Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

w roku 2008

 

I. Działalność podstawowa

 

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów

1) Zakup ok. 13 tys. nowości wydawniczych do gmachu głównego Biblioteki i 13 filii miejskich, w tym zbiorów specjalnych i książki mówionej za środki własne instytucji, dotację celową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki pozyskane ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów:
- systematyczna obserwacja rynku wydawniczego, współpraca z wydawcami, hurtowniami i dostawcami książek,
- kompletowanie zbiorów i uzupełnianie braków w seriach i wydawnictwach tomowych, wzbogacanie zbiorów cennymi publikacjami,
- przeglądanie internetowego rynku antykwarycznego i nawiązanie kontaktów z wybranymi antykwariatami, zakup starodruków związanych z regionem,
- prenumerata czasopism i innych wydawnictw,
- zakup zbiorów niemieckojęzycznych do Wypożyczalni Obcojęzycznej (ze środków pozyskanych ze sprzedaży „cegiełek”).
2) Rzeczowe opracowanie zbiorów oraz przysposobienie ich do udostępniania:
- komputerowa inwentaryzacja zbiorów (Magazyn, Wypożyczalnia Główna, filie, broszury),
- wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych,
- kontynuacja wprowadzania do bazy komputerowej zbiorów bibliotecznych filii miejskich nr 2 i 4.
3) Aktualizacja księgozbiorów:
- gruntowna selekcja książek w filiach nr 2, 7,
- systematyczne wycofywanie książek zniszczonych i przestarzałych.
4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:
- przekazywanie odpłatnie - w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie - książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
- prowadzenie antykwariatu internetowego, organizowanie kiermaszów książek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień),
- oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.
5) Przeprowadzenie skontrów księgozbioru: regionalnego w Dziale Informacji Naukowej i Regionalnej, Filia nr 2, Filia nr 6, Filia nr 7.
6) Zakupy zbiorów specjalnych – regionalnych starodruków i kartografii, ilustracji książkowej oraz książki mówionej.
7) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych i regionaliów głównie niemieckich czasopism z XIX i I poł. XX w. wychodzących w Zielonej Górze, wprowadzanie zbiorów do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
2. Udostępnianie zbiorów
1) Obsługa biblioteczna około 28.000 czytelników, udostępnianie materiałów bibliotecznych do domu (ok. 460.000 wypożyczeń) i na miejscu (ok. 200.000 wypożyczeń), udzielanie informacji bibliotecznych i tekstowych.
2) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
3) Wymiana książek w punktach bibliotecznych na oddziałach i w hospicjum Szpitala Wojewódzkiego, przekazywanie książek zbędnych na oddział zakaźny, dostarczanie książek do sal pacjentom obłożnie chorym.
4) Przeprowadzenie akcji informacyjnej o działalności filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
1) Opracowywanie Bibliografii Ziemi Lubuskiej:
- przygotowanie do wydania na CD-ROM-ie Bibliografii Ziemi Lubuskiej za lata 2004 – II kw. oraz 2005 – IV kw.,
- wprowadzanie do bazy komputerowej Bibliografii Ziemi Lubuskiej opisów za 1991 rok i rok bieżący oraz uzupełnianie o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” i bibliografii specjalnych,
- bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz wydawnictw zwartych.
2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
3) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych:
- współudział w gromadzeniu księgozbioru prawniczego,
- uzupełnianie bazy komputerowej LEX o opisy artykułów z czasopism prawnych.
4) Kontynuacja sporządzania opisów bibliograficznych z „Przeglądu” i zielonogórskiego dodatku „Gazety Wyborczej” do bazy artykułów prasowych w Bibliotece Narodowej.
5) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie kwerend.
6) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
7) Gromadzenie informacji do portalu „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”.
8) Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek osób dorosłych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.
4. Działalność naukowa
1) Konferencja naukowa „Kultura i społeczeństwo w dziejach ¦rodkowego Nadodrza” oraz publikacja materiałów konferencyjnych recenzowanych przez profesorów Bohdana Halczaka, Marka Ordyłowskiego, Kazimierza Bobowskiego – listopad 2008.
