2(41-42)2016;
 2. „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze" nr 7, Zielona Góra 2015;
 3. „Pro Libris" nr 1-4(46-49)2014;
 4. „Pro Libris" nr 1-4(50-53)2015.

9/ Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia):

Czwartki Lubuskie – 12 spotkań z popularnymi twórcami, publicystami oraz regionalnymi literatami:

 • 21 stycznia z Edytą Jungowską, aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, producentką audiobooków dla dzieci z najlepszymi książkami Astrid Lindgren, właścicielką wydawnictwa Jung-off-ska,
 • 29 stycznia z Jakubem Sajkowskim – poznańskim poetą, tłumaczem, recenzentem, laureatem Stypendium Artystycznego Miasta Poznania w dziedzinie literatury w 2014.
 • 24 lutego z prof. dr hab. Ingą Iwasiów, pisarką, krytyczka literacką, profesor literaturoznawstwa, w latach 1999-2012 redaktorką naczelną dwumiesięcznika „Pogranicza", organizatorką życia kulturalnego i intelektualnego w rodzinnym Szczecinie.
 • 17 marca z Sylwią Chutnik, pisarką, trzykrotnie nominowaną do Nagrody Literackiej Nike, laureatką Paszportu „Polityki" w kategorii Literatura za rok 2008. Absolwentką Gender Studies na UW, doktorantką Instytutu Kultury Polskiej. Kieruje Fundacją MaMa zajmującą się prawami matek, należy do Porozumienia Kobiet 8 Marca, jako przewodniczka miejska po Warszawie oprowadza po autorskich trasach śladami wybitnych kobiet. Podczas spotkania promowano najnowszą powieść autorki Jolanta.
 • 2 kwietnia z Arturem Barcisiem, aktorem filmowym, teatralnym i dubbingowym, reżyserem, a także współautorem zbioru opowiadań terapeutycznych dla dzieci Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać oraz Rozmów bez retuszu.
 • 28 kwietnia z Anną Dziewit-Meller, pisarką, dziennikarką, prowadzi autorski kanał internetowy o książkach we Book. Podczas spotkania autorka prezentowała najnowszą powieści Góra Tajget.
 • 5 maja Czwartek Lubuski z Beatą Patrycją Klary – poetką, felietonistką, recenzentką literacką, animatorką kultury, dwukrotną laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Za tom Obiekty totemiczne otrzymała Lubuski Wawrzyn Literacki za rok 2015.
 • 19 maja - wieczór wspomnień o Umberto Eco – wybitnym włoskim pisarzu, filozofie, językoznawcy, lingwiście, bibliofilu i aktywnym uczestnik życia społecznego we Włoszech, który zmarł 19 lutego 2016 roku.
 • 2 czerwca z Michałem Witkowskim – pisarzem i dziennikarzem, felietonistą, autorem książek m.in.: Lubiewo, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej, Fynf und cfancyś.
 • 16 czerwca z Moniką Wąs, autorką biografii Dymny. Życie z diabłami i aniołami. Spotkanie w ramach forpoczty 2. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi-Dymny-Himilsbach, 6-10 lipca 2016 r. Po spotkaniu odbyła się projekcja filmu "Chudy i inni" na podstawie scenariusza napisanego przez Wiesława Dymnego, w reż. Henryka Kluby.
 • 20 października - wieczór wspomnień o Zbigniewie Rajche, wieloletnim członku Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego, założycielu Klubu Fotograficznego „Fotooko" ZUTW, członku Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Wydał dwa tomiki wierszy oraz trzy książki prozą: Czerwona sukienka, Opowieści z innego świata oraz Moja Canossa. Zmarł w czerwcu 2016 roku w wieku 87 lat. Wieczór zatytułowany „Szuflady" z udziałem rodziny i przyjaciół Zbigniewa Rajche.
 • 30 listopada z Marcinem Mellerem, dziennikarzem, felietonistą, autorem Gaumardżos! Opowieści z Gruzji i Między wariatami. Opowieści terenowoprzygodowe. Spotkanie połączone z promocją najnowszej książki Sprzedawca arbuzów.

Promocje książek – 17 spotkań promocyjnych:

 • 14 stycznia: Zawodowiec Andrzeja Bobera, dziennikarza, publicysty, prowadzącego program w TVP "Listy o gospodarce".
 • 19 stycznia: Z tęsknoty za Nieświeżem Teresy Gładysz, słuchaczki Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która pisaniem zajęła się, gdy skończyła 81. rok życia. Urywki jej wspomnień z Kresów drukowane były w Gazecie Lubuskiej. Publikuje w „Inspiracjach" – literackim piśmie ZUTW. Jest laureatką III nagrody w Lubuskim Konkursie Literackim im. Joanny Szczepaniak w dziedzinie prozy.
 • 28 stycznia: tomik poezji Lewa strona bytu Konrada Krakowiaka, poety, filozofa, dziennikarza i prezentera Telewizji Polskiej. Lewa strona bytu jest drugim tomikiem poety wydanym nakładem wydawnictwa Pro Libris.
 • 4 lutego: Grzesznicy się nie rumienią Moniki Suder, blogerki i debiutującej pisarki.
 • 11 lutego: Agnieszka Wisła i działalność Polek w Ameryce na rzecz ochotników i weteranów Błękitnej Armii dr Anitty Maksymowicz, kustosza dyplomowanego w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, absolwentki Akademii Muzycznej w Poznaniu i Kolegium Języka Francuskiego na Uniwersytecie Szczecińskim. W kręgu zainteresowań badawczych dr Anitty Maksymowicz znajduje się problematyka XIX- i XX-wiecznej polskiej i niemieckiej emigracji zamorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Australii i USA, ponadto działalność organizacji pomocowych dla Polski w Stanach Zjednoczonych w czasie I i II wojny światowej oraz polityka emigracyjna II RP.
 • 18 lutego; pośmiertny tomik wierszy Nic ponad Mieczysława J. Warszawskiego, poety, prozaika, zmarłego w 2015 roku. Tomik opracował i wstępem opatrzył Czesław Sobkowiak. Rozmowę o poecie i jego twórczości moderowali Paulina Korzeniewska-Nowakowska i Czesław Sobkowiak. Spotkanie odbyło się z udziałem rodziny i najbliższych przyjaciół zmarłego poety.
 • 10 marca: Życie literackie na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000 dra Roberta Rudiaka, poety, prozaika, publicysty, krytyka literatury, regionalisty. Promocji towarzyszyła prezentacja kolejnego numeru Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris Nr 1-4 (46-49).
 • 7 kwietnia: Kobieta z męskim sercem. Historia prawdziwa Adriany Szklarz, pomysłodawczyni i organizatorki ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi – Popieram transplantację! oraz akcji Transplant OK! Nordic Walking on Bornholm 2015. Jedna z dwóch – pierwszych w historii – przeszczepionych Polek, która obeszła bałtycką wyspę Bornholm maszerując z kijami Nordic Walking..
 • 14 kwietnia: Pamiętnik Łukasza Piotra Kotwickiego, prozaika.
 • 31 maja: Niesyta czasu oraz Czy życie musi boleć? Barbary Konarskiej, poetki, prozaiczki, prowadzi klub literacki Oksymoron Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz redaguje „Inspiracje" – pismo ZUTW. Jest członkiem Związku Literatów Polskich i należy do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Wiersze poetki zaśpiewał Bogdan Jan Springer.
 • 2 czerwca: Śnieżnobiałe wiśnie Wojciecha Śmigielskiego – poety, krytyka literackiego, historyka literatury, tłumacza. Promocja odbyła się w ramach Nocy Bibliotek 2016.
 • 26 sierpnia: Droga z przekonania Małgorzaty Hellmann. Książka – biografia Rolanda Hellmanna, fotografa i autora książek, organizatora pierwszych transportów pomocy do polski w czasie Stanu Wojennego oraz inicjatora współpracy między miastami Verden w Niemczech i Zieloną Górą w Polsce.
 • 8 września: Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku dra Radosława Domke, autora 110 publikacji naukowych z zakresu historii najnowszej oraz geopolityki. Sekretarz redakcji „Studiów Zachodnich" oraz członek zarządu zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 • 27 października: Porąbany oraz wznowienie pierwszej części serii o dziennikarzu śledczym Danielu Jungu (Satecku) Postrzelony (2. wyd.) Alfreda Siateckiego, pisarza, dziennikarza, krytyka literackiego.
 • 17 listopada: Pogodna biel dobrego samopoczucia Pauliny Korzeniewskiej, poetki, tłumaczki, filologa angielskiego, doktorantki w Instytucie Neofilologii UZ. Wieczór połączony z promocją wydania Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris nr 50-54.
 • 23 listopada: Droga do piekła Przemysława Piotrowskiego, prozaika.
 • 1 grudnia: Sens Europy Adama Ruszczyńskiego, historyka, publicysty, specjalizującego się w badaniu dziejów Europy.

