Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
w roku 2015


I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja
1) Gromadzenie zbiorów:

 • zakup nowości wydawniczych oraz druków wydawanych w XIX-XX-XXI w. ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki pozyskane ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych (ok. 1500 wol.),
 • gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy, zamówienia u wydawców, zakupy w antykwariatach i u hobbystów,
 • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, rękopisów, ilustracji książkowej, grafiki, muzykaliów i notacji muzycznych, płyt CD, map współczesnych i planów miast,
 • poszerzenie zakupów książki mówionej na płytach CD, MP3, CD-R, zakup baz danych i czasopism w wersji elektronicznej, e-book, zakup innych zbiorów w postaci cyfrowej,
 • prenumerata ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych – łącznie 190 tyt. (251 egz.),
 • zakup wydawnictw naukowych Warszawskiej Drukarni Naukowej PAN (ok. 46 tyt..),
 • przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
 • uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych, przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
 • uzupełnianie zbiorów w filiach miejskich, Hospicjum i na oddziałach w Szpitalu Wojewódzkim w ramach akcji „Uwolnij książkę" i Bookcrossingu.

2) Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 oraz przysposobienie ich do udostępniania:

 • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
 • opracowanie i inwentaryzowanie notacji muzycznych i zbioru płyt gramofonowych,
 • tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania do bazy posiadanych zasobów, m. in. regionalnej prasy i czasopism archiwalnych XIX i XX w., płyt gramofonowych, fotografii.

3) Aktualizacja księgozbiorów:

 • selekcja książek we wszystkich agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
 • kontrolne skontra w filiach nr 12, nuty i płyty analogowe (mediateka Góra Mediów), w Dziale Zbiorów Specjalnych (kartografia, obrazy, reprodukcje, grafika, medale, zbiory pokonkursowe – rysunek satyryczny).
 • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych i nieczytanych,

4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:

 • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
 • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja,
 • prowadzenie antykwariatu internetowego i stacjonarnego, organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień 2015).

5) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych i regionalnych: Grunberger Wochenblatt kartografii, poloniców oraz druków XIX i XX w. wpisanych do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej jako publikacje planowane.
6) Budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych do publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów (m. in. roczniki publikacje regionalne oraz dokumenty życia społecznego).
7) Digitalizacja:
   a) zbiorów regionalnych przekazanych lub użyczonych przez czytelników w 2014 roku,
   b) archiwum prof. J. Kostrzewskiego (potrzeba jego ochrony i udostępnianie cyfrowych zamienników związana ze zwiększającym się zainteresowaniem naukowców warsztatem archeologa, a także kruchością dokumentów i możliwością zaburzenia układu zawartości),
   c) Gazety Lubuskiej z lat 1952-1989.
8) Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie, koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz zakupionych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
9) Realizacja projektu America@ your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych Stanom Zjednoczonym, dostęp do internetowych baz danych (ok. 100 tytułów książkowych, dostęp on-line do ponad 20 komercyjnych baz, m.in. baz artykułów z periodyków, książek elektronicznych, encyklopedii, informacji na temat nauki i technologii, wiadomości biznesowych, literatury i krytyki literackiej oraz spraw bieżących) we współpracy z Ambasadą USA w Polsce.
2. Udostępnianie zbiorów

 1. Obsługa biblioteczna około 27.000 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 12 filiach miejskich, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu (ok. 400.000 wypożyczeń) i na miejscu (ok. 115.000 wypożyczeń).
 2. Udostępniania czasopism i prasy codziennej w formie papierowej na miejscu – ponad 60 tys. udostępnień.
 3. Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
 4. Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów WiMBP w zasobach Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
 5. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
 6. Realizacja e-usług WiMBP: udostępnianie elektronicznych baz danych poprzez System Udostępniania Zasobów Informacyjnych (prasa, czasopisma, książki, naukowe i popularno-naukowe bazy danych z różnych dziedzin wiedzy), digitalizacja na żądanie, videokonferencje, platforma dla artystów, e-recenzje.
 7. Wypożyczanie Czytaka Plus i książek cyfrowych w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2014".

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna

 1. Bibliografia Ziemi Lubuskiej:
  • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
  • uzupełnianie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej" o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego", bibliografii specjalnych oraz baz bibliograficznych dostępnych on-line,
  • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata 1945-1986),
  • uzupełnienie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy znajdujące się w zbiorach WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 2. Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
 3. Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych:
  • gromadzenie księgozbioru prawniczego,
  • aktualizacja bazy prawnej Lex Sigma, Lex Polonica.
 4. Współudział w opracowywaniu bazy „Prasa": bibliografowanie „Przeglądu" i zielonogórskiego wydania „Gazety Wyborczej", wprowadzanie sporządzonych opisów z hasłami przedmiotowymi do Biblioteki Narodowej.
 5. Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.
 6. Udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.
 7. Gromadzenie i aktualizowanie informacji do portalu news.365.pl (system sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze).
 8. Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
 9. Akcja „Norwid poszukuje dawnych regionaliów" – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami" poprzez udostępnienie do digitalizacji posiadanych wydawnictw regionalnych; zbiory po zdigitalizowaniu trafią do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
 10. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
 11. Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności bibliotek oraz aktualności kulturalne z Polski i świata.
 12. Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej http://www.dbaim.prv.pl, news365.pl, portalu www.bibliotekarzlubuski.pl, administrowanie elektronicznej platformy szkoleniowej.

