Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. C. Norwida w Zielonej Górze za 2014 rok

1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

Do zbiorów zakupiono 4 617 wol. o wartości 147 181,76 zł, w tym 4 005 wol. książek o wartości 99 192,93 zł, 365 egz. zbiorów multimedialnych o wartości 10 775,29 zł oraz 1 jedn. inw. zbiorów specjalnych o wartości 250 zł.

W drodze darów, egzemplarza obowiązkowego pozyskano 9 239 wol. książek o wartości 221 035,00 zł, 1 117 jedn. inw. zbiorów specjalnych o wartości 25 552,89 zł, 803 wol. wydawnictw multimedialnych o wartości 15393,47 zł, 413 tyt. czasopism i wydawnictw zbiorowych o wartości 11919,64 zł.

Wskaźnik zakupu książek za 2014 rok wynosi 3,7 wol. (2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Choć zanotowano wzrost zakupów, jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk.

Zakupiono 659 egz. czasopism i wydawnictw zbiorowych o wartości 48 883,18zł.

Stan baz katalogowych Biblioteki:

- baza katalogowa książek                                                              – 566 843 wol.,

- baza katalogowa zbiorów specjalnych                                      – 35 310 rekordów,

- baza katalogowa czasopism                                                        – 58 914 poz. inw.,

- dokumenty życia społecznego                                                     – 30 899 jedn. inw.,

- baza "Bibliografia Ziemi Lubuskiej"                                            – 122 871 rekordów,

- baza katalogowa zbiorów zabezpieczonych                            – 18 122wol. (po selekcji, odsprzedaży, na

makulaturę lub do przekazaniu innym agendom i jednostkom przekazano 13 588 wol.).

Informację o zbiorach i miejscu ich udostępniania uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP, pracującą w systemie PROLIB, w formacie Marc21 i zawierającą 691 966 wol. i jedn. inwentarzowych. W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, mediatece „Góra Mediów”, Oddziale dla Dzieci, dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do bazy oferują także wszystkie filie miejskie.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2014 roku o 497 publikacji z zasobów WiMBP (zbiory regionalne: wydawnictwa zwarte i ciągłe, zbiory specjalne – w tym kartografia starodruczna XVIII i XIX w., kolekcje rękopiśmienne oraz XIX i XX w. zbiory magazynowe). Obecnie w ZBC udostępnionych jest 5 357dokumentów ze zbiorów Biblioteki, w 2014 zarejestrowano 75 690 wyświetleń tych publikacji. Od początku istnienia ZBC zarejestrowano łącznie 7 616 584 odwiedzin.

W 2014 roku przeprowadzono 3 skontra zbiorów w Filiach nr 2, 4/9, 10. Na bieżąco aktualizowano zbiory, dokonując selekcji książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania.

Ilość zbiorów pozyskanych w 2014 r.:

Zbiory

Część wojewódzka

Filie miejskie

Razem

wol./jedn. inw.

wartość w zł

wol.

wartość w zł

wol./jedn. inw.

wartość w zł

Książki

6 318

174 361,85

6 926

145 866,08

13 244

320 227,93

Zbiory multimedialne

525

13 191,89

645

12 976,87

1 168

26 168,76

Zbiory specjalne

414

25 802,89

-

-

414

25 802,89

Czasopisma i wydawnictwa zbiorowe

582

35 428,56

77 tyt.

13 454,62

659

48 883,18

Razem:

7 839

248 785,19

7 648

172 297,57

15 485

421 082,76

2/ Udostępnianie zbiorów:

Po znacznym wzroście liczby czytelników w 2013 roku, w 2014 r. odnotowano spadek w stosunku do 2013 r. o ok. 6,5%, z tego w części miejskiej o 3,4%, część wojewódzka spadek o 9,1%. Z pewnością najważniejszym czynnikiem wpływającym na to niekorzystne zjawisko jest dalece niezadowalający dopływ nowości wydawniczych.

Ponadto szybki rozwój nowych technologii, w tym e-usług oraz coraz łatwiejszy i powszechniejszy dostęp do elektronicznych publikacji i źródeł informacji zniechęca, zwłaszcza młodego użytkownika, do fizycznych odwiedzin biblioteki. Te osoby korzystają z zasobów Biblioteki oraz dostępnych tu źródeł wiedzy poprzez stronę WWW. Biblioteka stara się sprostać wymaganiom tych użytkowników oddając im do dyspozycji hasła dostępu do bazy IBUK Libry. Mogą więc zdalnie, bez odwiedzenia biblioteki, korzystać z publikacji naukowych, popularnonaukowych, beletrystyki oraz czasopism z różnych dziedzin wiedzy. Nasza strona internetowa oferuje też dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book’ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w bibliotece.

W Bibliotece odnotowano 253 939 odwiedzin, co daje wzrost w stosunku do 2013 r. o 3,66%. Dowodzi to ważnej roli społecznej Biblioteki oraz potwierdza dopasowanie oferty do oczekiwań użytkowników. Korzystanie z szeregu usług nie wymaga bowiem formalnej rejestracji i zapisu do Biblioteki.

Mimo wahań danych statystycznych na przestrzeni ostatnich lat, liczba użytkowników nie zmniejsza się potwierdzając znaczenie roli biblioteki w życiu społeczności regionu i miasta.

 

Część wojewódzka

Filie miejskie

Razem

Liczba czytelników ogółem

13 653

11 591

25 244

Liczba odwiedzin

135 779

118 160

253 939

Wypożyczenia na zewnątrz

160 984

222 422

383 406

Wypożyczenia na miejscu

68 939

30 374

99 313

Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu

40 154

21 912

62 066

Ilość udzielonych informacji

118 557

33 107

151 664

Ilość korzystających z czytelni internetowych

17 780

9 578

27 358

Dodatkowo zarejestrowano wypożyczenia na zewnątrz 677 obiektów, głównie na wystawy stanowiące plon kolejnych edycji Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny, m.in. w Muzeum Karykatury w Warszawie, w bibliotekach wojewódzkich w Olsztynie, Kielcach, Szczecinie, bibliotekach terenowych południowej części Lubuskiego.