20 wystaw czasowych w holu, galerii i łączniku:

 • luty: Zatrzymać piękno – wystawa gobelinów okazji 30. lat Klubu Tkaniny Artystycznej ANNA przy Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze. W programie występ wokalisty Doriana Zarzyckiego. Wernisaż odbył się 4 lutego.
 • luty: Królowa Polski o wielu obliczach – ekspozycja 47 wizerunków Matki Bożej, które koronował Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński. Seria malarska w wykonaniu artystki Bożeny Janiny Aleksy. Główny organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Otwarcie wystawy odbyło się 8 lutego.
 • luty: Lubuskie Wawrzyny 2015 – wystawa książek i publikacji autorów nominowanych oraz laureatów 22. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 11. Wawrzynu Naukowego i 3. Wawrzynu Dziennikarskiego. Wystawa dostępna od 25 lutego. Wystawa przygotowana przez Dział Informacji Naukowej i Regionalnej WiMBP.
 • marzec: W magicznym zakątku – poplenerowa wystawa fotograficzna pleneru członków Zielonogórskie Towarzystwa Fotograficznego. Plener odbył się w Michałowicach k. Szklarskiej Poręby. Wernisaż 11 marca.
 • marzec: Czas wolności i honoru – wystawa historyczna poświęcona generałowi Stefanowi Roweckiemu GROTOWI. Ekspozycja złożona z kilkunastu plansz przedstawiających historię życia i działalność wojskowo-polityczną Stefana Grota Roweckiego, generała dywizji wojska polskiego, a także komendanta głównego Armii Krajowej. Wystawa została przygotowana przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Koncepcja i opracowanie wystawy: Mariusz Olczak, opracowanie graficzne: Bartosz Jaksender, skany: Waldemar Zmysłowski, IPN. Organizatorem wystawy było Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku. Otwarcie wystawy odbyło się 16 marca.
 • marzec : Benefis Bogusława Świtały – wystawa dorobku fotograficznego z okazji 60. urodzin lubuskiego fotografika Bogusława Świtały. Ekspozycja prezentowała fotografie ukazujące Zieloną Górę w różnych porach roku oraz zdjęcia poświęcone bł. Karolinie Kózkównie, patronce Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Główny organizator: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Otwarcie wystawy 31 marca.
 • kwiecień: Dyplomy 2016 uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze – ekspozycja prac dyplomowych uczniów zielonogórskiego „Plastyka". Na wystawie prezentowano: malarstwo, rysunek, fotografie, rzeźby, a także projekty graficzne maturzystów 2016. Kurator wystawy: Dorota Komar-Zmyślony. Wernisaż odbył się 12 kwietnia.
 • maj: Twórczość Andrzeja Stefanowskiego – malarstwo i grafiki zielonogórskiego artysty. W programie wernisażu: Pieśni i romanse rosyjskie – koncert w wykonaniu sopranistki Jolanty Sipowicz, przy kompaniamencie Nataszy Smirnowej – fortepian oraz losowanie prac artysty. Wernisaż odbył się 12 maja.
 • maj: 30 maja 1960 w Zielonej Górze. W obronie Domu Katolickiego – wystawa w 56. rocznicę Wydarzeń Zielonogórskich – 30 maja 1960 roku. Wystawa z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Otwarcie wystawy w ramach uroczystych obchodów organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" Oddział w Zielonej Górze, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, odbyło się 30 maja.
 • czerwiec: Michał Hrisulidis. Scenografia i rysunki – wernisaż prac artysty pochodzenia greckiego z Wrocławia. Artysta zajmuje się scenografią filmową i teatralną, malarstwem, rysunkiem, autor grafik w tomiku Śnieżnobiałe wiśnie Wojciecha Śmigielskiego. Wernisaż odbył się 2 czerwca w ramach Nocy Bibliotek 2016.
 • czerwiec: Czarujący Lublin i Roztoczańskie pola – poplenerowa wystawa członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Plener odbył się na Lubelszczyźnie w ostatnim tygodniu kwietnia 2016 r. W kadrach zostały pokazane urokliwe i historyczne lubelskie kamienice i zaułki. Na wystawie również królestwo Roztocza, jedynego w swoim rodzaju i specyfice. W Polsce tylko na lubelskim Roztoczu można zobaczyć krajobrazy radem z Toskanii. Otwarcie wystawy 6 czerwca. Wernisaż został wzbogacony pokazem zdjęć z muzyką.
 • czerwiec: Tylko Fotografia – wystawa prac dyplomowych uczniów Szkoły Fotografii w Zielonej Górze. Kuratorzy: Paweł Janczaruk, Marek Lalko. Otwarcie wystawy odbyło się 30 czerwca.
 • czerwiec: Chicago – wystawa fotogramów z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie w ramach programu "Ameryka w twojej bibliotece". Wystawa prezentowała architekturę oraz obyczaje mieszkańców Chicago. Wystawa dostępna 10-30 czerwca.
 • lipiec: Im Land der Migranten – Nowa Amerika – w krainie migrantów – wystawa interaktywna na temat migrantów pogranicza polsko-niemieckiego. Wynik dziesięciu warsztatów z młodzieżą różnych szkół z pogranicza polsko-niemieckiego. Pomysłodawca i kurator wystawy: Michael Kurzwelly, niemiecki artysta i performer. Wernisaż odbył się 12 lipca.
 • lipiec-sierpień: Lato w Ameryce – wystawa fotogramów z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie w ramach programu "Ameryka w twojej bibliotece". Wystawa prezentowała USA widziane oczami turystów – niezwykłe miejsca w różnych stanach – Kalifornia, Alaska, Hawaje. Na wystawie znalazły się także foldery informujące o amerykańskim programie wymiany dla polskich studentów Work and Travel – Zarabiaj i Podróżuj.
 • wrzesień: Pokonkursowa wystawa XVIII Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Sztuczna inteligencja. Wystawa prezentowała 100 rysunków. Wśród nich nagrodzone prace (3 nagrody główne i 6 nagród specjalnych). Finisaż wystawy z udziałem jurorów, laureatów konkursu oraz zaproszonych gości odbył się 24 września. Galę konkursu wzbogacił występ Andrieja Kotina z recitalem piosenki autorskiej z najnowszego albumu wokalisty "Plan ewakuacji". Wystawa czynna 5-30 września.
 • wrzesień: Twarze Zielonej Góry – wystawa fotograficzna prezentująca twarze osób ważnych i znaczących dla miasta, w znaczeniu kulturalnym, artystycznym, społecznym, sportowym, wskazanych przez mieszkańców Zielonej Góry. Fotografie wykonane przez członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wernisaż odbył się 2 września.
 • wrzesień: Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki – wystawa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego 2016. Wystawa książek i druków ze zbiorów WiMBP prezentująca obiekty kultu, świątynie, elementy architektoniczne, obiekty życia codziennego, zabudowania, przedmioty z wykopalisk archeologicznych z terenu Ziemi Lubuskiej. Wystawa dostępna 1- 30 września.
 • listopad: Stygmaty błękitu – wystawa (instalacja, malarstwo, poezja) Małgorzaty Gołębiewicz, artystki z Mirostowic Dolnych. Dyplom w pracowni rysunku prof. Jana Berdyszaka w 1996 roku. Wernisaż odbył się 15 listopada w ramach inauguracji Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej 6. Proza Poetów.
 • listopad-grudzień: Gorzów w oczach zielonogórzan – poplenerowa wystawa Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa prezentowała ważniejsze obiekty Gorzowa Wielkopolskiego. Wernisaż odbył się 7 listopada.