4. Działalność naukowa

 1. Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej, której problematyka dotyczyć będzie prasoznawstwa – współpraca z PWSZ Gorzów (listopad 2015).
 2. Badania nad historią prasy lubuskiej po 1945 r. w ramach współpracy z PWSZ w Gorzowie Wlkp.
 3. Publikacja artykułów pracowników WiMBP dotyczących przeprowadzonych badań oraz opracowania zbiorów.
 4. Przygotowanie i organizacja comiesięcznych spotkań naukowych w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych.
 5. Udział pracowników WiMBP w konferencjach ogólnopolskich, przygotowywanie referatów. Publikowanie artykułów w czasopismach centralnych oraz „Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych", „Bibliotekarzu Lubuskim" i „Pro Libris".
 6. Udostępnianie elektroniczne czasopism „Bibliotekarz Lubuski" oraz „Pro Libris".
 7. Opracowanie „Kroniki życia naukowego. Rok 2014. Biblioteki naukowe" do kolejnego zeszytu „Przeglądu Bibliotecznego".
 8. Prowadzenie badań w zakresie historii książki, prasy i bibliotek.
 9. Prowadzenie Webinar Shaping the way we teach English – cyklicznych wideokonferencji dla nauczycieli i studentów organizowanych przez Ambasadę USA.
 10. Mobilizowanie i wspieranie pracowników w pisaniu doktoratów, zdobywaniu statusu bibliotekarza dyplomowanego oraz podejmowaniu studiów podyplomowych, pomoc organizacyjna i merytoryczna.
 11. Udział w pracach Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głównym SBP.

5. Informatyzacja biblioteki
W roku 2015 w WiMBP im. C. Norwida planuje się podjąć szereg działań, których celem będzie wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej dostępności WiMBP w Internecie. Ważnym zadaniem będzie również rozwijanie i doskonalenie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług będzie związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem będzie nadzór nad bezpieczeństwem usług, serwisów oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Planuje się inwentaryzację sieci, stworzenie mapy połączeń sieciowych, identyfikację sprzętu oraz oprogramowania, licencji itd. W roku 2015 przewiduje się kontynuowanie ww. prac, których efektem będzie zbudowanie pełnego środowiska systemowego służącego do kontroli i zarządzania zasobami sieciowymi.
Ważnym zadaniem realizowanym w 2015 r. będzie opracowanie merytorycznych podstaw realizacji projektu pod roboczym tytułem „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego".
W ramach środków inwestycyjnych planowane są zakupy sprzętu komputerowego:

 • drukarka do kart plastikowych dla czytelników,
 • ploter tnący do pracowni plastycznej,
 • co najmniej 35 komputerów stacjonarnych,
 • tablicę interaktywną z rzutnikiem multimedialnym,
 • oprogramowanie TeamViewer,
 • sprzęt wymienny (zasilacze, kable etc.),
 • zaciskarka do okablowania UTP

oraz wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych i wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP).
Kolejnym istotnym zadaniem jest reinstalacja oprogramowania bibliotecznego PROLIB MARC 21. Całość zadania będzie obejmowała instalację odpowiedniego oprogramowania na serwerach oraz wszystkich komputerach klienckich w WiMBP oraz szkolenie aktualizujące kompetencje bibliotekarzy. Wykonanie tych prac jest niezbędne do prawidłowej pracy oprogramowania bibliotecznego (lipiec-sierpień 2015).
W 2015 roku będzie również prowadzony szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usług sieciowych m.in. zarządzaniem kontami pocztowymi użytkowników, pomocą przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość

 1. Zebranie danych statystycznych z bibliotek terenowych oraz sprawozdań GUS Biblioteki Wojewódzkiej za 2014 r., sprawdzenie, uporządkowanie, wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
 2. Przekazanie niezbędnych sprawozdań drogą elektroniczną do GUS.
 3. Opracowanie Informatora Statystycznego za rok 2014 „Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego" i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie DBAiM (do końca marca 2015 r.).
 4. Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla poszczególnych powiatów.
 5. Opracowanie wniosków o odznaczenia dla zasłużonych dyrektorów i kierowników bibliotek podległych merytorycznie WiMBP, wysłanie pism polecających do władz poszczególnych gmin.
 6. Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących potrzeb i satysfakcji użytkowników filii miejskich WiMBP.
 7. Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek gminnych południowej części województwa lubuskiego.
 8. Podsumowanie badań ankietowych w ramach ewaluacji zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014".

