Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
w roku 2016


I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja
1) Gromadzenie zbiorów:

 •  zakup nowości wydawniczych oraz druków wydawanych w XIX-XX-XXI w. ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków pozyskanych ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych (ok. 1600 wol.),
 • gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy, zamówienia u wydawców, zakupy w antykwariatach i u hobbystów,
 • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, rękopisów, ilustracji książkowej, grafiki, muzykaliów i notacji muzycznych, płyt CD, map współczesnych i planów miast,
 • poszerzenie zakupów książki mówionej na płytach CD, MP3, CD-R, zakup baz danych i czasopism w wersji elektronicznej, e-book, zakup innych zbiorów w postaci cyfrowej,
 • prenumerata ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych – łącznie 193 tyt. (244 egz.),
 • przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
 • uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych, przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
 • uzupełnianie zbiorów w filiach miejskich, Hospicjum i na oddziałach w Szpitalu Wojewódzkim w ramach akcji Uwolnij książkę i bookcrossingu.

2) Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 oraz przysposobienie ich do udostępniania:

 • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
 • tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania do bazy posiadanych zasobów.

3) Aktualizacja księgozbiorów:

 • selekcja książek we wszystkich agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
 • kontrolne skontra w filiach nr 1, 8, 11, Czytelni Ogólnej i Dziale Zbiorów Specjalnych (starodruki, fotografie, mikrofilmy, rękopisy, CD-ROM-y, zbiory zdigitalizowane),
 • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych i nieczytanych.

4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:

 • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
 • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja,
 • prowadzenie antykwariatu internetowego i stacjonarnego, organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień 2016).

5) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych i regionalnych: Grunberger Wochenblatt (roczniki małego formatu), kolekcji „Pedagogium Sulechowskiego" z XVIII w., kontynuacja digitalizacji poloniców wpisanych do ZBC, digitalizacja druków XIX i XX w. wpisanych do ZBC jako publikacje planowane, wykonywanie zleceń czytelników w ramach usługi Digitalizacji na żądanie.
6) Budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych do publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów (m. in. publikacje regionalne oraz dokumenty życia społecznego).
7) Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz zakupionych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych oferowanych w Wirtualnej Czytelni Norwida.
8) Realizacja projektu America@ your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych Stanom Zjednoczonym, dostęp do internetowych baz danych (ok. 100 tytułów książkowych, dostęp on-line do ponad 20 komercyjnych baz, m.in. baz artykułów z periodyków, książek elektronicznych, encyklopedii, informacji na temat nauki i technologii, wiadomości biznesowych, literatury i krytyki literackiej oraz spraw bieżących) we współpracy z Ambasadą USA w Polsce.

2. Udostępnianie zbiorów
1) Obsługa biblioteczna około 25.000 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 12 filiach miejskich, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz.
2) Udostępniania czasopism i prasy codziennej w formie papierowej na miejscu.
3) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
4) Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów WiMBP w zasobach Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
5) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień
z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
6) Realizacja e-usług WiMBP: udostępnianie elektronicznych baz danych poprzez System Udostępniania Zasobów Informacyjnych (prasa, czasopisma, książki, naukowe i popularno-naukowe bazy danych z różnych dziedzin wiedzy), digitalizacja na żądanie, videokonferencje, platforma dla artystów, e-recenzje.
7) Wypożyczanie Czytaka Plus i książek cyfrowych w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2014".

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
1) Bibliografia Ziemi Lubuskiej:

 • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
 • uzupełnianie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej" o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego", bibliografii specjalnych oraz baz bibliograficznych dostępnych on-line,
 • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata 1945-1986),
 • uzupełnienie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy znajdujące się w zbiorach WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
3) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych:

 • gromadzenie księgozbioru prawniczego,
 • aktualizacja bazy prawnej Inforlex, Lex Polonica.

4) Współudział w opracowywaniu bazy „Prasa": bibliografowanie „Przeglądu" i zielonogórskiego wydania „Gazety Wyborczej", wprowadzanie sporządzonych opisów z hasłami przedmiotowymi do bazy Biblioteki Narodowej „Artykuły z gazet
i tygodników polskich".
5) Bibliografowanie czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych.
6) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych,
o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.
7) Działalność edukacyjna i informacyjna, a w szczególności:

 • a) udostępnianie PIN-ów do bazy IBUK Libra i Gazety Wyborczej oraz instruktaż korzystania z tych baz,
 • b) udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.

8) Gromadzenie i aktualizowanie informacji do portalu news.365.pl (system sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze).
9) Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
10) Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów" – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami" poprzez udostępnienie do digitalizacji posiadanych wydawnictw regionalnych; zbiory po zdigitalizowaniu trafią do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
11) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
12) Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności bibliotek oraz aktualności kulturalne z Polski i świata.
13) Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.biblioteka.zgora.pl, profili na portalach społecznościowych oraz innych stron: http://www.dbaim.prv.pl, news365.pl, portalu www.bibliotekarzlubuski.pl, administrowanie elektroniczną platformą szkoleniową.