29 stycznia zorganizowano pierwszą edycję Zielonogórskiego Slamu Poetyckiego Noworoczne wierszowanie, we współpracy z zielonogórskim oddziałem Związku Literatów Polskich. W spotkania środowisk literackich i przyjaciół Biblioteki Norwida, wzięło udział 20 autorów z województwa lubuskiego i dolnośląskiego, poeci zrzeszeni w oddziale zielonogórskiego Związku Literatów Polskich, Stowarzyszeniu Jeszcze Żywych Poetów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz twórcy niezrzeszeni. Mistrzem Slamu została Maria Orlicka. Drugie miejsce i srebrny medal otrzymała Barbara Bartusz, a trzecie Witold Stankiewicz.
Lubuskie Wawrzyny 2015 – gala wręczenia odbyła się 25 lutego w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus. Rozstrzygnięto 22. edycję Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 11. edycję Lubuskiego Wawrzynu Naukowego oraz wręczono 3. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Galę poprzedziło nadanie Klubowi Pro Libris imienia Andrzeja K. Waśkiewicza – uznanego krytyka literackiego, poety, edytora, wieloletniego przewodniczącego Kapituły Lubuskich Wawrzynów Literackich. Galę uświetnił koncert
w wykonaniu Lubuskiego Kwartetu Filharmonii Zielonogórskiej. Prowadzenie uroczystości: dziennikarze Janusz Życzkowski i Natalia Michalina Krysik
Lubuski Wawrzyn Literacki – Beata Patrycja Klary, Obiekty totemiczne [poezje], wydawca: Zaułek Wydawniczy „Pomyłka", Szczecin 2015. Dyplom za debiut literacki: Dana Newelska, Paracynamon [powieść], wydawca: Manufaktura Tekstów, Nowa Sól 2015. Dyplom za całokształt twórczości: Ireneusz Krzysztof Szmidt, Mieczysław J. Warszawski (1950-2015), pośmiertnie. Dyplom za walory edytorskie: Zygmunt Marek Piechocki za walory edytorskie książki Ad libitum Zygmunta Marka Piechockiego, Gorzów Wlkp. 2015
Lubuski Wawrzyn Naukowy – Edward Rymar, Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii
w średniowieczu (do roku 1535), wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2015. Dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową: ks. Dariusza Gronowskiego, Bp Wilhelm Pluta. Biografia, wydawca: Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., Zielona Góra 2015. Dyplom za walory edytorskie: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego za książkę Marcelego Tureczka, Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku, Zielona Góra 2015.
Lubuski Wawrzyn Dziennikarski – Michał Szczęch za artykuły prasowe: „Blood and Honour (Mury Polskie)", „Ćwierć miliona ruskich", „Niemiecki las żywi nas. Grzyb to pieniądz", „Wszyscy jesteśmy winni".
Dyplom za całokształt twórczości: Dariusz Chajewski. Dyplom dla wyróżniającego się młodego dziennikarza: Karolina Kamińska.
Ważniejsze imprezy cykliczne
Tydzień Bibliotek: blok imprez promujących książki, literaturę i czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji, która przebiegała w dniach 8-15 maja ph. Biblioteka inspiruje. Wojewódzki Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek odbył się 6 maja w WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto zorganizowano 14 maja koncert chóru żeńskiego Polirytmia, działającego w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza" im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze. Chór obchodził w kwietniu 2016 r. swój jubileusz 30-lecia pracy artystycznej.
Noc Bibliotek 2016 – inicjator akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Hasło 2. edycji akcji – Wolno czytać! Poza atrakcjami dla najmłodszych w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży przygotowano dla dorosłych 4 czerwca literacką noc:
promocja tomiku poetyckiego Śnieżnobiałe wiśnie Wojciecha Śmigielskiego – poety, krytyka literackiego, historyka literatury, tłumacza;
spotkanie autorskie z Michałem Witkowskim – pisarzem i dziennikarzem, felietonistą, autorem książek m.in.: Lubiewo, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej, Fynf und cfancyś;
wernisaż wystawy Michał Hrisulidis. Scenografia i rysunki (Michał Hrisulidis – grecki artysta
z Wrocławia. Zajmuje się scenografią filmową i teatralną, malarstwem, rysunkiem. Autor rysunków
w tomiku Śnieżnobiałe wiśnie Wojciecha Śmigielskiego);
nocna projekcja filmu 33 minuty w Zielonej Górze czyli w połowie drogi. Scenariusz Halina Bohuta-Stapel, reżyseria Tomasz Łupak. Projekcja odbyła się z udziałem scenarzystki filmu.
