Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
w roku 2017
I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja
1) Gromadzenie zbiorów:

 • zakup nowości wydawniczych, w tym wydawnictw multimedialnych oraz druków XIX-XXI w. ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków pozyskanych ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych (ok. 3 900 wol.),
 • gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy, zamówienia u wydawców, zakupy w antykwariatach i u osób prywatnych,
 • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, rękopisów, dokumentów ikonograficznych,
 • prenumerata ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych – łącznie 186 tyt. (246 egz.),
 • przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
 • uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych.

2) Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 oraz przysposobienie ich do udostępniania:

 • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
 • wprowadzenie opisów z wykorzystaniem deskryptorów BN – nowa jakość katalogów online bibliotek,
 • tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania do bazy posiadanych zasobów.

3) Aktualizacja księgozbiorów:

 • selekcja książek w agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
 • kontrolne skontra w filiach nr 3, 5, 7, 10, mediatece Góra Mediów, Bibliotece Obcojęzycznej, skontra księgozbioru regionalnego i informacyjnego,
 • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i nieczytanych.

4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:

 • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
 • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.

5) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych i regionalnych: archiwum prof. Kostrzewskiego, Grünberger Wochenblatt (roczniki średniego formatu), planowanych poloniców, wykonywanie zleceń czytelników w ramach usługi Digitalizacji na żądanie.
6) Budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych do publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów (m. in. publikacje regionalne oraz dokumenty życia społecznego).
7) Ewaluacja projektu digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej/Lubuskiej" z lat 1950-1989 m. in. prace nad sprawdzeniem zgodności wersji cyfrowej z wersją papierową (cały 2017).
8) Realizacja projektu digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej/Lubuskiej" z lat 1991-2000 m. in.: przygotowanie materiału do digitalizacji, następnie wprowadzanie opisów do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu] (cały 2017).
9) Realizacja projektu digitalizacji tygodnika i dziennika „Gazeta Nowa" z lat 1990-1993 i wprowadzenie zdigitalizowanych danych do zasobów ZBC.
2. Udostępnianie zbiorów
1) Obsługa biblioteczna około 25.000 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 12 filiach miejskich, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz udostępnianie czasopism i prasy codziennej w formie elektronicznej i papierowej na miejscu.
2) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień
z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
3) Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz zakupionych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" dofinansowanego z LRPO oraz innych oferowanych w Wirtualnej Czytelni Norwida.
4) Realizacja projektu America @ your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych USA, dostęp do internetowych baz danych E-library.
5) Realizacja e-usług WiMBP: udostępnianie elektronicznych baz danych poprzez System SUZI (prasa, czasopisma, książki, naukowe i popularno-naukowe bazy danych z różnych dziedzin wiedzy), digitalizacja na żądanie, videokonferencje, platforma artystów, e-recenzje.
6) Wypożyczanie Czytaka Plus i książek cyfrowych w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2016-2017".
7) Wypożyczanie książek w wersji cyfrowej poprzez dostęp do e-booków platformy „Legimi".
8) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
1) Bibliografia Ziemi Lubuskiej:
• bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
• uzupełnianie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej" o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego", bibliografii specjalnych oraz baz bibliograficznych dostępnych on-line,
• wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata 1945-1985),
• uzupełnienie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy znajdujące się w zbiorach WiMBP
im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
3) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych w oparciu o księgozbiór prawniczy, bazy prawne Inforlex, Lex Polonica.
4) Współudział w opracowywaniu bazy „Prasa": bibliografowanie „Przeglądu" i zielonogórskiego wydania „Gazety Wyborczej", wprowadzanie sporządzonych opisów z hasłami przedmiotowymi do bazy Biblioteki Narodowej „Artykuły z gazet
i tygodników polskich".
5) Pomoc w wyszukiwaniu i udostępnianie książek, materiałów i informacji w językach obcych.
6) Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów WiMBP w zasobach Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
7) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych,
o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.
8) Działalność edukacyjna i informacyjna, a w szczególności:
a) udostępnianie PIN-ów do bazy IBUK Libra i Gazety Wyborczej oraz instruktaż korzystania z tych baz,
b) udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.
9) Gromadzenie i aktualizowanie informacji do portalu news.365.pl (system sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze).
10) Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
11) Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami" poprzez udostępnienie do digitalizacji posiadanych wydawnictw regionalnych; zbiory po zdigitalizowaniu trafią do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
12) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
13) Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności bibliotek oraz aktualności z Polski i świata.
14) Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.biblioteka.zgora.pl, profili na portalach społecznościowych oraz innych stron: http://www.dbaim.prv.pl, news365.pl, portalu www.bibliotekarzlubuski.pl, administrowanie elektroniczną platformą szkoleniową.
4. Działalność naukowa
1) Organizacja konferencji naukowej dotyczącej prasoznawstwa we współpracy z PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. (listopad 2017).
2) Organizacja konferencji naukowej „Czasopismo we współczesnej bibliotece" z partnerami: Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz sekcją prasoznawczą PAN w Krakowie.
3) Organizacja konferencji naukowej dotyczącej Wydarzeń Zielonogórskich 30 maja 1960 r. we współpracy z IPN Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, Uniwersytetem Zielonogórskim (listopad 2017).
4) Organizacja spotkań naukowych w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych
(styczeń-lipiec – listopad-grudzień 2017 r.).
5) Organizacja spotkań naukowych Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia
w Zielonej Górze we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu (cały 2017).
6) Przeprowadzanie dorocznego konkursu na najlepszą książkę naukową „Lubuski Wawrzyn Naukowy 2017" – współpraca: WiMBP w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Zielonogórski, PWSZ w Gorzowie Wlkp., PWSZ w Sulechowie (styczeń-luty 2017).
7) Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii regionalnej i prasoznawstwa oraz ich publikacja w różnych wydawnictwach naukowych (cały 2017).
8) Udział w pracach zespołu autorskiego zajmującego się przygotowaniem podręcznika dla młodzieży pt. „Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. Dzieje i kultura".
9) Opracowanie „Kroniki życia naukowego. Rok 2016. Biblioteki naukowe" do kolejnego zeszytu „Przeglądu Bibliotecznego" (styczeń – wrzesień 2017).
10) Rozpoczęcie prac nad stworzeniem zielonogórskiej Arteteki [praca uzależniona od pozyskania przez WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze środków finansowych] (czas trwania cały 2017).
11) Uzupełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej funkcjonowania bibliotek wg zasad AFB.
12) Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek gminnych południowej części województwa lubuskiego.
13) Analiza funkcjonowania bibliotek wchodzących w skład innej instytucji kultury. Opracowanie analizy stanu i funkcjonowania punktów bibliotecznych w południowej części województwa lubuskiego.
14) Uzupełnienie elektronicznej ankiety „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych". Administrowanie serwisem Analiza Funkcjonowania Bibliotek, weryfikacja danych.
5. Informatyzacja biblioteki
W roku 2017 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida planuje się podjąć szereg działań, których celem będzie wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
Planuje się dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług będzie związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem będzie nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Ważnym zadaniem realizowanym w 2017 r. będzie opracowanie merytorycznych podstaw realizacji trzech projektów pod roboczymi tytułami:

 • „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego",
 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID",
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską".

W 2017 roku i kolejnych latach będzie również prowadzony merytoryczny i techniczny nadzór nad wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej", które są wykonywane na sprzęcie zlokalizowanym w serwerowni WiMBP.
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 300 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Infrastruktura informatyczna jest typową struktura heterogeniczną opartą na serwerach pracujących pod kontrolą systemów UNIX, Windows Serwer, natomiast komputery klasy PC oparte są wyłącznie o platformę systemową Windows.
Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. będzie również jednym z głównych zadań do realizacji przez CPDB w roku 2017.
W 2017 r planowane jest również zakupienie sprzętu komputerowego oraz wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych, wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). W ramach obowiązków CPDB będą również prowadzone prace przygotowawcze do realizacji wniosku „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" w zakresie integracji ogniw fotowoltaicznych z infrastrukturą energetyczną zasilającą serwerownie WiMBP oraz układu jej chłodzenia.
Dodatkowo pracownicy CPDB będą aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu postępowań na zakup w/w sprzętu.
Planowane zakupy będą obejmowały m.in. komputery stacjonarne, drukarki, sprzęt wymienny oraz drobny sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy i oprogramowanie wyspecyfikowane w projekcie
W roku 2017 planuje się wykonanie szeregu prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP.
W roku 2017 będzie kontynuowana rozbudowa własnych zasobów informacyjnych, m.in.. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. W miarę potrzeb będą prowadzone prace związane z obsługą informatyczną zadań biblioteki np. przeprowadzanych w działach skontrów. Prace będą polegały na dostarczeniu i konfiguracji sprzętu i oprogramowania umożliwiającego sprawne i wygodne zinwentaryzowanie całych zasobów przez pracowników WiMBP. W 2017 roku będzie również prowadzony szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość
1) Zebranie danych statystycznych z bibliotek terenowych oraz sprawozdań GUS Biblioteki Wojewódzkiej za 2016, sprawdzenie, uporządkowanie, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
2) Przekazanie niezbędnych sprawozdań drogą elektroniczną do GUS oraz Biblioteki Narodowej.
3) Opracowanie Informatora Statystycznego za rok 2016 „Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego" i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie DBAiM (do końca kwietnia 2017).
4) Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla poszczególnych powiatów.
7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
1) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (marzec 2017).
2) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych (kwiecień/maj 2017).
3) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z czterech powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze, w których nie powołano biblioteki powiatowej; w miarę potrzeb uczestnictwo i wsparcie merytoryczne seminariów organizowanych przez placówki pełniące zadania biblioteki powiatowej (Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Żagań).
4) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych: Deskryptory BN – nowa jakość katalogów online dla użytkowników bibliotek. Co bibliotekarz wiedzieć powinien, czego musi się nauczyć; Ochrona danych osobowych w bibliotece publicznej. Wymagania GIODO; Użytkownicy przy bibliotecznych komputerach i niepożądane treści. Skuteczna ochrona; Literatura dla młodzieży. Książki, które warto kupić. Tytuły, które warto polecać młodemu czytelnikowi; cykl szkoleń: Bawialnia dla bibliotekarzy - edycja II (wrzesień- grudzień 2017).
5) Organizacja projektu szkoleniowego dla bibliotekarzy z województwa lubuskiego: „Biblioteka w środowisku lokalnym. Aktywizacja – animacja – współpraca" w ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla książki" (w miarę pozyskanych środków).
6) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP.
7) Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
8) Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych..
8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
1) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań ustawowych poprzez wizytacje, przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom.
2) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych.
3) Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
4) Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
5) Udzielanie instruktażu bezpośredniego, telefonicznie oraz mailem dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru.
6) Redagowanie i przesyłanie newslettera dotyczącego bieżącej działalności bibliotek i zawierającego aktualności kulturalne z Polski i świata; zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.dbaim.prv.pl
7) Udostępnianie bibliotekarzom z bibliotek terenowych księgozbioru z literaturą fachową oraz czasopism bibliotekarskich.
II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA
1. Działalność wystawiennicza
1) Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Agaty Buchalik-Drzyzgi, Adama Bagińskiego, Stefana Słockiego.