7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe

 1. Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej, której problematyka dotyczyć będzie prasoznawstwa – współpraca z PWSZ Gorzów (listopad 2015).
 2. Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (marzec 2015 ).
 3. Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych (kwiecień 2015).
 4. Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z czterech powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze, w których nie powołano biblioteki powiatowej; w miarę potrzeb uczestnictwo i wsparcie merytoryczne seminariów organizowanych przez placówki pełniące zadania biblioteki powiatowej (Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Żagań); Tematyka: Selekcja, ewidencja zbiorów, skontra.
 5. Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych: Kreatywne tworzenie materiałów wizualnych; Narzędzia google w pracy bibliotek; Kontrola inspekcji pracy w bibliotece – odpowiedzialność kadry zarządzającej; Pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Wypełnianie i rozliczanie wniosków; Szkolenie z cyklu „Prawo w bibliotece" z przedstawicielem departamentu prawno-legislacyjnego MKiDN; Metodyka pracy z dzieckiem wczesnoszkolnym, gry i zabawy w pracy z dziećmi wczesnoszkolnymi, książka w rozwoju dziecka wczesnoszkolnego; II stopień Kursu Biblioterapii; Szkolenie „Dobre spotkanie". Jak to zrobić?
 6. Wzajemne staże pracowników WiMBP oraz Narodowej Biblioteki im. Stefana Pierwszego Koronowanego w Kraljevie (Republika Serbii) na bazie podpisanego Protokołu o współpracy obu bibliotek z 8.10.2014 r.
 7. Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP.
 8. Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
 9. Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych.
 10. Ogólnopolska konferencja dla dzieci i dorosłych poświęcona prawom zwierząt oraz projektów edukacyjnych dotyczących zwierząt.
 11. Prowadzenie szkoleń w zakresie formatu Marc21 dla pracowników WiMBP oraz bibliotekarzy bibliotek terenowych południowej części województwa.

8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami

 1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne ich zadań ustawowych poprzez wizytacje, przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom.
 2. Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych.
 3. Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym (w tym bibliotekom dla dzieci), wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
 4. Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
 5. Udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru (wycofywanie pozycji zdezaktualizowanych, dubletów).
 6. Bieżąca aktualizacja bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach i czytelnictwie.
 7. Prowadzenie szkoleń z zakresu opracowania wydawnictw ciągłych oraz w zakresie formatu Marc21 dla bibliotekarzy WiMBP oraz bibliotek terenowych.
 8. Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny na miejscu w WiMBP.

II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA
1. Działalność wystawiennicza
1) Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Agaty Buchalik-Drzyzgi, Adama Bagińskiego, Stefana Słockiego.

2) Wystawy w holu:

 • Budda w podróży. Jak mądrość Wschodu dotarła na Zachód - wystawa w ramach Festiwalu Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń umysłu" w Zielonej Górze styczeń,
 • Zamknięte w książce - pokonkursowa wystawa miejskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży - współpraca z ZOK luty,
 • Akwarele Izabeli Sak marzec,
 • 10 rocz. śmierci Jana Pawła II – wystawa fotogramów Piotra Szymańskiego kwiecień,
 • Tydzień Bliskości – wystawa fotografii maj,
 • Wystawa Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego czerwiec,
 • Europejskie Dni Dziedzictwa wrzesień.

3) Wystawy czasowe w salonie wystawowym:

 • Papier czerpany – prace Władysława Klępki styczeń,
 • Dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych marzec – kwiecień,
 • Malarstwo Krystyny Prządki czerwiec,
 • Pokonkursowa wystawa XV Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny wrzesień,
 • 40-lecie Zespołu Szkół Plastycznych październik.

4) Cykliczne wystawy w Galerii na Ptasiej i mediatece Szklana Pułapka (Palmiarnia).
5) Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach i Oddziale dla Dzieci, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych, Znalezione w książkach – wystawa zakładek pozostawionych przez czytelników w Filii nr 5 oraz inne.
2. Upowszechnianie czytelnictwa

 1. Czwartki Lubuskie – spotkania autorskie z lubuskimi literatami oraz z popularnymi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami.
 2. Promocja książek autorów lubuskich wydawanych w Oficynie Pro Libris i innych wydawnictwach.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu na Debiut Poetycki Pro Libris 2014 – styczeń 2015. Ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu 2015.
 4. Całoroczna akcja ph. Uwolnij książkę (filie miejskie) oraz Bookcrossing.
 5. Udział w Woodstock w Kostrzynie.
 6. Organizacja wieczornych obserwacji nieba przed gmachem głównym WiMBP raz przed budynkiem zielonogórskiej Palmiarni (Mediateki Szklana Pułapka) wraz z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze (maj 2015 r.).
 7. Przeprowadzenie warsztatów dla czytelników z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej pt. „Poznaj zbiory regionalne poprzez bazy internetowe Biblioteki" (maj 2015 r.).

