Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. C. Norwida w Zielonej Górze za 2013 rok

1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

Do zbiorów zakupiono 3 580 wol. książek o wartości 96 796,78 zł i 453 egz. zbiorów multimedialnych o wartości 16 327,13 zł oraz 7 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych o wartości 5 393,07 zł;

w drodze darów, egzemplarza obowiązkowego pozyskano 8 939 wol. o wartości 189 634,23 zł i 493 zbiorów multimedialnych o wartości 8 170,23 zł (w tym z „cegiełek” 842 wol. na kwotę 23003,55 zł) oraz 677 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych o wartości 5 593,00 zł.

Wskaźnik zakupu książek za 2013 rok wynosi 3,4 wol. (2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Choć zanotowano wzrost zakupów, jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk.

Zakupiono 332 egz. czasopism i wydawnictw zbiorowych o wartości 35436,29 zł.

Stan baz katalogowych Biblioteki:

- baza katalogowa książek – 553 403 wol.,

- baza katalogowa zbiorów specjalnych – 37 875 rekordów,

- baza katalogowa czasopism – 43 463 poz. inw.,

- dokumenty życia społecznego – 30 195 jedn. inw.,

- baza "Bibliografia Ziemi Lubuskiej" – 116 847 rekordów,

- baza katalogowa zbiorów zabezpieczonych – 17 800 wol. (po selekcji, odsprzedaży, na

makulaturę lub do przekazaniu innym agendom i jednostkom przekazano 35 779 wol.).

Informację o zbiorach i miejscu ich udostępniania uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP, pracującą w systemie PROLIB, w formacie Marc21 i zawierającą 664 936 wol. i jedn. inwentarzowych. W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Naukowej i Regionalnej, Biblioteki Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, mediatece „Góra Mediów”, Oddziale dla Dzieci, dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do bazy oferują także wszystkie filie miejskie.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2013 roku o 499 publikacji z zasobów WiMBP (zbiory regionalne, specjalne: kartografia starodruczna XVIII i XIX-wieczna, kolekcje rękopiśmienne oraz XIX i XX-wieczne zbiory magazynowe). Obecnie w ZBC udostępnionych jest 4 860 dokumentów ze zbiorów Biblioteki, W 2013 zarejestrowano 89 011 wyświetlenia tych publikacji.

W 2013 roku przeprowadzono 3 skontra zbiorów w Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci, zainwentaryzowano kasety dźwiękowe. Na bieżąco aktualizowano zbiory, dokonując selekcji książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania.

Ilość zbiorów pozyskanych w 2013 r.:

Zbiory
Część wojewódzka
Filie miejskie
Razem

wol./jedn. inw.

wartość w zł

wol.

wartość w zł

wol./jedn. inw.

wartość w zł

Książki
6 335
 
157 141,67
 
6 184
 
129 289,34
 
12 519
286 431,01

Zbiory multimedialne

514
 
12 913,12
432
11 584,24
946
24 497,36

Zbiory specjalne

684
 
10 986,07
-
-
 
684
10 986,07

Czasopisma i wydawnictwa zbiorowe

244
20 129,54 zł
88
15 306,75
332
35 436,29
Razem:
7777
201 170,40
6704
156 180,33
1 4481
357 350,73

2/ Udostępnianie zbiorów:

W 2013 r. odnotowano kolejny rok wzrostu liczby czytelników, tym razem znaczny – w stosunku do 2012 r. o ok. 9,3%, z tego w części miejskiej (filie miejskie) spadek o 1,1%, część wojewódzka wzrost o 19,3%. Z pewnością udałoby się pozyskać więcej czytelników korzystających z tradycyjnej książki, ale wzrost ich liczby ogranicza dalece niezadowalający dopływ nowości wydawniczych. Na wzrost liczby czytelników wpływa szeroko prowadzona promocja Biblioteki, wdrożenie nowych usług (zakończenie projektu w ramach LRPO) oraz prowadzenie innowacyjnej działalności czy dostosowanie oferty do potrzeb użytkowników, zwłaszcza młodych, (Internet, e-książka, e-czasopismo, wydawnictwa elektroniczne), która, na wzór skandynawski, staje się dla nich „trzecim miejscem” (po szkole i domu).

Biblioteka zarejestrowała 242 891odwiedzin, co daje wzrost w stosunku do 2012 r. – 5,2% i z pewnością jest najczęściej odwiedzaną instytucją w mieście i płd. części regionu, realizując ideę nowoczesnej instytucji i biblioteki jako miejsca spotkań. Dane te wyraźnie potwierdzają silną pozycję biblioteki. Zahamowany został spadek liczby zarejestrowanych czytelników. Biblioteka zgodnie z tendencjami światowymi zmienia się w instytucję wiedzy, edukacji, kultury, informacji, z dostępem do multimediów i elektronicznych baz danych z różnych dyscyplin. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz realizując model biblioteki jako instytucji uczącej się, zakończono i wdrożono projekt „Nowoczesne e-usługi”, oferujący m. in. bezpośredni dostęp do własnych katalogów i baz, polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, katalogów książek i czasopism online, polskich i obcojęzycznych elektronicznych baz danych zakupionych w ramach projektu: czasopism naukowych i popularno-naukowych, darmowych e-book’ów, prasy i czasopism. W 2013 r., posiadając status biblioteki naukowej, WiMBP kontynuowała organizowanie dostępu do naukowych baz danych, koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski i finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym do najważniejszych publikacji naukowych na świecie (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science). W 2013 roku obserwujemy dalszy wzrost wykorzystania tych zasobów, co uzasadnia potrzebę dalszego rozwoju tego typu usług Biblioteki.