Po raz 5. 3 września zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania otwarte głośne czytanie powieści Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Dzięki Honorowemu Patronatowi Marszałek Elżbiety Anny Polak akcję zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Adaptację „Quo vadis" w opracowaniu Iwony Kusiak – dyrektor Gabinetu Biura Zarządu Województwa Lubuskiego, czytały osoby powszechnie znane w regionie, przedstawiciele świata kultury, sztuki, polityki i biznesu. Fragmenty „Quo vadis" czytali m.in.: Robert Paluch – wicewojewoda Lubuski, Stanisław Tomczyszyn – wicemarszałek, Katarzyna Osos – poseł na Sejm RP, Artur Zasada – poseł na Sejm RP, Paweł Pudłowski – poseł na Sejm RP, Czesław Fiedorowicz - przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Krzysztof Machalica - radny Miasta ZG, Agata Miedzińska - dyrektor ZOK, Tomasz Siemiński - dyrektor RCAK oraz Monika Lobodasova – dyrektor Książnicy im. Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Andrzej Buck – dyrektor biblioteki. W holu głównym Biblioteki Norwida uruchomiony został także w dniu wydarzenia, regał bookcrossingowy z dziełami Henryka Sienkiewicza. Wydarzenie zakończył w mediatece Góra Mediów pokaz filmu "Quo vadis" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Egzemplarze Quo vadis, przyniesione na wydarzenie przez publiczność były stemplowane specjalną, okolicznościową pieczęcią, otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.
Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej 6. Proza Poetów (listopad-grudzień). W ramach Festiwalu odbyło się 9 spotkań i 1 wernisaż::
15 listopada: Inauguracja Festiwalu – Anna Tokarska... wiersze poetki, patronki Festiwalu
w interpretacji Barbary Konarskiej, Danuty Kuleszyńskiej, Bożeny Rudkiewicz, Danuty Wesołowskiej – słuchaczek Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto odbył się wernisaż Stygmaty błękitu (instalacje, malarstwo, poezja) Małgorzaty Gołębiewicz, artystki z Mirostowic Dolnych.
16 listopada: Festiwal dzieciom – Zaczarowany świat Joanny Papuzińskiej – spotkanie autorskie z Joanną Papuzińską, poetką, autorką bajek i wierszy dla dzieci, profesor nauk humanistycznych.
17 listopada: Pogodna biel dobrego samopoczucia – promocja tomiku wierszy Pauliny Korzeniewskiej, poetki, tłumaczki, filologa angielskiego, doktorantki w Instytucie Neofilologii UZ.
Wieczór połączony z promocją wydania Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris nr 50-54.
22 listopada: warsztaty pisarskie dla licealistów – LO nr 5 Zielona Góra z udziałem Katarzyny Bondy, najpopularniejszej autorki powieści kryminalnych w Polsce.
Lubuskie śledztwo kryminalne – panel dyskusyjny z udziałem lubuskich prozaików: Krzysztofa Koziołka, Łukasza Kotwickiego, Przemysława Piotrowskiego oraz gościa specjalnego Katarzyny Bondy.
Spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą – najpopularniejszą autorką powieści kryminalnych w Polsce, dokumentalistką, dziennikarką oraz scenarzystką. Prowadzenie: dr Wolfgang Brylla.
23 listopada: Droga do piekła – promocja książki Przemysława Piotrowskiego, prozaika, autora powieści Kod Himmlera.
24 listopada: Świat sonetem scalony – spotkanie z Krystyną Konecką, sonecistką, poetką
z Białegostoku, dziennikarką, reporterką. Moderator: Eugeniusz Kurzawa. Spotkanie w ramach jubileuszu 55-lecia zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich.
30 listopada: Sprzedawca arbuzów – promocja zbioru felietonów Marcina Mellera, dziennikarza, felietonisty.
Wakacyjny cykl Z książką na leżaku w ramach Lata Muz Wszelakich (lipiec-sierpień):
7 lipca: spotkanie z Krystyną Sienkiewicz – legendą polskiego filmu i kabaretu, utalentowaną plastycznie i literacko aktorką oraz Grzegorzem Ćwiertniewiczem, autorem biografii aktorki pt. Krystyna Sienkiewicz. Różowe zjawisko;
21 lipca: spotkanie ze Zbigniewem Buczkowskim, polskim aktorem filmowym i estradowym, autorem autobiograficznej opowieści Pisz pan książkę. Prowadzanie: Anna Polus, zastępca dyrektora WiMBP;
18 sierpnia: spotkanie z Joannę Żółkowską – znakomitą aktorką teatralną, telewizyjną i filmową.
25 sierpnia: spotkanie z Jolantą Fraszyńską – znakomitą aktorką teatralną, filmową i telewizyjną. Rozmowę prowadził Łukasz Maciejewski – filmoznawca, krytyk filmowy i teatralny.
Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze (lipiec-grudzień)
10 lipca: Poezja ks. Jana Twardowskiego...Anna Dymna i Krzysztof Orzechowski, wybitna aktorka teatralna i filmowa, działaczka społeczna, założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko" oraz polski aktor i reżyser teatralny, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, profesor sztuk teatralnych.
6 listopada: Miłosz, Herbert, Szymborska... Maja Komorowska, wybitna aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, pedagog i profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie. Rozmowa o książce Mai Komorowskiej i Tadeusza Sobolewskiego "Pytania, które się nie kończą".
27 listopada: Literaturę na głos Mickiewicza, Słowackiego, Gombrowicza, Eliota, Gałczyńskiego... Mariusz Bonaszewski, aktor filmowy, teatralny, dubbingowy i radiowy.
11 grudnia: Poezja Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej... Magdalena Zawadzka, wybitna aktorka teatralna i filmowa. Rozmowa o książce Taka jestem i już! M. Zawadzkiej.

