Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C Norwida
65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9
NIP: 929-100-65-25, REGON: 000277204

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60.000 EURO na:

Remont i modernizację Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Podgórnej 45 w Zielonej Górze

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Roboty rozbiórkowe i budowlane z wymianą okien i drzwi przebudowa ścian, malowanie pomieszczeń, cyklinowanie i lakierowanie parkietu). - CPV: 45215500-02 - Prace budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej.

 • Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia z montażem opraw oświetleniowych, instalacji gniazd wtykowych i instalacji sieci logicznej oraz nowej rozdzielnicy z zabezpieczeniami).- CPV: 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

 • Roboty branży sanitarnej (wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z montażem grzejników oraz instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy z montażem kotła). - CPV: 45331100-7, CPV: 45333000-0.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w projekcie budowlanym poszczególnych branż, dołączonym do SIWZ.
 1. Termin realizacji zamówienia od 10 kwietnia do 15 czerwca 2007 roku.

 2. Oferta zawierać powinna:

  • Wypełniony "Formularz Oferty" na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 1 do oferty.

  • Wypełniony "Formularz Cenowy" na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - załącznik nr 2 do oferty.

  • Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - załącznik nr 3 do oferty.

  • Doświadczenie Oferenta - wykaz robót budowlanych o podobnym charakterze do objętych przedmiotem zamówienia wskazanych w Rozdziale V pkt. 1, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - załącznik nr 4 do oferty.

  • Referencje - dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane (przynajmniej 3 roboty o podobnym charakterze do objętych przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 75% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez oferenta) wymienione w załączniku nr 4 do oferty, zostały wykonane należycie - załącznik nr 5 do oferty.

  • Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 6 do oferty.

  • Wykaz prac, które oferent zamierza powierzyć podwykonawcom złożony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ - załącznik nr 7 do oferty.

  • Potencjał kadrowy Oferenta wymieniony na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - załącznik nr 8 do oferty.

  • Informacje banku, w którym Oferent posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych o wartości minimum 50 % ceny ofertowej brutto lub zdolność kredytową Oferenta o wartości minimum 50 % ceny ofertowej brutto wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 9 do oferty.

  • Podpisany projekt umowy.

 3. Zaklejona koperta, oznaczona napisem "Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont i modernizację Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze w trybie przetargu nieograniczonego", powinna wpłynąć do Sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, nie później niż do dnia 19 marca 2007 r. do godz. 10.00.

 4. Komisja dokona otwarcia i analizy ofert w dniu 19 marca 2007 r. o godz. 10.15.

 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 6. Wadium nie dotyczy postępowania.

 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 10. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy (projekt umowy zawarty został w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

 11. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Bogusław Adamczewski - kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego tel. (0-68) 45-32-622 lub 0-607-113-683, fax (0-68) 45-32-603.

 12. Adres do korespondencji: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9. Korespondencja przyjmowana będzie w okresie do 6 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

 13. Dokumentację przetargową otrzymać można w Dziale Administracyjno - Gospodarczym II p. pokój 206 w godz. 8.00 - 14.00 lub pocztą na pisemne zamówienie Oferenta (nr fax-u (0-68) 45-32-6003). Cena SIWZ wynosi 20 zł + koszty wysyłki.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.