Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
w roku 2009
I. DZIAŁALNO¦Ć PODSTAWOWA
1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów
 1. Zakup ok. 10 tys. nowości wydawniczych do agend gmachu głównego Biblioteki i 13 filii miejskich, w tym zbiorów specjalnych i książki mówionej, za środki własne instytucji, dotację celową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki pozyskane ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów:
  • systematyczna obserwacja rynku wydawniczego, współpraca z wydawcami, hurtowniami i dostawcami książek,
  • kompletowanie zbiorów i uzupełnianie braków w seriach i wydawnictwach tomowych, wzbogacanie zbiorów cennymi publikacjami,
  • przeglądanie internetowego rynku antykwarycznego i nawiązanie kontaktów z wybranymi antykwariatami, zakup starodruków związanych z regionem,
  • prenumerata czasopism i innych wydawnictw.
  Zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, u wydawców, a także w księgarniach i od osób prywatnych.
 1. Rzeczowe opracowanie zbiorów oraz przysposobienie ich do udostępniania:
  • komputerowa inwentaryzacja zbiorów (Magazyn, Wypożyczalnia Główna, filie, broszury),
  • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych,
  • kontynuacja wprowadzania do bazy komputerowej zbiorów bibliotecznych Filii nr 8, wprowadzanie zbiorów filii nr 3, 10 i 13,
  • kontynuacja wprowadzania do bazy zbiorów kartograficznych oraz grafiki,
  • wprowadzenie do bazy komputerowej zbiorów prof. J. Kostrzewskiego.
 1. Rozpoczęcie tworzenia bazy zbiorów w oparciu program Marc 21 (tworzenie bazy będzie możliwe wraz z wdrożeniem standardu Marc 21 przewidzianym na koniec 2009 r.).
 2. Klasyfikowanie komputerowej bazy zbiorów Biblioteki, zainwentaryzowanych do końca 1993 roku.
 3. Aktualizacja księgozbiorów:
  • gruntowna selekcja książek w agendach Biblioteki oraz w filiach: nr 3 (przygotowanie zbiorów do wprowadzenia do komputerowej bazy danych), 7, 10 (przygotowanie zbiorów do skontrum),
  • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i przestarzałych.
 1. Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:
  • przekazywanie odpłatnie - w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie - książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
  • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja,
  • prowadzenie antykwariatu internetowego, organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień).
 1. Przeprowadzenie skontrów księgozbioru: Filia nr 2 - po zakończeniu oklejania paskami kodowymi - II kwartał, Filia nr 3 – zdawczo-odbiorcze, styczeń, Filia nr 4 i 9 – zdawczo-odbiorcze, styczeń, Filia nr 6 (po przeniesieniu), Filia nr 7 (przy pakowaniu, przed remontem), Filia nr 10 – III kwartał , Filia nr 12 – IV kwartał.
 2. Zakupy zbiorów specjalnych – regionalnych starodruków i kartografii, ilustracji książkowej, muzykaliów (notacji muzycznych, płyt CD) oraz książki mówionej (poszerzenie oferty „książki mówionej” na najnowocześniejszych nośnikach - płyty CD, MP3, CD-R).
 3. Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych, poloników i regionaliów głównie niemieckich czasopism z XIX i I poł. XX w. wychodzących w Zielonej Górze, budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych dla Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów.
2. Udostępnianie zbiorów
 1. Obsługa biblioteczna około 27.000 czytelników, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu (ok. ponad 440.000 wypożyczeń) i na miejscu (ponad 165.000 wypożyczeń).
 2. Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
 3. Wymiana książek w punktach bibliotecznych na oddziałach, przekazywanie książek zbędnych na oddział zakaźny i do hospicjum Szpitala Wojewódzkiego, dostarczanie książek do sal pacjentom obłożnie chorym.
 4. Regularna wymiana księgozbioru dla czytelników niepełnosprawnych (książka mówiona) w punktach bibliotecznych bibliotek terenowych.