Większe imprezy dla dzieci:

 • Z książką na walizkach. XI Lubuskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami „"Z książką na walizkach". 11. edycja akcji przebiegła pod hasłem Odkrywcy. Cel akcji – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyku systematycznego sięgania po książki i rozwijanie zainteresowań literackich, aktywizacja działalności bibliotek w zakresie animacji czytelniczej, integracja społeczności lokalnej. W dniach 21-22 września odbyło się 20 spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży: w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (6 spotkań) oraz w bibliotekach publicznych południowej części województwa lubuskiego (14 spotkań, m.in. w Ciosańcu, Gubinie, Kargowej, Kożuchowie, Lubsku, Maszewie-Rybakach, Nowej Soli, Sulechowie, Szprotawie, Szlichtyngowej, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach. Nasz region odwiedzili popularni autorzy książek dla dzieci i młodzieży: Renata Piątkowska, Katarzyna Wasilkowska, Marcin Brykczyński, Andrzej Grabowski i Tomasz Trojanowski oraz przedstawiciele łódzkiego wydawnictwa Literatura. Plenerowa impreza podsumowująca akcję odbyła się 23 września br. w Szprotawie. Organizatorem finału była Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie. Dla uczestników przygotowano liczne atrakcje m.in. występy artystyczne dzieci ze szprotawskich i szkół, zabawy, konkursy oraz kiermasz książek łódzkiego wydawnictwa Literatura. W ramach akcji zorganizowano konkurs plastyczny ph. Odkrywcy. Nagrody główne – tablety, ufundowane przez wydawnictwo Literatura oraz Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych Debiut wręczone zostały laureatom podczas finału akcji.
 • Czytam sobie w bibliotece - cykl spotkań z literaturą dla dzieci (F5).
 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – cykl lekcji bibliotecznych dzieci (F5).
 • Ołówek opowiada – cykll zajęć plastycznych dla dzieci (F5).
 • Znani zielonogórzanie – śladami historii – wykład z prezentacją multimedialną dr. Dawida Kotlarka (F5).
 • Konkurs plastyczny nawiązujący do twórczości Renaty Piątkowskiej (F5).
 • Dzień Ziemi - warsztaty plastyczne (F5).
 • Malowane kolędy i pastorałki - zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców (F5).
 • Spotkanie z autorami książek dla dzieci: Agnieszką Ginko, Renatą Piątkowską, Tomaszem Trojanowskim i Dariuszem Rekoszem (filie).
 • Igłą malowane – wystawa obrazów haftowanych krzyżykiem Katarzyny Gartel (F5).
 • Indywidualna praca z czytelnikiem po udarach lub wypadkach, uczącym się mówić i czytać (F10).
 • Herbatka przy samowarze – cykl ośmiu spotkań (F4).
 • Spotkania autorskie z pisarzami i prelekcje: Łukaszem Kotwickim, dr Włodzimierzem Kwaśniewiczem, Ewą Chruściel, dr Martą Wiatrzyk-Iwaniec (UZ), z Piotrem Szczepankowskim (potomkiem J. Chełmońskiego), z Marią Siatecką z klubu „Kryształ" przy ZUTW (filie).
 • Pasje naszych czytelników – cykl sześciu wystaw (F4).
 • Spieszmy się kochać ludzi – wieczór z poezją Jana Twardowskiego w 10. rocznicę śmierci księdza-poety (F1).
 • Panel dyskusyjny o filozofii ks. Józefa Tischnera z okazji 85. rocznicy urodzin księdza-filozofa, prowadzony przez dr Agnieszkę Szczap (F1).
 • Warsztaty dziewiarskie dla początkujących prowadzone przez Katarzynę Grabias-Banaszewską (F1).
 • Happening „Rozbiegani! Rozczytani!", w ramach którego odbył się I Bieg z Książką (F1).
 • Warsztaty ,,Język wrażliwy, czyli jak mówić, by nie dyskryminować" prowadzone przez dr hab. Magdalenę Steciąg prof. UZ (F1).
 • Warsztaty emisji i estetyki głosu ,,Poznaj swój głos" prowadzone przez dr hab. Jolantę Sipowicz prof. UZ (F1).
 • Wykład i dyskusja o świadomych wyborach życiowych ph. „Zabawa w życie po swojemu", prowadzenie: coach rozwoju osobistego Dorota Leligdowicz (F1).
 • Spotkania relaksacyjne dla odprężenia ciała i umysłu dla młodzieży i osób dorosłych ,,Wizualizacje dla ciała i umysłu" prowadzone przez Małgorzatę Szczepaniak (F1, F11, F2).
 • Galeria na Ptasiej – 7 wernisaży i 2 finisaże wystaw (F1).
 • Walentynkowy Konkurs Czytelniczy (razem z Zespołem Edukacyjnym nr 3) (F2).
 • Konkurs fotograficzny ph. „Kot w roli głównej" (F2).
 • Piątki z Elmerem – cykl dziesięciu spotkań dla przedszkolaków (F2).
 • Bajki Pomagajki – cykl spotkań z bajką terapeutyczną (F 2).
 • Pierwszak w bibliotece – spotkanie dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej (F2).
 • Slajdowisko – spotkania z podróżnikami (F7).
 • Jestem Europejczykiem – Pojedynek na słowa – warsztaty przygotowujące do debaty oksfordzkiej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej (przy współpracy Punktu Informacji Europejskiej) (F7).
 • Biblioteka inspiruje do... zabawy i czytania – czytanie i zabawy w plenerze dla dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych (F7).
 • Książka na dzień dobry – cykliczne spotkania promujące czytelnictwo wśród najmłodszych (F7).
 • Drzewo wyobraźni – cykliczne zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci (F7).
 • Warsztaty plastyczne z muzyką – cykliczne spotkania z dziećmi (F7).
 • Randka w ciemno – książkowe walentynki (F7).
 • Kreatywne warsztaty wielkanocne dla dorosłych i dzieci przy współpracy z Punktem Informacji Europejskiej (F7).
 • Subkultury młodzieżowe – cykliczne spotkania w ramach lekcji artystycznych (F7).
 • Biblioteka inspiruje do... rozwijania pasji – spotkanie z Katarzyną Jankowską, dziennikarką muzyczną Radia Zachód (F7).
 • Świadomy przedszkolak – warsztaty o prawach dziecka przy współpracy z ZTE Civilitas w i studentów Wydziału Prawa UZ (F7).
 • Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS przy współpracy z ZTE Civilitas (F7).
 • Warsztaty plastyczne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru przy współpracy z Regionalnym Centrum Animacji Kultury (F7).
 • Porysowane – kreatywne warsztaty z ilustracji dla dzieci (F7).
 • Mikołajkowe warsztaty plastyczne przy współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Zielonej Górze (F7).
 • Warsztaty DJ-skie (F7).
 • Zimowe bajki – cykliczne zajęcia dla dzieci (F7).
 • Światowy Dzień Kota – zajęcia literackie dla przedszkoli (F9).
 • Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej – uczniowie V LO czytali dzieciom (F9).
 • Święto Patrona Biblioteki Bromby i Przyjaciół – zajęcia literacko-plastyczne popularyzujące patrona biblioteki (F9).
 • Zagraj z nami! Testowanie gier o tematyce ekologicznej – spotkania dla młodzieży gimnazjalnej (F11).
 • Imieninowe spotkanie z Piotrusiem – zajęcia literacko-plastyczne popularyzujące patrona biblioteki (F11).
 • Wielkanocne spotkanie z rękodziełem – tworzenie ozdób wielkanocnych i kartek świątecznych (F11).
 • Kocie inspiracje w bibliotece – warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych (F11).
 • Piątek z przytulanką – miniwarsztaty krawieckie dla dzieci i dorosłych (F11).
 • Bożonarodzeniowe ozdoby – warsztaty plastyczne dla dzieci (F11).
 • XII Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla Gimnazjalistów (Centrum Biblioteczne Dla Dzieci i Młodzieży).
 • XVII Przegląd „Mistrz Pięknego Czytania" ph. „Bombowa literatura – lektura" (CBdDiM).
 • Kleksomania 2016 – ósma edycja konkursu (CBdDiM).
 • Literacki Turniej Żywego Chińczyka – turniej oparty na grze planszowej (CBdDiM).
 • Letnia Czytelnia Norwida –zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców w okresie wakacyjnym (CBdDiM).
 • Pogotowia językowe w j. angielskim i j. niemieckim dla młodzieży z gimnazjum i liceum oraz seniorów (Biblioteka Obcojęz., Mediateka).
 • Dzień Szekspirowski – obchody 400-setnej rocznicy śmierci Szekspira (B, Obcojęz.).
 • Dzień Amerykański – we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie (B. Obcojęz.).
 • Europejskie Święto Języków – prelekcja podróżnika Włodzimierza Kołodziejskiego (B. Obcojęz.).
 • Wojewódzki Konkurs na Recenzję Książki Obcojęzycznej (Biblioteka Obcojęz.).
 • Wieczór literatury rosyjskiej – recytacja wierszy poetów rosyjskich oraz recital Andrieja Kotina w języku rosyjskim (B. Obcojęz.).

