Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
w roku 2012

I. Działalność podstawowa

1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja

1) Gromadzenie zbiorów:

 • zakup nowości wydawniczych oraz druków wydawanych w XIX-XX w. za środki własne instytucji, z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki pozyskane ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów. Zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, na targach książki oraz od osób prywatnych,
 • gromadzenie zbiorów regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy oraz zamówienia u wydawców,
 • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, ilustracji książkowej, grafiki, muzykaliów i notacji muzycznych, płyt CD, map współczesnych i planów miast,
 • poszerzenie zakupów książki mówionej na płytach CD, MP3, CD-R, zakup baz danych i czasopism w wersji elektronicznej, e-book, zakup innych zbiorów w postaci cyfrowej,
 • kompletowanie i uzupełnianie posiadanych zbiorów, braków w seriach wydawniczych oraz kontynuacja zamówień wydawnictw tomowych,
 • prenumerata wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych.

2) Opracowanie zbiorów oraz przysposobienie ich do udostępniania:

 • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych,
 • kontynuacja wprowadzania do bazy komputerowej zbiorów bibliotecznych Filii nr 7 i Filii nr 10,
 • kontynuacja wprowadzania do bazy zbiorów kartograficznych, grafiki.

3) Kontynuowanie tworzenia elektronicznej bazy danych bibliograficznych, grafiki, rękopisów w formacie Marc 21.

4) Aktualizacja księgozbiorów:

 • selekcja książek we wszystkich agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
 • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i przestarzałych.

5) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:

 • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
 • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja,
 • prowadzenie antykwariatu internetowego, organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień 2012).

6) Komputerowa inwentaryzacja zbiorów (Filia nr 5, Magazyn – czasopisma, mediateka Góra Mediów, księgozbiór regionalny, informacyjny, prawny, Wypożyczalnia Główna).

7) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych (w tym poloników i regionaliów, głównie niemieckich czasopism z XIX i I poł. XX w. wychodzących w Zielonej Górze, archiwum prof. J. Kostrzewskiego, kolekcji Herminy von Reuss, budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych dla Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów.

8) Udostępnianie baz danych naukowych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie, koordynowanych przez ICM Uniwersytetu Warszawskiego.

9) Realizacja projektu America@ your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych Stanom Zjednoczonym, dostęp do internetowych baz danych (ok. 100 tytułów książkowych, dostęp online do ponad 20 komercyjnych baz, m.in. baz artykułów z periodyków, książek elektronicznych, encyklopedii, informacji na temat nauki i technologii, wiadomości biznesowych, literatury i krytyki literackiej oraz spraw bieżących). Współpraca z Ambasadą USA w Polsce przy organizacji warsztatów, prezentacji, spotkań i programów kulturalnych poświęconych Stanom Zjednoczonym.

2. Udostępnianie zbiorów

1) Obsługa biblioteczna około 23.000 czytelników, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu (ok. 350.000 wypożyczeń) i na miejscu (ok. 100.000 wypożyczeń).

2) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.

3) Wymiana książek w punktach bibliotecznych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego, przekazywanie książek zbędnych na oddział zakaźny i do hospicjum Szpitala, dostarczanie książek pacjentom obłożnie chorym.

4) Regularna wymiana księgozbioru dla czytelników niepełnosprawnych (książka mówiona na kasetach) w punktach bibliotecznych bibliotek terenowych.

5) Przeprowadzenie akcji informacyjnej o działalności filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.

3. Działalność informacyjno-bibliograficzna

1) Opracowywanie Bibliografii Ziemi Lubuskiej:

 • przygotowanie do wydania na CD-ROM-ie Bibliografii Ziemi Lubuskiej za 2007 i 2008,
 • wprowadzanie do bazy komputerowej Bibliografii Ziemi Lubuskiej opisów za rok bieżący oraz uzupełnianie o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” i bibliografii specjalnych,
 • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej,
 • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz wydawnictw zwartych.

2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.

3) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych:

 • gromadzenie księgozbioru prawniczego,
 • aktualizacja bazy prawnej Lex Sigma, Lex Polonica.