Część wojewódzka
Filie miejskie
Razem

Liczba czytelników ogółem

15 013
11 998
27 011

Liczba odwiedzin

134 864
118 027
252 891
Wypożyczenia na zewnątrz
160 831
222 417
383 248

Wypożyczenia na miejscu

82 097
30 241
112 338

Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu

40 576
21 719
62 295

Ilość udzielonych informacji

123 841
33 497
157 338

Ilość korzystających z czytelni internetowych

20 546
9 886
30 432

3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym:

Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” obejmującej lata 1988-2013 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1987) wprowadzono 3 925 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2013 r.: 116 847 rekordów (opisów bibliograficznych).

4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej:

Działalność instrukcyjno-metodyczna

Opracowano i przekazano do Biblioteki Narodowej propozycję rozdziału pieniędzy dotacji celowej MKiDN na zakup nowości dla 48 bibliotek na rok 2013. W ciągu roku zorganizowano 48 wyjazdów w teren (m.in.: instruktaż ogólny, seminaria, jubileusze, wizyty monitorujące w ramach PRB, spotkania autorskie, wizytacje, warsztaty, 11 szkoleń w ramach działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych).

Redagowano stronę www.dbaim.tk zawierającą ważne informacje m. in. dotyczące projektów i innych działań realizowanych przez pracowników działu, instrukcje, materiały i dokumenty dla bibliotek południowej części województwa lubuskiego. Dział Badań, Analiz i Metodyki koordynuje Program Rozwoju Bibliotek realizowany do 2013 roku przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Biblioteka+, realizowany przez Instytut Książki. Koordynator regionalny i kierownik Działu pozostają w stałym kontakcie z FRSI, Instytutem Książki i 42. bibliotekami terenowymi, wypełniając wszelkie zobowiązania wynikające z podpisanej umowy dotacji pomiędzy FRSI i WiMBP oraz trójstronnego porozumienia między FRSI, IK i WiMBP. Wspierano i zachęcano biblioteki do udziału w III rundzie PRB; w 2013 r. zakwalifikowało się 5 placówek: BPMiG w Krośnie Odrzańskim z filiami w Osiecznicy, Radnicy i Wężyskach oraz MBP w Gubinie.

W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej zorganizowano 5 seminariów dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych oraz kierowników filii bibliotecznych z południowej części województwa na temat rzecznictwa ph: „Być baristą – spotkajmy się w bibliotece na kawie”. Przeprowadzono także inne szkolenia m. in. poświęcone problematyce alkoholowej, gdzie zaprezentowano literaturę z zakresu poruszanej tematyki, omówiono potrzeby psychiczne dzieci oraz sytuację dzieci funkcjonujących w rodzinach z problemem alkoholowym. Zrealizowano także 5 modułów szkoleniowych z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych w ramach PRB.

W naszej instytucji zorganizowaliśmy IV Konferencję Regionalną Programu Rozwoju Bibliotek ph. „Lubię to! Biblioteka w przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej” oraz inne szkolenia, m. in. szkolenie Instytutu Książki „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek po zmianach”, warsztaty regionalne dla bibliotekarzy „Praca z grupą dzieci i młodzieży” zrealizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, spotkanie z Sarah Houghton, dyrektorką Biblioteki Publicznej w San Rafael w stanie Kalifornia (USA) nt. „Biblioteka partycypacyjna: twoja społeczność to twoja biblioteka”, w ramach programu america@your library.

Odbyło się 8 spotkań szkoleniowych dla pracowników WiMBP, podczas których omówiono m. in. następujące zagadnienia: „Współczesna literatura regionalna”, podsumowanie wyników ankiet: Czytelnictwo w erze cyfrowej, Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze w opinii czytelników, Biblioteka Obcojęzyczna – badanie oczekiwań użytkowników, „Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece” (dr hab. M. Kisilowska), „Bibliosfera. net”, „Nowoczesne, zautomatyzowane, wypromowane – Biblioteki w Berlinie, Kolonii i Bielefeld”, „Polscy bibliotekarze w Ameryce - relacja z wizyty studyjnej polskich bibliotekarzy w Stanach Zjednoczonych”, Biblioteka otwarta – organizacja przestrzenna i funkcjonalna nowoczesnej biblioteki akademickiej, Biblioteka pełna ludzi – relacja z IV Kongresu Bibliotek Publicznych.

5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek:

W roku 2013 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida podjęto szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, udostępnianie informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do ich pełnego ich udostępniania w Internecie.

Zakończono realizację projektu informatycznego pn. „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze” Działania skoncentrowane były przede wszystkim na stworzeniu systemu umożliwiającego skuteczne korzystanie z zasobów informacyjnych biblioteki, jednocześnie zachęcającego do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.