3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym:

Biblioteka tworzy warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej”, która powstaje w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” obejmującej lata 1987-2014 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1986) wprowadzono 6 024 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2014 r.: 122 871 rekordów (opisów bibliograficznych).

4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej:

Działalność instrukcyjno-metodyczna:

Opracowano i przekazano do Biblioteki Narodowej propozycję rozdziału pieniędzy dotacji celowej MKiDN na zakup nowości dla 48 bibliotek na rok 2014. W ciągu roku zorganizowano 69 wyjazdów w teren (m.in.: instruktaż ogólny, seminaria, jubileusze, w ramach projektu „O finansach w bibliotece”, spotkania autorskie, wizytacje, warsztaty, szkolenia w ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych).

Redagowano stronę www.dbaim.tk zawierającą ważne informacje m. in. dotyczące projektów i innych inicjatyw WiMBP, instrukcje, materiały i dokumenty dla bibliotek południowej części województwa lubuskiego.

Koordynowano realizowany do połowy 2014 roku Program Rozwoju Bibliotek we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Koordynator regionalny sprawował nadzór nad programem poprzez stały kontakt z Fundacją, Instytutem Książki oraz 42 bibliotekami terenowymi, wypełniając wszelkie zobowiązania wynikające z podpisanej umowy dotacji pomiędzy FRSI i WiMBP.

Kolejnym dużym projektem koordynowanym przez Biblioteką był program „O finansach… w bibliotece” realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Narodowego Banku Polskiego. W projekcie uczestniczyło 8 bibliotek terenowych południowej części województwa. Łącznie w bibliotekach gminnych i ich filiach przeszkolonych zostało 169 osób. W gronie bibliotek – laureatów z całego kraju znalazła się Biblioteka w Sławie.

W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej zorganizowano 7 seminariów dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych oraz kierowników filii bibliotecznych z południowej części województwa ph: Wirtualna przestrzeń dla bibliotek i użytkowników – nowoczesne e-usługi WiMBP. Przeprowadzono także szkolenia dla pracowników bibliotek dla dzieci m. in. z bajkoterapii, zasad funkcjonowania grup zabawowych, dotyczących pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Zrealizowano także szereg spotkań szkoleniowych z zakresu tworzenia stron internetowych, dotyczących prawa w bibliotece, biblioterapii, profesjonalnej obsługi klienta i efektywnej komunikacji.

Odbyło się 8 spotkań szkoleniowych dla pracowników WiMBP, podczas których omówiono m. in. następujące zagadnienia: „Metody dostępu do IBUK'a”, „Korzystanie z bazy INFORLEX.PL”, „Prawo w bibliotece”, „Promocja bibliotek za pomocą mediów społecznościowych”, „Przez okno języka. Opowieść o dawnych Polakach”, „Bibliotekarz i czytelnik – jak osiągnąć wspólny sukces?”, „Czy literatura kobieca to tylko romanse i harlequiny? Kobieta i kobiecość w literaturze angielskiej i polskiej”.

5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek:

                W roku 2014 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida podjęto szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej obecności WiMBP w Internecie.

Niezwykle ważnym przedsięwzięciem, którego realizacja była kontynuowana w roku 2014 był projekt „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”. Działania skoncentrowane były przede wszystkim na stworzeniu systemu umożliwiającego skuteczne korzystanie z zasobów informacyjnych Biblioteki, jednocześnie zachęcającego do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę. Niezwykle istotne było uwzględnienie potrzeb wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę pozwalającą odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy). Najważniejszym elementem projektu było stworzenie Systemu Udostępniania Zasobów Informacyjnych (SUZI). Zbudowany system zintegrował i przeszukuje zasoby informacyjne WiMBP, zarówno elektroniczne bazy danych w ramach systemu bibliotecznego PROLIB, inne bazy informacyjne będące własnością biblioteki, zasoby zewnętrzne, jak również udostępniane w ramach nowoczesnych e-usług. Przyjazny, intuicyjny interfejs pozwala czytelnikom w szybki sposób odnaleźć poszukiwaną informację, sprawdzić jej status, a także powiązane z nią usługi (np. digitalizacja na żądanie, e-recenzja). Dodatkowo oprogramowanie SUZI umożliwia czynne korzystanie z innych nowoczesnych e-usług np. dostęp do audiobooków, e-booków, korzystanie z kursów i szkoleń w ramach systemu e-learning, dostęp do elektronicznej platformy przeznaczonej dla artystów. Dzięki informacjom wyświetlanym w kalendarzu wydarzeń SUZI umożliwia sprawdzenie wszystkich aktualnych wydarzeń organizowanych w Bibliotece, a za za pośrednictwem usługi news365 również w mieście i regionie. Użytkownik Biblioteki ma również dostęp do wideokonferencji i wirtualnych spotkań, a także możliwość bezpośredniego skontaktowania się z bibliotekarzem.

                W roku 2014 nastąpiła również kolejna reinstalacja oprogramowania PROLIB. Jej przeprowadzenie ujednoliciło bazy danych i zapewniło pełną kompatybilność oprogramowania z istniejącymi aplikacjami.

                W 2014 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych.

6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury:

Biblioteka oferowała akcję „Książka na telefon”, w ramach której dostarczano nieodpłatnie książki do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym, starszym (Góra Mediów, Szklana Pułapka). Zainteresowanym czytelnikom udostępniano czytniki e-clicto e-booków będące w posiadaniu Biblioteki.

Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP” uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalającą odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy).

Przeprowadzono kurs „ABC komputera” – podstawy nauki z obsługi komputera dla dorosłych w ramach projektu Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans. Przeszkolono 217 osób (Filia nr 5).

W miesiącach styczeń – czerwiec zorganizowano kurs komputerowy „Do Internetu jeden krok 50+”. Odbyły się 24 spotkania ze średnią frekwencją 4 osoby (Filia nr 1).

Dla rodziców oraz dzieci do 3 roku życia, nie objętych opieką żłobkową ani przedszkolną, prowadzona była grupa zabawowa „Balonik”. Spotkania odbywały się raz w tygodniu przez 3 miesiące. Celem grupy zabawowej była dbałość o prawidłowe więzi w rodzinie, socjalizacja małych dzieci, tym samym ułatwienie im dostępu do edukacji i kultury, rozpoznawanie potrzeb dzieci, prezentowanie rodzicom różnych form pracy z małymi dziećmi (Filia nr 11).

W Filii nr 10 w Szpitalu Wojewódzkim odbyło się 36 spotkań na Oddziale Dziecięcym się ph. Głośne czytanie z rozmowami o książkach wybranych przez małych pacjentów (144 uczestników). Kontynuowano akcję Uwolnij książkę dla pacjentów Szpitala, podczas której na oddziały Szpitala przekazano 1 000 książek podarowanych przez osoby prywatne. Jest to przede wszystkim literatura piękna: klasyczna i współczesna.

Ponadto na terenie szpitala obsłużyliśmy 235 czytelników, pożyczając im 2 154 wol.

We współpracy z psychologiem i logopedą na Oddziałach Neurologii i Rehabilitacji przygotowano warsztaty w zakresie ćwiczeń mowy, przygotowania tekstów i nauki pisania dla 32 pacjentów.

Działalność Klubu Mam WiMBP przyczynia się do zmian postaw rodziców najmłodszych dzieci. Popularyzuje ideę wspólnego czytania jako jedną z metod aktywnego spędzania czasu z dzieckiem oraz formą nawiązywania bliskości między rodzicami i dziećmi. W 2014 roku odbyły się 62 spotkania klubowe promujące książkę i czytelnictwo, wspierające nawiązywanie bliskich więzi między rodzicami i dzieckiem, aktywizujące rodziców.

Wybrane wydarzenia:

Cykl pokazów filmów o tematyce okołoporodowej i karmieniowej, spotkania dla przyszłych rodziców, pokaz fragmentów filmu "Breast is best", warsztaty o karmieniu piersią.

Warsztaty: szycie maskotek dla dzieci, joga twarzy, Krąg Opowieści Porodowych, spotkanie z dietetykiem, Mapa marzeń z Dorotą Leligdowicz z Life&Coaching.

Cykl szesnastu warsztatów ph. „Zielona Góra Bliskości” dla rodziców i dzieci do lat 3. Gościli m. in. Agnieszka Stein, autorka cyklu książek o rodzicielstwie bliskości „Dziecko z bliska” oraz „Dziecko z bliska idzie w świat” oraz publikacji, artykułów wspierających młodych rodziców w kwestiach wychowawczych, Sylwia Misiak – instruktor masażu Shantala, doradca Akademii Noszenia Dzieci, Małgorzata Stysińska – kosmetolog, instruktor jogi, Julita Hypki – doula, instruktor masażu Shantala, Kinga Jankowska – pedagog, osoby prowadząca zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Agnieszka Migdałek – Szkoła Gotowania Ence ręce, Gracjana Pawlak – psychoterapeutka, Mariusz Radziszewski – psycholog-seksuolog. Projekt realizowany był w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze, w szkole Rodzenia Ksenia oraz w Szkole Jogomania.

Raz w miesiącu w ramach spotkań Klubu Mam odbywały się warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym ph.: „Kreatywne Dzieciaki”. Spotkania prowadzone były przez studentów w ramach współpracy z kołem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Mikołajki” w Klubie Mam – spotkanie najmłodszych dzieci z Mikołajem odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Podczas spotkania dzieci wykonywały ozdoby świąteczne i ubierały choinkę.

7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji:

Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów.W sumie w Bibliotece udzielono 151 664 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych:w Dziale Informacji 1 181 informacji wymagających więcej poszukiwań, w Dziale Udostępniania 141 449, w informacji katalogowej – 8 872: 4 036 i 4 836 informacji bibliotecznych oraz wyjaśnień związanych z automatyczną rejestracją zbiorów i komputerowym wypożyczaniem książek.

w Dziale Zbiorów Specjalnych 162.

                W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2014 roku 40 kwerend i zestawień bibliograficznych)oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. Oprowadzono po Bibliotece 68 wycieczek, głównie dzieci i młodzież: 60 w gmachu głównym oraz 8 w Filii nr 7.

                Biblioteka współpracuje z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd” oraz wydania „Gazety Wyborczej” dodatek Gorzów Wlkp. – Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: przyjęto 490 zamówień, zrealizowano 414 zamówień, w tym 173 dla bibliotek i 241 dla czytelników indywidualnych. Realizacja zamówień objęła: 303 książki, 95 artykułów (skany i kserokopie), 16 dokumentów elektronicznych. Realizacja zamówień objęła książki, artykuły, mikrofilmy.

W Bibliotece redagowany jest serwis informacyjny news365.pl. W 2014 roku zarejestrowano 89 173 odwiedziny w serwisie, zamieszczono łącznie 1 291 informacji.