4) Kontynuacja sporządzania opisów bibliograficznych z „Przeglądu” i zielonogórskiego dodatku „Gazety Wyborczej” do bazy artykułów prasowych w Bibliotece Narodowej.

5) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych,
o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza.

6) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.

7) Gromadzenie i aktualizowanie informacji do portalu news.365.pl (system sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze).

8) Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek osób dorosłych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

4. Działalność naukowa

1) Kontynuacja prac związanych z opracowaniem korespondencji Włodzimierza Korsaka.

2) Digitalizacja zbiorów z archiwum cesarzowej Herminy von Reuss, czasopisma „Grünberger Wochenblatt”, innych druków XIX. i XX. wiecznych, archiwum prof. J. Kostrzewskiego, zabytkowej grafiki i kartografii oraz dokumentów życia społecznego.

3) Udostępnianie elektroniczne czasopism „Bibliotekarz Lubuski” oraz „Pro Libris”.

4) Prowadzenie badań nad XVII. wiecznymi polonicami ze zbiorów WiMBP oraz z zakresu historii regionalnej.

5) Przeprowadzenie badań czytelniczych nt. stopnia satysfakcji mieszkańców Zielonej Góry z korzystania z usług Biblioteki: Korzystanie z usług Biblioteki Norwida w Zielonej Górze, Wypożyczalnia obcojęzyczna – badanie oczekiwań użytkowników.

6) Opracowanie ankiety skierowanej do mieszkańców województwa lubuskiego Czytelnictwo i Internet w województwie lubuskim.

7) Publikacja artykułów pracowników WiMBP dotyczących przeprowadzonych badań oraz opracowania zbiorów.

8) Współorganizacja z Uniwersytetem Zielonogórskim konferencji naukowej ph. Oblicza lubuskiej prasy po roku 1945.

9) Współorganizacja wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu konferencji naukowej pt. Podziemie niepodległościowe na terenie Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956.

10) Przygotowanie i organizacja spotkań naukowych w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych.

11) Udział pracowników WiMBP w konferencjach ogólnopolskich, przygotowywanie referatów. Publikowanie artykułów w czasopismach centralnych oraz „Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych”, „Bibliotekarzu Lubuskim” i „Pro Libris”.

12) Mobilizowanie pracowników do pisania doktoratów, zdobywania statusu bibliotekarza dyplomowanego oraz podejmowania studiów podyplomowych, pomoc organizacyjna i merytoryczna.

13) Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie studiów dziennych, zaocznych, podyplomowych na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo.

5. Informatyzacja biblioteki

Plan inwestycji w infrastrukturę informatyczną związany jest z rozwojem Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, a także wymianą zużytego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.

W roku 2012 planuje się szereg działań, których celem będzie wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania CPDB, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, ploter, czytniki kodów), a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.

Kolejnym istotnym zadaniem jest reinstalacja oprogramowania bibliotecznego PROLIB MARC 21. Całość zadania będzie obejmowała instalację odpowiedniego oprogramowania na serwerach oraz wszystkich komputerach użytkowników WiMBP. Wykonanie tych prac jest niezbędne do prawidłowej pracy oprogramowania bibliotecznego.

W roku 2012 będzie kontynuowana rozbudowa własnych zasobów informacyjnych, m.in. programu DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych.

W przypadku pozyskania środków na projekty informatyczne złożone w roku 2011, będą realizowane prace związane z ich realizacją:

 

* wdrożenie systemu RFID – radiowego sytemu udostępniania zbiorów i zabezpieczenia przed kradzieżą, zarówno w zakresie zakupów niezbędnego sprzętu i oprogramowania, jak i jego uruchomienia,

* projekt pt. Nowoczesne e-usługi w bibliotece – planuje się uruchomienie usług:
 • digitalizacja na żądanie - przygotowanie elektronicznych wersji dokumentów (fragmentów książek, artykułów z czasopism, dokumentów regionalnych, zbiorów specjalnych itd.) w odpowiedzi na zapotrzebowanie czytelników biblioteki,
 • usługi videokonferencji,
 • elektronicznej platformy przeznaczonej dla młodych artystów,
 • systemu e-learning w zakresie korzystania z zasobów informacyjnych WiMBP oraz ogólnodostępnych, nieodpłatnych systemów dystrybucji informacji i wiedzy w Internecie,
 • usługi e-recenzji będącej systemem gromadzącym zweryfikowane przez pracowników WiMBP recenzje i rekomendacje m.in. książek, tworzone i przesyłane przez czytelników,
 • udostępnianie elektronicznych baz danych w ramach zasobów sprzętowych zlokalizowanych w gmachu głównym biblioteki oraz w Internecie przy wykorzystaniu kompleksowego systemu elektronicznego udostępniania zasobów informacyjnych.