2) Wystawy w holu o charakterze edukacyjnym, m. in.:
– Otwieramy drzwi do przeszłości – wystawa fotograficzna
w sepii Klubu FotoX Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku styczeń
– FANTAS(Y)tyczny las i jego mieszkańcy. Pokonkursowa wystawa
Miejskiego Konkursu Plastycznego. Główny organizator ZOK luty
3) Wystawy czasowe, artystyczne w salonie wystawowym, m. in.:
– Olga Tokarczuk na świecie – wystawa z Dolnośląskiej Biblioteki
Publicznej we Wrocławiu marzec,

 • Dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych kwiecień,
 • Pokonkursowa wystawa XVI Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny wrzesień,
 • Dr Kaziów – Życie i twórczość dra Michała Kaziowa październik-grudzień.

Projekt „Doktor Kaziów" to wystawa upamiętniająca lubuskiego pisarza – człowieka okrutnie doświadczonego przez los, inwalidy pozbawionego wzroku i obu rąk w wieku 20 lat, który dzięki własnemu uporowi, osobistej determinacji i pomocy innych, zwłaszcza aktorki Haliny Lubicz, zdołał ukończyć liceum, studia i obronić pracę doktorską, stać się w kraju rozpoznawalnym pisarzem, cenionym w środowisku mediów recenzentem radiowym, felietonistą, redaktorem pism dla niewidomych. Był pierwszym na świecie człowiekiem czytającym alfabet brajlowski górną wargą. Jako jedyny pisarz lubuski był nominowany w 1998 r. do Nagrody Nobla. Wystawa spajać będzie ze sobą elementy tradycyjne (eksponaty, standy, roll'upy, bannery) niestandardowe rozwiązanie aranżacyjne (m.in. pokój ciemności symbolizujący inwalidztwo pisarza) i multimedialne. Ekspozycja znajdować się będzie w łączniku i salonie wystawowym Biblioteki Norwida w terminie od 9 września do 15 grudnia 2017 r. (w miarę pozyskanych środków).
Planuje się wypożyczenie dwóch wystaw z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.: Papusza oraz Zbigniew Herbert oraz wystaw z innych jednostek: bibliotek, muzeów, instytutów.
4) Cykliczne wystawy w Galerii na Ptasiej i mediatekach Góra Mediów i Szklana Pułapka (Palmiarnia).
5) Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach 1, 2, 3 i Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych w filiach 2, 7, 9, 11 i inne.
2. Upowszechnianie czytelnictwa
1) Czwartki Lubuskie – spotkania autorskie i promocje książek lubuskich autorów.
2) Promocja książek oraz spotkania z krajowymi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami.
3) Promocje książek i innych publikacji wydawanych w Oficynie Pro Libris.
4) Ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu na Debiut Poetycki Pro Libris 2017 – styczeń 2017.
5) Całoroczna akcja ph. Uwolnij książkę (filie miejskie) oraz bookcrossing.
6) Organizacja wieczornych obserwacji nieba przed gmachem głównym WiMBP z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze (maj 2017).
7) Przeprowadzenie warsztatów dla czytelników z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej pt. „Poznaj zbiory regionalne poprzez bazy internetowe Biblioteki" (maj 2017).
8) Koordynacja działalności 96 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego: ok. 40 spotkań autorskich z autorami polskimi i zagranicznymi, warsztaty, zakupy książek: Fantastyczny Dzień Wagarowicza z Dyskusyjnymi Klubami Książki, 21 marca 2017; "Zarażamy do czytania". Akcja z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej skierowana do dzieci uczęszczających do żłobków oraz grup przedszkolnych. Przez tydzień poprzedzający święto (27.03.2017-1.04.2017); trzydniowy Festiwal Literatury Dziecięcej „Zwierzoluby" dla dzieci w wieku szkolnym (kl.I-III) oraz bibliotekarzy-moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci (kwiecień/maj 2017); Festiwal Literatury Biograficznej skierowany do moderatorów, dorosłych uczestników DKK i czytelników (marzec-listopad 2017).
3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Szeroko prowadzona działalność dla młodych użytkowników Biblioteki ma na celu promocję czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką oraz wzrost aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży z Zielonej Góry i okolic. Założeniem jest stworzenie odbiorcom dziecięcym i młodzieżowym ciekawej i twórczej alternatywy spędzania wolnego czasu, wyrobienie nawyków i kształtowanie gustów czytelniczych; rozbudzenie motywacji do pogłębiania wiedzy, pobudzenie aktywności twórczej. Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce: Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży, filie nr 2, 7, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie filie nr 3, 5 i 8. Będą to m.in. konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze, gier planszowych i komputerowych PS 3, PS 4, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, muzyczne i teatralne. Ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich, warsztatów plastycznych, literackich i kabaretowych.
W 2017 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia filii miejskich:
1) Wakacje 2017 Letnia Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży i filiach dla dzieci – ze środków Urzędu Miasta.
2) XIII Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla uczniów zielonogórskich szkół,
stawiający sobie za cel doskonalenie umiejętności ortograficznych, promowanie poprawnej polszczyzny i propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży. Realizacja: marzec/kwiecień.
3) Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi, gry i zabawy, kiermasze książek oraz inne zajęcia wypływające ze wspólnego projektu oraz indywidualnego planu placówki (8-15 maja).
4) Z książką na walizkach – cykl imprez z udziałem popularnych autorów książek dla dzieci; finał XII lubuskich spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami odbędzie się jednej z bibliotek publicznych regionu – przedsięwzięcie realizowane wspólnie z łódzkim Wydawnictwem Literatura, przy udziale bibliotek publicznych południowej części województwa) – wrzesień 2017.

Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:
1) III Bieg z Książką. Rozbiegani! Rozczytani! – projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Zielona Góro Zacznij Biegać - bieg-marsz promujący hasło Tygodnia Bibliotek 2017 oraz promocja zdrowego stylu życia. Filia nr 1.
2) Cykl spotkań Wizualizacje dla odprężenia ciała i umysłu – spotkania terapeutyczno-relaksacyjne dla dorosłych i młodzieży. Filia nr 1 i 9.
3) Pierwszak w bibliotece i Przedszkolak w bibliotece – cykl spotkań dla przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, mających na celu zapoznanie uczniów z biblioteką jako "trzeciego miejsca", kształtowanie u dzieci nawyku czytania oraz korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Zajęcia będą przebiegały w trzech sferach: biblioteka, jako miejsce wymiany myśli, poglądów, pozyskiwania informacji
i wiedzy; biblioteka jako miejsce spotkań, np. poprzez uczestnictwo w DKK; trzecia sfera – stworzenie okazji do rozwijania pasji i talentów czytelników. Spotkania będą połączone z prezentacjami multimedialnymi oraz warsztatami (raz w miesiącu dla pięciu klas pierwszych szkoły podstawowej). Filia nr 2.
4) Piątki z Elmerem – spotkania związane z patronem filii, dla wszystkich chętnych przedszkolaków połączone z czytaniem wybranej bajki, zabawami
i zajęciami plastycznymi (raz w miesiącu). Filia nr 2.
5) Bajki pomagajki – cykl spotkań z bajką terapeutyczną, mający na celu oswojenie i redukcję lęku u dzieci, kształcący wyobraźnię i wspomagający relacje międzyludzkie (raz w miesiącu, projekt adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym). Filia nr 2.
6) Dzień Św. Walentego – współorganizowanie z biblioteką szkolną ZE nr 3 imprezy walentynkowej: konkurs literacko-plastyczny oraz wróżby walentynkowe, życzenia, poczta walentynkowa. (luty). Filia nr 2.
7) Herbatka przy samowarze – spotkania dyskusyjne dla czytelników dorosłych. Tematyka spotkań jest różnorodna, od spotkań autorskich lokalnych twórców, wieczorów poetyckich poprzez tematykę historyczną, krajoznawczą, astronomię, ornitologię itd. Prelegentami będą czytelnicy biblioteki, słuchacze ZUTW, wykładowcy UZ (raz w miesiącu oprócz wakacji). Filia nr 4.
8) Smokolandia – cykl zajęć plastycznych dla dzieci (maj). Filia nr 5.
9) Klub Czytających Rodzin – raz w miesiącu (od lutego 2017) dla dorosłych
z dziećmi, wspólne czytanie książek. Filia nr 5.
10) Konkurs na recenzję książki dla młodzieży – Filia nr 6.
11) Piątkowe czytanki – czytanie bajek dla najmłodszych w ramach DKK. Filia nr 7.
12) Kreatywne spotkania dla rodziców i najmłodszych – spotkania, prelekcje, warsztaty. Filia nr 7.
13) Warsztaty plastyczne z muzyką świata – zajęcia rękodzielnicze dla dzieci
i poznawanie w Filii nr 7.
14) Tydzień czytania „Cała Polska czyta dzieciom" – spotkania i imprezy dla grup przedszkolnych. Dorośli czytają dzieciom (czerwiec). Filia nr 9
15) Biblioteka Bromby i Przyjaciół – Święto patrona: warsztaty, lekcja biblioteczna, konkurs plastyczny. Zabawa z Brombą – krzyżówka ze znajomości lektury. Fantazje na Brombowe okazje – wspólne rysowanie i malowanie. Grupy przedszkolne 5, 6 latki oraz klas I- IV SP. Filia nr 9.
16) Fantazje na Brombowe okazje – zajęcia plastyczne dla grup przedszkolnych oraz klas I- IV SP. Filia nr 9.
17) Jesienne warsztaty – lekcje biblioteczne i spotkania z książką dla szkół podstawowych i przedszkoli. Filia nr 9.
18) Dzień Pluszowego Misia – warsztaty, lekcje biblioteczne - grupy przedszkolne oraz klasy I-III SP. Filia nr 9.
19) Organizowanie zajęć z książką na oddziałach dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego – głośne czytanie, opowiadanie i rysowanie (8 razy w miesiącu). Filia nr 10.
20) Indywidualne zajęcia z czytelnikami na oddziale rehabilitacji, ćwiczenia mowy po udarach (współpraca z logopedą). Filia nr 10.
21) Akademia zwierzaka dla szkolniaka – spotkania 1 raz w miesiącu dla dzieci w wieku szkolnym i miłośników zwierząt. Filia nr 11.
22) Międzynarodowy Dzień Pisarzy oraz Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i rocznica urodzin Hansa Ch. Andersena (marzec) – warsztaty plastyczno-literackie w celu upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci, promocja twórczości Andersena. Filia nr 11.
23) Grupa Zabawowa Balonik – cykl trzymiesięcznych spotkań dla dzieci nie objętych opieką żłobkową i przedszkolną oraz ich opiekunów. Filia nr 11.
24) Imieninowe popołudnie z Piotrusiem – spotkanie dla dzieci i rodziców, nawiązujące do imienia patrona (czerwiec). Filia nr 11.
25) Warsztaty rękodzielnicze – przed Wielkanocą (kwiecień) oraz Bożym Narodzeniem (grudzień). Filia nr 11.
26) Czytanie bajek – comiesięczne spotkania z najmłodszymi. Filia nr 12.