4. Działalność naukowa
1) Organizacja konferencji naukowej w zakresie prasoznawstwa – współpraca: PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. (Gorzów Wlkp., listopad 2016).
2) Organizacja konferencji naukowej dotyczącej osób niepełnosprawnych w bibliotece – współpraca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Zielonogórski (listopad 2016).
3) Badania nad historią prasy lubuskiej po 1945 r. w ramach współpracy z PWSZ w Gorzowie Wlkp.
4) Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii regionalnej, historii książki, prasy i bibliotek oraz ich publikacja w wydawnictwach naukowych.
5) Publikacja artykułów pracowników WiMBP dotyczących badań oraz zasobów WiMBP.
6) Przygotowanie i organizacja comiesięcznych spotkań naukowych w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych.
7) Prace nad publikacją naukową o tematyce prasoznawczej (Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, zeszyt 8) – współpraca z PWSZ Gorzów Wlkp.
8) Udział pracowników WiMBP w konferencjach ogólnopolskich i regionalnych, przygotowywanie referatów. Publikowanie artykułów w czasopismach centralnych oraz „Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych", „Bibliotekarzu Lubuskim" i „Pro Libris".
9) Udostępnianie elektroniczne czasopism „Bibliotekarz Lubuski" oraz „Pro Libris".
10) Opracowanie „Kroniki życia naukowego. Rok 2015. Biblioteki naukowe" do kolejnego zeszytu „Przeglądu Bibliotecznego".
11) Mobilizowanie i wspieranie pracowników w pisaniu doktoratów, zdobywaniu statusu bibliotekarza dyplomowanego oraz podejmowaniu studiów podyplomowych, pomoc organizacyjna i merytoryczna.
12) Udział w pracach Komisja Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu
13) Udział w pracach Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głównym SBP.
14) Przygotowanie i organizacja spotkań naukowych Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze – współpraca: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu.
15) Rozpoczęcie prac nad stworzeniem zielonogórskiej Arteteki [realizacja uzależniona od pozyskania przez WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze środków finansowych].
16) Opracowanie długofalowej strategii (lata 2016-2018) zakładającej zdigitalizowanie części zbiorów „Izb Pamięci; Historii" znajdujących się w południowej części województwa lubuskiego [realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych].

5. Informatyzacja biblioteki

W roku 2016 w WiMBP im. C. Norwida planuje się podjąć szereg działań, których celem będzie wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej dostępności WiMBP w Internecie. Ważnym zadaniem będzie również rozwijanie i doskonalenie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług będzie związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Planuje się także rozpoczęcie realizacji projektu pn. E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo, którego przeprowadzenie, w powiązaniu z poprzednio zakończonymi projektami, pozwoli na publiczne udostępnienie kompleksowej e-oferty Biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym [praca uzależniona od pozyskania przez WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze środków finansowych].
Ważnym elementem będzie nadzór nad bezpieczeństwem usług, serwisów oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Planuje się inwentaryzację sieci, stworzenie mapy połączeń sieciowych, identyfikację sprzętu oraz oprogramowania, licencji itd. W roku 2016 przewiduje się kontynuowanie ww. prac, których efektem będzie zbudowanie pełnego środowiska systemowego służącego do kontroli i zarządzania zasobami sieciowymi.
W ramach środków inwestycyjnych planowane są zakupy sprzętu komputerowego:

 • co najmniej 35 komputerów stacjonarnych,
 • sprzęt wymienny (zasilacze, kable etc.),
 • zaciskarka do okablowania UTP,
 • zakup wyposażenia elektronicznego do Oddziału dla Dzieci:
  • 9 tabletów graficznych,
  • pakiet oprogramowania graficznego (Adobe Photshop, Corel Draw),
  • oprogramowanie biurowe (Microsoft Office),
  • dwa projektory multimedialne,
  • tablicę interaktywną,
  • dwa kolorowe urządzenia wielofunkcyjne – jedno formatu A3, drugie A4,
  • czternaście wysokowydajnych zestawów komputerowych,
  • rozbudowa sieci Ethernet wraz z zakupem wysokowydajnego switcha,
  • system monitoringu wizyjnego,
  • system zabezpieczający (zestaw bramek, pasków magnetycznych oraz programatora),
  • oraz inny sprzęt wspierający pracę z dziećmi i młodzieżą

oraz wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych i wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP).

Kolejnym istotnym zadaniem jest reinstalacja oprogramowania bibliotecznego PROLIB MARC 21. Całość zadania będzie obejmowała instalację odpowiedniego oprogramowania na serwerach oraz wszystkich komputerach klienckich w WiMBP oraz szkolenie aktualizujące kompetencje bibliotekarzy. Wykonanie tych prac jest niezbędne do prawidłowej pracy oprogramowania bibliotecznego (czerwiec-lipiec 2016). Prowadzimy szkolenia w zakresie formatu Marc21 dla pracowników WiMBP oraz bibliotek terenowych oraz sprawdzamy funkcjonalności programu Prolib M21.
W 2016 roku będzie również prowadzony szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usług sieciowych m.in. zarządzaniem kontami pocztowymi użytkowników, pomocą przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników, zarządzaniem serwerami stron WWW itp.
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość
1) Zebranie danych statystycznych z bibliotek terenowych oraz sprawozdań GUS Biblioteki Wojewódzkiej za 2015 r., sprawdzenie, uporządkowanie, wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
2) Przekazanie niezbędnych sprawozdań drogą elektroniczną do GUS oraz Biblioteki Narodowej.
3) Opracowanie Informatora Statystycznego za rok 2015 „Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego" i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie DBAiM (do końca marca 2016 r.).
4) Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla poszczególnych powiatów.
5) Opracowanie wniosków o odznaczenia dla zasłużonych dyrektorów i kierowników bibliotek podległych merytorycznie WiMBP, wysłanie pism polecających do władz poszczególnych gmin.
6) Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących potrzeb i satysfakcji użytkowników agend w gmachu głównym filii miejskich WiMBP wg zasad AFB.
7) Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek gminnych południowej części województwa lubuskiego.
8) Analiza funkcjonowania bibliotek wchodzących w skład innej instytucji kultury. Badania stanu i funkcjonowania punktów bibliotecznych w południowej części województwa lubuskiego.
9) Uzupełnienie elektronicznej ankiety „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych". Administrowanie serwisem Analiza Funkcjonowania Bibliotek, weryfikacja danych.