W ramach rozbudowy, poprawy jakości oraz zwiększenia funkcjonalności usługi news365.pl zostaną uruchomione następujące moduły:

 • media alert – dedykowana aplikacja umożliwiająca administratorowi portalu wysłanie wiadomości sms na numery telefonów zarejestrowanych w portalu dziennikarzy np. o nagłym wydarzeniu, zmianie terminu wydarzenia,
 • analiza treści portali – aplikacja umożliwiająca za pomocą RSS śledzenie nowych artykułów na stronach internetowych mediów i umieszczająca tytuły do tychże na stronach portalu news365.pl,
 • konta dziennikarskie – uprawnienia dające dostęp do dodatkowych treści tj. dane kontaktowe, nr telefonów komórkowych, forum itd., wyposażone w bardzo restrykcyjny mechanizm autoryzacji podczas rejestracji konta,
 • konta organizatorów – uprawnienia umożliwiające samodzielną edycję kalendarza oraz dodawania artykułów bez prawa dostępu do panelu administracyjnego całej strony, wyposażone
  w bardzo restrykcyjny mechanizm autoryzacji podczas rejestracji konta,
 • aplikacja meteo – działająca w oparciu o wykupiony, komercyjny dostęp do danych meteorologicznych, prowadząca bieżący monitoring, analizę i statystykę warunków pogodowych oraz prezentująca wskazania na stronach portalu,
 • newsletter – codzienna zbiorcza informacja o bieżących wydarzeniach dla użytkowników portalu,
 • kalendarium – niezależna od głównego kalendarza aplikacja porządkująca listę dat ważnych dla mieszkańców województwa lubuskiego (rocznice, święta) i prezentująca je na stronie portalu.

Planuje się uruchomienie mobilnej wersji portalu, przeznaczonej na telefony komórkowe, palmfony, tablety i inne urządzenia umożliwiające przeglądanie treści online za pośrednictwem sieci komórkowych.

W związku z wykupieniem dodatkowych domen internetowych na potrzeby obecności Biblioteki w Internecie (bibliotekarzlubuski.pl, mfl.net.pl, dzieciwnorwidzie.pl, goramediow.pl, prolibris.net.pl, norwid.net.pl, wimbp.home.pl, debiut.org.pl) ich tworzeniem, dostosowaniem i aktualizacją zawartości w ciągu całego roku zajmować się będą osoby odpowiedzialne w poszczególnych działach Biblioteki.

W miarę posiadanych środków rozpocznie się także proces migracji archiwum TIFF zdigitalizowanych zbiorów własnych na dyski zewnętrzne w celu zabezpieczenia i ochrony.

6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość

1) Zebranie sprawozdań oraz tabel z danymi statystycznymi z filii miejskich i agend udostępniania w gmachu głównym oraz z bibliotek terenowych za 2011 r., sprawdzenie, uporządkowanie i wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych, przeliczeń, analiz i sprawozdań:

 • przekazanie niezbędnych sprawozdań i analiz do GUS, Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta,
 • przygotowanie materiałów statystycznych do „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 1/2012 i na stronę WWW Biblioteki oraz opracowanie informatora statystycznego „Działalność bibliotek publicznych województwa lubuskiego w 2011 r.”

2) Opracowanie i przesłanie wniosków o odznaczenia dla zasłużonych bibliotekarzy regionu.

3) Koordynowanie działalności 70 Dyskusyjnych Klubów Książki w bibliotekach terenowych i WiMBP.