8/ Działalność wydawnicza:

Nakładem wydawnictw WiMBP Pro Libris ukazały się następujące publikacje:

 1. Mirosława Szott, pomiary Zamku, Zielona Góra 2013, 58 s.
 2. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, zeszyt 5, Zielona Góra 2013, 152 s.
 3. Wiesław Pyżewicz, Julian Stankiewicz, Pionierzy Zielonej Góry – wczoraj i dziś, Zielona Góra 2014, 362 s.
 4. Katalog 3 Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Gangsta Festival. Dworzec Teatralny, Zielona Góra 2014, 74 s.
 5. katalog XVI Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Celebryci, Zielona Góra 2014, 98 s.
 6. Czerwieńsk. Monografia miasta, pod. red. T. Nodzyńskiego,Zielona Góra 2014, 254 s.
 7. Janusz Koniusz, Na własne podobieństwo, Zielona Góra 2014, 120 s.
 8. Janusz Życzkowski, Opowieść pierwsza, Zielona Góra 2014, 228 s.
 9. Anna Tokarska, Wiersze wybrane, pod. red. dra A. Bucka, Zielona Góra 2014, 102 s.
 10. Cerkwie łemkowskie w Polsce. Rysunki piórkiem Andrzeja Stefanowskiego, teka 18 rysunków z komentarzem dr Iwony Peryt-Gierasimczuk
 11. „Pro Libris” dwujęzyczny numer specjalny Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów, Lubuskie – Powiat Görlitz, Saksonia
 12. „Pro Libris” dwujęzyczny numer specjalny Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów, Lubuskie – Brandenburgia
 13. „Bibliotekarz Lubuski” nr 1(37)2014.

Wydawnictwa ciągłe:

Wydawnictwa elektroniczne:

„Pro Libris” – rok 2013 oraz numery specjalne 2014.

„Bibliotekarz Lubuski” nr: 1(37)2014.

9/ Działalność promocyjna i oświatowo – edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia):

Czwartki Lubuskie – 7 spotkań z popularnymi twórcami, publicystami oraz regionalnymi literatami:

z Mirosławem Kulebą, prozaikiem, reportażystą, tłumaczem, laureatem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2013, autorem publikacji Enographia Thalloris. Książka uhonorowana została ponadto dyplomem za walory edytorskie. Otrzymała ją Fundacja Gloria Monte Verde; z Mirosławą Szott, laureatką IV Konkursu na Debiut Poetycki „Pro Libris”, doktorantką literaturoznawstawa, członkinią Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Spotkanie połączone z promocją tomiku Pomiary Zamku; z Jackiem Żakowskim, dziennikarzem, publicystą; z Januszem Leonem Wiśniewskim, autorem bestsellerowych powieści; z Lucie Di Angeli-Ilovan, autorką powieści Żniwo gniewu, zielonogórzanką mieszkająca na stałe w USA; z Izabelą Januszkiewicz, połączone z promocją książki Oczekiwanie. A życie szło swoim torem; z Markiem Wawrzkiewiczem, prezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, poetą, dziennikarzem, tłumaczem.

Promocje książek – 5 spotkań promocyjnych:

prezentacja książki Kawaleria w służbie Rzymu Adama Ruszczyńskiego, historyka, publicysty; promocja książki Droga do złota Macieja Noskowicza, dziennikarza sportowego Radia Zachód; Mieszko I. Skandynawski jarl czy słowiański kneź? Adama Ruszczyńskiego, historyka, publicysty; promocja albumu Kościół w Klępsku. Pamięć. Biblia. Sztuka pod redakcją Ewy Lukas-Janowskiej; promocja pośmiertnego tomiku poetyckiego Skubię ciszę palcami Emilii Grzelak, poetki zmarłej w 2013 roku, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.

21 wystaw czasowych w holu i łączniku:

Bez granic – wystawa fotografii Rolanda Hellmana i Barbary Firlej. Po wernisażu odbyła się promocja albumu Ziemia Lubuska, zielona, sympatyczna, warta zachodu Rolanda Hellmanna.

Lubuskie Wawrzyny 2013 – wystawa książek i publikacji autorów nominowanych oraz laureatów 20. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 9. Wawrzynu Naukowego i Wawrzynu Dziennikarskiego.

Krajobraz Irlandii Północnej – wystawa fotografii Elżbiety Złakowskiej, zielonogórzanki, z wykształcenia ekonomistki, która fotografuje od 2007 roku. Kurator wystawy: Paweł Janczaruk. Wernisażowi towarzyszył występ wrocławskiego zespołu tańca irlandzkiego ELLORIEN. Wernisaż odbył się 18 marca.

Dramat niemiecki jako książka – wystawa książek ze zbiorów WiMBP w ramach przeglądu współczesnego dramatu niemieckiego DramaFestival Zielona Góra 2014.

Norwid 2.0 – prezentacja projektu Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida zrealizowanego z dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2013 roku. Wystawa w formie plakatów przybliżających użytkownikom Biblioteki poszczególne funkcjonalności projektu.

Wystawa fotograficzna Lubuskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku 2014.

Polska Walcząca – ekspozycja opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie; wystawa przypomina o fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego, zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie. Zielona Góra – 700 lat udokumentowanego winiarstwa – wystawa prezentująca książki niemieckie i polskie dotyczące historii winiarstwa w Zielonej Górze, prace regionalnych artystów nawiązujące do Winobrania, wina i Zielonej Góry oraz materiały promocyjne
z wybranych winnic otaczających Zieloną Górę. Ekspozycja opracowana przy udziale redakcji „Winiarza Zielonogórskiego”.

Pierwsza wojna światowa na starych pocztówkach z kolekcji Grzegorza Biszczanika – wystawa oryginalnych kart pocztowych z początku XX wieku z bogatej kolekcji historyka, filokartysty, zielonogórskiego kolekcjonera w związku z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej.