3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Szeroko prowadzona działalność dla młodych użytkowników Biblioteki ma na celu promocję czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką oraz zwiększenie aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży z Zielonej Góry i okolic. Założeniem jest stworzenie odbiorcom dziecięcym i młodzieżowym ciekawej i twórczej alternatywy spędzania wolnego czasu, wyrobienie nawyków i kształtowanie gustów czytelniczych; rozbudzenie motywacji do pogłębiania wiedzy, pobudzenie aktywności twórczej. Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce: Oddział dla Dzieci, filie nr 2, 7, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie filie nr 3, 5 i 8. Będą to m.in. konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze i gier planszowych i komputerowych, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i teatralne. Ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich, warsztatów plastycznych, literackich i kabaretowych.
W 2015 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia filii miejskich:

 1. Ferie zimowe 2015 pod wspólnym hasłem „Zwierz, co o nim wiesz" (projekt realizowany ze środków Urzędu Miasta (Oddział dla Dzieci i filie miejskie);
 2. Wakacje 2015 – kontynuacja tematu ferii zimowych „Zwierz, co o nim wiesz" w Oddziale dla Dzieci i filiach dla dzieci – ze środków Urzędu Miasta.
 3. Apetyt na czytanie – spotkania z literaturą w ramach projektu MKiDN – kompleksowy projekt dla dzieci w wieku 6 – 16 lat oraz ich rodziców, opiekunów. Projekt ,,Apetyt na czytanie" ma motywować, zachęcać i wykształcać w najmłodszych potrzebę czytania, dyskutowania o literaturze, a rodzicom uświadamiać konieczność kształtowania i rozwijania tych umiejętności. Projekt obejmuje organizację dwóch bloków tematycznych, stanowiących nierozerwalną całość, potrzebną, by przygotować młodych ludzi komunikacyjnie do kontaktu ze społecznością oraz do dalszego kształcenia, wychodzącego poza wiedzę szkolną. W programie zawarto: warsztaty, spotkania autorskie, konkurs „XV Mistrz Pięknego Czytania", Konkurs Oratorski, audycję radiową i na podsumowanie panel dyskusyjny konsolidujący wszystkich uczestników zadania. Efekty będą wykorzystane w prowadzonych od lat w Oddziale dla dzieci WiMBP sobotnich akcjach „Czytanie na Drugie Śniadanie", w których uczestniczą dzieci i rodzice.
 4. XII Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla uczniów zielonogórskich szkół, w dwóch kategoriach wiekowych, stawiający sobie za cel doskonalenie umiejętności ortograficznych, promowanie poprawnej polszczyzny i propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży. Filie 2, 5, 7, 9, 11 i Oddział dla Dzieci. Realizacja: marzec/kwiecień 2015.
 5. Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi, gry i zabawy oraz inne zajęcia wypływające ze wspólnego projektu agend Biblioteki; Rodzinny Turniej Żywego Chińczyka (8-15 maja 2015).
 6. Z książką na walizkach – cykl imprez z udziałem popularnych autorów książek dla dzieci; finał XI lubuskich spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie – przedsięwzięcie realizowane wspólnie z łódzkim Wydawnictwem Literatura, przy udziale bibliotek publicznych południowej części województwa (1-3 października 2015).

Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:
Kontynuowane będą działania popularyzujące czytelnictwo i edukacyjne związane z programem BN zapoczątkowanym w 2014 r. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych". Celem programu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z literatury.
W programie uczestniczą Oddział dla Dzieci i filie: 2, 5, 6, 7, 9, które wspólnie z partnerskimi bibliotekami szkolnymi przeprowadzą szereg inicjatyw w oparciu o zakupiony w tym programie księgozbiór. Będą to konkursy literackie (np." Bogowie olimpijscy"), plastyczne (np. "Kiedy Henryk był Heniem.." – portret ulubionego pisarza), fotograficzne (np. „Przyroda Zielonej Góry"), cykliczne zajęcia „Historia w południe" związane z problemem dzieci podczas wojny i okupacji, warsztaty o tańcu, warsztaty i ćwiczenia praktyczne z zasad savoir-vivre'u, pogadanki nt. historii i kultury lat 80. i wiele innych:

 1. Jak się zachować, co robić, gdy... poradnictwo dla dzieci na wesoło; cykl warsztatów i ćwiczeń praktycznych z zasad savoir-vivre'u, bezpiecznego spędzania czasu wolnego i przestrzegania zasad ruchu drogowego zakończone konkursem plastycznym dla klas I-III oraz IV-VI. Oddział dla Dzieci.
 2. Piątki z Elmerem – spotkania dla wszystkich chętnych przedszkolaków połączone z czytaniem wybranej bajki, zabawami i zajęciami plastycznymi. Filia nr 2.
 3. Biblioteka na kółkach – promocja czytelnictwa wśród młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 21 oraz Gimnazjum nr 8 na lekcjach języka polskiego; prezentacja nowości wydawniczych (raz w miesiącu, dwie klasy). Filia nr 2.
 4. Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy – współorganizowany z Gimnazjum nr 8; w ramach comiesięcznych spotkań klubu zaplanowano projekcje adaptacji filmowych dzieł literackich oraz dyskusje. Filia nr 2.
 5. Spotkania z subkulturami przy współpracy z Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze; cykl spotkań z uczniami w ramach lekcji artystycznych. Podczas spotkań uczniowie poznają różne subkultury, artystów, muzykę i sztukę. Mediateka Szklana Pułapka.
 6. Piątkowe czytanki w mediatece „Szklana Pułapka" w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – cykl spotkań z wybraną książką dla dzieci w wieku.
 7. W bibliotece żółwia Franklina przygoda z książką się zaczyna – cotygodniowe spotkania z książką dla dzieci klas 1-3 SP połączone z warsztatami literacko-plastycznymi opartymi na omówionej lekturze. Filia nr 5.
 8. Warsztaty dla klasy V-VI SP i Gimnazjum dotyczące przyrody województwa lubuskiego oraz konkurs fotograficzny Przyroda Zielonej Góry zakończony multimedialną prezentacją prac; cykliczne Poranki czytelnicze dla klas I-III SP z warsztatami plastycznymi opartymi na omówionej lekturze, oparte na współczesnej literaturze dziecięcej; cykliczne zajęcia „Historia w południe" dla klas IV-VI SP tematycznie związane z problemem dzieci podczas wojny i okupacji (historia i czasy współczesne). Filia nr 6 (Chynów).
 9. Głośne czytania popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci na przykładzie wybranych tytułów z akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom" kl. I-III z udziałem znanych zielonogórzan i przedstawicieli różnych zawodów (event tygodniowy); comiesięczne zajęcia plastyczno – literackie związane z patronem biblioteki – Brombą z książki M. Wojtyszki, kl. IV-VI SP oraz powarsztatowa wystawa prac; turniej literacki „Przygoda w świecie nierzeczywistym" dla klas IV-VI SP; gra detektywistyczna „Odkryj tajemnice biblioteki i szkoły" dla klas I-III SP. Filia nr 9.

Pozostałe przedsięwzięcia (w wyborze):