4) Koordynowanie i nadzorowanie Programu Biblioteka+ Instytutu Książki oraz Programu Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe

1. I Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna ph. Entuzjaści bibliotekarstwa dziecięcego. Animacja i edukacja – co możemy zaoferować dziecku. Konferencją chcemy zainaugurować cykliczne spotkania kadr kultury związanych bądź zainteresowanych szeroko pojętym bibliotekarstwem dziecięcym. Przedsięwzięcie opieramy na pozytywnym doświadczeniu zainicjowanych spotkań młodych bibliotekarzy w ramach Forum Młodych Bibliotekarzy. Konferencji towarzyszyć będą targi usług, które będą okazją do zapoznania się z autorami i najnowszymi wydawnictwami z zakresu literatury dziecięcej i edukacyjno-poradnikowej, ofertami firm polecających materiały warsztatowe do pracy z dziećmi, wyposażenie kącików dziecięcych itp. (październik 2012).

2. Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek; w programie: podsumowanie roku 2011 w aspekcie działalności bibliotek, Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw – zmiany w ustawie o bibliotekach, Kontrola zarządcza i instrukcja kancelaryjna w bibliotece – opracowanie i zastosowanie (marzec 2012).

3. Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych ph. Dzieci w sieci. Komputer i Internet jako narzędzia w realizacji projektów animujących czytelnictwo dzieci, Internetowy warsztat informacyjny bibliotekarza, Wstęp od 3+. Gry online dla dzieci, DziecioOPAC – program biblioteczny dla dzieci (przedstawiciel firmy Max Elektronik., Oddział dla Dzieci).

4. Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z sześciu powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze, w których nie powołano biblioteki powiatowej; w miarę potrzeb uczestnictwo i wsparcie merytoryczne seminariów organizowanych przez placówkę pełniącą zadania biblioteki powiatowej (Krosno Odrzańskie); seminaria powiatowe 2012 ph. Zaplanuj akcję w bibliotece. Pozyskiwanie dodatkowych środków sposobem na wzbogacenie oferty i rozwój biblioteki.

5. Zorganizowanie wspólnie z WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim i w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jednodniowej Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek (do końca listopada 2012 r. – WiMBP Gorzów Wlkp.).

7. Szkolenia wewnętrzne dla pracowników WiMBP.

8. Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP
i bibliotek terenowych.

9. Kontynuowanie działalności Dyskusyjnego Klubu Książki dla bibliotekarzy (dyskusje o książkach, spotkania z autorami, ilustratorami, przedstawicielami wydawnictw).

10. Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych (DKK, SBP, PRB, Biblioteka+).

11. Monitorowanie ankiety na temat potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy zamieszczonej na stronie Działu www.dbaim.tk – przygotowanie szkoleń tematycznych w odpowiedzi na zapotrzebowanie respondentów.

8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami

1) Podejmowanie starań w starostwach powiatowych o powierzenie zadań powiatowych istniejącym bibliotekom miejskim i miejsko-gminnym (Żary, Nowa Sól, Zielona Góra, ¦wiebodzin, Wschowa, Żagań).

2) Dążenie do stopniowego usamodzielnienia się bibliotek funkcjonujących w strukturach ośrodków kultury i szkołach.

3) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań statutowych poprzez wizytacje oraz przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom bibliotek.

4) Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.

5) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych bibliotek.

6) Udzielanie pomocy merytorycznej szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:

 • rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym oraz prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,
 • przekazywanie bibliotekom w terenie ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach i czasopismach oraz możliwości ich nabycia,
 • udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia i opracowania zbiorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualizację zbiorów.

7) Uaktualnienie wewnętrznej bazy komputerowej dotyczącej bibliotek terenowych i ich pracowników.

8) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny.

9) Wspieranie bibliotek terenowych uczestniczących w I i II rundzie PRB.

II. Działalność polularyzatorska i kulturalno - oświatowa

1. Działalność wystawiennicza

1) Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Adama Bagińskiego, Stefana Słockiego.