4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w mediatekach. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych i Muzeum Ilustracji Książkowej, będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.
W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających m.in. w Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci, Filii nr 1, Filii nr 7, Filii nr 11, Filii nr 8, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych. W południowej części województwa działa ich już 96.
Biblioteka w 2017 organizować będzie cykle zajęć dla czytelników dorosłych, w tym seniorów. Zaproponujemy czytelnikom wystawki hobbystyczne, prelekcje tematyczne i inne spotkania, które odbywać się będą w miarę potrzeb w filiach nr 1, 2, 4, 5.
Inne cykliczne imprezy:

 • Spotkania konwersacyjne prowadzone w językach angielskim, niemieckim w Language Café mediateki Góra Mediów.
 • Pogotowie językowe w języku angielskim podczas ferii i wakacji. Mediateka Góra Mediów
 • Comiesięczne turnieje szachowe i gier komputerowych. Mediateka Góra Mediów.
 • Comiesięczne spotkania prezentujące osiągnięcia zielonogórskiego środowiska dziennikarzy i artystów przechowywanych w archiwach Radia Zachód (w miarę pozyskania zgody właścicieli praw autorskich). Mediateka Góra Mediów.
 • Comiesięczne projekcje filmów fabularnych połączone z dyskusją we współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut". Mediateka Góra Mediów.
 • Organizowanie raz w miesiącu w Language Café wystaw plastycznych środowiska uczniów, studentów, oraz innych niezrzeszonych artystów. Mediateka Góra Mediów
 • Impreza pod nazwą „Winylowe Brzmienia" – kontynuacja spotkań z wielbicielami muzyki winylowej. Prezentacje, dyskusje, wymiana doświadczeń. Mediateka Góra Mediów
 • Comiesięczne warsztaty fotograficzne. Mediateka Góra Mediów
 • Organizowanie i prowadzenie na bieżąco warsztatów dla Czytelników słabiej radzących sobie z obsługą komputera. Mediateka Góra Mediów
 • Informowanie o możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do e-wydań czasopism: Gazety Lubuskiej, Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej i stałego monitorowania tej usługi; Informowanie i udostępnianie czytelników możliwości korzystania z książki elektronicznej za pomocą strony internetowej: http://libra.ibuk.pl; wydawanie oraz rejestracja Czytelników, którzy otrzymali kod dostępu – wszystkie agendy udostępniania.