 5. Przeprowadzenie akcji informacyjnej o działalności filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
 1. Opracowywanie Bibliografii Ziemi Lubuskiej:
  • przygotowanie do wydania na CD-ROM-ie Bibliografii Ziemi Lubuskiej za lata 2005 – II kw. oraz 2006 – IV kw.,
  • wprowadzanie do bazy komputerowej Bibliografii Ziemi Lubuskiej opisów za 1990 rok i rok bieżący oraz uzupełnianie o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” i bibliografii specjalnych,
  • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz wydawnictw zwartych.
 2. Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
 3. Bibliografowanie gorzowskich wydawnictw zwartych ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.
 4. Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych:
  • współudział w gromadzeniu księgozbioru prawniczego,
  • uzupełnianie bazy komputerowej LEX o opisy artykułów z czasopism prawnych.
 5. Kontynuacja sporządzania opisów bibliograficznych z „Przeglądu” i zielonogórskiego dodatku „Gazety Wyborczej” do bazy artykułów prasowych w Bibliotece Narodowej.
 6. Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi „Zapytaj bibliotekarza”.
 7. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
 8. Gromadzenie informacji do portalu „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”.
 9. Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek osób dorosłych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.
4. Działalność naukowa
1. Wstępne prace nad przygotowaniem korespondencji Włodzimierza Korsaka do opracowania (II półr.)
2. Wydanie publikacji związanej z archiwum cesarzowej Herminii von Reuss oraz jego digitalizacja.
3. Digitalizacja „Bibliotekarza Lubuskiego” oraz tekstów Pisma „Pro Libris”.
4. Przeprowadzenie badań czytelniczych nt. „Miejsce biblioteki w życiu osób starszych. Zainteresowania i potrzeby” (I półr.).
5. Przygotowanie referatów i zorganizowanie konferencji pt. „Zapisali się w dziejach regionu. Szkice biograficzne wybitnych postaci ¦rodkowego Nadodrza”. Prace redakcyjne nad publikacją materiałów konferencyjnych.
6. Udział pracowników WiMBP w konferencjach ogólnopolskich, przygotowywanie referatów. Publikowanie artykułów w czasopismach centralnych oraz „Bibliotekarzu Lubuskim” i „Pro Libris”.
7. Podejmowanie starań, za pośrednictwem Rady Naukowej, o uruchomienie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku bibliotekarstwo z edytorstwem lub powołanie przy WiMBP Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego.
8. Mobilizowanie pracowników do pisania doktoratów i zdobywania statusu bibliotekarza dyplomowanego, pomoc merytoryczna i finansowa.
5. Informatyzacja biblioteki
Plan inwestycji w infrastrukturę informatyczną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida na rok 2009 związany jest z dalszym rozwojem Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, realizacją IV etapu projektu o nazwie „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”, a w przypadku pozyskania środków w ramach LRPO, rozpoczęciem wdrażania projektu o nazwie „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”. Najważniejszą inwestycją, niezbędną do jego realizacji jest wykonanie łącza światłowodowego od budynku Biblioteki do węzła miejskiej sieci komputerowej ZielMAN. WiMBP zrealizuje przedsięwzięcie z przydzielonych na rok 2009 środków inwestycyjnych. Efektem znacznego zwiększenia przepustowości łącza internetowego WiMBP będzie możliwość zmiany oprogramowania bibliotecznego na wersję pracującą w standardzie MARC 21. Niezbędne prace, konwersje baz danych oraz inwestycje planuje się na IV kwartał 2009 r.