2) Konferencja naukowa ph. „Zbigniew Herbert: spadkobierca Norwida?” (w związku z ogłoszeniem roku 2008 Rokiem Herberta) wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim pod kier. naukowym dr Małgorzaty Mikołajczak – grudzień 2008
Publikacja materiałów konferencyjnych.
3) Wojewódzka konferencja bibliotekarzy „Biblioteki publiczne w dobie ery cyfrowej”; w programie m.in. „Platforma cyfrowa EBIB podstawowym źródłem informacji współczesnego bibliotekarza”, „Biblioteki cyfrowe w Polsce – stan i perspektywy”, „Prawo autorskie w bibliotekach publicznych”, „Nowe nośniki w bibliotece a realizacja prawa autorskiego”, „Czasopisma branżowe w sieci”, „Informacja regionalna w sieci – metodyka i zastosowanie”, „Centrum Informacji Regionalnej i Turystycznej - projekt WiMBP: cele, zastosowanie i współpraca z bibliotekami terenowymi”, „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” – październik 2008.
4) Opracowanie ankiety do badań czytelniczych „Komputer w bibliotece – korzystanie z multimediów i Internetu”.
5) Udział pracowników WiMBP w konferencjach ogólnopolskich, przygotowywanie referatów. Publikowanie artykułów w czasopismach centralnych oraz „Bibliotekarzu Lubuskim” i „Pro Libris”.
6) Wydanie publikacji Dawida Kotlarka (prac. WiMBP) związanej z historią regionu pt. „Niemieckie materiały do dziejów Zielonej Góry”.
7) Starania za pośrednictwem Rady Naukowej o uruchomienie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku bibliotekarstwo z edytorstwem lub powołanie przy WiMBP Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego.
8) Mobilizowanie pracowników do pisania doktoratów i zdobywania statusu bibliotekarza dyplomowanego, pomoc merytoryczna i finansowa.
5. Informatyzacja biblioteki
Plan inwestycji w infrastrukturę informatyczną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida na rok 2008 związany jest z rozwojem Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, realizacją III etapu projektu o nazwie „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”, a w przypadku pozyskania środków w ramach LRPO, rozpoczęciem wdrażania projektu o nazwie „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”.
Szczegółowy zakres zakupów i wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania do realizacji, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach wniosku o Mecenat Państwa, obejmuje kupno i wdrożenie:
· licencji informacyjnych baz danych zakupionych w ramach realizacji II etapu wniosku (w 2007 r.) na kolejny rok,
· dostępu do nowych baz danych oraz tworzenie i rozbudowa własnych baz danych (m.in.. DziecioOPAK),
· komputerów multimedialnych przeznaczonych do edycji oraz udostępniania bazy danych księgozbioru dla Dzieci w module "DziecioOPAK" wraz ze sprzętem peryferyjnym (m.in. drukarki, skanery),
· serwera sieciowego HP przeznaczony do udostępniania baz danych księgozbioru dla Dzieci stworzonego w module DziocioOPAK,
· urządzenia taśmowego (streamer) wraz z oprogramowaniem, przeznaczonym do wykonywania kopii bezpieczeństwa informacyjnych baz danych, bazy danych modułu DziecioOPAK, a także zasobów pracowni digitalizacji,
· dodatkowego dysku twardego w serwerze udostępniającym oprogramowanie CITRIX, pozwalającego na zwiększenie liczby udostępnianych baz danych,
· komputerów do Czytelni Ogólnej, holu głównego przeznaczonych do udostępniania informacyjnych baz danych,
· bezprzewodowych, przenośnych czytników dokumentów elektronicznych eBook, przeznaczonych do zdalnego udostępniania informacyjnych baz danych,
· graficznej stacji roboczej przeznaczonej do obróbki dokumentów elektronicznych w pracowni digitalizacji,
· wysokiej klasy skanera A3 przeznaczonego do digitalizacji zbiorów w pracowni digitalizacji,
· modernizacja infrastruktury komputerowej i zwiększenie gniazd komputerowych.