Literatura łowiecka minionych wieków – wystawa książek, czasopism i druków ulotnych głównie z XIX i początku XX wieku, ale także cymeliów z XVII i XVIII w. ze zbiorów Leszka Szewczyka, kolekcjonera czasopism i książek myśliwskich; wystawa ukazuje bogactwo i różnorodność tradycji narodowych i kultury związanych z łowiectwem.

Historyczna droga do wolności Verden-Zielona Góra – ekspozycja dokumentów, zdjęć, wycinków prasowych ze zbiorów Małgorzaty i Rollanda Hellmann. Wystawa była nawiązaniem do rocznicy ogłoszenia stanu wojennego oraz pomocy humanitarnej jaka w tym czasie przybyła z Verden do Zielonej Góry. Po wystawie odbyła się projekcja filmu „Dziękujemy za Solidarność” w reż. Ewy Szprynger.

Wyklejanki. Wielkie, małe rękodzieła tworzymy w otoczeniu prac Wisławy Szymborskiej – powarsztatowa wystawa wyklejanek dzieci oraz dorosłych.

9 wystaww Galerii Biblioteki:

Dyplomy 2013 uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze –ekspozycja prac dyplomowych uczniów zielonogórskiego „Plastyka”.

50 lecie pracy twórczej Andrzeja Stefanowskiego wystawa malarstwa zielonogórskiego artysty. Wernisażowi towarzyszył koncert arii operowych w wykonaniu sopranistki Jolanty Sipowicz.

Czas spełniania marzeń – jubileuszowa wystawa malarstwa sekcji plastycznejKontrapost ZUTW (20-lecie działalności).

Lubuska Szkoła Fotografii 2013/2014 – wystawa grafiki komputerowej.

Lato w Zielonej Górze – poplenerowa wystawa XIV Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego FujiKlub.

Pokonkursowa wystawa XVI Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Celebryci.

30 lat Sekcji Tkactwa Artystycznego PENELOPA – wystawa jubileuszowa klubu tkackiego funkcjonującego przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Wyklejanki Wisławy Szymborskiej – ekspozycja oryginalnych kolaży Wisławy Szymborskiej udostępnionych przez Fundację Wisławy Szymborskiej z siedzibą w Krakowie.

Wielka Wystawa Ceramiki25 lat Pracowni Małgorzaty Bukowicz w MCKiE Dom Harcerza – ekspozycja ceramiki uczniów Małgorzaty Bukowicz, artystki, rzeźbiarki.

Ważniejsze imprezy:

Gala wręczenia Lubuskich Wawrzynów 2013 odbyła się 27 lutego. Rozstrzygnięto 20. edycję Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 9. edycję Lubuskiego Wawrzynu Naukowego oraz po raz pierwszy wręczono Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.

Lubuski Wawrzyn Literacki: Mirosław Kuleba, Enographia Thalloris [eseje];

Dyplom honorowy za całokształt twórczości: Zdzisław Morawski (1926-1992), pośmiertnie, w związku
z ukazaniem się tomu Rzecz o dorzeczności. Wiersze 1959-1992 w wyborze i układzie Ireneusza Krzysztofa Szmidta;      
Dyplom za najładniejszą edytorsko książkę: Fundacja Gloria Monte Verde za edycję książki Mirosława Kuleby Enographia Thalloris;

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski – Cezary Galek, audycje radiowe: Opowieść prowincjonalna; Wiersz dla Emilki; Historia dwóch Marii; Przodem do przodu;

Lubuski Wawrzyn Naukowy – Anna Zielińska, Mowa pogranicza: studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim.

Zielonogórski Salon Poezji (4 spotkania) – cykl spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, aktorzy, śpiewający poeci prezentują polską i zagraniczną twórczość poetycką. Gospodarz Salonu: Andrzej Buck.

Wyśpiewam wam wszystko – spotkanie z wybitną wokalistką jazzową Urszulą Dudziak połączone z promocją książki Wyśpiewam wam wszystko;

Koncert piosenek nie tylko filmowych. Osiecka, Kaczmarski, Młynarski, Cave… z udziałem Krzysztofa Machalicy;

50. odsłona Zielonogórskiego Salonu Poezji – recital Grzegorza Tomczaka, kompozytora, autora tekstów i pieśniarza, recytacje aktorów Zdzisława Wardejna i Małgorzaty Pritulak oraz recital Lecha Dyblika, aktora, pieśniarza. Spotkanie odbyło się w Filharmonii Zielonogórskiej;

Tuwim liryczny i nie tylko… - wiersze Juliana Tuwima w interpretacji aktorów Piotra Machalicy i Piotra Borowskiego.

Cool(turalne) Poniedziałki z Norwidem cykl wakacyjnych spotkań z kulturą w Bibliotece w ramach Letniej Czytelni Norwida (2 spotkania: Towarzysze, czas wstawać! – recital Lecha Dyblika, aktora, pieśniarza; z Jagodą Opalińską, teatrolożką, wykładowczynią warszawskiej Akademii Teatralnej w rozmowie z popularnym aktorem Romanem Kłosowskim połączone z promocją książki Z Kłosem przez życie).

IV Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów – 4 spotkania:

Spotkanie ze Sławomirem Rogowskim, producentem filmowym, scenarzystą, autorem słuchowisk radiowych, autorem powieści Widok z dachu;

Spotkanie autorskie z Jolantą Pytel, poetką, założycielką i prezesem Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów oraz twórczynią Uniwersytetu Poezji połączone z promocją tomiku Poza czasem;

Spotkanie autorskie z Januszem Koniuszem, poetą, prozaikiem, publicystą połączone z promocją najnowszego tomiku Na własne podobieństwo;

Spotkanie z Januszem Życzkowskim, dziennikarzem Radia Zachód /Radia Zielona Góra połączone z promocją debiutanckiej powieści Opowieść Pierwsza.