7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
1) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (marzec 2016 ).
2) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych (kwiecień 2016).
3) Seminarium biblioterapeutyczne dla bibliotekarzy i osób zainteresowanych biblioterapią (listopad 2016).
4) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z pięciu powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze, w których nie powołano biblioteki powiatowej; w miarę potrzeb uczestnictwo i wsparcie merytoryczne seminariów organizowanych przez placówki pełniące zadania biblioteki powiatowej (Krosno Odrzańskie, Nowa Sól).
5) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych: Cyfrowa obróbka zdjęć; Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w bibliotece – odpowiedzialność kadry zarządzającej; Zabawy z bohaterami książek wydawnictwa „Media Rodzina"; Pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Wypełnianie i rozliczanie wniosków; Szkolenie z cyklu „Prawo w bibliotece"; Bawialnia dla Bibliotekarzy. Stopień podstawowy - 2 szkolenia; III stopień Kursu Biblioterapii; Biblioteka każdego człowieka. Badanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców przy wykorzystaniu animacyjnych narządzi badawczych celem dostosowania oferty biblioteki do potrzeb i wymogów społeczności lokalnej obsługiwanej przez bibliotekę.
6) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP.
7) Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
8) Prowadzenie szkoleń w zakresie formatu Marc21 dla pracowników WiMBP oraz bibliotekarzy bibliotek terenowych południowej części województwa.

8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
1) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne ich zadań ustawowych poprzez wizytacje, przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom.
2) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych.
3) Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym (w tym bibliotekom dla dzieci), wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
4) Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
5) Udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru (wycofywanie pozycji zdezaktualizowanych, dubletów).
6) Bieżąca aktualizacja bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach
i czytelnictwie.
7) Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności bibliotek oraz aktualności kulturalne z Polski i świata; zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.dbaim.prv.pl
8) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny na miejscu w WiMBP.
9) Koordynowanie i prowadzenie wspólnie z DKK akcji „Święto cioci", adresowanej do dziecięcych Klubów DKK południowej części województwa lubuskiego na podstawie książki Elizy Piotrowskiej „Ciocia Jadzia".

II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA
1. Działalność wystawiennicza
1) Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Agaty Buchalik-Drzyzgi, Adama Bagińskiego, Stefana Słockiego.

2) Wystawy w holu:

 • Pokonkursowa wystawa Miejskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Główny organizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury luty,
 • Karty pocztowe z kolekcji Grzegorza Biszczanika – Zielona Góra po 1945 roku wrzesień.

3) Wystawy czasowe w salonie wystawowym:

 • Zatrzymać piękno – wystawa Klubu Tkaniny Artystycznej „Anna" przy Komendzie Miejskiej w Zielonej Górze z okazji 30-lecia. Luty,
 • Dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych marzec- kwiecień,
 • Pokonkursowa wystawa XV Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny wrzesień,
 • Dr Kaziow – Życie i twórczość dra Michała Kaziowa październik-grudzień. Projekt „Doktor Kaziów" to wystawa upamiętniająca lubuskiego pisarza – człowieka okrutnie doświadczonego przez los, inwalidy pozbawionego wzroku i obu rąk w wieku 20 lat, który dzięki własnemu uporowi, osobistej determinacji i pomocy innych, zwłaszcza aktorki Haliny Lubicz, zdołał ukończyć liceum, studia i obronić pracę doktorską, stać się w kraju rozpoznawalnym pisarzem, cenionym w środowisku mediów recenzentem radiowym, felietonistą, redaktorem pism dla niewidomych. Był pierwszym na świecie człowiekiem czytającym alfabet brajlowski górną wargą. Jako jedyny pisarz lubuski był nominowany w 1998 r. do Nagrody Nobla. Wystawa spajać będzie ze sobą elementy tradycyjne (eksponaty, standy, roll-upy, bannery) niestandardowe rozwiązanie aranżacyjne (m.in. pokój ciemności symbolizujący inwalidztwo pisarza) i multimedialne. Ekspozycja znajdować się będzie w łączniku i salonie wystawowym Biblioteki Norwida w terminie od 9 września do 15 grudnia 2016 r.

Ponadto planuje się wypożyczenie dwóch wystaw z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.: Papusza oraz Zbigniew Herbert.