Koordynowano działalność 96 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego, dla których zakupiono 1 345 vol. książek za kwotę 39 237,65 zł.
Kluby liczą 664 stałych członków, którzy uczestniczyli w 672 spotkaniach klubowych.
Dla klubowiczów zorganizowano 56 spotkania autorskie i 9 spotkań i eventach kulturalnych, w tym: np. przedsięwzięcia animacyjne, edukacyjne i kulturalne: Święto cioci według Elizy Piotrowskiej, Mistrz Pięknego Czytania, - Festiwal Literatury Dziecięcej, Konkurs fotograficzny WYKADROWANI, Dyskusyjne Kluby Książki na krakowskich salonach, szkolenie dla moderatorów „W poszukiwaniu lektury idealnej"; zrealizowano także film promujący DKK kluby w płd. części województwa lubuskiego. W imprezach udział wzięło ok. 2,5 tys. osób.

Wizyta delegacji z Biblioteki w Nitrze, mieście partnerskim Zielonej Góry, w ramach projektu SBP Oddział w Zielonej Górze i Biblioteki Regionalnej w Nitrze (Krajska Knžnica Karola Kmeťka) poznanie systemu bibliotecznego na Słowacji. Odwiedziny w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bratysławie, Bibliotece Uniwersytetu i Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, udział w seminarium szkoleniowym dla bibliotekarzy regionalnych Regionu Nitrzańskiego (referaty i prezentacje na tematy zawodowe); warsztaty dla dzieci w Nitrze z połączeniem online z Biblioteką w Zielonej Górze.

