Biuletyn Informacji Publicznej

Zielona Góra: Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9.
Numer ogłoszenia: 54405 - 2008; data zamieszczenia: 17.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, fax 068 4532603.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Inny: Instytucja kultury - biblioteka publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9. CPV: 74.22.20.00-1 Usługi projektowania architektonicznego W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: - przedstawić, co najmniej dwie, koncepcje wymiany elewacji budynku WiMBP wraz z opisem proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i kolorystycznych, wizualizacją oraz szacunkowymi kosztami wykonania zaproponowanych elewacji, - wykonać projekt budowlany w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję wymiany elewacji budynku, przy uwzględnieniu wniesionych uwag i propozycji, - wykonać projekt budowlany docieplenia stropodachu części wysokiej budynku, - wykonać projekt budowlany wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, - wykonać projekt budowlany instalacji wentylacyjnej, - wykonać przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie z podziałem na etapowanie robót budowlanych, - przygotować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację dla: - części wysokiej budynku, - części niskiej (dwukondygnacyjnej) bez wymiany elewacji od strony patio. Realizację przedmiotu zamówienia należy wykonać w dwóch etapach. I Etap - wykonanie, co najmniej dwóch, koncepcji wymiany elewacji budynku WiMBP. W opracowaniach należy zamieścić szczegółowy opis proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i kolorystycznych z wizualizacją oraz przedstawić szacunkową kalkulację kosztów wykonania zaproponowanej elewacji, uwzględniając termin realizacji inwestycji. Przy opracowywaniu koncepcji należy dotrzymać wymogów i parametrów technicznych określonych w Audycie Energetycznym budynku WiMBP. Opracowanie koncepcji należy poprzedzić uzgodnieniem z Zamawiającym: o możliwości zredukowania powierzchni przegród przeźroczystych, o wprowadzenia dodatkowych elementów podnoszących walory architektoniczne elewacji, o rodzaje materiałów wykończeniowych (szkło, kamień naturalny, aluminium itd.), Opracowane warianty muszą mieć akceptacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po wykonaniu etapu pierwszego wykonawca przekaże Zamawiającemu w/w opracowania do uzgodnienia i wyboru koncepcji, która będzie podstawą opracowań objętych etapem drugim. Zamawiający dokona wyboru wariantu nie później niż w terminie 5 dni od daty przekazania w/w opracowań. II Etap - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wymiany elewacji budynku, - wykonanie projektu budowlanego docieplenia dachu części wysokiej budynku, - wykonanie projektu budowlanego wymiany instalacji centralnego ogrzewania, - wykonanie projektu budowlanego instalacji wentylacyjnej, - wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na etapowanie robót budowlanych, - przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace projektowe należy poprzedzić aktualizacją inwentaryzacji budowlanej, jako uzupełnienia dokumentacji będących w posiadaniu Zamawiającego. Przy opracowywaniu projektów należy dotrzymać wymogów i parametrów technicznych określonych w Audycie Energetycznym budynku WiMBP. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonana na swój koszt. 2) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiO), o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072, ze zm.) 3) Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwoleń, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, Konserwatorem Zabytków, rzeczoznawcami p.poż, sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska, i inne wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę. 4) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych. 6) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie , o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Udzielenie zamówienia nastąpi na podstawie odrębnej umowy. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o stawki określone przez wykonawcę po rokowaniach z zamawiającym, jednakże w wysokościach nie wyższych niż określone w ¦rodowiskowych zasadach wyceny prac projektowych z okresu prowadzenia rokowań. Dokumentacja projektowa będzie się składała w szczególności z: 1) Projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, odpowiadającego wymogom art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133). Kompletny projekt budowlany z branżami będzie obejmował w szczególności: - Projekt architektoniczno-konstrukcyjny wymiany elewacji - Projekty branżowe w zakresie: - Docieplenia stropodachów. - Instalacji centralnego ogrzewania. - Instalacji wentylacji. - Innych opracowań, jeżeli wymagane będą do uzyskania pozwolenia na budowę, lub konieczne ze względów wykonawczych. 2) Projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz realizacji robót budowlanych dotyczące: 1) Rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych. 2) Detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych. 3) Przedmiarów robót sporządzonych metodą uproszczoną zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) 4) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierających zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień. 5) Kosztorysów inwestorskich sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389) uwzględniając również wywóz odpadów na odległość do 6 km, w podziale na poszczególne etapy wykonawstwa. Dodatkowo należy sporządzić zestawienie R, M, S w podziale na poszczególne etapy wykonawstwa. Kosztorysy należy sporządzić metodą uproszczoną. 6) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentację należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy wraz z oświadczeniami o ich kompletności: l.p. Nazwa opracowania Ilość egzemplarzy 1. Dokumentacja projektowa w tym przedmiar robót 6 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 3. Kosztorys inwestorski 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 4. Kosztorys ofertowy 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu 2 egzemplarze płyty CD, zawierające cyfrowy zapis dokumentacji projektowej : rysunki w formacie dwg oraz pdf, tekst w formacie.doc (Ms Word), przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie .doc (Ms Word) lub .xls (Ms Excel). Przekazanie dokumentacji każdorazowo nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 27.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZˇCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: do ofert należy dołączyć: a. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł. Ad.4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp: a. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
    XI. 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ad.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności do oferty należy dołączyć: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). b. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki jawnej w zakresie zaświadczeń, o których mowa w punkcie a,b zobowiązani są, co najmniej przedłożyć zaświadczenie wystawione na spółkę jawną. Ad.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć: a. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac projektowych tj. wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów użyteczności publicznej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie tj. referencje. Dla spełnienia warunku wystarczającym jest wykazanie się wykonaniem jednego zadania na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto. b. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: c. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. d. Wykaz podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Ad.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SIWZ . 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac projektowych tj. wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów użyteczności publicznej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie tj. referencje. Dla spełnienia warunku wystarczającym jest wykazanie się wykonaniem jednego zadania na kwotę nie mniejszą niż 50. 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie tego warunku należy wypełnić załącznik nr 3 SIWZ. 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Na potwierdzenie tego warunku należy wypełnić załącznik nr 4 SIWZ. 6. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego tj. decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu inżynierów budownictwa, dla wszystkich osób oraz we wszystkich specjalnościach. 7. Wykaz podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 SIWZ. 8. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów załączonych do oferty, wg formuły spełnia - nie spełnia. B. Inne oświadczenia i dokumenty 1. Wypełniona i podpisana Oferta - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony formularz Dane o Wykonawcy - załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego. 4. Zatwierdzony w całości projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.wimbp.zgora.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, Dział Administracyjno - Gospodarczy (pokój 206, II piętro).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9. (Sekretariat II piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Do pobrania:

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.