Tydzień Bibliotek – blok imprez promujących książki, literaturę i czytelnictwo w dniach 8-15 maja.
W ramach ogólnopolskiej akcji, która przebiegała ph. Czytanie łączy pokolenia m. in. zorganizowano dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół średnich prezentację e-usług Biblioteki Norwida ph. Podążaj za SUZI.Prezentację prowadził artysta kabaretowy Leszek Jenek.

Boockrossing na Woodstockuudostępnienie uczestnikom ok. 200 książek o różnorodnej tematyce w ramach bookcrossingu na 20. Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w dniach 30-31 lipca.

Narodowe Czytanie Trylogii H. Sienkiewicza zainicjowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – 6 września przy Ławeczce Norwida. W dwóch turach Trylogię czytali znani zielonogórzanie: ludzie kultury, politycy, aktorzy, dziennikarze, nauczyciele m. in. Marszałek Województwa Elżbieta Polak.

Przegląd współczesnego dramatu niemieckiego DramaFestival Zielona Góra 2014 – 4 otwarte próby czytane, spotkania z reżyserami, autorami tekstów i tłumaczami dramatów, panel dyskusyjny z udziałem krytyków teatralnych i twórców z Niemiec; zaprezentowano także interesujące spektakle zrealizowane na podstawie współczesnych dramatów niemieckich autorów (goście: m. in. Lech Dyblik, Ewa Dałkowska, Zdzisław Wardejn, Przemysław Bluszcz, z Niemiec - Jörg Menke-Peitzmeyer, Günter Breden).

Większe imprezy dla dzieci:

Z książką na walizkach. IX Lubuskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami

Cykl spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami odbył się w dniach 2-4 października. Przebiegał pod hasłem Spadkobiercy Kornela Makuszyńskiego. Nasz region odwiedzili popularni autorzy książek dla dzieci i młodzieży: Grażyna Bąkiewicz, Agnieszka Frączek, Joanna Jagiełło, Katarzyna Ryrych, Paweł Wakuła oraz przedstawiciele łódzkiego wydawnictwa Literatura, z redaktor naczelną Elżbietą Jędrzejczyk. W ciągu dwóch dni odbyło się 28 spotkań w bibliotekach publicznych południowej części województwa lubuskiego oraz w filiach WiMBP. Plenerowa impreza podsumowująca akcję odbyła się 4 października w Ogrodzie Sztuk Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli.

Ferie 2014 Pasja czytania: biblioteczne zajęcia dla dzieci i młodzieży w filiach dla dzieci i Oddziale dla Dzieci, przebiegające pod indywidualnymi hasłami związanymi z książką i czytaniem: Filia nr 2 – Strasznie i śmiesznie, Filia nr 7 – Przepis na książkę, Filia nr 9 – Od literatury detektywistycznej do literatury obcojęzycznej, Filia nr 11 – Baśniowo i ilustracyjnie..., Oddział dla Dzieci – Kabaretoczytanie.

Wakacje letnie 2014 – kontynuacja tematu ferii zimowychPasja czytania w Oddziale dla Dzieci oraz filiach dla dzieci.

XI Wiosenny Konkurs Ortograficzny ph. „Rodzina” dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów; celem tej cyklicznej imprezy jest promowanie poprawnej polszczyzny i pogłębienie wiedzy z zakresu ortografii języka polskiego.

XV Przegląd Mistrza Pięknego Czytania ph. „Rodzina, ach, rodzina!” z wykorzystaniem literatury związanej tematycznie z rodziną. Cykliczna impreza poprzedzona została warsztatami, podczas których dzieci uczyły się pracy z tekstem i z głosem.

FunEnglish w biblioteceinteraktywny kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dostępny w Oddziale dla Dzieci oraz filiach 2, 5, 7, 9, 11.

MegaMatma.pl – udostępnienie użytkownikom Biblioteki serwisu zawierającego e-zasoby z matematyki dotyczące każdego poziomu edukacji w filiach: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 oraz Oddziale dla Dzieci, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej i mediatece Góra Mediów.

Kleksomania 2014 – VI edycja konkursu związana z 3. częścią przygód bohatera „Akademii Pana Kleksa” w formie dwuetapowego turnieju drużynowego dla uczniów klas IV i V.

Inne formy pracy z czytelnikiem:

-          Pasje naszych czytelników – cykl wystaw w Filii nr 4, na których prezentowane są zbiory kolekcjonerskie, fotografie, wyroby rękodzielnicze itp. czytelników biblioteki (6 wystaw).

-          Herbatka przy samowarze – kontynuacja cyklu spotkań czytelników przy herbatce, wspomnieniach, wymianie opinii na dowolne tematy. Na spotkania zapraszani są goście-prelegenci, którzy mają interesujące pasje i chcą się nimi podzielić. Propozycja skierowana głównie do osób starszych. Filia nr 4.

-          Galeria na Ptasiej– powstała z inicjatywy członków grupy fotograficznej Alfa w Filii nr 1. W 2014 miały miejsce spotkania dyskusyjne oraz 6 wystaw fotograficznych i wystawa rzeźby,

-          Cafe Language – spotkania konwersacyjne prowadzone w języku angielskim – 61 spotkań, w j. fińskim – 12 spotkań.

-          Mediateka Szklana Pułapka kontynuowała w 2014 roku współpracę z Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze, którego uczniowie uczęszczali w ramach lekcji artystycznych oraz lekcji muzyki, na szkolenia/lekcje w zakresie subkultur młodzieżowych, kultury lat 80-tych, różnych rodzajów tańców. Zajęcia były prowadzone zarówno przez bibliotekarki jak i osoby zaproszone. W sumie odbyło się 64 spotkania (ok. 985 os.).