10) Działalność naukowa Biblioteki

 1.  Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – Inkluzja w świecie informacji i kultury – Teoria i praktyka (termin: 8-9 listopada 2016 r.). Współorganizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej i Zakład Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematyka konferencji: Osoby z niepełnosprawnością, osoby w niekorzystnej sytuacji, osoby niesprawne czytelniczo, osoby z trudnościami w odczytywaniu druku – jako użytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego. Materiały biblioteczne (forma i treść) i technologie wspomagające a dostęp do informacji. Oferta usług i praca z użytkownikiem z niepełnosprawnością – od obsługi bibliotecznej osób z niepełnosprawnością, animacji kulturalnej – do biblioterapii. Biblioteczne przestrzenie realne i wirtualne – lokal i jego otoczenie, strony internetowe biblioteki a niepełnosprawność użytkownika.
 2. 7 spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych:
  • 20 stycznia 2016 r. dr hab. Aneta Firlej-Buzon (Uniwersytet Wrocławski), Działalność prof. Antoniego Knota w zakresie organizacji bibliotekarstwa naukowego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956;
  • 17 lutego 2016 r. dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Media i usługi biblioteczne dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • 16 marca 2016 r. dr hab. Franciszek Pilarczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Pan Tadeusz ilustrowany;
  • 20 kwietnia 2016 r. dr hab. Bernadetta Darska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kultura w sieci, czyli dlaczego papierowe czasopisma kulturalne znikają i nie odradzają się w Internecie;
  • 18 maja 2016 r. dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski), Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w PRL-u (z warsztatu badacza);
  • 16 listopada 2016 r. prof. dr hab. Joanna Papuzińska, Współczesna poezja dla dzieci;
  • 14 grudnia 2016 r. dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Drugie życie książki w teorii i praktyce (współczesny handel książką używaną i zabytkową).
 3. 9 spotkań (działanie wspólne z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu) w ramach Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze:
  • 20 stycznia 2016 r. pokaz oraz dyskusja nad filmem dokumentalnym Arkadiusza Gołębiewskiego Dzieci Kwatery „Ł" (2014) oraz prezentacja książki Karoliny Wichowskiej Łączka. Poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego na warszawskich Powązkach (2015) z udziałem autorów oraz bohaterów filmu: Anny Tasiemskiej, wnuczki Władysława Borowca „Żbika", i Krzysztofa Olechnowicza, syna płk. Antoniego Olechnowicza. Moderator: dr Agnieszka Łuczak.
  • 19 lutego 2016 r. pokaz oraz dyskusja nad filmem Jana Ledóchowskiego Wujowie i inni z udziałem reżysera filmu Jana Ledóchowskiego, dr. hab. Roberta Skobelskiego, prof. UZ i dr. Radosława Domkego. Moderator: dr Przemysław Bartkowiak.
  • 9 marca 2016 r. spotkanie dyskusyjne wokół książki Piotra Semki My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944-1956 z udziałem autora. Moderator: dr Agnieszka Łuczak.
  • 21 kwietnia 2016 r. dyskusję panelową Obchody milenijne na Środkowym Nadodrzu w 1050. rocznicę Chrztu Polski z udziałem: dr hab. Elżbiety Wojcieszyk, bp. dr. Pawła Sochy, prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego, ks. dr. hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza, mec. Waleriana Piotrowskiego i dr. Marcelego Tureczka. Moderator dr hab. Konrad Białecki.
  • 30 maja 2016 r. projekcja filmu Rafała Kotomskiego pt. Trzydziestego maja, sześćdziesiątego roku. Dyskusja panelowa z udziałem reżysera Rafała Kotomskiego oraz historyków ks. prof. dr. hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza i dr. Tadeusza Dzwonkowskiego pt. Rola Wydarzeń Zielonogórskich w walce o suwerenność Polaków. Moderator: Marek Budniak. Działanie wspólne z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana", Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
  • 15 czerwca 2016 r. pokaz filmu Paradoks o konduktorz" w reż. Michała Dudziewicza, poprzedzony wykładem dr hab. Elżbiety Wojcieszyk (IPN Poznań) Poznański Czerwiec 1956 w 60. rocznicę wydarzeń.
  • 28 września 2016 r. spotkanie dyskusyjne wokół książki dr. Rafała Reczka pt. Pielgrzymowanie w PRL na przykładzie pieszych pielgrzymek Duszpasterstwa Rolników Diecezji Gorzowskiej z Klenicy do Częstochowy w latach 1984-1989 z udziałem autora oraz bp. dr. Pawła Sochy, ks. prałata Eugeniusza Jankiewicza, ks. dr. hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza i Edwarda Lipca. Moderator: dr hab. Konrad Białecki.
  • 26 października 2016 r. spotkanie dyskusyjne wokół książki pt. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989 z udziałem: bp. dr. Pawła Sochy, ks. dr. hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza, dr. hab. Daniela Koteluka, oraz dr. Przemysława Zwiernika. Moderatorzy: dr hab. Konrad Białecki i dr hab. Elżbieta Wojcieszyk.
  • 23 listopada 2016 r. spotkanie dyskusyjne wokół książki Grzegorza Barczykowskiego i Łukasza Przybyłki pt. Więźniowie Wronek w okresie stalinowskim. Część I. Lata 1945-1948 z udziałem autorów. Moderator: Rafał Kościański.
 4. Organizacja nocnej obserwacji nieba Szukamy nowych obiektów astronomicznych (z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze, Kołem Naukowym Studentów Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego).
 5. Zeszyt 7 „Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych" (ZSB). Jest to czasopismo naukowe (ISSN 2299-3363) poświęcone zagadnieniom szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i jego nauk szczegółowych, wydawany w cyklu rocznym przez zielonogórską Bibliotekę.
 6. Udział pracowników WiMBP w konferencjach naukowych organizowanych przez inne jednostki naukowe w kraju (sesje, konferencje naukowe).
 7. Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii i kultury regionu oraz historii prasy, książki i czytelnictwa: w celu upowszechniania dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz jego ochrony.
 8. Kwerenda archiwalna prowadzona w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Izbie Muzealnej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Izbie Muzealnej Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry – dotycząca podręcznika Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. Dzieje i kultura, red. B. Burda, M. Szymczak).
 9. 31 artykułów naukowych i popularno-naukowych – publikacje pracowników WiMBP w 2016 roku, między innymi w następujących czasopismach: „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze„ „Bibliotekarz Lubuski", „Bibliotekarz", „Poradnik Bibliotekarza", „Filologia Polska", Piśmie „Pro Libris", „Studia Zielonogórskie", w czasopismach i materiałach konferencyjnych, zbiorowych publikacjach naukowych oraz pismach elektronicznych. Dotyczyły one zagadnień bibliotekarskich oraz historii i kultury regionu.
 10. Akcja Norwid poszukuje dawnych regionaliów – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami. Pozyskano do zbiorów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej publikacje z następujących instytucji: Izby Muzealnej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Izby Pamiątek Regionalnych w Babimoście, Izby Tradycji przy Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku, Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych.
 11. Przeprowadzenie projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Cyfrowa" dotyczącego digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej" i „Gazety Lubuskiej" z lat 1950-1990.
 12. Ankieta Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki w ramach ogólnopolskiego projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Dodatkowo przygotowano wersję elektroniczną kwestionariusza do zamieszczenia na stronach internetowych i FB. Wyniki opracowane zostaną w maju 2017 r.
 13. Badanie Młodzież w bibliotece. Przygotowano ankietę i przekazano do szkół. Opracowano dane oraz wstępne wnioski.
 14. 14 i 15 czerwca oraz 25 i 26 czerwca 2016 r., w uzgodnieniu z Instytutem Książki, przygotowano warsztaty podstawowe i zaawansowane dotyczące obsługi systemu bibliotecznego MAK+.
 15. 12 października 2016 r., wspólnie z grupą wydawniczą Helion i serwisem Lustro Biblioteki, przygotowano szkolenie NASBI/OSBI w sieci profesjonalnych e-booków - dla bibliotekarzy WiMBP i placówek gminnych.
 16. Szkolenia dla kadry merytorycznej WiMBP: Ewolucja literatury popularnej. Zarys problemu (dr hab. prof. UZ Bogdan Trocha); Język i tożsamość (dr hab. prof UZ Magdalena Hawrysz).