2) Wystawy w holu:

Akwarele Kazimierza Wysockiego styczeń
Autografy znanych pisarzy ze zbiorów Janusz Koniusza luty
Fortyfikacje III Rzeszy w rysunkach Roberta M. Jurgi marzec
Uciekinierzy z PRL-u – wystawa z IPN kwiecień
Tydzień Bibliotek – sport w fotografii maj
Poprojektowa wystawa działań realizowanych w 2012 r. czerwiec
Fotogramy Mirka Chomy lipiec sierpień
Dni Dziedzictwa Europejskiego wrzesień
Metody inwigilacji społeczeństwa przez SB za pomocą środków technicznych, tajnej obserwacji, dokumentacji fotograficznej, perlustracji korespondencji i podsłuchów w latach 1956-1989– IPN Poznań
październik
Czasopisma lubuskie
listopad

3) Wystawy czasowe w salonie wystawowym:

Grafiki Arety Fedak
styczeń
Tkaniny artystyczne, gobeliny Klubu Tkaniny Artystycznej "Anna" luty
Dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych marzec
Malarstwo Adama Bagińskiego
kwiecień
Polscy ilustratorzy książek dziecięcych – Wanda i Bogusław Orlińscy
maj
Polityka i politycy – wystawa z Muzeum Karykatury czerwiec
Pokonkursowa wystawa Międzynarodowego Otwartego Konkursu Na Rysunek Satyryczny 2012
wrzesień
Rysunki i ilustracje Lubomira Lichego
październik
Jubileusz Agaty Buchalik–Drzyzgi listopad
Witold Mysyrowicz, Zygmunt Zaradkiewicz grudzień

 

4) Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach i Oddziale dla Dzieci, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych i inne.

2. Upowszechnianie czytelnictwa

1) Czwartki Lubuskie – spotkania autorskie z lubuskimi literatami oraz z popularnymi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami.

2) Promocja książek autorów lubuskich wydawanych w Oficynie Pro Libris i innych wydawnictwach.

3) Oni są z Zielonej Góry - cykl spotkań ze znanymi osobami pochodzącymi z Zielonej Góry, m.in.: Grzegorz Łapanowski, Tomasz Lis, Urszula Dudziak i inni.

4) Całoroczna akcja ph. Uwolnij książkę(filie miejskie).

4) Zajęcia biblioterapeutyczne ze zorganizowanymi grupami czytelników w oparciu o proste teksty literackie, muzykę, elementy pantomimy.

5) Współpracę z Domem Dziennego Pobytu Nestoria, Klubem Osiedlowym Grymas oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej Rehabilitacja; Filia nr 2.

6) Zielona Góra bez tajemnic– prezentacja patronów ulic i rond naszego miasta, spotkania (x 2) dla uczniów gimnazjum, Filia nr 2.

7) Organizacja przed budynkiem WiMBP wieczornych obserwacji nieba wraz z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze.

8) Wystawa zdjęć kotów ph. Kocie historie z okazji Międzynarodowego Dnia Kota (styczeń-luty) połączona z akcją zbierania funduszy oraz karmy dla schroniska bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, Filia nr 2.

3. Praca z czytelnikiem dziecięcym

Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce: Oddział dla Dzieci, filie nr 2, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie filie nr 3, 5 i 8. Będą to m.in. konkursy wiedzy, czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i teatralne. Ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich, warsztatów plastycznych i literackich.

W 2012 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia filii miejskich:
 1. Ferie zimowe 2012 pod wspólnym hasłem (filie 2, 8, 9, 11 i Oddział dla Dzieci) oraz Turniej Gry w Chińczyka w Filii nr 11.
 2. Wakacje 2012 w Oddziale dla Dzieci i filiach dla dzieci.
 3. IX Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla uczniów zielonogórskich szkół, w trzech kategoriach wiekowych, jego celem będzie doskonalenie umiejętności ortograficznych, promowanie poprawnej polszczyzny i propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży (filie 2, 5, 9, 11 i Oddział dla Dzieci).
 4. XIII Przegląd Mistrz Pięknego Czytania ph. Czytamy z Siostrami, którego celem jest popularyzacja autorów i bohaterów książek wydawnictwa Dwie Siostry oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania, rozwijanie potrzeby i nawyku czytania.
 5. Tydzień Bibliotek ph. Biblioteka ciągle w grze – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi, inne zajęcia wypływające z ogólnobibliotecznego projektu.
 6. Nippon w Bibliotece Norwida – projekt realizowany przez Oddział dla Dzieci, Filię nr 2, mediatekę oraz Klub Mam. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez: wykłady, warsztaty, wystawy związane z kulturą Japonii w okresie od kwietnia do grudnia 2012 roku. Jego celem jest rozwinięcie zdolności interpersonalnych młodych ludzi, zapobieganie ksenofobii, rozwijanie zdolności plastycznych, ruchowych, animacyjnych dzieci, integracja młodzieży z różnych środowisk, pogłębianie wiedzy o świecie, w tym o szeroko rozumianej kulturze Japonii. Nippon w Bibliotece Norwida promować będzie również różnorodność kulturową oraz Muzeum Ilustracji Książkowej zielonogórskiej książnicy.

Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:

 • Z książką na walizkach (23-25 września 2012) – Akcja z udziałem 5 popularnych autorów książek dla dzieci: Wandy Chotomskiej, Barbary Ciwoniuk, Agnieszki Frączek, Joanny Olech, Andrzeja Grabowskiego. Inauguracja VII lubuskich spotkań z młodymi czytelnikami odbędzie się w Zielonej Górze w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z łódzkim wydawnictwem Literatura przy udziale bibliotek publicznych południowej części województwa, w wybranych filiach i w Oddziale dla Dzieci.
 • Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej (2 kwietnia) – plebiscyt na ulubioną książkę dziecięcą w Filii nr 2, 9 i Oddziale dla Dzieci. Konkurs plastyczny na plakat promujący książkę dla dzieci i młodzieży.
 • Urodziny Słonia Elmera – impreza z okazji święta patrona oddziału dla dzieci Filii nr 2. Prezentacja multimedialna, wystawa książek (listopad).
 • Biblioteka Bromby i przyjaciół – promocja patrona 17.11.2012, warsztaty i lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych w Filii nr 9.
 • Kleksomania 2012 – IV edycja drużynowego turnieju ze znajomości książki „Akademia Pana Kleksa”; Oddział dla Dzieci.
 • Spotkanie imieninowe z Piotrusiem Panem – impreza z okazji święta patrona biblioteki (29 czerwca), Filia nr 11.
 • Dzień Pluszowego Misia - warsztaty i lekcje biblioteczne w listopadzie (przedszkola i szkoły podstawowe klasy I-III ), Filia nr 9.
 • Barbórka – spotkanie z górnikiem – poznajemy zawody, Filia nr 9.
 • Wieczór autorski mieszkanki Chynowa Elżbiety Muszyńskiej w Filii nr 7.
 • Spotkania w Klubie Grających w Chińczyka „Wejście Smoka” – raz w miesiącu w Filii nr 11.
 • Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim – Wydział Ochrony ¦rodowiska, Biologii oraz Ligą Ochrony Przyrody; cykl spotkań z pracownikami uniwersytetu i studentami dla szkół podstawowych i gimnazjum w Filii nr 9.
 • FunEnglish w bibliotece – udział w interaktywnym projekcie kursu angielskiego dla dzieci; filie nr 2, 5 ,9, 11, Oddział dla Dzieci.
 • Małe Studium Teatralne – przedstawienia podczas imprez bibliotecznych w ramach współpracy.

4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania

W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w mediatece. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzą Lektorium Zbiorów Specjalnych i Muzeum Ilustracji Książkowej.

W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających w Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci, Filii nr 1, Filii nr 11, Filii nr 8, Klubie Mam.

Biblioteka w 2012 organizować będzie cykle zajęć dla czytelników dorosłych, w tym seniorów. Zaproponujemy czytelnikom wystawki hobbystyczne, prelekcje tematyczne i inne spotkania, które odbywać się będą w miarę potrzeb w filiach nr 1, 2, 4, 5.