Szczegółowy zakres zakupów i wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania do realizacji, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach wniosku o Mecenat Państwa, obejmuje:
• zakup i wdrożenie na kolejny rok (przedłużenie) licencji informacyjnych baz danych zakupionych w ramach realizacji poprzednich etapów wniosku,
• zakup i wdrożenie dostępu do nowych oraz zwiększenie liczby licencji istniejących baz danych,
• rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. własnych informacyjnych baz danych (m.in. DziecioOPAK), a także baz danych bibliograficznych,
• zakup i wdrożenie syntezatora mowy (oprogramowania) przeznaczonego do komputerów w Oddziale dla Dzieci,
• stworzenie mobilnego laboratorium szkoleniowego oraz wyposażenie go w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny (notebooki, projektory multimedialny oraz ekrany przenośne),
• zakup laserowej drukarki kolorowej formatu A3,
• przygotowanie oraz wdrożenie programu szkoleń online (e-learning) oraz materiałów szkoleniowych drukowanych (prowadzonych w ramach serwisu WiMBP) przeznaczonych dla czytelników korzystających z udostępnianych baz danych.
Pozyskanie środków finansowych w ramach LRPO pozwoli na realizację projektu pod nazwą „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”, w ramach którego planuje się między innymi zakup i wdrożenie:
• macierzy dyskowej,
• systemu zasilania awaryjnego serwerowni, m.in. zasilacze awaryjne (UPS), okablowanie itd.
• farmy serwerów oprogramowania CITRIX, a także związanego z tym serwera dedykowanego do zarządzania usługą Active Directory,
• oprogramowania portalowego, a także systemu informacyjnego (opartego na systemie eksperckim) na potrzeby analizy informacji oraz udostępniania w CEIRiT,
• kiosków multimedialno-internetowych,
• oprogramowania do monitoringu i zarządzania komputerowymi sieciami korporacyjnymi (oprogramowanie AdREM NetCrunch w wersji na nielimitowaną liczbę węzłów i trzy stanowiska administracyjne),
• oprogramowania do projektowania sieci komputerowych (MS VISIO),
oraz
• zakup serwera usług internetowych, baz danych, portalu CEIRiT, a także platformy informacyjnej,
• rozbudowanie i zmodernizowanie główną serwerownię WiMBP (m.in. zakup oraz montaż nowej szafy serwerowej wraz z wyposażeniem i niezbędnym okablowaniem),
• wykupienie licencji oprogramowania Citrix Presentation Server Enterprise Edition, Windows Server, Windows Server Enterprise User CAL, a także licencji oprogramowania Windows Terminal Server User CAL,
• zwiększenie liczby licencji oprogramowania bibliotecznego PROLIB, OPAC WWW oraz narzędziowego PROGRESS, PROMAX, WEBSPEED,
• zakup komputerów przenośnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz sprzętem dodatkowym zapewniającym dostęp do Internetu poprzez sieci komórkowe,
• zakup projektora multimedialnego wraz z wyposażeniem (ekran, prezentery multimedialne itd.),
• wyposażenie laboratorium szkoleniowego w sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie systemowe,
• zakup oprogramowania, którego dotyczyć będą szkolenia, między innymi PROGRESS, PROMAX, WEBSPEED, PROLIB, MS OFFICE,
• przygotowanie materiałów szkoleniowych, a także kursów tradycyjnych i on-line dotyczących oprogramowania i usług funkcjonujących w ramach CPDB.
W ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych przewiduje się uruchomienie automatycznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów w filiach nr 2 i 12 oraz przygotowanie do uruchomienia komputerowego wypożyczania w Filii nr 8.
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość
1) Zebranie sprawozdań oraz tabel z danymi statystycznymi z filii miejskich i agend udostępniania w gmachu głównym oraz z bibliotek terenowych za 2008 r., sprawdzenie, uporządkowanie wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych, przeliczeń, analiz i sprawozdań:
• przekazanie niezbędnych sprawozdań i analiz do GUS, Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta,
• przygotowanie materiałów statystycznych do „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 1/2009 oraz opracowanie informatora statystycznego „Działalność bibliotek publicznych województwa lubuskiego w 2008 r.”.
2) Opracowanie i przesłanie wniosków na odznaczenia dla zasłużonych bibliotekarzy regionu.
3) Koordynowanie działalności 40 Dyskusyjnych Klubów Książki w bibliotekach terenowych i WiMBP.