Inne:

 • Luty-marzec 2017 wieczór hiszpański – spotkanie z Anną B.Kann, autorką książek o Barcelonie („Barcelona na zawsze", „Powrót do Barcelony", „Do zobaczenia w Barcelonie"), pokaz tańca flamenco, poczęstunek hiszpański. Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Kwiecień 2017 – Dzień Amerykański - spotkanie z pisarką i dyplomatką amerykańską, Persią Walker dla młodzieży i studentów we współpracy z Katedrą Języka Angielskiego (prelekcje na temat jej twórczości oraz na temat Nowego Jorku, pokazy filmów amerykańskich dla szkół i prezentacja książek ze zbiorów "Ameryka w twojej bibliotece. Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Wrzesień 2017 – Europejski Dzień Języków, we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Urzędu Wojewódzkiego. Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Grudzień 2017 – Dzień/Wieczór niemiecki we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej UZ (prelekcja dla uczniów/publiczności), Towarzystwem Polsko-Niemieckim oraz Haliną Stępień (prezentacja wierszy Bierbauma), pokaz filmu niemieckiego we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Urzędu Wojewódzkiego. Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Spotkania, prelekcje, wykłady i imprezy interaktywne zorganizowane we współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i licealnymi związane z ważnymi wydarzeniami literackimi np. jubileusz pisarza, przyznanie ważnej nagrody literackiej oraz lekcje biblioteczne dla grup zorganizowanych. Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Szachy – spotkania w Filii nr 4 i mediatece Góra Mediów.
 • Kobiece spotkania w Szklanej Pułapce – nieregularne spotkania dla kobiet promujące zbiory mediateki z dodatkową atrakcją: spotkaniu z ciekawą osobą udzielającą typowo kobiecych porad. Mediateka Szklana Pułapka.
 • „Piątkowe czytanki" w mediatece Szklana Pułapka w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – cykl spotkań z wybraną książką, dla dzieci w wieku przedszkolnym; ostatni piątek każdego miesiąca. Mediateka Szklana Pułapka.
 • Spotkania z subkulturą i muzyką – projekt realizowany przy współpracy z Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze oraz Radiem Zielona Góra. Comiesięczny cykl spotkań z uczniami gimnazjum w ramach lekcji artystycznych. Podczas spotkań uczniowie poznają różne subkultury, artystów, muzykę i sztukę, oglądają krótkie filmy oraz wykonują specjalnie przygotowane zadania dotyczące szczegółowego tematu spotkania. Mediateka Szklana Pułapka.
 • Slajdowisko, pokazy slajdów i filmów oraz spotkania z podróżnikami. Mediateka Szklana Pułapka.
 • Warsztaty plastyczne z muzyką – zajęcia prowadzone przez Agatę Życzkowską, podczas których podróżujemy w różne ciekawe miejsca na świecie zapoznając się z ich kulturą i tradycją. Każdemu spotkaniu towarzyszy muzyka charakterystyczna dla danego regionu świata. Mediateka Szklana Pułapka.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
1) Opublikowanie dwóch numerów Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris" 1-4(54-57)2016, 1-4(58-61)2017.
2) Opracowanie i wydanie dwóch numerów półrocznika „Bibliotekarz Lubuski" (nr 1[43] oraz 2[44]/2017).
3) Wydanie książek:
• Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 8,
• Dawid Kotlarek Monografia WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze,
• Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 9,
• Pionierzy Zielonej Góry. Wspomnienia i dokumenty cz. II. (dodruk),
• Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. Dzieje i Kultura, red. B. Burda, M. Szymczak (podręcznik do nauki historii regionalnej dla uczniów),
• Katalog informacyjny Biblioteki Norwida,
• Katalog III Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru 2017,
• Katalog XIX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny,
• Folder wystawy In memoriam Michał Kaziów,
• Janusz Rećko Włodzimierz Korsak. Szkice, wspomnienia, indeksy (nazwisk, geograficzny), komentarz,
• Maciej Noskowicz, Żużel. Klub Falubaz.
IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE
1) XXIII edycja konkursu na najlepszą książkę Środkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki, XII edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego, IV edycja Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego – 23 lutego 2017.
2) Tydzień Bibliotek (8-15 maja 2017) ph. „Biblioteka, oczywiście!". W ramach ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich cykl imprez popularyzujących książki, literaturę oraz biblioteki.
3) Noc Muzeów 2017 (maj 2017) – w godzinach wieczorno-nocnych będą prowadzone tradycyjne formy pracy Muzeum Ilustracji Książkowej – zwiedzanie, konkursy, zajęcia graficzne i kaligraficzne oraz warsztaty nawiązujące do hasła obchodów.
4) Noc Bibliotek (3 czerwca 2017) – imprezy promujące Bibliotekę w nietypowych formach i godzinach dla odbiorców w różnym wieku.
5) Letnia Czytelnia Norwida Z książką na leżaku (lipiec-sierpień 2017) – cykl imprez wakacyjnych skierowanych do zielonogórzan i odwiedzających miasto turystów: letnie spotkanie z autorami bestsellerów książkowych, artystami, aktorami.
6) Projekcje filmowe Kino letnie przy zielonogórskiej Palmiarni [uzależnione od pozyskania środków finansowych na realizację projektu]. Mediateka Szklana Pułapka.
7) Europejskie Dni Dziedzictwa – wystawa dostosowana tematycznie do hasła imprezy w 2017 r.