Inne cykliczne imprezy:
 • Wieczory muzyczne w Norwidzie we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną.
 • Językowe spotkania konwersacyjne – mediateka Góra Mediów.
 • Spotkania Klubu Filmowego – mediateka Góra Mediów.
 • Turnieje gier komputerowych – mediateka Góra Mediów.
 • Comiesięczne spotkania fotograficzne w Górze Mediów.
 • Nowy cykl comiesięcznych spotkań w mediatece, których celem będzie prezentowanie osiągnięć zielonogórskiego środowiska dziennikarzy i artystów, we współpracy z Radiem Zachód.
 • Spotkania dyskusyjne dla czytelników dorosłych w Filii nr 4 Herbatka przy samowarze.
 • Całoroczna akcja Uwolnij książkę m.in. dla pacjentów szpitala oraz zbiórka książek dla dzieci chorych onkologicznie Książki które leczą – bibliotekarze dzieciom.
 • Rozgrywki szachowe w Filii nr 4.
III. Działalność wydawnicza

1) Opracowanie i wydanie drukiem dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego”.

2) Opublikowanie czterech numerów Lubuskiego Pisma Literacko – Kulturalnego „Pro Libris” nr 38-41 (dofinansowanie celowe z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej).

3) „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” (teksty opracowane przez byłych i obecnych pracowników naukowych WiMBP im. C. Norwida).

4) „Miejsce i Tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii”. (publikacja w serii Zbliżenia, pokłosie konferencji 15-16 listopada 2011 r.).

5) Przemysław Bartkowiak, „Polityczna rola harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989”.

6) Tomik poetycki Mieczysława Jana Warszawskiego.

7) Tomik poetycki Wojciecha ¦migielskiego.

8) Tomik poetycki laureata III Konkursu Debiut Poetycki Pro Libris.

9) Wspomnienia autorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Zielonej Górze, tom II.

10) Książka biograficzna poświęcona amerykańskiej pisarce, poetce i feministce Gertrudzie Stein zatytułowana „Gertie Gertie Stein Stein” Ewy Hanas [trwają starania o opinię i rekomendację prof. Marii Janion].

11) Książka prozatorska Jacka Katosa Katarzyńskiego pt. „Boskie zapętlenie”.

12) Katalog malarstwa Agaty Buchalik-Drzyzgi wydany z okazji 45-lecia pracy twórczej artystki.

13) Książka biograficzna poświęcona Andrzejowi K. Waśkiewiczowi, poecie, krytykowi literackiemu, edytorowi, dziennikarzowi. Publikacja pt. „Trzy dni Andrzeja K. Waśkiewicza na Ziemi Lubuskiej” ma powstać przy udziale Związku Literatów Polskich Oddział Zielona Góra i zawierać będzie część dokumentacyjną oraz bibliograficzną.

IV. Ważniejsze wydarzenia kulturalne

1) XVIII edycja konkursu na najlepszą książkę ¦rodkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki i VII edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego – 23 lutego 2012.

2) Festiwal Literacki PrOZA POETÓW (13-15 listopada 2012)

Celem Festiwalu jest popularyzacja współczesnej poetyckiej twórczości, głównie poprzez spotkania z laureatami i finalistami nagród literackich: Nike, Fundacji im. Kościelskich oraz wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Jest to także projekt edukacyjny adresowany, głównie do młodych ludzi, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, licealistów, który będzie poszukiwaniem nowego sposobu funkcjonowania poezji we współczesnym świecie. Festiwal składa się z trzydniowych warsztatów pn. Czy "talentu" można się nauczyć? prowadzonych przez lubuskich poetów, warsztatów na temat multimedialnej poezji moderowanych przez Michała Zabłockiego, pomysłodawcę serwisu Emultipoetry oraz Wielkiego Czytania z uznanymi poetami Urszulą Kozioł i Eugeniuszem Tkaczyszynem-Dyckim. Festiwalowi towarzyszyć będzie rozstrzygnięcie konkursu na debiut poetycki wydawnictwa Pro Libris oraz wieczór poetycko-muzyczny w ramach Zielonogórskiego Salonu Poezji.

3) II Lubuskie Dyktando (październik 2012) z udziałem znanego i popularnego językoznawcy prof. J. Bralczyka

4) Tydzień Bibliotek (8-15 maja 2012). W ramach ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich cykl imprez popularyzujących książki, literaturę oraz biblioteki. IX edycja Tygodnia Bibliotek odbywać się będzie pod hasłem Biblioteka ciągle w grze!.

5) Zielonogórski Salon Poezji – cykl poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, znani aktorzy lub wokaliści prezentować będą polską i zagraniczną poezję.

