Biuletyn Informacji Publicznej

Zielona Góra, 5 września 2008 r.

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.
na „Dostawę książek – nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”
.
Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 27.08.2008 r. o godz. 10:15 dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę książek – nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”.

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13.08.2008 r. pod numerem 189341-2008.
W przetargu wpłynęły 2 oferty. Poniżej zestawienie złożonych ofert zgodnie z przydzielonym numerem oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Hurtowo – Detaliczne „KSIAŻNICA POLSKA” Sp. z o.o., pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 Olsztyn
  2. VIRTUS Krzysztof Buczacki,ul. Porzeczkowa 44/1, 65-790 Zielona Góra
Komisja przetargowa podczas badania i oceny ofert stwierdziła, że oferta nr 1 zawiera Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego określone spisem wymaganych dokumentów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z datą wystawienia 25 marca 2008 r. Dokument był nieważny ponieważ, zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej, Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oferta nr 2 natomiast nie spełniała warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VIII Spisu wymaganych dokumentów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(pkt 1,5,6), w którym zapisano, że do oferty załączyć należy:
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu lub zaświadczenia winno wynikać, kto jest upoważniony do reprezentowania Oferenta, w przeciwnym razie należy dołączyć listę osób uprawnionych oraz sposób reprezentowania – załącznik nr 1 do oferty.
  2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 4 do oferty (3 dostawy książek o łącznej wartości 90.000 zł, z podaniem ich wartości, terminów wykonania dostaw), zostały wykonane należycie (referencje) – załącznik nr 5 do oferty.
  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – załącznik nr 6 do oferty.
Wobec powyższego, działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zwrócił się do obu oferentów o uzupełnienie ofert o wyżej wymienione dokumenty, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu.

Dokumenty należało przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2008 r.

Obie Firmy uzupełniły oferty o wymagane dokumenty.

Komisja przetargowa uznała więc obie oferty za ważne.

Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:
  • cena książki stosowana przez oferenta (wysokość upustu od ceny detalicznej) 60% ( 60 pkt )
  • wysokość rabatu proponowanego przez oferenta od całości zamówienia 40% ( 40 pkt )

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną przedstawiają załączniki do niniejszego protokołu.

Najkorzystniejszą ofertą przedstawiającą najlepszy bilans obu kryteriów okazała się oferta nr 2 złożona przez Firmę VIRTUS Krzysztof Buczacki, ul. Porzeczkowa 44/1, 65-790 Zielona Góra.
W związku z powyższym umowa na dostawę nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze zostanie podpisana z tą firmą w dniu 15 września 2008 r.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.