 1. Literackie tournée – czyli Kleksowe podróże po literaturze – z okazji 10 rocznicy nadania imienia „Pana Kleksa" Oddziałowi dla Dzieci.
 2. Norwid odbrązowiony – czyli Przeszłość jest to dziś – tylko cokolwiek dalej – konkurs recytatorski dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wrzesień-październik). Filia nr 1.
 3. Projekt „Ptasia 32" to przedsięwzięcie inspirowane nazwą ulicy. Cel projektu: skupienie mieszkańców ulicy Ptasiej wokół tematu właściwego postępowania wobec ptaków oraz kreatywne zagospodarowywanie przestrzeni ulicy Ptasiej. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli m.in. wziąć udział w warsztatach budowania karmników, przygotowywania jedzenia dla ptaków. W ramach zagospodarowywania ulicy pojawią się nowe obiekty, dzięki nim nabierze ona swoistego charakteru. Będą to: nieszablonowe tablice (mówiące jak i kiedy dokarmiać ptaki, w jaki sposób postępować z ptasimi podlotami), interaktywna budka (m.in. do odsłuchu śpiewu okolicznych ptaków), karmnik (zaopatrzony w kamerę, dającą podgląd na to, co będzie się w nim działo), budki lęgowe. Efektem spotkań mieszkańców będzie zwiększenie poczucia przynależności i wpływu na miejsce zamieszkania oraz większa świadomość w ptasiej tematyce. Filia nr 11.
 4. Światowy Dzień Czytania Tolkiena, przy współpracy z Klubem Fantastyki AD ASTRA, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury oraz zielonogórskimi mediami. Góra Mediów.
 5. Bajki pomagajki – cykl spotkań z bajką terapeutyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym, mający na celu oswojenie i redukcję lęku u dzieci, kształcący wyobraźnię i wspomagający relacje międzyludzkie. Filia nr 2.
 6. English in the library – język angielski na wesoło, warsztaty dla dzieci klas I-II. (raz w miesiącu). Filia nr 2.
 7. Dzień Flagi – spotkanie w celu popularyzowania wiedzy na temat symboli narodowych. Projekt skierowany do przedszkolaków i uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej (kwiecień-maj). Filia nr 2.
 8. Święto Wolnych Książek – XII edycja cyklu spotkań, przybliżających dzieciom i młodzieży ideę bookcrossingu (czerwiec). Filia nr 2.
 9. Herbatka przy samowarze – spotkania dyskusyjne dla dorosłych, głównie osób starszych, często samotnych, które chcą spotkać się w bibliotece z innymi, podzielić swoimi zainteresowaniami, przeżyciami, czy po prostu porozmawiać; prelegenci - czytelnicy biblioteki, słuchacze ZUTW, wykładowcy UZ. Filia nr 4.
 10. Bogowie olimpijscy –- konkurs literacki dla nastolatków (marzec). Filia nr 5.
 11. Głośne czytania z kolekcji Arcydzieła Literatury Dziecięcej – raz w miesiącu. Filia nr 5.
 12. Czas na decupage – zdobienie świec i bombek; warsztaty dla dorosłych. Filia nr 5.
 13. Od papirusu do e-booka – prezentacja multimedialna dla uczniów kl. VI. Filia nr 5.
 14. Tydzień czytania Cała Polska czyta dzieciom – spotkania i imprezy dla przedszkolaków ph. Dorośli czytają dzieciom. Filia nr 9.
 15. Jesienne warsztaty – zajęcia plastyczne i literackie dla szkół podstawowych i przedszkoli. Filia nr 9.
 16. Grupa zabawowa dla dzieci nieobjętych opieką żłobkową ani przedszkolną w wieku 0-3 lata oraz ich rodziców – spotkania raz w tygodniu w godzinach dopołudniowych. Filia nr 11.
 17. Spotkanie imieninowe z Piotrusiem Panem dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Filia nr 11.
 18. Obchody znanych i mniej znanych świąt: Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Dzień Czarnego Kota, Dzień Marchewki; Dzień Ziemi; Międzynarodowy Dzień Muzyki, Dzień Misia, Grzybobranie, Bezpieczne wakacje. Oddział dla Dzieci i filie miejskie.

4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w mediatekach. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych i Muzeum Ilustracji Książkowej, będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.
W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających m. in. w Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci, Filii nr 1, Filii nr 7, Filii nr 11, Filii nr 8, Klubie Mam oraz w bibliotekach terenowych. W południowej części województwa działa ich już 93.
Biblioteka w 2015 organizować będzie cykle zajęć dla czytelników dorosłych, w tym seniorów. Zaproponujemy czytelnikom wystawki hobbystyczne, prelekcje tematyczne i inne spotkania, które odbywać się będą w miarę potrzeb w filiach nr 1, 2, 4, 5.
Inne cykliczne imprezy:

 • Spotkania konwersacyjne prowadzone w językach obcych w Language cafe mediateki Góra Mediów w językach angielskim, fińskim.
 • Cotygodniowe seanse ANIME, na których prezentowane będą japońskie filmy animowane oraz inne, utrzymane w stylu japońskiej animacji. Góra Mediów.
 • Comiesięczne turnieje szachowe i gier komputerowych. Góra Mediów.
 • Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki w: Wypożyczalni Głównej., Oddziale dla Dzieci, Filii nr 1, 5, 7, 8, 9, 11, Bibliotece obcojęzycznej i Klubie Mam oraz w bibliotekach terenowych – razem ok. 60 spotkań.
 • Kobiece spotkania w „Szklanej Pułapce" –spotkania dla kobiet z ciekawą osobą udzielającą porad (stylistka, dietetyk, psycholog, kosmetyczka). Szklana Pułapka.
 • Edukacja Globalna przy współpracy z Gimnazjum nr 3. Raz w miesiącu klasa zaproszona zostanie na lekcję geografii. Podczas spotkań uczniowie poznają globalne problemy świata, wezmą udział w warsztatach tematycznych, obejrzą wiele materiałów dokumentalnych związanych z tematem. Szklana Pułapka.
 • Pikniki muzyczne – cykliczne wieczorne spotkania z muzyką elektroniczną na wzgórzach zielonogórskiej Palmiarni współorganizowane z Palmiarnią.
 • III urodziny mediateki Szklana Pułapka – koncert i piknik muzyczny (17 maja 2015).
 • Szachy – spotkania w Filii nr 4 i mediatece Góra Mediów.
 • Lekcje biblioteczne i warsztaty o różnorodnej tematyce (np. warsztaty śmiechu w Szklanej Pułapce).
 • Spotkania Klubu Mam – wykłady, pogadanki, prelekcje, warsztaty, spektakle dla dzieci; tematyka uzależniona jest od potrzeb rodziców i dzieci – uczestników zajęć oraz przede wszystkim od pozyskanych środków na działalność i osób, chcących bezinteresownie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem (m. in. Tydzień Promocji Karmienia Piersią, pikniki rodzinne ph. „Rodzinne kocykowanie", Międzynarodowy Tydzień Bliskości, wystawa fotograficzna „Fotomolik – czytające dzieci" – IV edycja, zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym ph.:„Kreatywne dzieciaki". Oddział dla Dzieci.
 • Spotkania prezentujące osiągnięcia zielonogórskiego środowiska dziennikarzy i artystów przechowywane w archiwach Radia Zachód (słuchowiska i audycje historyczne zmarłego w 2014 roku red. Edwarda Mincera oraz reportaże Cezarego Galka.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