-          Mediateka Szklana Pułapka zainicjowała projekt Kino letnie z Lotto. Były to 4 projekcje filmowe na świeżym powietrzu; w każdej wzięło udział ok. 200 os. (w sumie 800 os.).

-          W Szklana Pułapka zorganizowano 3 spotkania warsztatowe z Jackiem Golańskim (warsztaty śmiechu, warsztaty twórczości i warsztaty kreatywności), w których w sumie wzięło udział ok. 110 os.

-          Mediateka Góra Mediów – II edycja obchodów Międzynarodowego Dnia Czytania Tolkiena – wspólne czytanie utworów z udziałem aktorów, muzyków, osób znanych i popularnych (25.03.2014).

-          Mediateka Góra Mediów – Seanse Anime – poniedziałkowe spotkania miłośników japońskich pełnometrażowych filmów animowanych oraz spotkania i turnieje szachowe.

-          Mediateka Góra Mediów – turnieje gier konsolowych i warsztaty z programowania gier.

-          English in the library, czyli język angielski na wesoło w Bibliotece Słonia Elmera – autorskie warsztaty językowe dla dzieci. Filia nr 2.

-          Ćwiczyć każdy może. Przedszkolaki w ruchu – projekt realizowany wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 24 dotyczący bezpieczeństwa, zdrowia, higienicznego trybu życia adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym – 7 spotkań, uczestników: 136 osób. Filia nr 2.

-          W bibliotece żółwia Franklina przygoda z książką się zaczyna – cykl spotkań dla dzieci najmłodszych i ich opiekunów. Poprzez czytanie i zajęcia plastyczno-ruchowe dzieci udoskonalały własną wyobraźnię i sprawności motoryczno-manualne. Miały również okazję poznać swoich rówieśników i zdobyć pierwsze umiejętności społeczne – 18 spotkań, 99 os. Filia nr 5.

-          Warsztaty literackie dla dzieci 6-10 lat, oparte na książkach zakupionych z dotacji MKiDN „Priorytet 2” – Biuro detektywistyczne Lassego i Mai M. Widmarka oraz książek z serii „Poczytaj mi mamo” – 10 spotkań, 137 os. Filia nr 5.

-          Głośne czytanie i rozmowa o książkach wybranych przez małych pacjentów – 36 spotkań na Oddziale Dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego, 144 uczestników, Filia nr 10.

-          Kocie konsultacje – spotkanie z zoopsychologiem oraz przedstawicielami Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze. Filia nr 11.

-          Grupa Zabawowa „Balonik” – kolejna edycja spotkań dla rodziców i dzieci do 3 roku życia (11 spotkań). Filia nr 11.

-          Zwierz – czy wszystko o nim wiesz – cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym dotyczących edukacji humanitarnej wobec zwierząt – 7 spotkań. Filia nr 11.

Koordynowano działalność 93 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego. Kluby liczą 609 stałych członków. Członkowie DKK uczestniczyli w 732 spotkaniach klubowych, podczas których omówiono 415 książek popularnych autorów polskich i zagranicznych. Dla klubowiczów zorganizowano 51 spotkań autorskich. Zakupiono 892 wol. książek za 27 710,04 zł. Dla moderatorów i uczestników DKK zorganizowano 15 spotkań i eventów kulturalnych, np. warsztat dla moderatorów nt. planów wydawniczych i możliwościach warsztatowej pracy z prezentowanymi publikacjami wydawnictw: Nasza Księgarnia, Sonia Draga, Wydawnictwo Literackie, Sine Qua Non, Media Rodzina, Czarna Owca, Marcin Mencel, Bedeker Outsourcing Group, wykłady dla moderatorów DKK dla dorosłych i dziecięcych o literaturze polskiej i zagranicznej, spektakle Teatru Piccolo z Cottbus („Calineczka”), Państwowego Teatru z Cottbus („Kontrabasista”), Teatru im. H. Modrzejewskiej Legnicy („Zabijanie Gomułki” wg „Tysiąca spokojnych miast” Jerzego Pilcha).

Z okazji Roku Czytelnika ogłoszono konkurs dla dzieci na hasło przewodnie DKK „Zachęć innych do czytania”. Komisja oceniła 93 hasła nadesłane przez 24 Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci i młodzieży z południowej części województwa Lubuskiego i przyznała nagrody i wyróżnienia. Najlepsze hasła umieszczone zostały na zakładkach, które przekazane zostały DKK dziecięcym w województwie lubuskim.

Ponadto uruchomiono punkt bookcrossingowy z książkami DKK na rynku w Zielonej Górze. DKK promowano także na Przystanku Woodstock w Kostrzyniu nad Odrą.

Od stycznia 2009 roku, w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki przy WiMBP, działalność prowadzi Klub Mam. W 2014 roku zorganizowano 62 spotkania dla mam i ich pociech (opisano w p. 6).