11/ Zadania inwestycyjne i remonty

 1. Przeprowadzono II etap modernizacji Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży" w zakresie nowej aranżacji przestrzeni wyremontowanej w 2015 roku. Dzięki wsparciu finansowemu radnych Miasta Zielona Góra zamontowano rolety i zasłony panelowe w oknach, zakupiono kompletne wyposażenie do sali animacyjnej (krzesełka i stoliki dla dzieci, poduszki okrągłe ze stojakiem dla maluchów, stoliki świetlicowe i krzesła dla młodzieży, krzesła składane ze stojakami do przechowywania oraz regalik i szafki niskie na sprzęt) oraz sali konferencyjnej na antresoli (stół konferencyjny z krzesłami zestaw biurek komputerowych oraz szafy biurowe i regały). Obie sale wyposażono w sprzęt audiowizualny. W sali animacyjnej zamontowano wideoprojektor z ekranem elektrycznym, w sali konferencyjnej zainstalowano tablicę interaktywną z wideoprojektorem. Zakupiono i zamontowano elementy systemu podwieszania obrazów.
 2. Wyremontowano klub Pro Libris na antresoli Biblioteki i nadano mu imię Andrzeja Waśkiewicza – literata, krytyka literackiego, eseisty.
 3. Podpisano porozumienie z Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A." o współpracy w zakresie opracowania dokumentacji audytu energetycznego i programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii". Zakres planowanej inwestycji obejmował będzie wymianę istniejącego oświetlenia w budynku, na oświetlenie oparte na niskoenergetycznych technologiach LED, a także budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby wybudowanej instalacji oświetleniowej; budowę innowacyjnego, adsorpcyjnego układu technologicznego produkcji chłodu, na potrzeby klimatyzacji budynku biblioteki, zasilanego ciepłem sieciowym dostarczanym z miejskiej sieci ciepłowniczej; modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej; zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania energią oraz pozostałymi mediami w budynku WiMBP integrującego i optymalizującego całość gospodarki energetycznej w obiekcie. Umożliwi to Bibliotece złożenie wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków na realizacje inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 4. Przeprowadzono rozeznanie rynku i podpisano umowę leasingową na zakup nowego samochodu transportowo-osobowego marki PEUGEOT Partner, który zapewnił bezpieczną obsługę transportową i właściwą realizację zadań statutowych Biblioteki.
 5. W ramach projektu „Digitalizacja Gazety Zielonogórskiej i Gazety Lubuskiej" realizowanego, w ramach Programu KULTURA CYFROWA ze środków MKiDN zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz macierz dyskową do przechowywania i udostępniania zdigitalizowanych materiałów czytelnikom.
 6. Dokonano wymiany akumulatorów zasilania klap dymowych i baterii w sygnalizatorach przeciwpożarowego systemu alarmowego zainstalowanego w budynku głównym Biblioteki.
 7. Przeprowadzono konserwację głównego wyłącznika prądu oraz pomiary elektryczne instalacji odgromowej a także pomiary elektryczne skuteczności zerowania i rezystancji izolacji instalacji elektrycznej w budynku głównym. Przeprowadzono również próbę szczelności instalacji gazowej w budynku.
 8. Prowadzono przeglądy i badania okresowe dźwigów osobowych eksploatowanych w budynku głównym WiMBP.
 9. Wymieniono uszkodzoną kamerę zewnętrznego monitoringu wizyjnego przy wejściu głównym do budynku WiMBP oraz szyfrator przeciwwłamaniowego systemu alarmowego w Portierni.
 10. Kontynuowano prace remontowo-modernizacyjne w zakresie poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń i terenu wokół budynku m.in.:
  • zamontowano podgumowane rolety zaciemniające w oknach Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów i Księgowości,
  • zakupiono dodatkowe krzesła do Sali Dębowej, zmontowano łącznikami dwa rzędy krzeseł, zlikwidowano dotychczasowe drewniane ławy,
  • przeprowadzono gwarancyjną naprawę ciągów pieszych przy wejściu głównym do budynku w zakresie przyklejenia ruchomych płytek, wymiany płytek uszkodzonych i uzupełnienia spoin.
 11. Wykonano także szereg prac remontowo-modernizacyjnych w lokalach filii miejskich, dzięki którym poprawiono estetykę i podniesiono funkcjonalność pomieszczeń m.in.:
  • przeprowadzono konserwację i naprawę gazowego kotła instalacji centralnego ogrzewania (wymiana pompy, zaworu bezpieczeństwa, wentylatora i naczynia wzbiorczego przeponowego) Filii nr 4,9 przy ul. Podgórnej, naprawiono mechanizmy zamykania 4 okien, zamontowano zewnętrzny reflektor ledowy z czujnikiem ruchu nad drzwiami wejściowymi,
  • wyposażono Filię nr 1 przy ul. Ptasiej w laptop, wideoprojektor i ekran (sprzęt multimedialny zakupiono dzięki finansowemu wsparciu radnych Miasta Zielona Góra), zamontowano również na kolejnej ścianie dodatkową listwę systemu do podwieszania obrazów.
 12. Ponadto prowadzono drobne naprawy i bieżącą konserwację urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i umożliwienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów w budynku głównym i w filiach.

12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.:

Lp.  Nazwa zadania źródło finansowania Kwota dofinansowania w zł
1. Dyskusyjne Kluby Książki Instytut Książki 115 200,00
2. Digitalizacja Gazety Zielonogórskiej i Gazety Lubuskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 113 000,00
3. Bombowa literatura- lektura! Miasto Zielona Góra 3 000,00
4. Letnia Czytelnia Norwida Miasto Zielona Góra 3 000,00
5. Panorama niemiecka. Festiwal filmu niemieckiego Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 16 700,00
6.  Z książką na leżaku ZOK 9 000,00
7. Nagroda rzeczowa dla laureata 2. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Dymny Himilsbach ZAiKS 2 000,00
8. Europejskie Święto Języków Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 800,00
9. Wojewódzki Konkurs na Recenzję Książki Obcojęzycznej Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Ambasady USA w Warszawie 1405,00
10. Zakup czytnika kodów Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie 370,00
11. Dzień Szekspirowski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 430,00
12. "O finansach w bibliotece... w bibliotece - IV edycja" Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 4 050,00

We współpracy z Lubskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT przygotowano wnioski do Urzędu Marszałkowskiego:

 • „Z książką na walizkach" Lubuskie Spotkania Pisarzy z młodymi czytelnikami – 4 000,00 zł,
 • 2. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Dymny Himilsbach – 10 000,00 zł.

We współpracy z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu przygotowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Publikacja pisma branżowego „Bibliotekarz Lubuski – 2 000,00 zł.

We współpracy z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przygotowano wnioski do Urzędu Miasta Zielona Góra:

 • Wymiana kulturalna bibliotekarzy z Zielonej Góry i Nitry – 10 000,00 zł,
 • Wydanie tomiku poetyckiego Wojciecha Śmigielskiego Śnieżnobiałe wiśnie – 3 000,00 zł,
 • Konwersatoria Bibliotekoznawcze 2016 - 3 000,00 zł.

Ze sprzedaży w Antykwariacie stacjonarnym, internetowym, na kiermaszach 4 131 wol.. dubletów książkowych, płyt gramofonowych, wydawnictw wycofanych ze zbiorów Biblioteki oraz pochodzących z darów uzyskano kwotę 19 246 zł.

13/ Realizacja pozostałych zadań:

Lp. Nazwa zadania Ilość 2016 rok
część wojewódzka filie miejskie razem
1. lekcje biblioteczne 68 189 257
2. konferencje, sesje naukowe 8 - 8
3. spotkania autorskie 89 88 177
4. pogadanki, odczyty 25 147 172
5. szkolenia 71 12   83
6. konkursy 32 23 55
7. wystawy 49 53 102
8. wycieczki 207 97 304
9. inne 155 71 226

 

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.