7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
1) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek; w programie omówienie wyników w czytelnictwie za 2008 r., referat „Kreowanie wizerunku firmy”, przekazanie kwestii organizacyjnych dotyczących zakupu książek z dotacji celowej w 2009 r., omówienie ankiety „Komputer w bibliotece – korzystanie z multimediów i Internetu”, Dyskusyjne Kluby Książki – podsumowanie roku 2008, przedstawienie kwestii organizacyjno – finansowych na rok 2009, prezentacja nowych autorów oraz programów i projektów, z których biblioteki terenowe mogą się ubiegać o dodatkowe środki w roku 2009.
2) Ogólnopolskie sympozjum warsztatowe dla bibliotekarzy dziecięcych ph. „Książki. Dzieci. Biblioteka.” – wrzesień/październik 2009 r.
3) Wojewódzka konferencja bibliotekarzy „Potrzeby czytelnicze i edukacyjne dorosłych użytkowników – rola biblioteki w ich zaspokajaniu”; w programie m.in. sposoby aktywizowania i integrowania czytelnika dorosłego wokół biblioteki, problem aktywizacji czytelnika niepełnosprawnego, senior aktywnym użytkownikiem biblioteki (Kluby Seniora, UTW), praca z czytelnikiem opornym, prezentacja najlepiej działających DKK dla czytelników dorosłych; Kalsk – październik 2009r.
4) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych, w programie: „Książka obrazkowa w Polsce i na świecie” (z udziałem Iwony Hardej – autorki i redaktorki naczelnej serwisu internetowego www.bromba.pl), omówienie wyników w czytelnictwie za 2008 r. – marzec 2009.
5) Seminarium wyjazdowe przygotowane wspólnie z Zarządem Oddziału SBP – czerwiec 2009.
6) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii, obejmujące następujące zagadnienia: „Platforma cyfrowa EBIB źródłem informacji współczesnego bibliotekarza”, „Korzystanie z bibliotek cyfrowych”, prezentacja własnych stron internetowych oraz form promocji placówek przez pracowników bibliotek z powiatu uczestniczących w seminarium – kwiecień – listopad 2009.
7) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych i pracowników WiMBP:
• Podstawowe szkolenie z zakresu obsługi arkuszy kalkulacyjnych (Open Office Calc), od marca 2009.
• Podstawowa obsługa programu Corell Draw, od marca 2009 r.
• Szkolenie z obsługi programu Writer, wchodzącego w skład pakietu Open Office, od lutego 2009 r.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych, od lutego 2009 r.
• Wyszukiwanie informacji w bazach bibliograficznych i katalogowych on-line, od marca 2009 r.
• Prawidłowe wprowadzanie danych bibliograficznych do bazy komputerowej systemu PROLIB, wyszukiwanie i zamawianie dokumentów w systemie OPAC, od marca 2009 r.
• Komunikacja interpersonalna – dwudniowe warsztaty, od czerwca 2009 r.
• Organizacja i zarządzanie biblioteką (kadry, księgowość, zamówienia publiczne, administracja, ochrona danych osobowych, instrukcja kancelaryjna oraz rzeczowy wykaz akt dla samorządowych bibliotek publicznych) – dwudniowe warsztaty, od października 2009 r.
8) Zorganizowanie 4. wykładów szkoleniowych na temat współczesnej literatury, kultury
i sztuki dla bibliotekarzy prowadzących DKK, spotkania połączone będą z podsumowaniem działalności w kolejnych kwartałach 2009 r.
9) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP – pierwsza środa miesiąca.
10) Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
11) Udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, kursach i warsztatach doskonalących.
8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
1) Podejmowanie starań w starostwach powiatowych o powierzenie zadań powiatowych istniejącym bibliotekom miejskim i miejsko-gminnym (Żary, Nowa Sól, Zielona Góra, Wschowa, Żagań).
2) Dążenie do stopniowego usamodzielnienia się bibliotek funkcjonujących w strukturach ośrodków kultury i szkołach.
3) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań statutowych poprzez wizytacje oraz przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom bibliotek,
4) Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
5) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych bibliotek.
6) Pośredniczenie w organizacji spotkań w bibliotekach terenowych z autorami goszczącymi w WiMBP:
• spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke, 18-20 maja 2009 r.,
• spotkania autorskie w ramach akcji „Z książką na walizkach” kwiecień 2009 r.,
• spotkania autorskie z Małgorzatą Kalicińską, marzec 2009 r.,
• 30 spotkań autorskich w ramach DKK dla bibliotek, przy których działają Kluby, marzec-grudzień 2009 r.
7) Udzielanie pomocy merytorycznej szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:
• sporządzenie wykazu bibliotek, w których należy przeprowadzić skontra kontrolne księgozbiorów w 2009 r., wysłanie stosownych pism do urzędów i bibliotek,
• instruktaż w zakresie przeprowadzania skontrów,
• rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym oraz prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,
• przekazywanie bibliotekom terenowym ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach i czasopismach oraz możliwościach ich nabycia,
• udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia i opracowania zbiorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualizację zbiorów.
8) Uaktualnienie bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach i czytelnictwie.
9) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny.
10) Utworzenie na stronie internetowej WiMBP Kroniki Wydarzeń Kulturalnych bibliotek terenowych.
II. DZIAŁALNO¦Ć POLULARYZATORSKA I KULTURALNO - O¦WIATOWA
1. Działalność wystawiennicza
1) Ekspozycje stałe:
 Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza,
 Gabinet Polskich Pisarzy Współczesnych,
 Galeria Polskiej Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Adama Bagińskiego,
2) Wystawy czasowe w salonie wystawowym:
 W Krainie Czarów Bożeny Cajdler-Gruszkiewicz” - styczeń,
 Polskie Towarzystwo Origami oraz uczniowie
Zespołu Szkół Ekonomicznych - wystawa origami -luty,
 Sekcja tkactwa artystycznego „Penelopa” (RCAK) - marzec,
 „Korczak i jego dzieło” - kwiecień,
 Promocja Gminy Trzciel - lipiec - sierpień,
 Wystawa fotografii Tomasza Pastyrczyka - wrzesień,
 Konkurs na Rysunek Satyryczny - październik
 Wystawa prac plastycznych Agaty Buchalik-Drzyzgi - grudzień.
3) Wystawy w holu:
 Stanisław Para – grafika, ekslibris - styczeń,
 Wystawa fotografii Jerzego Szewczyka „Namaste Nepal!” - luty,
 Wystawa – Leszek Frey – Witkowski - marzec,
 Prace uczestników warsztatów terapeutycznych - kwiecień,
 Publikacje SBP - maj,
 Srebrna biżuteria – Aneta Moskwa - czerwiec,
 Promocja Gminy Trzciel - czerwiec - sierpień,
 Juliusz Słowacki – 200. rocznica urodzin i 160. śmierci - wrzesień,
 Fortyfikacja na Ziemi Lubuskiej - październik,
 Wystawa fotografii Łukasza Sawickiego
„Kibice na obiektach sportowych” - listopad.
4) Wystawy związane z rocznicami literackimi, okolicznościowe i nowości książkowych w filiach i Oddziale dla Dzieci, wystawy pokonkursowe prac plastycznych, ekspozycje w Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych oraz jako uzupełnienie Czwartków Lubuskich.
2. Upowszechnianie czytelnictwa
1) Uroczysty „Czwartek Lubuski”, podczas którego zostaną wręczone Lubuskie Wawrzyny - Literacki i Naukowy (26 lutego 2009 r.).
2) Spotkania ze znanymi autorami: m. in. M. Kalicińska, I. Sowa, I. Matuszkiewicz, D. Odija.
3) Promocja książek autorów lubuskich wydawanych w oficynie „Pro Libris” i innych wydawnictwach.
4) Spotkania czytelników w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.