10) Działalność naukowa Biblioteki

 1. Organizacja nocnej obserwacji nieba Szukamy nowych obiektów astronomicznych. Celem spotkań było poznanie podstawowych zasad obserwacji nieba, m.in. z nazewnictwem gwiazd widocznych nad miastem oraz zdobycie umiejętności ich rozpoznawania (termin: 7 i 14 maja 2014 r. wraz z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze, Kołem Naukowym Studentów Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego).
 2. Współorganizacja z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. konferencji naukowej pt.: „Prasa codzienna ziem zachodnich po 1945 roku” Gorzów Wlkp. 19 listopada 2014 r. z udziałem przedstawicieli różnych instytucji i uczelni naukowych z województwa lubuskiego. Celem Konferencji była prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa historycznego, kulturalnego i społecznego z zakresu tematyki konferencji, a w tym zakresie: funkcjonowania polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej, ukazanie procesów, społecznych, gospodarczych, kulturowych na terenie kraju i zagranicą prezentowanych na łamach czasopism we wskazanych ramach czasowych a także zwrócenie uwagi na towarzyszące im przemiany i czynniki wpływające na ich kierunki.
 3. Przygotowanie 8 spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych z udziałem naukowców (bibliologów, bibliotekoznawców) z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach/ Biblioteki Śląskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Szczecińskiego, PWSZ w Gorzowie Wlkp.
 4. Udział pracowników WiMBP w konferencjach naukowych organizowanych przez inne jednostki naukowe w kraju.
 5. Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii i kultury regionu w celu upowszechniania dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz jego ochrony.
 6. 46 artykuły – publikacje pracowników WiMBP w 2014 roku, między innymi w „Bibliotekarzu Lubuskim”, Piśmie „Pro Libris”, Studiach Zachodnich, Studiach Zielonogórskich, Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych, w czasopismach i materiałach konferencyjnych, zbiorowych publikacjach naukowych oraz pismach elektronicznych. Dotyczyły one zagadnień bibliotekarskich oraz historii i kultury regionu.
 7. Wykonano dokumentację projektu technicznego, specyfikacje i kosztorysy inwestorskie modernizacji Oddziału dla Dzieci na podstawie opracowanej w roku 2013 koncepcji funkcjonalno- przestrzennej i nowej aranżacji Oddziału dla Dzieci, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży. Opracowana dokumentacja umożliwiła złożenie wniosku o pozyskanie środków na inwestycję z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 8. Zrealizowano projekt ustawienia na zielonogórskim deptaku przy Ratuszu półki bookcrossingowej – regału na książki, jako miejsca nieformalnej wymiany książek. Wcześniej prowadzono uzgodnienia lokalizacji, sposobu montażu i szczegółów technicznych wykonania regału. Uzyskano również zgodę Urzędu Miasta i Konserwatora Zabytków na postawienie elementu.
 9. Uruchomiono Filię nr 6 w Zespole Edukacyjnym w Chynowie.
 10. Wymieniono kolejną część regałów drewnianych (35 szt.) w Filii nr 1 przy ul. Ptasiej. Zakup regałów zrealizowano ze środków przyznanych przez Radnych Miasta Zielona Góra.
 11. Przeprowadzono prace remontowe pomieszczenia przy księgarni na parterze wynajmowanego wcześniej firmie Digital Center.
 12. Przywrócono do eksploatacji otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego samochód osobowy SKODA Octavia. Przeprowadzono konieczne ekspertyzy i naprawy umożliwiające zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdu, który poprawi obsługę transportową budynku głównego i filii na terenie miasta.
 13. Kontynuowano prace remontowo-modernizacyjne w zakresie poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń:
  1. elektrycznej rozdzielni budynku, serwerowni i garaży,
  2. w holu głównym na parterze pomalowano słupy i części zabudowy przewodów wentylacyjnych pomiędzy oknami od strony patio,
  3. wykonano i zamontowano w Mediatece „Góra Mediów” regał z półkami na płyty z filmami,
  4. zamontowano w sali dębowej bistabilne przekaźniki do zmiany systemu włączania i wyłączania oświetlenia,
  5. przeprowadzono konserwację instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej na dachu głównym i na tarasach,
  6. zmieniono tapicerkę części krzeseł w klubie Pro Libris.

11/ Zadania inwestycyjne i remonty

Ponadto prowadzono drobne naprawy, przeglądy i bieżącą konserwację urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i umożliwienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów .

12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.:

Lp.

Nazwa zadania

Źródło finansowania

Kwota

1

Dyskusyjne Kluby Książki

Instytut Książki

111 600,00

2

Biblioteka widoczna, niepowtarzalna, prokliencka

Instytut Książki

50 000,00

3.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Priorytet 1

Biblioteka Narodowa

41 693,00

4.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami   partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2

Biblioteka Narodowa

22 500,00

5

Pasja czytania. Biblioteczne zajęcia dla dzieci i młodzieży – ferie zimowe

Urząd Miasta Zielona Góra

4 000,00

6

„Pasja czytania”. Wakacje w Bibliotece

Urząd Miasta Zielona Góra

3 000,0

7

„Z kleksem podróże małe i duże”

Urząd Miasta Zielona Góra

1 000,00

8

Zwierz. Czy wszystko o nim wiesz?
Projekt edukacyjny dla trzecioklasistów

Urząd Miasta Zielona Góra

1 000,00

9.

O finansach w… bibliotece

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

4 000,00

10.

Kino Letnie z Lotto

Totalizator Sportowy

6 000,00

11.

Bookcrossing

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska Szarata sp. z o.o.

2 500,00

12.

Zakup książek w F. 2 oraz F. 8

Spółdzielnie mieszkaniowe Kisielin i Zastal

6 000,00

Ze sprzedaży w Antykwariacie stacjonarnym, internetowym, na kiermaszach 4 734 wol. dubletów książkowych, płyt gramofonowych, wydawnictw wycofanych ze zbiorów Biblioteki oraz pochodzących z darów uzyskano kwotę 15 479 zł.

13/ Realizacja pozostałych zadań:

Lp.

Nazwa zadania

Ilość 2014 rok

część wojewódzka

filie miejskie

razem

1.

lekcje biblioteczne

48

204

252

2.

konferencje, sesje naukowe

11

 

11

3.

spotkania autorskie

87

13

100

4.

pogadanki, odczyty

55

93

148

5.

szkolenia

13

54

67

6

konkursy

9

16

25

7.

wystawy

38

50

88

8.

inne, m. in.: zajęcia i warsztaty literackie, plastyczne, teatralne, muzyczne

311

196

507

9.

wycieczki

60

8

68

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.