Pozyskanie środków finansowych w ramach LRPO pozwoli na realizację projektu pod nazwą „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”, w ramach którego planuje się między innymi:
· zakupić nowy serwer usług internetowych,
· zwiększyć liczbę licencji oprogramowania (PROGRESS, PROMAX, WEBSPEED, PROLIB, OPACWWW),
· zbudować „farmę” serwerów CITRIX oraz zwiększyć liczbę licencji oprogramowania CITRIX,
· zakupić kolejne licencje oprogramowania antywirusowego,
· rozbudować i zmodernizować główną serwerownie WiMBP (zakup kolejnej szafy serwerowej),
· wykonać łącze światłowodowe do węzła ZielMAN,
· zakupić i wdrożyć centralny UPS dla sieci LAN,
· wyposażyć w sprzęt komputerowy i oprogramowanie pracownie tworzenia i edycji baz danych,
· wyposażyć w sprzęt komputerowy i oprogramowanie pracownie tworzenia i edycji baz danych w bibliotekach regionalnych i innych instytucjach uczestniczących w projekcie,
· zakupić i wdrożyć kioski multimedialno-internetowe.
Planuje się także uruchomienie automatycznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów, w ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, w Filii nr 4 i 9 oraz przyłączanie kolejnych bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego do CPDB.
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość
a) Zebranie sprawozdań oraz tabel z danymi statystycznymi z filii miejskich i agend udostępniania w gmachu głównym oraz z bibliotek terenowych za 2007 r., sprawdzenie, uporządkowanie wprowadzenie danych do komputera, sporządzenie zestawień zbiorczych, przeliczeń, analiz i sprawozdań:
- przekazanie niezbędnych sprawozdań do WUS, do Biblioteki Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta,
- przygotowanie materiałów statystycznych do „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 1/2008 oraz opracowanie informatora statystycznego „Działalność bibliotek publicznych województwa lubuskiego w 2007 r.”.
b) Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji podziału środków z dotacji celowej MKiDN na zakup nowości dla poszczególnych powiatów południowej części województwa lubuskiego - I kwartał.
c) Opracowanie i przesłanie wniosków na odznaczenia dla zasłużonych bibliotekarzy regionu.
d) Koordynowanie działalności 37 Dyskusyjnych Klubów Książkowych w bibliotekach terenowych i WiMBP.
7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
1) Konferencja „Pozyskiwanie środków pozabudżetowych wyzwaniem i obowiązkiem współczesnych bibliotekarzy” (wspólnie z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej” – grudzień 2008.
2) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek; w programie omówienie wyników w czytelnictwie za 2007 r., przekazanie kwestii organizacyjnych dotyczących zakupu książek z dotacji celowej w 2008 r., omówienie ankiety „Poziom zainteresowania literaturą regionalną czytelników południowej części województwa lubuskiego”, prezentacja nowych autorów w „Literaturze”, Dyskusyjne Kluby Książki – podsumowanie roku 2007, przedstawienie kwestii organizacyjno – finansowych na rok 2008, prezentacja programów i projektów, z których biblioteki terenowe mogą się ubiegać o dodatkowe środki w roku 2008, omówienie i prezentacja programu „DziecioOPAK” oraz spotkanie z użytkownikami PROLIBA – marzec 2008.
3) Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych ph. „Młody człowiek w bibliotece”; w programie: „Mandala – zapisane w kole”, „Jak zachęcić do czytania młodych ludzi” oraz omówienie wyników w czytelnictwie za 2007 r. – marzec 2008.
4) Seminarium wyjazdowe do bibliotek w rejonie Kotliny Kłodzkiej przygotowane wspólnie z Zarządem Oddziału SBP – czerwiec 2008.
5) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii, obejmujące następujące zagadnienia: „Zbiory muzyczne w bibliotekach publicznych – zasady gromadzenia i wykorzystanie do pracy z czytelnikiem dorosłym”, „Barwy i kształty w dziecięcej wyobraźni – prace nie tylko literackie z najmłodszym czytelnikiem” – zajęcia warsztatowe, Multimedia dla dzieci i nastolatków – prezentacja i omówienie, „Użytkownicy mojej biblioteki uczestnikami ciekawych wydarzeń/ akcji/ przedsięwzięć” (prezentacja bibliotek gminnych) – kwiecień – listopad 2008.
6) Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych:
- opracowanie dokumentów dźwiękowych i elektronicznych, od marca 2008 r. ,
- tworzenie prezentacji multimedialnych, od kwietnia 2008 r.,
- wyszukiwanie informacji w bazach bibliograficznych i katalogowych on-line, od lutego 2008 r.,
- prawidłowe wprowadzanie danych bibliograficznych do bazy komputerowej systemu PROLIB, wyszukiwanie i zamawianie dokumentów w systemie OPAC, od lutego 2008 r.
- zasady korzystania z bibliotek cyfrowych – jednodniowe warsztaty dla pracowników WiMBP i bibliotekarzy terenowych, od października 2008, po konferencji tematycznej w Kalsku.
6) Przygotowanie i realizacja projektu dotyczącego szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy bibliotek pracującymi z dziećmi.
7) Zorganizowanie 4. wykładów szkoleniowych na temat współczesnej literatury dla bibliotekarzy prowadzących DKK, spotkania połączone z podsumowaniem działalności w kolejnych kwartałach 2008 r.
8) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP – pierwsza środa miesiąca.
9) Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
10) Udział pracowników w szkleniach, konferencjach, kursach i warsztatach doskonalących.
8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
1) Podejmowanie starań w powiatach o powierzenie zadań powiatowych istniejącym bibliotekom miejskim i miejsko-gminnym (Żary, Nowa Sól, Zielona Góra, Wschowa, Żagań).
2) Dążenie do stopniowego usamodzielnienia się bibliotek funkcjonujących w strukturach ośrodków kultury i szkołach.
3) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań statutowych poprzez wizytacje oraz przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom bibliotek,
4) Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom terenowym, wyjazdy w teren o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
5) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych bibliotek.
6) Pośredniczenie w organizacji spotkań w bibliotekach terenowych z autorami goszczącymi w WiMBP:
- spotkania autorskie w ramach akcji Z książką na walizkach, 24-26 kwietnia 2008 r.,
- spotkania z pisarzami dla dzieci z: Krzysztofem Petkiem, 12-14 marca 2008 r., - Ewą Chotomską, kwiecień 2008 r., Izabellą Klebańską, maj 2008 r.,
- 30 spotkań autorskich w ramach DKK dla bibliotek, przy których działają Kluby, marzec-grudzień 2008 r.
7) Udzielanie pomocy merytorycznej szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:
- sporządzenie wykazu bibliotek, w których należy przeprowadzić skontra kontrolne księgozbiorów w 2007 r., wysłanie stosownych pism do urzędów i bibliotek,
- instruktaż w zakresie przeprowadzania skontrów,
- rozdział darów książkowych, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, otrzymanych z różnych instytucji i fundacji, przekazywanie ich bibliotekom samorządowym oraz prowadzenie dokumentacji i rozliczeń,
- przekazywanie bibliotekom terenowym ofert i różnego rodzaju informacji o nowych książkach i czasopismach oraz możliwościach ich nabycia,
- udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia i opracowania zbiorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualizację zbiorów.
8) Uaktualnienie bazy komputerowej o bibliotekach terenowych, pracownikach i czytelnictwie.
9) Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny.

II. DZIAŁALNO¦Ć POLULARYZATORSKA I KULTURALNO - O¦WIATOWA
1. Działalność wystawiennicza:
1) Ekspozycje stałe:
- Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza,
- Gabinet Polskich Pisarzy Współczesnych,
- Galeria Polskiej Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
- Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Adama Bagińskiego,
2) Wystawy czasowe w salonie wystawowym:
- Przywrócić uśmiech – jubileusz 15.lecia Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Winnica” - styczeń-luty,
- „Niezatarte świadectwo. Życie i dzieło Henryka Bereski”
ze zbiorów Collegium Polonicum w Słubicach - kwiecień,
Ilustracja książkowa znanego grafika polskiego
Zdzisława Witwickiego - maj-czerwiec,
- Promocja gminy Brody lub Trzciel - lipiec - sierpień,
- Kresy Południowo-Wschodnie wielu narodowości - październik,
- Wystawa pokonkursowa związana z ilustracją książkową - listopad,
- Otwarty 10. Konkurs na Rysunek Satyryczny - grudzień.