5) Utworzenie i prowadzenie Klubu Mam (spotkania w Oddziale dla Dzieci) – styczeń – grudzień 2009 r.
6) Współorganizacja z Narodowym Bankiem Polskim dwóch imprez z okazji emisji monet kolekcjonerskich – czerwiec i wrzesień 2009 r.
7) Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Literackiego (spotkania z 8 pisarzami
z krajów ościennych) – w miarę pozyskanych środków, 14-16 maja 2009 r.
8) Spotkania Klubu Książki Mówionej w Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych.
9) Zajęcia biblioterapeutyczne z warsztatami terapii zajęciowej i ¦rodowiskowym Domem Samopomocy, organizacja spotkań związanych z zagadnieniem niepełnosprawności.
10) Współpraca z kołem chorych na stwardnienie rozsiane „Biegusy”.
3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Imprezy i zajęcia czytelnicze realizować będą głownie biblioteki dziecięce: Oddział dla Dzieci, Filie nr 2, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie Filie nr 3, 5 i 8. Będą to m.in. konkursy wiedzy, czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i teatralne. Ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich.
• Ferie zimowe 2009 pod wspólnym hasłem Od złości do radości w filiach miejskich.
Turniej Gry w Chińczyka w Filii nr 11.
• VI Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla uczniów zielonogórskich szkół, w trzech kategoriach wiekowych, pogłębiający wiedzę z ortografii i popularyzujący literaturę polską.
• Spotkania z niemiecką literaturą dziecięcą – warsztaty literacko-plastyczne oraz działania happeningowe, zajęcia teatralne, konkurs plastyczny dla dzieci polskich i niemieckich, związany z twórczością niemieckiego pisarza Janoscha.
• Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej 2 kwietnia – Plebiscyt na Ulubioną Książkę Dziecięcą oraz Noc z Andersenem w Filii nr 9.
• Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi niedosłyszącymi, zakończone spotkaniem z Olgą Bończyk (w Filiach i Oddziale dla Dzieci)
• X Przegląd Mistrz Pięknego Czytania ph. ¦wiat Muminków Tove Jansson. Przegląd adresowany do dzieci kl. I – IV; finał 8 czerwca w ramach Tygodnia Głośnego Czytania.
Pozostałe działania:
• 50. lecie Filii nr 2 – konkurs plastyczny na projekt plakatu Książki dla wszystkich.
• Spotkania z origami dla dzieci z Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej Salomon, Filia nr 2.
• Spotkania z mandalą dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 24, Filia nr 2.
• Brombowy Kurs Mierzenia, Warzenia i Obliczania – warsztaty dla przedszkolaków i uczniów klas I-III, z cyklu zajęć popularyzujących patrona Filii nr 9.
• Wykłady z cyklu Filozofia wg Bromby – kontynuacja spotkań z 2008 r. w Filii nr 9.
• Spotkania w Klubie Grających w Chińczyka – raz w miesiącu w Filii nr 11.
• Wakacje 2009 w Oddziale dla Dzieci ph. Muminki u Pana Kleksa – zajęcia plastyczne, gry i zabawy inspirowane twórczością Tove Jansson, fińskiej pisarki, autorki serii o Muminkach.
• Chotomalia w Oddziale dla Dzieci – konkurs plastyczny dla przedszkolaków i dzieci klas I-III z okazji 80. rocznicy urodzin Wandy Chotomskiej.
• Wielka Gala z Patronem w Oddziale dla Dzieci – pasowanie przedszkolaków na czytelników Biblioteki Pana Kleksa.
• A jak Anioł – konkurs plastyczny dla dzieci klas I-IV z okazji ¦wiąt Bożego Narodzenia, Oddział dla Dzieci.
• Zielony, żółty, rudy, brązowy – cykl warsztatów dla przedszkolaków i dzieci klas młodszych. Głośne czytanie tekstów literackich, zabawy ruchowe, zabawy literackie, rozwiązywanie krzyżówek, zajęcia plastyczne związane z porami roku, Oddział dla Dzieci.