 1. Opublikowanie czterech numerów kwartalnika Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris" (dofinansowanie z MKiDN oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej).
 2. Opracowanie i wydanie dwóch numerów półrocznika „Bibliotekarz Lubuski" (nr 1[39] oraz 2[40]/2015).
 3. „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze" (6 zeszyt w serii, recenzowany, zawierać będzie 17 tekstów naukowych).
 4. Wydanie książek:
  • Tomik poetycki laureata V Konkursu „Debiut Poetycki Pro Libris",
  • Antologia dramatu lubuskiego w opracowaniu Andrzeja Bucka – wydanie II poszerzone,
  • Kronika wydarzeń teatralnych za lata 1990-2007, opr. Andrzej Buck, opatrzone materiałem zdjęciowym z premier teatralnych; wykorzystanie materiałów archiwalnych „Gazety Wyborczej" oraz Teatru Lubuskiego,
  • Robert Rudiak, Życie literackie na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000 r.,
  • Przemysław Piotrowski, Genom (powieść sensacyjna sięgająca czasów niemieckich eksperymentów medycznych w czasie II wojny światowej),
  • Marcin Radwański Nieprzypadkowa ofiara (powieść kryminalno-obyczajowa),
  • Jacek Żeromski, W przedsionku Świątyni. Świat według Jacka (książka poetycka ok. 60 stron objętości),
  • Adam Bolesław Wierzbicki, tomik wierszy ok. 40 s.,
  • Karl von Holtei (1798-1880) 33 minuty w Zielonej Górze (sztuka w tłumaczeniu i adaptacji Haliny Bohuty-Stąpel z silnymi akcentami winno-regionalnymi,
  • Konrad Krakowiak, Wiersze nowe,
  • Teka rysunków Zielonej Góry Andrzeja Stefanowskiego (ok. 20 prac),
  • Katalog XVII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny,
  • Katalog Festiwalu Filmowego 2015,
  • Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze (7 zeszyt w serii, teksty są w przygotowaniu).