3) Wystawy w holu:
- Esperanto w Zielonej Górze - styczeń-luty,
- Zielonogórskie graffiti - wystawa fotografii
Wiesława Szymańskiego - luty-marzec,
- Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej - kwiecień,
- Wystawa fotograficzna Krajobrazy Wenezueli - maj,
- „Twarze Indii” – wystawa fotografii Jerzego Szewczyka - czerwiec,
- Promocja gminy Brody lub Trzciel - lipiec-sierpień,
- Winobranie 2007 w obiektywie Ł. Sawickiego - wrzesień
- Kresy Południowo-Wschodnie wielu narodowości - październik,
- Książka roku 2007 - listopad,
- Zielona Góra w ekslibrisie i grafice Stanisława Pary
(ze zbiorów Mirosława Kuleby) - grudzień.
4) Mniejsze ekspozycje w Czytelni Muzycznej, Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych, Oddziale dla Dzieci, filiach miejskich oraz jako uzupełnienie Czwartków Lubuskich.
2. Upowszechnianie czytelnictwa
1) Uroczysty „Czwartek Lubuski”, podczas którego zostaną wręczone Lubuskie Wawrzyny - Literacki i Naukowy (28 lutego 2008 r.).
2) Spotkania ze znanymi autorami: Markiem Krajewskim, Marcinem ¦wietlickim i Wojciechem Bonowiczem, Pawełem Huelle, Zbigniewem Mentzlem, Włodzimierzem Kowalewskim.
3) Promocja książek autorów lubuskich wydawanych w oficynie „Pro Libris” i innych wydawnictwach.
4) Spotkania czytelników w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.
5) Spotkania Klubu Książki Mówionej w Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych.
6) Zajęcia biblioterapeutyczne z warsztatami terapii zajęciowej i ¦rodowiskowym Domem Samopomocy, organizacja spotkań związanych z zagadnieniem niepełnosprawności.
7) Współpraca z kołem chorych na stwardnienie rozsiane „Biegusy”.
3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Imprezy i zajęcia czytelnicze realizować będą głownie biblioteki dziecięce: Oddział dla Dzieci, Filie nr 2, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie Filie nr 3, 5, 6 i 8. Będą to m.in. konkursy literackie, czytelnicze, plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania muzyczne i teatralne, wystawki, ferie zimowe i wakacje w bibliotece i wiele zajęć o charakterze gier i zabaw literackich.
W 2008 r. planuje się zorganizować dwa wspólne przedsięwzięcia w filiach miejskich. Pierwsze z nich to cykl warsztatów plastycznych, prowadzonych przez polskich ilustratorów literatury dziecięcej w bibliotecznej Galerii Ilustracji oraz w filiach (marzec-listopad). Kolejnym wspólnym zadaniem filii nr 2, 5, 9, i 11 będzie V edycja Wiosennego Konkursu Ortograficznego dla uczniów zielonogórskich szkół, w trzech kategoriach wiekowych, stawiającego sobie za cel pogłębianie wiedzy z ortografii, umiłowanie języka ojczystego oraz popularyzowanie literatury polskiej.
Wszystkie filie dziecięce oraz Oddział dla Dzieci przygotują odrębne programy zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych. W Oddziale dla Dzieci zorganizowane zostaną zajęcia ph. „Astroferie”, w Filii nr 2 ph. „Na latającym dywanie, czyli magiczna podróż do świata bajek i baśni”, „Ferie z Pippi” – w Filii nr 8, „Trzy wesołe krasnoludki, czyli nieodkryte światy Jana Brzechwy” – w Filii nr 9, „W kręgu orientu i baśni dalekowschodnich” – w Filii nr 11.
4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup, na zamówienie szkół w Oddziale dla Dzieci oraz w Czytelni Muzycznej. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzają Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza oraz Galerię Polskiej Ilustracji Książkowej.
W Czytelni Muzycznej przygotowane zostaną spotkania muzyczne, których celem jest przybliżenie różnorodnej muzyki wszystkim zainteresowanym czytelnikom oraz spotkania muzyczne – „Koncerty na DVD” – z dyskusją na temat obejrzanego filmu.

III. DZIAŁALNO¦Ć WYDAWNICZA
1) Opracowanie i wydanie drukiem dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego”.
