Biuletyn Informacji Publicznej

Zielona Góra, 09 maja 2008 r.

 
 
WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

na „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANĘ ELEWACJI, DOCIEPLENIE STROPODACHU, WYMIANĘ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 9”

 
 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 05.05.2008 r. dokonała oceny ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9”.

W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym ofertę złożyły następujące firmy przedstawione poniżej zgodnie z przydzielonym numerem oferty:

1. Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. M. Rataja 30B

2. TERMOPROJEKT Sp. z o.o., 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3

Uwaga! Wewnętrzna Koperta Oferty zaadresowana na: „Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku dotycząca innego przetargu (pomyłka kurierska )

3. Pracownia Projektowa „ARTA” arch. Tadeusz Kaszuba, 65-120 Zielona Góra, ul. Kokosowa 61

4. „Pracownia Projektowa Andrzej Ciemiński”, 89-600 Chojnice, ul. Moniuszki 8

5. TERMOPROJEKT Sp. z o.o.,61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3

Przy przyjmowaniu ofert i wydawaniu potwierdzeń złożenia oferty okazało się, że Oferta nr 2 dostarczona za pośrednictwem Kuriera Poczty Polskiej, zaadresowana na adres Biblioteki, zawierała wewnątrz kopertę zaadresowaną na Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku, 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8 i oznaczoną zapisem: „Oferta na zamówienie odrębne prowadzone w procedurze otwartej – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu elewacji i dachu UP Sztum. Nie otwierać przed 05.05.2008 r. godz. 9.00”. Najprawdopodobniej nastąpiła pomyłka w pakowaniu przesyłek do kopert firmy kurierskiej. W związku z powyższym powiadomiono o zdarzeniu Firmę telefonicznie a ofertę odesłano bez otwierania.

W toku badania ofert komisja przetargowa stwierdziła, że złożone oferty są ważne, zawierają wszystkie wymagane dokumenty i spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną przedstawiają załączniki do niniejszego protokołu.

Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferent z ofertą nr 5 zaproponował wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia za kwotę 70.272 zł brutto. Cena Oferty nie przekraczała kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

W związku z powyższym komisja przetargowa, postanowiła zlecić realizację zamówienia Firmie TERMOPROJEKT Sp. z o.o., 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3

Umowa z Firmą zostanie podpisana w dniu 19 maja 2008 r.

 

oznaczenie sprawy L.dz.AD-226/3/2008

Numer postępowania (Biuletyn UZP) nr 75895-2008 z dn. 14.04.2008 r. DRUK ZP-12

 

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy

al. Wojska Polskiego 9”

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto
1
Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu Sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. M. Rataja 30B

113.460 zł

2

TERMOPROJEKT Sp. z o.o., 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3

Uwaga! Wewnętrzna Koperta Oferty zaadresowana na: „Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku dotycząca innego przetargu (pomyłka kurjerska)

Komisja postanowiła odesłać Ofertę bez otwierania

3
Pracownia Projektowa „ARTA” arch. Tadeusz Kaszuba
65-120 Zielona Góra, ul. Kokosowa 61

176.168 zł

4
„Pracownia Projektowa Andrzej Ciemiński”
89-600 Chojnice, ul. Moniuszki 8

143.960 zł

5
TERMOPROJEKT Sp. z o.o.
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3
70.272 zł

* - niepotrzebne skreślić

 
.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)
.........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

numer strony ...

 

 

 

oznaczenie sprawy L.dz.AD-226/3/2008

Numer postępowania (Biuletyn UZP) nr 75895-2008 z dn. 14.04.2008 r. DRUK ZP-21

 
 

Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przyal. Wojska Polskiego 9”

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Razem
1.
61.94
61,94 pkt
2.
-
-
3.
39,89
39,89 pkt
4.
48,81
48,81 pkt
5.
100
100 pkt

 

 

 

 
.....................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

.............................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

numer strony ...

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.