6) Festiwal Współczesnego Dramatu Czytelnia Dramatu.pl.

7) Comiesięczne spotkania z dramatem polskim i obcym na zasadzie otwartych prób czytanych Czytelnia Dramatu.

8) Coroczny cykl spotkań ph. Irlandzka Jesień w Norwidzie.

9) Wojewódzki Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP.

V. Pozyskiwanie dodatkowych środków

Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci, z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji i innych źródeł (Tydzień Bibliotek, Ferie zimowe i wakacje 2011, Działalność Klubu Mam, wydawnictwa regionalne, „Bibliotekarz Lubuski”, wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja prasoznawcza i inne).

Złożono też wnioski o dofinansowanie innych działań Biblioteki: Zakup regałów przesuwnych do Wypożyczalni Głównej, Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych WiMBP w Zielonej Górze, Publikacja i promocja Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”. Cykl imprez upowszechniających czytelnictwo dziecięce, Nippon w Bibliotece Norwida, Dużo czytam, więcej mogę! – cykl imprez upowszechniających czytelnictwo dzieci i młodzieży, PrOZA Poetów - Festiwal Literacki, I Zlot Entuzjastów Bibliotekarstwa Dziecięcego, Dyskusyjne Kluby Książki, System identyfikacji i ochrony zbiorów w technologii RFID, Publikacja w wersji elektronicznej i papierowej „Bibliotekarza Lubuskiego”, monografia "Lubuski Teatr w Zielonej Górze 1951-2007”, Czytelnia Dramatu.pl 2012, Mama i ja w bibliotece.

Planuje się ponadto złożenie wniosków na następujące zadania: Akcja lato, Akcja zima, cykl zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży w filiach miejskich, ¦więto cioci według Elizy Piotrowskiej, konferencje naukowe.

Filie nr 2, 3 i 8 będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych, a mediateka u sponsorów o dotację na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.

Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.

Zorganizowane zostaną dwa kiermasze książek: w maju i we wrześniu. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także Antykwariat Internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.

Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, abonamentu użytkowników mediateki, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.

VI. inwestycje i Remonty, Sprawy lokalowe

1) Prace remontowo – techniczne związane z utrzymaniem poszczególnych pomieszczeń, wykonywane we własnym zakresie przez Dział Administracyjno-Gospodarczy (malowanie ścian, montaż w oknach żaluzji, uzupełnienie wyposażenia działów w meble).

2) Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny dywanowej, montaż rolet okiennych, częściowa wymiana wyposażenia – w przypadku pozyskania środków finansowych).

3) Adaptacja dodatkowego pomieszczenia przy Filii nr 5, ul. II Armii pozyskanego od Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na oddział dla dzieci.

4) Realizacja II etapu przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Montaż drzwi ognioodpornych na każdej kondygnacji wewnętrznej klatki ewakuacyjnej budynku głównego i na niskim parterze do pomieszczeń technicznych w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych i podziału budynku na strefy pożarowe. (opracowanie projektu technicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, wykonanie prac, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego budynku Biblioteki).

Realizacja poniższych zadań uzależniona jest od pozyskania środków finansowych:

1) Remont kapitalny Filii 1 i 11 przy ul. Ptasiej z wymianą okien, grzejników centralnego ogrzewania i montażem nowych opraw oświetleniowych.

2) Remont Wypożyczalni oraz Magazynu.

3) Zmiana aranżacji przestrzeni holu głównego oraz sali dębowej i salonu wystawowego:

 • Wykonanie zabudowy części szatni w celu wydzielenia pomieszczenia socjalnego dla pracowników ochrony.
 • Zdemontowanie ścianek i obniżenie sceny na sali widowiskowej.
 • Zamontowanie w oknach salonu wystawowego rolet zabezpieczających prezentowane ekspozycje przed nasłonecznieniem.
4) Nowa aranżacja i wymiana wyposażenia w Oddziale dla Dzieci.

5) Wymiana i uzupełnienie wyposażenia wybranych filii miejskich. Zakup nowych mebli i sprzętu komputerowego.

6) Zakup samochodu osobowego przeznaczonego do obsługi transportowej budynku głównego i filii na terenie miasta.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.