Najważniejszym elementem projektu było stworzenie Systemu Udostępniania Zasobów Informacyjnych (SUZI). Zbudowany system integruje i przeszukuje zasoby informacyjne WiMBP, zarówno elektroniczne bazy danych w ramach systemu bibliotecznego PROLIB, inne bazy informacyjne będące własnością biblioteki, zasoby zewnętrzne (w ramach wykupionych dostępów), jak również udostępniane w ramach nowoczesnych e-usług. Przyjazny, intuicyjny interfejs pozwala czytelnikom w szybki sposób odnaleźć poszukiwaną informację, sprawdzić jej status, a także powiązane z nią usługi. Dodatkowo oprogramowanie SUZI umożliwia czynne korzystanie z nowoczesnych e-usług np. poprzez zamawianie digitalizacji na żądanie, dostęp do audiobooków, e-booków, korzystanie z kursów i szkoleń w ramach systemu e-learning, dostęp do elektronicznej platformy przeznaczonej dla artystów, napisanie lub przeczytanie e-recenzji. System Udostępniania Zasobów Informacyjnych SUZI umożliwia sprawdzenie wszystkich aktualnych wydarzeń organizowanych w bibliotece (za pośrednictwem usługi news365 również w mieście i regionie), dzięki informacjom wyświetlanym w kalendarzu wydarzeń. Poprzez oprogramowanie SUZI użytkownik biblioteki ma również dostęp do wideokonferencji i wirtualnych spotkań, a także możliwość bezpośredniego skontaktowania się z pracownikiem biblioteki.

W ramach projektu „e-usługi” zakupiono 19 komputerów (stacjonarnych i przenośnych) oraz serwer z szafą serwerową, które zastąpiły przestarzały sprzęt.

Z budżetu zakupiono 7 komputerów, jeden wraz z rzutnikiem i ekranem ze środków przekazanych przez radnych miasta Zielona Góra.

W roku 2013 nastąpiła kolejna reinstalacja oprogramowania PROLIB. Wykonanie tych prac ujednoliciło bazy danych i zapewniło pełną kompatybilność oprogramowania z istniejącymi aplikacjami.

W 2013 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in.. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. Zakupiono i aktualizowano bazę danych aktów prawnych (LEX) oraz dostęp do elektronicznych czasopism.

6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury:

Biblioteka oferowała akcję „Książka na telefon”, w ramach której dostarczano nieodpłatnie książki do domu czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym. Zainteresowanym czytelnikom udostępniano czytniki e-clicto e-booków będące w posiadaniu Biblioteki.

W ramach szkoleń dla pracowników WiMBP bibliotekarze wysłuchali wykładu pt. „Osoba z niepełnosprawnością wzroku – inkluzja czy ekskluzja w systemie biblioteczno – informacyjnym”, który wygłosiła dr M. Czerwińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP” uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalającą odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy).

Wspólnie ze Szpitalem Wojewódzkim kontynuowano akcję Uwolnij książkę dla pacjentów Szpitala, podczas której zebrano i przekazano na szpitalne oddziały 800 książek. Ponadto na terenie szpitala obsłużyliśmy 272 czytelników, pożyczając im 2 352 wol. We współpracy z psychologiem i logopedą na Oddziałach Neurologii i Rehabilitacji przygotowano warsztaty w zakresie ćwiczeń mowy i nauki pisania dla 47 pacjentów.

Działalność Klubu Mam WiMBP przyczynia się do zmian postaw rodziców najmłodszych dzieci, przede wszystkim matek. Kobiety, często przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych, poprzez uczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych i spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, zostały zainspirowane do aktywności społecznej. W 2013 roku odbyły się 64 spotkania klubowe promujące książkę i czytelnictwo, wspierające nawiązywanie bliskich więzi między rodzicami i dzieckiem, aktywizujące rodziców. Były to m. in. pokazy filmów o tematyce okołoporodowej ph. „Maj dla Mam”, filmy poruszające ważne tematy związane z porodem, prawami kobiet oraz sytuacją kobiet rodzących w Polsce i na świecie, spotkania rodziców ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. pedagogiem, doradcą Akademii Noszenia Dzieci, instruktorem masażu Shantala, doulą, fizjoterapeutą, położną ze szkoły rodzenia Ksenia w Zielonej Górze, instruktorem tańca. Klub Mam popularyzował ideę wspólnego czytania jako jedną z metod aktywnego spędzania czasu z dzieckiem oraz formą nawiązywania bliskości między rodzicami i dziećmi.

Zagościł także w Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu – przed wyjazdem prowadzona była akcja zbierania książek, środków pielęgnacyjnych i odzieży które zostały podarowane najmłodszym dzieciom – mieszkańcom Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji:

Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów.W sumie w Bibliotece udzielono 157 338 informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych:w Dziale Informacji 3 289 informacji wymagających więcej poszukiwań, w Dziale Udostępniania 148 178, w informacji katalogowej 4 364, w Dziale Zbiorów Specjalnych 155, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 1 352.

Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: przyjęto 490 zamówień, w tym 154 od bibliotek i 336 od czytelników indywidualnych. Realizacja zamówień objęła książki, artykuły, mikrofilmy. Oprowadzono po Bibliotece 79 wycieczek, głównie dzieci i młodzież.

W Bibliotece redagowany jest serwis informacyjny news365.pl. W 2013 roku zamieszczonych zostało w nim 1 743 informacji związanych z wydarzeniami społecznymi, kulturalnymi, politycznymi Zielonej Góry. Z serwisu skorzystało ponad 75 tys. internautów.