2) Opublikowanie czterech numerów Lubuskiego Pisma Literacko–Kulturalnego „Pro Libris” nr 22-25 (dofinansowanie docelowo ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Przeprowadzenie dyskusji nt. zawartości pisma i jego charakterem – 17 stycznia.
3) Wydanie, oprócz ujętych w pkt.I/4 publikacji naukowych, książek z literatury pięknej pisarzy lubuskich m.in.: Jacka Katarzyńskiego i Czesława Markiewicza.
4) Dokumentowanie działalności wydawniczej WiMBP oraz publikacji pracowników.
IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE
1) XIV edycja konkursu na najlepszą książkę ¦rodkowego Nadodrza – Lubuski Wawrzyn Literacki i III edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego - 28 lutego.
2) ¦wiatowy Dzień Książki dla Dzieci - 2 kwietnia i Międzynarodowy Dzień Książki – 23 kwietnia.
3) Spotkania autorskie dla najmłodszych czytelników w ramach akcji „Z książką na walizkach” – 24-26 kwietnia. Ponad 30 spotkań w Zielonej Górze i bibliotekach terenowych organizowanych przy współpracy z Wydawnictwami Ossolineum i Literatura.
4) Tydzień Bibliotek – cykl imprez w gmachu głównym i na filiach miejskich – 8-15maja.
5) Wojewódzki Dzień Bibliotekarza przy współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem Oddziału SBP – 8 maja.
6) Promocja Gminy Brody lub Trzciel - w programie inauguracji m.in. przedstawienie gminy przez władze samorządowe, otwarcie wystaw dotyczących historii, kultury, gospodarki gminy, prezentacja osiągnięć mieszkańców, występy zespołów artystycznych działających na terenie gminy oraz degustacja wyrobów kuchni regionalnej – czerwiec.

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ¦RODKÓW
Czynione będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizację spotkań autorskich i konferencji, wystaw, realizację zajęć z dziećmi, w tym ferii zimowych 2008 z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji i innych źródeł.
Złożone zostaną ponadto wnioski o dofinansowanie nowoczesnej oprawy medialnej Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza, na doposażenie Pracowni Digitalizacji oraz przeniesienie zbiorów regionalnych do postaci cyfrowej. Przygotowane zostaną aplikacje na działania dla czytelników: Dyskusyjne Kluby Książki oraz Z książką na walizkach.
Planuje się złożenie wniosku w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej.
Ponadto budżet uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, zleconych prac plastycznych, sprzedaży książek zbędnych i dubletów oraz foliowania kart bibliotecznych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.
Ponadto Filie nr 2, 3 i 8 będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości i bieżącej działalności do prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych, a Oddział Obsługi Niepełnosprawnych do Spółdzielni Inwalidów „Nadodrze” w Bytomiu Odrzańskim o dotację na zakup książki mówionej.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE
1. Gmach główny
1) Przeprowadzenie przetargu na wykonanie projektu technicznego elewacji budynku głównego w zakresie wymiany okien, docieplenia dachu oraz kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz Studium Wykonalności dla realizacji zadania.
2) Zamontowanie ognioodpornych drzwi wejściowych na wszystkich kondygnacjach wewnętrznej klatki ewakuacyjnej w celu wydzielenia stref pożarowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie projektu technicznego instalacji przeciwpożarowej z systemem powiadamiania w budynku głównym Biblioteki
3) Remont pomieszczeń biurowych Działu Administracyjno-Gospodarczego i Księgowości (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny dywanowej, montaż rolet okiennych, częściowa wymiana wyposażenia).
2. Filie miejskie
1) Remont Filii nr 12 przy ul. Morelowej (położenie paneli podłogowych, szpachlowanie i pomalowanie ścian oraz sufitu, uzupełnienie i częściowa wymiana wyposażenia).
2) Zamontowanie zewnętrznych lamp z czujnikiem ruchu nad wejściem do Filii nr 4 i 9 przy ul. Podgórnej i Filii nr 2 w przedszkolu na os. Pomorskim.
3) Starania o środki na remont Filii nr 1 i 11 przy ulicy Ptasiej.
 

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.