• Soboty u Pana Kleksa – zajęcia dla dzieci młodszych oparte o książki czytane przez znanych zielonogórzan i studentów UZ, Oddział dla Dzieci.
• Małe Studium Teatralne – próby do kolejnych spektakli i przedstawienia podczas imprez bibliotecznych.
• VII Dni Niemieckie – przygotowanie i realizacja Przeglądu Małych Form Artystycznych.
• Kontynuacja przygotowań do wydania Ilustrowanego Słownika Emocji – spotkania warsztatowe z dziećmi Społecznej SP 1 w Filii nr 9. Opracowanie materiałów.
4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w Czytelni Muzycznej. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzają Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza oraz Galerię Polskiej Ilustracji Książkowej.
W Czytelni Muzycznej organizowane będą Spotkania muzyczne związane z popularnymi postaciami i zespołami:
styczeń/luty – koncert Rafała Grabowego z zespołem oraz koncert „David Gilmour in Gdańsk" na DVD, kwiecień – spotkanie z muzyką zespołu Depeche Mode,
czerwiec – twórczość M. Karłowicza,
w drugim półroczu – tematy wg zgłoszeń czytelników.
W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających w Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci, Filii nr 1, Filii nr 11, Filii nr 8 (dla młodych czytelników).
Biblioteka w 2009 organizować będzie nowe cykle zajęć dla czytelników dorosłych. Zaproponujemy czytelnikom wystawki hobbistyczne, prelekcje tematyczne i inne spotkania, które odbywać się będą w miarę potrzeb w filiach nr 1, 2, 4, 5.
III. DZIAŁALNO¦Ć WYDAWNICZA
1) Opracowanie i wydanie drukiem dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego”.
2) Opublikowanie czterech numerów Lubuskiego Pisma Literacko–Kulturalnego „Pro Libris” nr 26-30 (dofinansowanie docelowe ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wydanie, poza ujętymi w pkt. I.4 publikacjami naukowymi, książek z literatury pięknej pisarzy lubuskich m.in.: wybór wierszy Janusza Koniusza w wersji dwujęzycznej (polsko-niemieckiej).
3) Dokumentowanie działalności wydawniczej WiMBP oraz publikacji pracowników.
IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE
1) XV edycja konkursu na najlepszą książkę ¦rodkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki i IV edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego - 26 lutego.
2) Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej - 2 kwietnia.
3) Spotkania autorskie dla najmłodszych czytelników w ramach akcji „Z książką na walizkach” – koniec kwietnia. Ponad 30 spotkań w Zielonej Górze i bibliotekach terenowych organizowanych przy współpracy z Wydawnictwami Ossolineum i Literatura.
4) Tydzień Bibliotek – cykl imprez w gmachu głównym i na filiach miejskich – 8-15 maja.
5) Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Literackiego (spotkania z 8 pisarzami
z krajów ościennych) – 14-16 maja 2009 r.
6) Wojewódzki Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP – 8 maja w Zielonej Górze.
7) Promocja Gminy Trzciel - w programie inauguracji m.in. przedstawienie gminy przez władze samorządowe, otwarcie wystaw dotyczących historii, kultury, gospodarki gminy, prezentacja osiągnięć mieszkańców, występy zespołów artystycznych działających na terenie gminy oraz degustacja wyrobów kuchni regionalnej – czerwiec.
8) Konkurs skierowany do profesjonalistów na ilustracje utworu Juliusza Słowackiego „O Janku, co psom szył buty” lub innego (z okazji 200. rocznicy urodzin i 160. śmierci Juliusza Słowackiego) – rozstrzygnięcie jesień 2009.
V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ¦RODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci, w tym ferii zimowych 2009 z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji i innych źródeł.
Złożone już ponadto wnioski o dofinansowanie innych działań Biblioteki: zakup ilustracji książkowej, doposażenie Pracowni Digitalizacji oraz przeniesienie zbiorów regionalnych do postaci cyfrowej. Przygotowane zostaną aplikacje na działania Dyskusyjnych Klubów Książki, akcję Z książką na walizkach oraz Międzynarodowy Festiwal Literacki.