8/ Działalność wydawnicza:

Nakładem wydawnictw WiMBP Pro Libris ukazały się następujące publikacje:

· Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, zeszyt 5, Zielona Góra 2013, 152 s.;

· S. Bryk, S. Olejniczak, Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i wspomnienia jego członków, Zielona Góra 2013, 272 s.;

· Informator WiMBP, Zielona Góra 2013;

· Katalog Festiwalu Filmu i Teatru i. Maćka Kozłowskiego Kozzi Gangsta Film;

· Katalog XV Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny;

· Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, Zielona Góra 2013, 446 s.;

· Monografia Okręgu Zielonogórskiego Związku Polskich Artystów Polskich. Ludzie – miejsca - wydarzenia Zielona Góra 2013, 208 s.;

· Daniel Koteluk, Wizerunek kata w literaturze polskiej od XVI do XVIII wieku;

· Martyna Krutulska-Krychowicz, Niecodziennik MKK Zielona Góra 2013, 156 s.;

· Maciej Noskowicz, Droga do złota. Zielonogórska koszykówka w ekstraklasie” 306 s.

Wydawnictwa ciągłe:

1. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne „Pro Libris” nr: 1(42), 2(43), 3(44), 4(45)2012.

2. „Bibliotekarz Lubuski” nr, 2(34)2012, 1(35)2013, 2 (36)2013.

Wydawnictwa elektroniczne:

„Pro Libris” nr: 1-4(38-41)2012.

„Bibliotekarz Lubuski” nr: 2(34)2012, 1(35)2013, 2(36)2013.

9/ Działalność promocyjna i oświatowo – edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia):

Czwartki Lubuskie – 11 spotkań z popularnymi twórcami, publicystami oraz regionalnymi literatami: Podziel się wierszem – spotkanie zielonogórskich środowisk literackich połączone z prezentacją nr 4/41/2012 Pisma Literacko-Kulturalnego "Pro Libris"; Walentynkowy Czwartek Lubuski z Alfredem Siateckim, prozaikiem, reportażystą, autorem słuchowisk. Spotkanie połączone z promocją książki Szajbus; spotkanie z Krzysztofem Fedorowiczem, laureatem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2012, poetą, prozaikiem, dziennikarzem, gospodarzem winnicy Miłosz w Łazie koło Zaboru. Spotkanie połączone z promocją książki Grünberg; z Jarosławem Kretem, dziennikarzem telewizyjnym, fotoreporterem, podróżnikiem, autorem licznych reportaży i filmów dokumentalnych; z Marią Czubaszek, pisarką, dziennikarką, felietonistką, scenarzystką, autorką tekstów piosenek oraz tekstów satyrycznych; Na wozie i pod wozem – spotkanie ze Zbigniewem Majewskim, trenerem i zasłużonym działaczem sportowym, pomysłodawcą i twórcą Ośrodka Pięcioboju Nowoczesnego i Jeździectwa Lubuskiego Klubu Sportowego LUMEL w Drzonkowie, podróżnikiem; wieczór pamięci poświęcony Annie Tokarskiej, zmarłej zielonogórskiej poetki, animatorki życia kulturalnego Zielonej Góry; jubileuszowe spotkanie z prof. zw. dr hab. Janem Kurowickim, filozofem, poetą, eseistą, dramaturgiem i krytykiem literackim, członkiem zielonogórskiego oddziału ZLP; z Marią Sidorską-Ryczkowską, autorką opowiadań Klucze do rzeki, Stacyjka na wschodzie i zachodzie; z Łukaszem Maciejewskim, dziennikarzem, krytykiem filmowym i teatralnym oraz Zbigniewem Walerysiem, aktorem, odtwórcą roli Dionizego Wajsa w filmie Papusza. Spotkanie poprzedziło projekcję filmu Papusza w reż. Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze; z Marcinem Mellerem, dziennikarzem i reporterem połączone z promocją najnowszej książki autora Między wariatami. Opowieści terenowo-przygodowe.

Promocje książek – 8 spotkań promocyjnych:

Andrzej K. Waśkiewicz – miejsca opuszczone Eugeniusza Kurzawy, poety, dziennikarza, prezesa zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich; Warto Konrada Krakowiaka, laureata III Konkursu „Debiut Poetycki Pro Libris”, dziennikarza TVP Info i prezentera programu „Raport z Polski”; Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – w którym zamieszczono trzydzieści dwie inwestycje zrealizowane dzięki unijnym dotacjom z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; Miejsce i tożsamość. Literatura Lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii (cz.2. serii "Historia Literatury Pogranicza" ) pod redakcją prof. UZ dr hab. Małgorzaty Mikołajczak przy współudziale Kamili Gieby i Mariki Sobczak; Powieść ze snu Czesława Sobkowiaka, poety, autora esejów, recenzji książkowych, za który w 2012 roku autor otrzymał nagrodę Rotary Club Zielona Góra. Promocji towarzyszył występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze; Papusza Angeliki Kuźniak, dziennikarki, autorki opowieści reporterskich. Spotkanie odbyło się w ramach III Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów; Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem ks. prof. Andrzeja Draguły; Poza mną oraz ¦cigając pamięć Grażyny Szapołowskiej, znanej aktorki filmowej i teatralnej w ramach III Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów.

14 wystaw czasowych w holu i łączniku:

Najlepsze fotografie prasowe 2011 roku – pokonkursowa wystawa 8. edycji konkursu „BZ WBK Press Foto 2012”.