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

 1. XXI edycja konkursu na najlepszą książkę Środkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki, X edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego, II edycja Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego – 26 lutego 2015.
 2. Tydzień Bibliotek (8-15 maja 2015). W ramach ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich cykl imprez popularyzujących książki, literaturę oraz biblioteki.
 3. Noc Muzeów 2014 (maj 2015) – w godzinach wieczorno-nocnych będą prowadzone tradycyjne formy pracy Muzeum Ilustracji Książkowej – zwiedzanie, konkursy, zajęcia graficzne i kaligraficzne.
 4. Letnia Czytelnia Norwida – lipiec-sierpień 2015.
 5. Projekcie filmowe Kino letnie z Lotto przy zielonogórskiej Palmiarni.
 6. Europejskie Dni Dziedzictwa – wystawa dostosowana tematycznie do hasła imprezy w 2015 r.
 7. Wojewódzki Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP oraz WiMBP w Gorzowie Wlkp. (maj 2015).
 8. Letnia Czytelnia Norwida oraz Cool(turalne) Poniedziałki – cykl imprez wakacyjnych skierowanych do zielonogórzan i odwiedzających miasto turystów.
 9. Narodowe Czytanie – z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego czwarta edycja akcji wspólnego czytania dzieł literatury polskiej (wrzesień 2015).
 10. We współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze:
  • XVII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny (finał 26 września 2015).
  • Festiwal Filmu i Teatru 2015 – letnie przeglądy twórczości filmowej i teatralnej ostatniego roku z udziałem partnerów z Niemiec, Czech, Słowacji i Serbii ze znaczącymi wydarzeniami artystycznymi – projekcjami filmowymi, spektaklami teatralnymi i muzycznymi, spotkaniami i dyskusjami z udziałem największych gwiazd; Festiwal wzmacnia tożsamość kulturalną regionu i jego mieszkańców, promuje Lubuskie i wzmacnia jego wizerunek; festiwalowa publiczność, stając się świadkiem ważnych wydarzeń kulturalnych i obcując z osobowościami polskiego kina i teatru, kształtuje wrażliwość estetyczną, zdobywa wiedzę, podnosi kompetencje w odbiorze kultury, odnajduje swoje miejsce w kulturze współczesnej Europy; wydarzenia filmowe, teatralne i muzyczne odbywać się będą w miejscach niezwykłych: w Zamku, na wolnym powietrzu, w przestrzeni miejskiej (czerwiec 2015).
  • Proza Poetów. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej (20-23 listopada 2015) – przedsięwzięcie organizowane w 2015 roku po raz piąty; ma na celu popularyzację współczesnej twórczości, zarówno poetyckiej, jak i prozatorskiej, głównie poprzez spotkania z laureatami i finalistami nagród literackich: Nike, Fundacji im. Kościelskich oraz wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Jest to także projekt edukacyjny adresowany, głównie do młodych ludzi, licealistów, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, który będzie poszukiwaniem nowego sposobu funkcjonowania literatury we współczesnym świecie.
  • Forpocztą Festiwalu (sierpień-wrzesień 2015) będzie Zielonogórski Salon Poezji oraz koncert zielonogórzanina, performera L.U.Ca. Program V Festiwalu wypełnią spotkania autorskie z uznanymi prozaikami: Olgą Tokarczuk, Ingą Iwasiów, dramaturgiem Januszem Głowackim, lubuską poetką Beatą Patrycją Klary, spektakle słowa w wykonaniu pieśniarki Oleny Leonenko, zielonogórskiego zespołu rockowego Fabula Rasa, ponadto Literacki Hyde Park – prezentacja własnej twórczości zielonogórzan oraz działanie happeningowe – tworzenie Brulionu Zielonogórzan Zapis Wędrowny
  • Czytelnia Dramatu – cykl publicznych prób czytanych wybranych współczesnych dramatów bądź spektakli z udziałem znanych aktorów i reżyserów. W 2015 r. w ramach cyklu prezentowana będzie twórczość Janusza Głowackiego, Tadeusza Słobodzianka, Iwony Kusiak, Tadeusza Różewicza, Sławomira Mrożka, Michała Bałuckiego.
  • Zielonogórski Salon Poezji – cykl poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, znani aktorzy/artyści prezentować będą polską i zagraniczną poezję (m.in.: Adam Zagajewski, Danuta Stenka, Magda Umer).

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji i innych źródeł (Tydzień Bibliotek, Ferie zimowe i wakacje 2014, Działalność Klubu Mam, wydawnictwa regionalne, „Bibliotekarz Lubuski", wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja naukowa i inne).
Złożono też wnioski o dofinansowanie innych działań Biblioteki, m. in.: Publikacja i promocja Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris", Cykl imprez upowszechniających czytelnictwo dzieci i młodzieży ph. Apetyt na czytanie, działalność Dyskusyjnych Klubów Książki, Stworzenie Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego w Oddziale dla Dzieci WiMBP, na wykonanie dokumentacji technicznej projektów budowlanych modernizacji i aranżacji parteru gmachu głównego Biblioteki Norwida oraz Festiwal Literacko Proza Poetów Zielona Góra 2015.
Złożony zostanie wniosek dotyczący digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej/Lubuskiej" z lat 1952-1989 do programu operacyjnego NINA Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
Filie miejskie będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych i u sponsorów o dotację na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.
Zorganizowane zostaną dwa kiermasze książek: w maju i we wrześniu 2015. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat stacjonarny i internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, realizacji kwerend, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE

 1. Realizacja II etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zapewnienie wymaganych długości dojść ewakuacyjnych, obudowanie głównej klatki schodowej).
 2. Wykonanie innych zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku głównym Biblioteki.
 3. Wykonanie dokumentacji technicznej projektów budowlanych modernizacji i nowej aranżacji parteru w budynku głównym WiMBP wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz wizualizacją nowej aranżacji i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z MKiDN).
 4. Przeprowadzenie modernizacyjnych prac remontowych z wymianą wyposażenia Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży". Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych i dostawców wyposażenia i sprzętu (inwestycja uzależniona od pozyskania środków finansowych z MKiDN).
 5. Kontynuacja modernizacji Sali Dębowej – wymiana instalacji elektrycznej i sprzętu oświetleniowego.
 6. Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego o dodatkowe strefy zabezpieczenia i ochrony poszczególnych pomieszczeń – uzależniona od pozyskania środków finansowych.
 7. Zamontowanie szlabanu zabezpieczającego wjazd na parking od ul. Świętojańskiej i podłączenie systemu z ochroną w szatni – uzależniona od pozyskania środków finansowych.
 8. Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego i Księgowości (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny dywanowej, częściowa wymiana wyposażenia – w przypadku pozyskania środków finansowych).
 9. Remont Filii nr 10 w Szpitalu Wojewódzkim.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.