4) Cykliczne wystawy w Galerii na Ptasiej i mediatece Szklana Pułapka (Palmiarnia).
5) Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach i Oddziale dla Dzieci, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych, Znalezione w książkach – wystawa zakładek pozostawionych przez czytelników w Filii nr 5 oraz inne.

2. Upowszechnianie czytelnictwa
1) Czwartki Lubuskie – spotkania autorskie z lubuskimi literatami oraz z popularnymi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami.
2) Promocja książek autorów lubuskich wydawanych w Oficynie Pro Libris i innych wydawnictwach.
3) Ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu na Debiut Poetycki Pro Libris 2016 – styczeń 2016.
4) Całoroczna akcja ph. Uwolnij książkę (filie miejskie) oraz bookcrossing.
5) Organizacja wieczornych obserwacji nieba przed gmachem głównym WiMBP raz przed budynkiem zielonogórskiej Palmiarni (mediateka Szklana Pułapka) wraz z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze (maj 2016 r.).
6) Przeprowadzenie warsztatów dla czytelników z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej pt. „Poznaj zbiory regionalne poprzez bazy internetowe Biblioteki" (maj 2016 r.).
7) Koordynacja działalności 95 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego (ok. 60 spotkań autorskich, warsztaty, zakupy książek).

3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Szeroko prowadzona działalność dla młodych użytkowników Biblioteki ma na celu promocję czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką oraz wzrost aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży z Zielonej Góry i okolic. Założeniem jest stworzenie odbiorcom dziecięcym i młodzieżowym ciekawej i twórczej alternatywy spędzania wolnego czasu, wyrobienie nawyków i kształtowanie gustów czytelniczych; rozbudzenie motywacji do pogłębiania wiedzy, pobudzenie aktywności twórczej. Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce: Oddział dla Dzieci, filie nr 2, 7, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie filie nr 3, 5 i 8. Będą to m.in. konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze i gier planszowych i komputerowych PS 3, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, muzyczne i teatralne. Ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich, warsztatów plastycznych, literackich i kabaretowych.

W 2016 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia filii miejskich:
1) Wakacje 2016 – w Oddziale dla Dzieci i filiach dla dzieci – ze środków Urzędu Miasta.
2) „Mówić każdy może..." – kompleksowy projekt dla młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz ich opiekunów i nauczycieli; ma motywować, zachęcać i wykształcać w młodzieży potrzebę czytania i dyskutowania o literaturze, uświadamiać potrzebę ciągłej pracy nad słownictwem – językiem jako żywym tworem, nauczyć wyłapywania istotnych idei z wypowiedzi innych i ustosunkowanie się do nich, wyrobić umiejętność starannego formułowania myśli; projekt obejmuje organizację trzech bloków tematycznych, stanowiących nierozerwalną całość, potrzebną, by pomóc nastolatkom w zdobyciu właściwych kompetencji w komunikacji społecznej; projekt zakłada: warsztaty, spotkania autorskie, konkurs oratorski, audycję radiową.
3) XIII Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla uczniów zielonogórskich szkół, w dwóch kategoriach wiekowych, stawiający sobie za cel doskonalenie umiejętności ortograficznych, promowanie poprawnej polszczyzny i propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży. Filie 2, 5, 7, 9, 11 i Oddział dla Dzieci. Realizacja: marzec/kwiecień 2016.
4) Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi, gry i zabawy oraz inne zajęcia wypływające ze wspólnego projektu agend Biblioteki; Rodzinny Turniej Żywego Chińczyka (8-15 maja 2016).
5) Z książką na walizkach – cykl imprez z udziałem popularnych autorów książek dla dzieci; finał XII lubuskich spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie – przedsięwzięcie realizowane wspólnie z łódzkim Wydawnictwem Literatura, przy udziale bibliotek publicznych południowej części województwa (21-23 września 2016).

Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:
1) „Kleksomania" – konkurs wiedzy o przygodach Pana Kleksa w oparciu o książki Jana Brzechwy dla kl. IV-V; w dwuetapowym konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych; najlepsza drużyna uzyskuje Puchar Pana Kleksa i tytuł Kleksomaniaka roku; Oddział dla Dzieci.
2) „Andersen Party" – spotkanie warsztatowe dla dzieci wraz z opiekunami zorganizowane 2 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, promujące literaturę wśród młodych czytelników; w tym dniu przypadają urodziny Hansa Christiana Andersena, autora baśni znanych dzieciom na całym świecie.
3) Piątki z Elmerem – spotkania dla wszystkich chętnych przedszkolaków połączone z czytaniem wybranej bajki, zabawami i zajęciami plastycznymi. Filia nr 2.
4) Spotkania z subkulturami przy współpracy z Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze; cykl spotkań z uczniami w ramach lekcji artystycznych. Podczas spotkań uczniowie poznają różne subkultury, artystów, muzykę i sztukę. Mediateka Szklana Pułapka. Oglądają krótkie filmy oraz wykonują specjalnie przygotowane zadania dotyczące szczegółowego tematu spotkania.
5) Piątkowe czytanki w mediatece Szklana Pułapka w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – cykl spotkań z wybraną książką, dla dzieci w wieku przedszkolnym w ostatni piątek każdego miesiąca.
6) XVII Przegląd Mistrz Pięknego Czytania ph. „Lektura nie gryzie" – konkurs dla szkół podstawowych (w dwóch kategoriach wiekowych: I-III i IV-VI); głównym celem jest promocja czytania, zaprezentowanie dzieciom i młodzieży tekstów z kanonu klasyki literackiej, a także wzrost zainteresowania książką i biblioteką oraz aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży (maj – czerwiec 2016).
7) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – „Co to znaczy?" i „Trudne słówka"- cykl zajęć bibliotecznych dla kl. IV i V. Filia nr 5.
8) Wiosna w Bullerbyn – warsztaty literackie z prezentacją multimedialną o twórczości A. Lindgren. Filia nr 5.
9) Dzień Ziemi – warsztaty plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem materiałów wtórnych. Filia nr 5.
10) „Malowane kolędy i pastorałki" – zajęcia dla rodziców i dzieci. Filia nr 5.
11) Poranek z historią w oparciu o lekturę Kazimierza Szymeczko „A to historia. Opowiadania z dziejów Polski" dla dzieci klas III szkoły podstawowej (czytanie oraz wykonywanie prac plastycznych w oparciu o przeczytany fragment książki). Filia nr 6.
12) Głośne czytania popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci na przykładzie wybranych tytułów z akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom" kl. I-III z udziałem znanych zielonogórzan i przedstawicieli różnych zawodów (event tygodniowy); comiesięczne zajęcia plastyczno – literackie związane z patronem biblioteki – Brombą z książki M. Wojtyszki, kl. IV-VI SP oraz powarsztatowa wystawa prac; turniej literacki „Przygoda w świecie nierzeczywistym" dla klas IV-VI SP; gra detektywistyczna „Odkryj tajemnice biblioteki i szkoły" dla klas I-III SP. Filia nr 3, 9, 5, 11, Oddział dla Dzieci.

Pozostałe przedsięwzięcia (w wyborze):
1) Światowy Dzień Czytania Tolkiena, przy współpracy z Klubem Fantastyki AD ASTRA, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury oraz zielonogórskimi mediami. Góra Mediów.
2) Laboratorium dramatu – warsztaty aktorskie dla młodzieży prowadzone przez aktorkę teatralną. Filia nr 1.
3) Wieczór z poezją ks. Jana Twardowskiego z okazji 10 rocznicy śmierci poety – 20 stycznia 2016 r. Filia nr 1.
4) Interdyscyplinarny Turniej Poezji Multimedialnej – konkurs dla młodzieży/młodych na napisanie wiersza i projektu (fotograficznego, graficznego, filmowego) na temat wskazany przez organizatora. Filia nr 1.
5) Biblioteka na Zdrowie – projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Zielona Góro Zacznij Biegać - bieg-marsz promujący hasło Tygodnia Bibliotek 2016 oraz promocja zdrowego stylu życia. Filia nr 1.
6) Bajki pomagajki – cykl spotkań z bajką terapeutyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym, mający na celu oswojenie i redukcję lęku u dzieci, kształcący wyobraźnię i wspomagający relacje międzyludzkie. Filia nr 2.
7) Pierwszak w bibliotece – cykl spotkań dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej z prezentacjami multimedialnymi oraz warsztatami, mających na celu zapoznanie uczniów z biblioteką jako "trzecim miejscem" i kształtowanie u dzieci nawyku czytania książek oraz korzystania ze zbiorów bibliotecznych; zajęcia przebiegać będą w trzech sferach: biblioteki, jako miejsca wymiany myśli, poglądów, pozyskiwania informacji i wiedzy; biblioteki jako miejsca spotkań z innymi ludźmi np. poprzez uczestnictwo w DKK; trzecia sfera – stworzenie okazji do rozwijania pasji i talentów czytelników. Filia nr 2.
8) Warsztaty językowe dla dzieci ph: „Little steps in English" czyli nauka i zabawa języka angielskiego dla dzieci z klas I-III w Bibliotece Słonia Elmera. Filia nr 2.
9) Dzień Flagi – spotkanie w celu popularyzowania wiedzy na temat symboli narodowych. Projekt skierowany do przedszkolaków i uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej (kwiecień-maj). Filia nr 2.
10) Święto Wolnych Książek – XIII edycja cyklu spotkań, przybliżających dzieciom i młodzieży ideę bookcrossingu (czerwiec). Filia nr 2.
11) Biblioteka na kółkach - promocja czytelnictwa wśród młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 21 oraz Gimnazjum nr 8 na lekcjach języka polskiego (wg potrzeb). Prezentacja nowości wydawniczych, połączona z prezentacją multimedialną. Filia nr 2.
12) Herbatka przy samowarze – spotkania dyskusyjne dla dorosłych, głównie osób starszych, często samotnych, które chcą spotkać się w bibliotece z innymi, podzielić swoimi zainteresowaniami, przeżyciami, czy po prostu porozmawiać; prelegenci – czytelnicy biblioteki, słuchacze ZUTW, wykładowcy UZ. Filia nr 4.
13) Ołówek opowiada - cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci kochających rysować i malować (drugi czwartek każdego miesiąca). Filia nr 5.
14) Głośne czytania z kolekcji Arcydzieła Literatury Dziecięcej – raz w miesiącu. Filia nr 5.
15) Od papirusu do e-booka – prezentacja multimedialna dla uczniów kl. VI. Filia nr 5.
16) Tydzień czytania Cała Polska czyta dzieciom – spotkania i imprezy dla przedszkolaków ph. Dorośli czytają dzieciom. Filia nr 9.
17) Biblioteka Bromby i Przyjaciół – Święto Patrona 17.XI.2016: warsztaty, lekcje biblioteczne, konkurs plastyczny; zabawa z Brombą, krzyżówka ze znajomości lektury, Fantazje na Brombowe okazje – wspólne rysowanie i malowanie. Filia nr 9.
18) Organizowanie zajęć z książką na oddziałach dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego – głośne czytanie, opowiadanie i rysowanie (8 razy w miesiącu). Filia nr 10.
19) Spotkanie imieninowe z Piotrusiem Panem dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Filia nr 11.
20) „Zielone Gry" - cykl spotkań o charakterze edukacyjno-ekologicznym mający na celu podniesienie świadomości oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju; przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów (warsztaty z wykorzystaniem gier planszowych „Ropa z Catanu" oraz „Władca doliny" i gry internetowej „Gra z Klimatem"). Filia nr 11.
21) Opowieści z mojej małej i wielkiej Ojczyzny – realizacja projektu we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Zielonej Górze (rok szkolny 2015/2016) spotkania 1 raz w miesiącu, zakończenie projektu - kwiecień 2016; cele: promowanie, prezentowanie uczniom polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez ukazanie bogatego świata polskich legend, podań, bajek i wierszy; popularyzacja wiedzy o Polsce; propagowanie czytelnictwa; pobudzanie wyobraźni uczniów, inspirowanie ich do poznawania świata i do tworzenia własnych dzieł artystycznych; rozwijanie umiejętności manualnych;
22) Obchody znanych i mniej znanych świąt: Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Dzień Czarnego Kota, Dzień Marchewki; Dzień Ziemi; Międzynarodowy Dzień Muzyki, Dzień Misia, Grzybobranie, Bezpieczne wakacje. Oddział dla Dzieci i filie miejskie.