Otton Julius Bierbaum – wystawa dokumentów oraz książek obrazująca życie i dorobek twórczyniemieckiego poety, powieściopisarza, krytyka literackiego, podróżnika i autora tekstów kabaretowych, słynnego mieszkańca Zielonej Góry; Lubuskie Wawrzyny 2012 – wystawa książek i publikacji autorów nominowanych oraz laureatów 19. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego oraz 8. Lubuskiego Wawrzynu Naukowego; Oblicza Nowego Jorku. Shades of New York City – ekspozycja fotografii Przemysława Cebuli, radomianina, amatorsko pasjonującego się fotografią. Wystawa to efekt pobytu w USA; Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 w obiektywie – wystawa wielkoformatowych fotogramów prezentujących inwestycje zrealizowane w latach 2007-2013 ze środków LRPO; Pokonkursowa wystawa XIV Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Dzieci
i Młodzieży Żary 2012
– pokonkursowa wystawa ekslibrisów nagrodzonych oraz prac wyróżnionych
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach, organizatora Konkursu; Irysy w hodowli i fotografii Józefa Koncewicza – wystawa fotografii Józefa Koncewicza, słuchacza ZUTW; Na wozie i pod wozem – wystawa fotografii oraz dokumentów ze zbiorów prywatnych, obrazująca bogatą działalność Zbigniewa Majewskieg; Fotografie i grafiki absolwentów Lubuskiej Szkoły Fotografii w Zielonej Górze;
Zielona Góra w pocztówce przełomu XIX i XX wieku. Kolekcja Sławomira i Jacka Ronowiczów – wystawa wielkoformatowych kart pocztowych przedstawiających Zieloną Górę oraz okolice z końca XIX wieku do 1945 roku z prywatnej kolekcji Sławomira i Jacka Ronowiczów.

20-lat 1994-2014 iRotary Club Zielona Góra – wystawa fotografii oraz dokumentów obrazujących działalność zielonogórskich Rotarian; Jestem stąd – wystawa fotografii członkówKlub Fotograficzny FOTOOKO Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Bronisława Wajs-Papusza – wystawa książek ze zbiorów WiMBP im. C. Norwida w ramach III Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów; Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń – wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

7 wystaww Galerii Biblioteki:

Kolory Europy. Farben Europas – Przytok 2012II poplenerowa wystawa uczestników polsko-niemieckiego projektu Kolory Europy. Farben Europas – Przytok 2012, którego organizatorem był Powiat Zielonogórski przy współpracy Powiatu Sprewa-Nysa. Magia opery– wystawa fotografii Wojciecha Guzikowskiego, artysty fotografika, członka Związku Polskich Artystów Fotografików i członka klubu Rotary Poznań. Dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze – ekspozycja prac dyplomowych uczniów zielonogórskiego plastyka. Fotografie 2002-2012wystawa prac Pawła Janczaruka, uznanego zielonogórskiego fotografika. Pokonkursowa wystawa XV Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Media społecznościowe. Dźwięki naturywystawa malarstwa Józefa Wierzbickiego, artysty z Żar. Barwy lata– wystawa malarstwa na jedwabiu Krystyny Prządki, artystki z Rzepina.

Ważniejsze imprezy

XIX Lubuski Wawrzyn Literacki otrzymał Krzysztof Fedorowicz za książkę Grünberg; ponadto przyznano dyplom za całokształt twórczości – pośmiertnie Kazimierzowi Furmanowi; za debiut literacki – Arturowi Wodarskiemu za książkę Chrząszczeni; za walory edytorskie W pobliżu rozumienia: tryptyk okazjonalny, Gorzów 2012dla autora i wydawcy Zygmunta Marka Piechockiego. VIII Lubuski Wawrzyn Naukowy otrzymał dr Przemysław Bartkowiak za publikację Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989.Dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową przyznano Zbigniewowi Czarnuchowi za książkę Nad Wartą i wśród lasów. O dawnych i współczesnych mieszkańcach witnickich wsi oraz Irenie Gatys i Romanowi Gatys za książkę Żarska porcelana 1888-1945 Sorauer Porzellan. Zarząd Lubuskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Lubuskiej przyznał nagrodę specjalną Grzegorzowi Chwalibogowi za książkę Tato – zrób sobie „z lotu ptaka”. Rotary Club Zielona Góra przyznał nagrodę specjalną Czesławowi Sobkowiakowi za książkę Powieść ze snu

Zielonogórski Salon Poezji (6 spotkań) – Różewicz z hardcore – spektakl poetycko-muzyczny oparty na tomikach Tadeusza Różewicza Matka odchodzi oraz To i owo z udziałem Zdzisława Wardejna;Tuwim wstawiony – w Roku Tuwimawieczór literacko-kabaretowy z udziałem Zdzisława Wardejna; Bo kobieta… - spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu Andrzeja Poniedzielskiego; Ja to mam szczęścieautorski recitalpoznańskiegobardaGrzegorza Tomczaka; Cyprian Norwid „…daj mi wstążkę błękitną…”.

Czytelnia Dramatu (3 spotkania) – Moralność Pani Dulskiej Zapolskiej i Ożenek Gogola we fragmentach w wykonaniu Anna Seniuk; Iwona, czyli Te okropne godziny na podstawie Witolda Gombrowicza w adaptacji i reżyserii Zdzisława Wardejna.