8) Wojewódzki Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP, WiMBP w Gorzowie Wlkp., Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie (9 maja 2017).
9) Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP – piąta edycja akcji wspólnego czytania dzieł literatury polskiej (2 września 2017).
10) Urodziny Norwida – czytanie i śpiewanie poezji patrona Biblioteki C. NORWIDA (wrzesień 2017).
11) We współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze:
• XIX Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny (finał 30 września 2017) [realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych].
• III Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru 2017 Kozzi-Cybulski-Wilhelmi – letnie przeglądy twórczości filmowej i teatralnej ostatniego roku z udziałem partnerów z Niemiec i Czech ze znaczącymi wydarzeniami artystycznymi – projekcjami filmowymi, spektaklami teatralnymi i muzycznymi, spotkaniami i dyskusjami z udziałem największych gwiazd; Festiwal promuje także książkę w filmie i teatrze oraz film w teatr w książce; wzmacnia tożsamość kulturalną regionu i jego mieszkańców, promuje Lubuskie i uatrakcyjnia jego wizerunek; festiwalowa publiczność kształtuje wrażliwość estetyczną, zdobywa wiedzę, podnosi kompetencje w odbiorze kultury, odnajduje swoje miejsce w kulturze współczesnej Europy; wydarzenia filmowe, teatralne i muzyczne odbywać się będą w miejscach nietypowych: na wolnym powietrzu, w przestrzeni miejskiej, w piekarni, namiocie festiwalowym (12-16 lipca 2017) [realizacja uzależniona od pozyskania przez WiMBP środków finansowych].
• VII Festiwal Literacki Proza Poetów im. Anny Tokarskiej– przedsięwzięcie cykliczne o ogólnopolskim zasięgu ma na celu popularyzację współczesnej twórczości, zarówno poetyckiej, jak i prozatorskiej, głównie poprzez spotkania z uznanymi autorami, laureatami i finalistami nagród literackich. Jest to także projekt edukacyjny adresowany, głównie do młodych ludzi, licealistów, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, który będzie poszukiwaniem nowego sposobu funkcjonowania literatury we współczesnym świecie.
W jego ramach odbędą się spotkania autorskie, promocje książek lubuskich autorów, spektakle poetyckie. Festiwal promuje kulturę poprzez wydarzenia artystyczne, spektakle słowa, recitale i koncerty. W ogólnopolski wymiar Festiwalu wpisane są także działania popularyzujące życie literackie i kulturalne naszego regionu. Stąd patronka Festiwalu i jej twórczość, a także spotkania z lubuskimi poetami, prozaikami, artystami, którzy w znaczący sposób zaznaczają swoją obecność na kulturalnej mapie lubuskiego. Gościem Festiwalu będzie Elisabeth Herrmann – niemiecka pisarka i dziennikarka, tłumaczona na język polski. Jej powieści są bardzo popularne i często służą za scenariusze filmowe. Otrzymała nagrodę Radio Bremen Crime oraz niemiecką nagrodę Crime Fiction 2012 (16-30 listopada 2017).
• Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – cykl poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, znani aktorzy/artyści prezentują polską i zagraniczną poezję. 15 stycznia 2017 – Jerzy Trela, 12 lutego 2017 – Anna Seniuk.
V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, fundacji i innych źródeł (Festiwal Czytanie najlepszą nauką, Tydzień Bibliotek, wakacje 2017, wydawnictwa regionalne, Proza Poetów, „Bibliotekarz Lubuski", wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja naukowa i inne).
Złożono wnioski do MKiDN o dofinansowanie innych działań Biblioteki, m. in.: 3. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozii Cybulski Wilhelmi, Program Teatr i Taniec; 3. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozii Cybulski Wilhelmi, Program Film; Projekt dr Kaziów, Program Wspieranie Działań Muzealnych; Remont i wyposażenie Działu Magazynów i Zbiorów zabezpieczonych, Program Infrastruktura Kultury; 6. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów, Program Promocja czytelnictwa; Szkolenia dla Bibliotekarzy, Program Partnerstwo dla Książki .
W roku 2017 do innych podmiotów złożonych zostanie szereg wniosków o dotacje, m. in.: wypoczynek dzieci i młodzieży – Letnia Czytelnia Norwida (Urząd Miasta Zielona Góra), zakup nowości wydawniczych 2017 (MKiDN, Urząd Miasta Zielona Góra/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), digitalizację Gazety Lubuskiej za lata 1991-2010 (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 3. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozii Cybulski Wilhelmi (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego/Urząd Miasta Zielona Góra), Konwersatoria bibliotekoznawcze 2017 (Urząd Miasta Zielona Góra/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), druk publikacji regionalnych i innych (Urząd Miasta Zielona Góra/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), konferencję nt. prasoznawstwa (Urząd Miasta Zielona Góra/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), cykl audycji telewizyjnych promujących bibliotekę (Urząd Miasta Zielona Góra/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), druk Czasopisma Literacko-Kulturalnego PRO LIBRIS (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej), organizację cyklu filmów niemieckich Panorama niemiecka w ramach 3. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozii Cybulski Wilhelmi (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej).