Z myślą o czytelnikach niepełnosprawnych przygotowany zostanie projekt na zakup tzw. „czytaków” (czytników książek w zakodowanym formacie przeznaczonych dla użytkowników niewidzących i niedowidzących) oraz komputera obsługującego kartę Compact Flash z czytnikiem kart wbudowanym lub zewnętrznym. W zbiorach WiMBP znajduje się już około 100 książek przystosowanych do udostępniania w tej formie otrzymanych od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” w Warszawie. Stowarzyszenie zadeklarowało przekazywanie Bibliotece kolejnych wydawnictw tego typu. Filie nr 2, 3 i 8 będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych, a Oddział Obsługi Niepełnosprawnych w Spółdzielni Inwalidów „Nadodrze” w Bytomiu Odrzańskim i u innych sponsorów o dotację na zakup książki mówionej.
Planuje się złożenie wniosku w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP. Zorganizowane zostaną dwa kiermasze książek: w maju i we wrześniu. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także Antykwariat Internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE
1. Gmach główny
1) Zlecenie opracowania dokumentacji Studium Wykonalności dla inwestycji „Wymiana elewacji, docieplenia dachu, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku WiMBP”. Przygotowanie i złożenie wniosku o pozyskanie środków finansowych na realizację zadania w ramach LRPO.
2) Zlecenie opracowania dokumentacji projektu technicznego przebudowy i modernizacji parteru i klatek schodowych w budynku głównym Biblioteki.
3) Zainstalowanie, w lokalnej kotłowni gazowej, nowego systemu sygnalizacji alarmowej zabezpieczenia przed obecnością gazu.
4) Zamontowanie ognioodpornych drzwi wejściowych na wszystkich kondygnacjach wewnętrznej klatki ewakuacyjnej w celu wydzielenia stref pożarowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków w ramach LRPO).
5) Wymiana 3 dźwigów towarowych (Czytelnia Ogólna – Magazyn Książek IV piętro, Wypożyczalnia Główna – Magazyny Książek IV i V piętro oraz do przewożenia czasopism pomiędzy Czytelnią Ogólną i Magazynami Książek – IV i V piętro lub, w przypadku braku środków finansowych, przebudowa dźwigu towarowego w Magazynie Książek na V piętrze w celu podniesienia poziomu drzwi szybowych.
6) Zakup i montaż kompaktowych regałów przesuwnych w Magazynie Książek na IV piętrze (w miarę pozyskanych środków).
7) Obudowanie kasetonów sufitowych w Czytelni Ogólnej płytą regips i pomalowanie.
8) Położenie w budynku głównym - na podstawie przygotowanej w 2008 roku dokumentacji projektowej - instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego oraz przebudowa otworów drzwiowych i zamontowanie ognioodpornych drzwi wejściowych na wszystkich kondygnacjach wewnętrznej klatki ewakuacyjnej w celu wydzielenia stref pożarowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej. (Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków w ramach LRPO).
9) Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego i Księgowości (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny dywanowej, montaż rolet okiennych, częściowa wymiana wyposażenia).
2. Filie miejskie
1) Remont kapitalny Filii 1 i 11 przy ul. Ptasiej z wymianą okien, grzejników i montażem nowych opraw oświetleniowych (realizacja w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych z Urzędu Miasta).
2) Przeprowadzenie remontu Filii nr 3 przy ul. Kokosowej – kwiecień 2009.
3) Adaptacja dodatkowego pomieszczenia przy Filii nr 5, ul. II Armii pozyskanego od Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na oddział dla dzieci,
4) Starania o pozyskanie większego lokalu na os. Przyjaźni na Filię nr 13. W przypadku otrzymania większego pomieszczenia: adaptacja i przeniesienie Filii z kawalerki przy ul. Budziszyńskiej.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.