III Festiwal Literacki Proza Poetów im. Anny Tokarskiej (19.11.-11.12.2013)– festiwal literacki popularyzujący współczesną poetycką twórczość: W ramach Festiwalu odbyło się spotkanie autorskie z Angeliką Kuźniak, dziennikarką, autorką opowieści reporterskiej Papusza (19 listopada). W Cinema City w galerii Focus odbyła się projekcja filmu Papusza w reż. Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze. Przed pokazem zielonogórzanie wysłuchali rozmowy o filmie Łukasza Maciejewskiego, znanego krytyka filmowego i teatralnego oraz Zbigniewa Walerysia, aktora, odtwórcy roli Dionizego Wajsa w filmie Papusza.(28 listopada).Zielonogórski Salon Poezji promował zbiór opowiadań Poza mną Grażyny Szapołowskiej(21 listopada). Festiwal zakończyła 11 grudnia promocja publikacji Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem ks. prof. Andrzeja Draguły.

Tydzień Bibliotek:blok imprez promujących książki, literaturę i czytelnictwo w dniach 8-15 maja. W ramach ogólnopolskiej akcji, która przebiegała ph. Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych,zorganizowano wiele działań promocyjnych, m. in. spotkanie absolwentów kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze z roczników 1975-1985, wystawy, konkursy, turnieje gier planszowych i komputerowych, warsztaty komputerowe.

Dni Kultury Amerykańskiej (22.11.-29,11.2013): tygodniowa promocja języka, kultury, historii USA z udziałem Ambasadora USA w Polsce, m. in. spotkanie z młodzieżą, koncerty, warsztaty, wykłady, prezentacje filmowe, pokaz cheerleaderek, konkurs ortograficzny.

Zielonogórskie Dyktando z Języka Niemieckiego i Angielskiego.

Większe imprezy dla dzieci:

Z książką na walizkach. VIII Lubuskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami

W dniach 2-4 października 2013 r. nasz region odwiedzili popularni twórcy oraz ilustratorzy książek dla młodych czytelników: Kalina Jerzykowska, Izabella Klebańska, Ewa Kozyra-Pawlak i Paweł Pawlak, Renata Piątkowska, Barbara Stenka oraz przedstawiciele łódzkiego wydawnictwa Literatura. W ciągu dwóch dni odbyło się 20 spotkań autorskich dla dzieci młodszych: w 5. filiach WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz w 15. bibliotekach publicznych południowej części województwa lubuskiego, m.in. w Brodach, Brzeźnicy, Bytomiu Odrzańskim, Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Łagowie Lubuskim, Kożuchowie, Maszewie, Nowej Soli, Sławie, Sulechowie, Szlichtyngowej, Szprotawie, Zawadzie, Żarach. Plenerowa impreza finałowa odbyła się 4 października br. przy zielonogórskim Ratuszu. W happeningu ph. Wokół Tuwima brały udział dzieci z zielonogórskich przedszkoli oraz młodszych klas szkół podstawowych. Znalazły się wnim zabawne prezentacje twórczości zaproszonych autorów w wykonaniu dzieci uczestniczących w spotkaniach autorskich w filiach WiMBP, miejska gra plenerowa ph. Abecadło oraz szereg zabaw inspirowanych twórczością Juliana Tuwima. Happening wzbogaciły działania plastyczne ph. Lokomotywa, kiermasz książek łódzkiego wydawnictwa Literatura oraz rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Młodszych ph. Tuwim ekologicznie.

EkoFerie w systemie tygodniowych zajęć o charakterze literacko-plastycznych ph. „Modnie, wygodnie, ekologicznie” oraz EkoWakacje miały za zadanie kształtować wyobraźnię i wrażliwość dzieci i młodzieży, uczyć kreatywnego myślenia i działania, wyrażania siebie i swoich emocji poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności plastycznej, literackiej, teatralnej, doskonalić umiejętności motoryczno-manualne wspierać postawy proekologiczne; zajęcia uczą też umiejętności pracy w grupie i współdziałania; stworzono dzieciom bezpieczne warunki do kreatywnego spędzenia wolnego czasu; uczestnicy poznali m. in. tajniki różnych sportów i ćwiczeń kondycyjnych i nauczyli się rozpoznawać i uprawiać różnego typu zioła i warzywa w przydomowych ogródkach.

X Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów; celem tej cyklicznej imprezy jest promowanie poprawnej polszczyzny i pogłębienie wiedzy z zakresu ortografii języka polskiego.

XIV Przegląd Mistrza Pięknego Czytania ph. „Czytamy Literaturę” z wykorzystaniem literatury wydawnictwa „Literatura”, które objęło patronat nad Przeglądem. Cykliczna impreza poprzedzona została warsztatami, podczas których dzieci uczyły się pracy z tekstem i z głosem.

Angielski123 w biblioteceinteraktywny, komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych w Bibliotece Obcojęzycznej, mediatece Góra Mediów oraz filiach 1, 2, 4, 5, 7 (odbyło się 878 sesji szkoleniowych).

FunEnglish w biblioteceinteraktywny kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, dostępny w Oddziale dla Dzieci oraz filiach 2, 5, 7, 9, 11.

Kleksomania 2013 – V edycja konkursu związana z 2. częścią przygód bohatera „Akademii Pana Kleksa” w formie dwuetapowego turnieju drużynowego dla uczniów klas IV i V.