Filie miejskie będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych i u sponsorów o dotację na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.
Zorganizowane zostaną dwa kiermasze książek: w maju i we wrześniu 2017. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat stacjonarny i internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, realizacji kwerend, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE
1. Przygotowanie we współpracy z Parkiem Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A." audytu energetycznego budynku i programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie dokumentacji Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii".
2. Kontynuacja II etapu modernizacji Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu
pn. „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży. Biblioteka Pana Kleksa" w zakresie nowej aranżacji przestrzeni wyremontowanej w 2015 roku i częściowo wyposażonej w nowe meble i sprzęt w roku 2016. Uzupełnienie wyposażenia kolejnych stref pomieszczeń w nowe meble i multimedialny sprzęt komputerowy.
3. „Modernizacja Działu Magazynów i Zbiorów zabezpieczonych w budynku głównym WiMBP" w zakresie dostawy i montażu systemu regałów przesuwnych, wymiany 7 dźwigów towarowych do transportu książek, zakupu mebli biurowych (szafy, stoły, krzesła, burka, fotele) i sprzętu komputerowego do realizacji zamówień czytelniczych oraz wykonania niezbędnych robót budowlanych związanych z przygotowaniem podłoża i położeniem wykładziny obiektowej pcv, wymianą drzwi, pomalowaniem ścian i sufitów (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z MKiDN).
4. Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego budynku Biblioteki o dodatkowe strefy zabezpieczenia i ochrony wewnętrznej poszczególnych pomieszczeń oraz dodatkowe kamery na zewnątrz obiektu; zamontowanie szlabanu zabezpieczającego wjazd na parking od ul. Świętojańskiej i podłączenie systemu z ochroną w szatni (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych).
5. Umycie zewnętrznej, szklanej elewacji zewnętrznej części wysokiej budynku głównego Biblioteki oraz zewnętrznej części okien stałych na parterze.
6. Przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych Sali Dębowej w zakresie renowacji podłogi lub położenia nowej wykładziny obiektowej PCV, wymiany foteli, obniżenia sceny oraz malowania ścian i sufitu; nadanie Sali imienia patrona.
7. Realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w budynku głównym WiMBP i filiach oraz funkcjonujących w Bibliotece systemów informatycznych:
• uaktualnienie instrukcji zarzadzania systemami informatycznymi oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej zasad polityki bezpieczeństwa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych,
• uzupełnienie zabezpieczeń pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe (min. zakup metalowych zamykanych szaf do przechowywania zobowiązań czytelników oraz zamykanych na zamek patentowy szaf biurowych do przechowywania akt
i dokumentów),
• zakup i montaż dodatkowych zamków w drzwiach i meblach poszczególnych działów i filii gromadzących i przetwarzających dane osobowe.
8. Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego, Księgowości, Kadr.
9. Przeprowadzenie prac remontowo-naprawczych związanych z wymianą płytek podłogowych na zewnątrz ciągu pieszego i schodów wejściowych od strony Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży z zamontowaniem wzmocnionych poręczy.
10. Realizacja ostatniego etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych w zakresie obejmującym obudowanie głównej klatki schodowej. (Przeprowadzenie procedury przetargowej, wykonanie prac objętych projektem). Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych.
11. Realizacja zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej po kontroli w 2014 roku, w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku głównym Biblioteki:
• aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Biblioteki,
• przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji ludzi z budynku Biblioteki na wypadek powstania pożaru,
• częściowa wymiana akumulatorów w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego w korytarzach
i na klatce schodowej; ponowne przeprowadzenie przeglądu technicznego i pomiarów skuteczności oświetlenia awaryjnego,
• zamontowanie układu, który w przypadku odcięcia dopływu prądu za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie będzie powodował samoczynnego załączenia zasilania awaryjnego typu UPS.
12. Konsultacja założeń do prac projektowych związanych z funkcjonalnością i aranżacją nowych pomieszczeń w Zespole Szkół Edukacyjnych na os. Pomorskim, przeznaczonych dla Filii nr 2 WIMBP. Koordynacja robót remontowo-budowlanych, przeniesienie księgozbioru i wyposażenia Filii do nowego lokalu.
13. Uzupełniający zakup regałów na książki do Filii nr 1 przy ul. Ptasiej umożliwiający zakończenie wymiany regałów (w roku 2013 i 2014 dokonano zakupu części regałów dzięki wsparciu finansowemu radnych Miasta Zielona Góra).
14. W miarę posiadania środków finansowych sukcesywne uzupełnianie wyposażenia działów w budynku głównym Biblioteki i w filiach w nowe meble i sprzęt komputerowy.
15. Rozpoczęcie tworzenia projektu kompleksowej modernizacji filii miejskich Biblioteki; poszukiwanie nowych lokalizacji.
16. Modernizacja Filii nr 4 przy ulicy Podgórnej.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.