4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w mediatekach. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych i Muzeum Ilustracji Książkowej, będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.
W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających m.in. w Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci, Filii nr 1, Filii nr 7, Filii nr 11, Filii nr 8, Klubie Mam oraz w bibliotekach terenowych. W południowej części województwa działa ich już 95.
Biblioteka w 2016 organizować będzie cykle zajęć dla czytelników dorosłych, w tym seniorów. Zaproponujemy czytelnikom wystawki hobbystyczne, prelekcje tematyczne i inne spotkania, które odbywać się będą w miarę potrzeb w filiach nr 1, 2, 4, 5.
Inne cykliczne imprezy:

 • Spotkania konwersacyjne prowadzone w językach angielskim, niemieckim w Language cafe mediateki Góra Mediów.
 • Pogotowie językowe w języku angielskim podczas ferii i wakacji.
 • Dzień Amerykański – spotkanie z prelegentem z Ambasady USA (pisarką amerykańską) dla młodzieży i studentów we współpracy z Katedrą Języka Angielskiego UZ, pokazy fragmentów filmów amerykańskich dla szkół i prezentacja książek ze zbiorów „Ameryka w twojej bibliotece"; wieczór literatury amerykańskiej i poświęconej Ameryce we współpracy ze Stowarzyszeniem Jeszcze Żywych Poetów (prezentacja twórczości pisarki amerykańskiej oraz konkurs jednego wiersza) oraz Ambasadą USA w Warszawie.
 • Dzień Szekspirowski z okazji 400 lat od śmierci Szekspira (23.04); impreza dla młodzieży i studentów (inauguracja połączona z wykładem na temat twórczości Szekspira we współpracy z Katedrą Języka Angielskiego UJ, prezentacja o Bibliotece Obcojęzycznej, pokaz fragmentów filmu fantasy „Doctor Who" przenoszącego bohatera w czasy Szekspira, czytanie utworów Szekspira.
 • Wrzesień 2016: Europejski Dzień Języków – giełda szkół językowych, pokaz filmu dla młodzieży o tematyce europejskiej we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego, prezentacja Biblioteki Obcojęzycznej oraz promocja poezji europejskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Jeszcze Żywych Poetów.
 • Cotygodniowe seanse ANIME, na których prezentowane będą japońskie filmy animowane oraz inne, utrzymane w stylu japońskiej animacji. Góra Mediów.
 • Comiesięczne turnieje szachowe i gier komputerowych. Góra Mediów.
 • Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki w: Wypożyczalni Głównej., Oddziale dla Dzieci, Filii nr 1, 5, 7, 8, 9, 11, Bibliotece obcojęzycznej i Klubie Mam oraz w bibliotekach terenowych – razem ok. 60 spotkań.
 • Szachy – spotkania w Filii nr 4 i mediatece Góra Mediów.
 • IV urodziny mediateki Szklana Pułapka – 17 maja, piknik muzyczny oraz dni otwarte.
 • Kobiece spotkania w Szklanej Pułapce – nieregularne spotkania dla kobiet promujące zbiory mediateki z dodatkową atrakcją: spotkaniu z ciekawą osobą udzielającą typowo kobiecych porad.
 • Pikniki muzyczne – cykliczne wieczorne spotkania z muzyką elektroniczną na wzgórzach Zielonogórskiej Palmiarni – mediateka Szklana Pułapka.
 • Slajdowisko, pokazy slajdów i filmów oraz spotkania z podróżnikami – mediateka Szklana Pułapka.
 • Comiesięczne spotkania prezentujące osiągnięcia zielonogórskiego środowiska dziennikarzy i artystów przechowywane w archiwach Radia Zachód (słuchowiska i audycje historyczne zmarłego w 2014 roku red. Edwarda Mincera oraz reportaże Cezarego Galka) – mediateka Góra Mediów.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
1) Opublikowanie dwóch numerów Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris" 46 i 47/2016.
2) Opracowanie i wydanie dwóch numerów półrocznika „Bibliotekarz Lubuski" (nr 1[41] oraz 2[42]/2016).
3) „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze" (7 i 8 zeszyt w serii, recenzowany).
4) Wydanie książek:

 • Tomik poetycki w ramach konkursu „Debiut Poetycki Pro Libris" (konkurs trwał będzie do końca września 2016 r., Jury wyłoni laureata, którego teksty stworzą książkę poetycką i w ramach nagrody zostanie wydana w nakładzie 200 egz. do końca 2016 r.;
 • Pionierzy Zielonej Góry. Wspomnienia i dokumenty cz. II. (książka sfinansowana zostanie ze środków zorganizowanych przez Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry);
 • Wojciech Śmigielski, tomik wierszy Śnieżnobiałe wiśnie (propozycja wprowadzenia tomiku do konkursu ofert na dofinansowanie z Urzędu Miasta);
 • Jacek Katos Katarzyński, Części ciała, fragmenty duszy. Publikacja wierszy i prozy młodzieńczej i współczesnej z okazji 50. urodzin Katosa. Publikację książki uzależniamy od funduszy pozyskanych przez autora;
 • Helena Zadreyko, Uroki Kresów. Pierwsza część trylogii wspomnieniowej. Deklaracja autorki samodzielnego sfinansowania publikacji;
 • Katalog II Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru 2016 Kozzi-Dymny-Himilsbach (z projektu);
 • Katalog XVIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny (z projektu);
 • Folder wystawy In memoriam Michał Kaziów (publikacja w ramach większego projektu);
 • Eugeniusz Siemaszko, Historia Poczty Zielonogórskiej. Autor, archiwista, regionalista, filokartysta, zbieracz pamiątek dotyczących regionalnej poczty. W grudniu 2016 r. minie 200 lat od powstania pierwszego na tych ziemiach pruskiego stempla pocztowego. Autor prowadzi rozmowy ze sponsorami;
 • Jacek Żeromski, W przedsionku Świątyni. Świat według Jacka. Książka poetycka ok. 60 stron objętości. Autor pozyskuje środki u przedsiębiorców prywatnych;
 • Adam Bolesław Wierzbicki, tomik wierszy ok. 40 s. Deklaracja samofinansowania przez autora.

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE
1) XXII edycja konkursu na najlepszą książkę Środkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki, XI edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego, III edycja Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego – 26 lutego 2015.
2) Tydzień Bibliotek (8-15 maja 2016) ph. Biblioteka inspiruje. W ramach ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich cykl imprez popularyzujących książki, literaturę oraz biblioteki.
3) Noc Muzeów 2016 (maj 2016) – w godzinach wieczorno-nocnych będą prowadzone tradycyjne formy pracy Muzeum Ilustracji Książkowej – zwiedzanie, konkursy, zajęcia graficzne i kaligraficzne oraz warsztaty nawiązujące do hasła obchodów.
4) Noc Bibliotek (4 czerwca 2016) – imprezy promujące Bibliotekę dla odbiorców w różnym wieku.
5) Letnia Czytelnia Norwida (lipiec-sierpień 2016) – cykl imprez wakacyjnych skierowanych do zielonogórzan i odwiedzających miasto turystów: letnie spotkanie z autorami bestsellerów książkowych.
6) Projekcie filmowe Kino letnie z Lotto przy zielonogórskiej Palmiarni [uzależnione od pozyskania środków finansowych na realizację projektu].
7) Europejskie Dni Dziedzictwa – wystawa dostosowana tematycznie do hasła imprezy w 2016 r.
8) Wojewódzki Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP oraz WiMBP w Gorzowie Wlkp. (maj 2016).
9) Narodowe Czytanie z inicjatywy Prezydenta RP – piąta edycja akcji wspólnego czytania dzieł literatury polskiej (wrzesień 2016).
10) We współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze:

 • XVIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny (finał 24 września 2016) [realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych].
 • II Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru 2016 Kozzi-Dymny-Himilsbach – letnie przeglądy twórczości filmowej i teatralnej ostatniego roku z udziałem partnerów z Niemiec, Czech, Słowacji i Serbii ze znaczącymi wydarzeniami artystycznymi – projekcjami filmowymi, spektaklami teatralnymi i muzycznymi, spotkaniami i dyskusjami z udziałem największych gwiazd; Festiwal promuje także książkę w filmie i teatrze oraz film w teatr w książce; wzmacnia tożsamość kulturalną regionu i jego mieszkańców, promuje Lubuskie i uatrakcyjnia jego wizerunek; festiwalowa publiczność kształtuje wrażliwość estetyczną, zdobywa wiedzę, podnosi kompetencje w odbiorze kultury, odnajduje swoje miejsce w kulturze współczesnej Europy; wydarzenia filmowe, teatralne i muzyczne odbywać się będą w miejscach nietypowych: na wolnym powietrzu, w przestrzeni miejskiej, w piekarni, namiocie festiwalowym (lipiec 2016) [realizacja uzależniona od pozyskania przez WiMBP środków finansowych].
 • VI Festiwal Literacki Proza Poetów im. Anny Tokarskiej (listopad 2016) – przedsięwzięcie cykliczne o ogólnopolskim zasięgu ma na celu popularyzację współczesnej twórczości, zarówno poetyckiej, jak i prozatorskiej, głównie poprzez spotkania z laureatami i finalistami nagród literackich: Nike, Fundacji im. Kościelskich oraz wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Jest to także projekt edukacyjny adresowany, głównie do młodych ludzi, licealistów, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, który będzie poszukiwaniem nowego sposobu funkcjonowania literatury we współczesnym świecie.

W ciągu kilku tygodni na przełomie listopada i grudnia 2016 odbędą się spotkania autorskie, promocje książek lubuskich autorów, spektakle poetyckie, zorganizowany zostanie również panel dyskusyjny nt. kondycji lubuskiego kryminału z udziałem przedstawicieli regionalnego środowiska literackiego. Festiwal promuje szeroko rozumianą kulturę poprzez wydarzenia artystyczne, spektakle słowa, recitale i koncerty. W ogólnopolski wymiar Festiwalu wpisane są także działania popularyzujące życie literackie i kulturalne naszego regionu. Stąd patronka Festiwalu i jej twórczość, a także spotkania z lubuskimi poetami, prozaikami, artystami, którzy w znaczący sposób zaznaczają swoją obecność na kulturalnej mapie lubuskiego.

 • Czytelnia Dramatu – cykl publicznych prób czytanych wybranych współczesnych dramatów bądź spektakli z udziałem znanych aktorów i reżyserów.
 • Zielonogórski Salon Poezji – cykl poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, znani aktorzy/artyści prezentować będą polską i zagraniczną poezję.

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, fundacji i innych źródeł (Festiwal Czytanie najlepszą nauką, Tydzień Bibliotek, wakacje 2016, Działalność Klubu Mam, wydawnictwa regionalne, Proza Poetów, „Bibliotekarz Lubuski", wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja naukowa i inne).
Złożono też wnioski o dofinansowanie innych działań Biblioteki, m. in.: Cykl imprez upowszechniających czytelnictwo dzieci i młodzieży ph. Mówić każdy może, działalność Dyskusyjnych Klubów Książki, II etap: Stworzenie Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego w Oddziale dla Dzieci WiMBP, na wykonanie dokumentacji technicznej projektów budowlanych modernizacji i aranżacji parteru gmachu głównego Biblioteki Norwida oraz Festiwal Literacko Proza Poetów Zielona Góra 2016.
Filie miejskie będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych i u sponsorów o dotację na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.
Zorganizowane zostaną dwa kiermasze książek: w maju i we wrześniu 2016. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat stacjonarny i internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, realizacji kwerend, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.

VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE
1) Realizacja ostatniego etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zapewnienie wymaganych długości dojść ewakuacyjnych, obudowanie głównej klatki schodowej).
2) Wykonanie innych zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku głównym Biblioteki [realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych].
3) Wykonanie dokumentacji technicznej projektów budowlanych modernizacji i nowej aranżacji parteru w budynku głównym WiMBP wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz wizualizacją nowej aranżacji i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń [realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z MKiDN].
4) Przeprowadzenie II etapu modernizacji Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu
pn. „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży" w zakresie nowej aranżacji przestrzeni wyremontowanej w 2015 roku. Wyposażenie pomieszczeń w nowe meble i multimedialny sprzęt komputerowy i audiowizualny.
i przeprowadzenie postępowań przetargowych w celu wyłonienia dostawców wyposażenia i sprzętu [inwestycja uzależniona od pozyskania środków finansowych z MKiDN i organizatorów].
5) Rozbudowa uruchomionego w roku 2013 systemu monitoringu zewnętrznego budynku Biblioteki o dodatkowe strefy zabezpieczenia i ochrony wewnętrznej poszczególnych pomieszczeń oraz dodatkowe kamery na zewnątrz obiektu; zamontowanie szlabanu zabezpieczającego wjazd na parking od ul. Świętojańskiej i podłączenie systemu z ochroną w szatni; rozbudowa przeciwwłamaniowego systemu alarmowego i monitoringu gmachu oraz zabezpieczenie parkingu wzmocni warunki bezpieczeństwa i porządku publicznego obiektu [realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych].
6) Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego i Księgowości (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny dywanowej, częściowa wymiana wyposażenia – w przypadku pozyskania środków finansowych).
7) Uzupełniający zakup regałów na książki do Filii nr 1 przy ul. Ptasiej umożliwiający zakończenie wymiany regałów.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.