Nowatorskie formy pracy prowadzono w mediatece Szklana Pułapka w Palmiarni: warsztaty DJ’skie – 11 spotkań, warsztaty z 4 elementów kultury hip hop – 12 spotkań, pikniki muzyczne, warsztaty śmiechu, wakacyjne czytanki dla dzieci; mediateka Góra mediów: seanse filmowe, spotkania i treningi szachowe, wystawy, zajęcia teatralne dla najmłodszych, również w języku angielskim.

Inne formy pracy z czytelnikiem:

- Pasje naszych czytelników – cykl wystaw w Filii nr 4, na których prezentowane są zbiory kolekcjonerskie, fotografie, wyroby rękodzielnicze itp. czytelników biblioteki (6 wystaw),

- Herbatka przy samowarze – w Filii nr 4 odbyło się 10spotkań, w czasie których można było podyskutować na różne tematy, powspominać, pograć w szachy,

- galeria na Ptasiej– powstała z inicjatywy członków grupy fotograficznej Alfa w Filii nr 1. W 2013 miały miejsce spotkania dyskusyjne oraz 5 wystaw fotograficznych,

- Cafe Language – spotkania konwersacyjne prowadzone w języku angielskim – 77 spotkań.

Koordynowano działalność 87 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego. Kluby liczą 609 stałych członków. Członkowie DKK uczestniczyli w 696 spotkaniach klubowych, podczas których omówiono 385 książek popularnych autorów polskich i zagranicznych. Zorganizowano 67 spotkań autorskich (14 w Zielonej Górze, 53 w terenie). Zakupiono 647 wol. książek za 19 099,37 zł. Klubowicze czynnie uczestniczyli w szeregu przedsięwzięciach w zielonogórskiej Bibliotece, zwłaszcza w wydarzeniach kulturalnych Czytelni Dramatu oraz Zielonogórskiego Salonu Poezji. Odbyło się także 9 spotkań dla moderatorów i członków DKK, m. in.: Inauguracja Dyskusyjnych Klubów Książki – spektakl słowno-muzyczny oparty na twórczości Tadeusza Różewicza (tomikach „Matka odchodzi” i „To i owo”) z udziałem Zdzisława Wardejna i zespołu hardcore „Sophie Scholl”, projekt poetycko-muzyczny „Tuwim wstawiony” przygotowany w związku z obchodami Roku Tuwima w 2013 r., autorska interpretacja fragmentów „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej i „Ożenku” Mikołaja Gogola wg Anny Seniuk, recital Grzegorza Tomczaka oparty na autorskim tomiku wierszy „Ja o mam szczęście!”, „Baju-baju mój naj-naju” spektakl dla dzieci od 0 do 8 lat oparty na motywach najpopularniejszych bajek, Festiwal Kryminalny pn. Kryminaliści w Kargowej… Akcent DKK podczas Kozzi Gangsta Film. II Festiwalu Filmu i Teatru w Kargowej.

10) Działalność naukowa Biblioteki

1. Organizacja nocnej obserwacji nieba i słońca Co można zobaczyć na zielonogórskim niebie? Celem spotkań było poznanie podstawowych zasad obserwacji nieba, m.in. z nazewnictwem gwiazd widocznych nad miastem oraz zdobycie umiejętności ich rozpoznawania (termin: 8 i 15 maja 2013 r. wraz z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze, Kołem Naukowym Studentów Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego).

2. Organizacja konferencji naukowej pt.: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Biblioteka jako trzecie miejsce.” Zielona Góra 15 – 17 października 2013 r. z udziałem przedstawicieli polskich bibliotek publicznych i naukowych oraz zagranicznych bibliotek z miast i regionów partnerskich Zielonej Góry i Lubuskiego z Czech, Danii, Niemiec (Brandenburgia, Saksonia), Norwegii, Rosji, Serbii, Słowacji, USA, bibliotek wojewódzkich z całego kraju oraz bibliotek województwa lubuskiego. Celem Konferencji była refleksja nad następującymi zagadnieniami: biblioteka w procesie wychowania i wypełniania czasu wolnego dzieci i młodzieży; biblioteka w procesie ustawicznego kształcenia i samokształcenia; biblioteka w procesie normalizacji środowiska życia osób z niepełnosprawnością; biblioteka w procesie animacji kulturalnej środowiska lokalnego; biblioteka w procesie kształtowania i ochrony tożsamości regionalnej, a tym samym poznanie metod pracy bibliotek w różnych krajach i regionach, wymiana myśli i doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami. Uczestnicy zastanawiali się nad rolą książnic we współczesnym życiu społecznym i modelem funkcjonowania bibliotek w przyszłości.

3. Przygotowanie 7 spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych z udziałem naukowców (bibliologów, bibliotekoznawców) z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, PWSZ w Gorzowie Wlkp.

4. Udział pracowników WiMBP w konferencjach naukowych organizowanych przez inne jednostki naukowe w kraju.

5. Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii i kultury regionu w celu upowszechniania dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz jego ochrony.

6. 43 artykuły – publikacje pracowników WiMBP w 2013 roku, między innymi w „Bibliotekarzu Lubuskim”, Piśmie „Pro Libris”, Studiach Zielonogórskich, Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych, zeszyty naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego Scripta Humana, w czasopismach i materiałach konferencyjnych, zbiorowych publikacjach naukowych oraz pismach elektronicznych. Dotyczyły one zagadnień bibliotekarskich oraz historii i kultury regionu.

