Biuletyn Informacji Publicznej

Zielona Góra:
Dostawa książek - nowości wydawniczych
dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 189341 - 2008; data zamieszczenia: 13.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, fax 068 4532603.

 
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.zgora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Inny: Instytucja kultury - biblioteka publiczna.
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa książek - nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek - nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze realizowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Dostawa będzie obejmować nowości i wznowienia książkowe według wykazów tytułów i ilości egzemplarzy przygotowywanych sukcesywnie przez zamawiającego. Zakres dziedzinowy: literatura piękna dla dorosłych, książki dla dzieci i młodzieży, literatura popularnonaukowa, literatura naukowa w tym wydawnictwa regionalne - druki zwarte z wydawnictw zawartych w wykazie stanowiącym integralną część specyfikacji. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 90.000 zł.

 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.
 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 
 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 21.11.2008.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZˇCE ZAMÓWIENIA

 
  • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający następujące wymagania: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wykażą się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem, w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw książek o łącznej wartości 90.000 zł, z podaniem ich wartości, terminów wykonania dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały zrealizowane należycie. Dla spełnienia warunków Oferent musi dołączyć: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) b. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). c. wykaz wykonania, w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, conajmniej 3 dostaw książek o łącznej wartości 90.000zł, z podaniem ich wartości i terminów wykonania dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały zrealizowane należycie. d. Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu lub zaświadczenia winno wynikać, kto jest upoważniony do reprezentowania Oferenta, w przeciwnym razie należy dołączyć listę osób uprawnionych oraz sposób reprezentowania - załącznik nr 1 do oferty. 2. Wypełniony Formularz cenowy - rabat, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - załącznik nr 2 do oferty 3. Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - załącznik nr 3 do oferty. 4. Wykaz dostaw wskazanych w Rozdziale VII pkt. 5, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - załącznik nr 4 do oferty. 5. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 4 do oferty, zostały wykonane należycie - załącznik nr 5 do oferty. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - załącznik nr 6 do oferty. 7. Zatwierdzony w całości projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ - załącznik nr 7 do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Wysokość rabatu od całości zamówienia ( w % ) - 40

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wimbp.zgora.pl/zamówienia publiczne

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, Dział Administracyjno - Gospodarczy ( pokój 206 II piętro )..

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9 ( Sekretariat II piętro ).

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.