11/ Zadania inwestycyjne i remonty

Zakończono realizację projektu informatycznego pn. „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Skonfigurowano i uruchomiono nowe serwery oraz sprzęt sieciowy i komputerowy, zainstalowano i wdrożono zakupione oprogramowanie.

Inne zadania inwestycyjne i remontowe:

1. W 2013 zakupiono łącznie 27 komputerów. Liczba ta niestety odbiega znacząco od ogromnych potrzeb wymiany starzejącego się sprzętu komputerowego.

2. Zakupiono i zamontowano nowe regały stacjonarne zakupione w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które poprawiły aranżację Wypożyczalni Głównej Biblioteki, a także uzupełniły wyposażenie magazynów.

3. Przeprowadzono kompleksową modernizację Wypożyczalni Głównej. Zakres prac obejmował zabudowę sufitu i okładzin boazeryjnych na ścianach, zamontowanie nowych opraw oświetleniowych, pomalowanie ścian i sufitu oraz naprawę podłogi, położenie nowej wykładziny.

4. Zrealizowano projekt „Zbudujmy ławeczkę Norwida”. Ławeczkę z rzeźbą poety, wyposażoną w system głośnomówiący umożliwiający odsłuchanie wierszy Norwida, ustawiono przed wejściem głównym do budynku Biblioteki. ¦rodki na jej wykonanie pochodziły w całości od sponsorów.

5. Uruchomiono system zewnętrznego monitoringu wizyjnego zabezpieczającego „Ławeczkę Norwida”, wejście główne do Biblioteki, wejście do Oddziału dla Dzieci oraz drzwi wejściowe od strony parkingu.

6. Przeprowadzono remont Sekretariatu i zmieniono aranżację pomieszczenia. Zamontowano nowe drzwi do gabinetów, pomalowano ściany, położono nową wykładzinę oraz zakupiono nowe meble.

7. Zakupiono i zamontowano przy wejściu głównym do budynku Bibliobox umożliwiający czytelnikom zwrot książek i materiałów bibliotecznych również poza godzinami otwarcia biblioteki i w dni wolne od pracy.

8. Wyposażono salę dębową w nowy system nagłaśniający.

9. Kontynuowano prace remontowo-modernizacyjne w zakresie poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń: w mediatece „Góra Mediów”, Czytelni Ogólnej, Galerii Biblioteki na parterze, szatni.

10. Zakupiono regały do miejskiej Filii nr 1 (sfinansowano ze środków z budżetu radnych Miasta Zielona Góra) oraz do Działu Informacji Bibliograficznej i Regionalnej oraz Biblioteki Obcojęzycznej.

11. Wyposażono Oddział dla Dzieci w nowy sprzęt audiowizualny. Zakupiono laptopa, wideoprojektor i ekran (sfinansowano ze środków z budżetu radnych Miasta Zielona Góra).

12. Dokonano zmiany lokalizacji Filii nr 2 na os. Pomorskim. Przeniesiono Filię z budynku Przedszkola do lokalu w Zespole Edukacyjnym nr 3.

13. Wykonano kapitalny remont Filii nr 5 przy ul. II Armii. Zakres prac obejmował pomalowanie ścian i sufitów, położenie nowych wykładzin PCV i całkowitą modernizację toalet. Modernizację Filii przeprowadzono dzięki wsparciu finansowemu Radnych Miasta Zielona Góra.

Ponadto prowadzono drobne naprawy i bieżącą konserwację urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i umożliwienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów .

12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.:

Lp.
Nazwa zadania

¬ródło finansowania

Kwota dofinan-

sowania

1.

Dyskusyjne Kluby Książki

Instytut Książki

91 000,00 zł

2.

Pociąg do Literatury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

30 000,00 zł

3.

Publikacja Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

40 000,00 zł

4.

Zakup regałów stacjonarnych i przesuwanych do Wypożyczalni Głównej oraz Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

100 000,00 zł

5.

Międzynarodowa konferencja bibliotek miast i regionów partnerskich "Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów"

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr (Brandenburgia-Województwo Lubuskie)

16 425,00 euro
6.

Międzynarodowa konferencja bibliotek miast i regionów partnerskich "Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów"

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr (Brandenburgia-Województwo Lubuskie)

14 745,00 euro

7.

EkoFerie. Zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży

Urząd Miasta Zielona Góra

5 000,00 zł

8.

EkoWakacje. Biblioteczne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Urząd Miasta Zielona Góra

4 000,00 zł

9.

Akademia Pana Kleksa – młodzi młodym

Urząd Miasta Zielona Góra

1 250,00 zł

10.
Od zera do trzech. Biblioteczne zajęcia edukacyjne dla małych dzieci

Urząd Miasta Zielona Góra

1 250,00 zł

11.

Szkolenia dla bibliotekarzy dotyczące profilaktyki uzależnień

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

10 000,00 zł

13/ Realizacja pozostałych zadań:

Lp.
Nazwa zadania
Ilość 2013 rok
część wojewódzka
filie miejskie
razem
1.

lekcje biblioteczne

36
174
210
2.

konferencje, sesje naukowe

9
-
9
3.

spotkania autorskie

25
21
46
4.

pogadanki, odczyty

187
69
256
5.
szkolenia
53
22
75
6
konkursy
16
19
35
7.
wystawy
37
87
124
8.

inne, m. in.: zajęcia i warsztaty literackie, plastyczne, teatralne, muzyczne

428
196
624
9.
wycieczki
79
-
79

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.